Top

Sentinta civila

Dosar nr. 529/239/2009

Operator de date cu caracter personal:

Cod 3121

R O M A N I A

JUDECATORIA HARLAU, Judetul IASI

JUDECATORIE

Sedinta publica din 05 Mai 2009

PRESEDINTE – Luminita Varvara

Grefier Liliana Ivanuta

Ordonanta nr. 4

La ordine fiind judecarea cauzei Civil privind pe creditor S. G. l si pe debitor S.C.G. I. S.R.L.- avand ca obiect somatie de plata.

La apelul nominal facut in sedinta publica: lipsa creditorul reprezentat de avocat G. ,lipsa debitorul. ?????

S-a facut referatul cauzei de catre grefier, constand in:

Procedura este completa.

Instanta constata ca la dosarul cauzei a fost depusa intampinare de catre debitor prin serviciul de registratura si prin care se invoca exceptia inadmisibilitatii cererii pe calea somatiei de plata deoarece creanta nu este certa, lichida si exigibila.

Se inmaneaza un exemplar al intampinarii aparatorului creditorului care precizeaza ca a luat cunostinta de aceasta si ca in intampinare se face vorbire despre un contract nr.119/2008 care nu face obiectul cauzei.

Avocat G. arata ca creditorul si-a probat cererea prin inscrisurile depuse la dosar.

Nemaifiind alte cereri de formulat instanta acorda cuvantul pe exceptia inadmisibilitatii si pe fondul cauzei.

Av.G. pe exceptie solicita respingerea acesteia avand in vedere ca, creanta este certa, lichida si exigibila fiind vorba de o suma de bani iar obligatia de plata a devenit scadenta la data de 20.10.2008.

Pe fondul cauzei solicita admiterea actiunii motivat de faptul ca in baza contractului de comision nr.30/18.10.2008 incheiat intre parti intermedia vanzarea cumpararea imobilului situat in Iasi iar in vederea acestei intermedieri creditorul a achitat suma de 900 euro.la data de 18.10.2008 creditorul a incheiat un antecontract de vanzare cumparare cu numita D. E. pentru imobilul situat in Iasi .

La data de 20.10.2008 reprezentantii bancii care urma sa crediteze achizitinarea imobilului i-au adus la cunostinta creditorului ca nu intruneste conditiile de eligibilitate pentru acordarea imprumutului.Debitoarea a refuzat sa-mi restituie avansul achitat dupa ce am depus documentele de la banca motiv pentru care solicita admiterea actiunii si plata cheltuielilor de judecata si depune la dosarul cauzei un bon fiscal.

In temeiul art.150 Cod procedura civila instanta declara dezbaterile inchise si ramane in pronuntare.

INSTANTA

Deliberand asupra cauzei civile de fata,constata urmatoarele:

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 3.04.2009 sub nr.529/239/2009,creditorul S. G. a chemat in judecata pe debitoarea SC G. I. SRL solicitand emiterea unei ordonante care sa contina somatia de plata pentru urmatoarele sume: 3362 lei actualizata conform indicelui de inflatie,reprezentand contravaloarea sumei de 900 euro la data de 18.10.2008,avans comision cumparare imobil conform contractului de comision nr.30 din 18.10.2008,actualizata,penalitati de intarziere in cuantum de 0,04% pe zi din suma platita conform contractului si pana la pronuntarea hotararii,39,3 lei-taxa timbru si timbru judiciar precum si suma de 119 lei-taxa doua notificari,8 lei-taxa timbru pentru notificari,10,2 lei-taxe postale doua convocari la conciliere directa,850 lei-onorariu avocat si cheltuieli de executare.

In motivarea cererii,creditorul a aratat ca,in baza contractului de comision nr.30/2008 incheiat cu debitoarea,aceasta din urma intermedia vanzarea-cumpararea unui imobil in Iasi,str.S.B jud.Iasi si a incasat un comision de intermediere de 900 euro.

In aceeasi zi-18.10.2008,creditorul a precizat ca a incheiat un antecontract de vanzare-cumparare cu numita D. E. pentru acest imobil,act in care,la capitolul XIII alin.1,debitoarea isi asuma obligatia restituirii comisionului avans.

La data de 20.10.2008,creditorul a aratat ca a aflat de la reprezentantii bancii care urma sa il crediteze in vederea achizitionarii apartamentului ca nu intruneste conditiile de eligibilitate stabilite de banca pentru a i se solutiona favorabil cererea de acordare a unui credit.

In aceste conditii,creditorul a precizat ca a solicitat debitoarei restituirea comisionului in suma de 900 euro,avand in vedere ca banca refuzase aprobarea creditului ipotecar,insa a fost refuzat,motiv pentru care a formulat plangere la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor,societatea fiind amendata si obligata sa restituie suma.

Desi s-a incercat rezolvarea amiabila a diferendului,debitoarea nu si-a indeplinit obligatiile contractuale.

A mai precizat creditorul ca sunt indeplinite cerintele art.1 din OG 5/2001,creanta fiind certa,lichida si exigibila.

Cererea a fost intemeiata in drept pe dispozitiile OG 5/2001,modificata si completata,art.969,970,1073 si 1361 Cod civil,art,46 si 59 Cod comercial,OG 119/2007,art.274 Cod procedura civila.

In dovedirea cererii,legal timbrate,creditorul a depus inscrisuri:contract de comision,antecontract de vanzare-cumparare,factura,adrese,dovada efectuarii concilierii directe,notificari.

Legal citata,debitoarea a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii ca fiind netemeinica.

In motivarea intampinarii,debitoarea a aratat ca intre ea si creditor s-a incheiat contractul de servicii imobiliare nr.119 din 3.10.2008,in baza caruia i-a fost prezentata oferta de vanzare a imobilelor aflate in baza sa de date.

Beneficiarul s-a hotarat sa cumpere apartamentul din I.dupa care s-a incheiat contractul de comision nr.30 din 18.10.2008 prin care se intermedia strict vanzarea acestui imobil.

In aceeasi zi,a precizat debitoarea,s-a incheiat antecontractul de vanzare-cumparare intre creditor si proprietarul apartamentului,prin care ce doi se obligau sa incheie contractul de vanzare-cumparare in forma autentica pana la data de 4.11.2008.

Debitoarea a mai aratat ca acest contract nu s-a perfectat din culpa exclusiva a creditorului care nu a explicat motivul pentru care renunta la cumpararea imobilului si nu a solicitat rezilierea antecontractului.

Ulterior,la data de 6.11.2008,creditorul s-a prezentat la sediul agentiei si a solicitat restituirea comisionului prin adresa nr.9 din aceeasi data,motivat de imprejurarea ca Banca Alpha Bank nu i-a acordat creditul solicitat.

A mai aratat debitoarea ca,prin adresa nr.813 din 27.11.2008,Banca BCR Podu de Piatra Iasi i-a comunicat ca S. G. s-a prezentat pentru obtinerea unui credit ipotecar pentru achizitionarea imobilului din Str,S.B.,dar ca acesta a refuzat depunerea cererii de credit deoarece a considerat ca suma acordata este insuficienta.

Astfel,a sustinut debitoarea,culpa pentru neacordarea creditului de catre banca apartine in exclusivitate creditorului iar acesta nu a depus cerere la banca deoarece nu mai dorea sa cumpere imobilul iar agentia nu si-a asumat prin contract responsabilitatea asupra faptelor clientului.

Creditorul nu a suferit nici o paguba din partea agentiei,nu a solicitat rezilierea antecontractului si nici prelungirea lui,nu a facut dovada ca este in imposibilitate de a obtine un credit ipotecar.

In aceste conditii,a aratat debitoarea,clientul este cel care nu si-a respectat obligatiile asumate prin antecontractul de vanzare-cumparare,a beneficiat de serviciile agentiei,a adus prejudicii vanzatorului-promitent,care nu a putut vinde imobilul in termenul stabilit,astfel incat agentia si-a respectat obligatiile contractuale in timp ce creditorul nu le-a respectat.

A mai precizat debitoarea ca cererea este inadmisibila,avand in vedere ca reclamantul este cel care ii datoreaza suma de 1500 euro si penalitati de intarziere conform contractului incheiat.

Penalitatile cerute in prezenta cerere nu sunt prevazute in contract in situatia nerestituirii comisionului,creditorul avand aceasta obligatie prevazuta in contract si nu debitoarea.

Cererea nu poate fi solutionata pe calea somatiei de plata deoarece se impune administrarea de probe care nu sunt posibile in cadrul acestei proceduri urgente.

Analizand actele dosarului,instanta retine ca se solicita de catre creditor obligarea debitoarei la plata unei sume de bani ce reprezinta comision achitat in vederea intermedierii vanzarii-cumpararii unui imobil in municipiul I.

Debitoarea a invocat prin intampinare culpa exclusiva a creditorului in neperfectarea contractului de vanzare-cumparare ce rezulta din imprejurarea ca nu a depus toate diligentele in vederea obtinerii creditului ipotecar si faptul ca acesta (creditorul) ii datoreaza suma de 1500 euro si penalitati de intarziere,conform contractului incheiat.

Pentru a fi admisibila cererea de emitere a unei ordonante ce contine somatia de plata trebuie sa existe o creanta certa,lichida si exigibila care sa rezulte dintr-un contract,regulament sau alt inscris insusit de parti.

Procedura somatiei de plata este o procedura necontencioasa.

In situatia in care debitorul invoca aparari de fond,cum este in cauza de fata,in care se invoca culpa exclusiva a creditorului si existenta unei alte datorii,s-ar impune administrarea unui probatoriu complex pentru lamurirea situatiei juridice dintre parti,lucru imposibil de realizat in conditiile procedurii speciale,necontencioase,reglementate de OG 5/2001.

S-a decis in practica judiciara ca,atunci cand administrarea probei cu inscrisuri nu este suficienta pentru a determina caracterul cert al creantei iar motivele invocate de debitor vizeaza culpa fiecarei parti in neexecutarea obligatiilor contractuale,creditorul nu are deschisa procedura somatiei de plata.Invocarea de catre debitor a unor aparari de fond confera cererii un caracter contencios,motiv pentru care cererea va fi respinsa ca neintemeiata.

Pentru aceste considerente,instanta va respinge cererea creditorului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge cererea promovata de reclamantul S. G. cu domiciliul in B.jud.V. in contradictoriu cu debitoarea SC G. I. SRL cu sediul in H,jud.I. si punct de lucru in Iasi,Calea Chisinaului nr.1,ca neintemeiata.

Irevocabila.

Pronuntata in sedinta publica azi,5.05.2009.

Presedinte, Grefier,

VL/DD/5ex

28.05.2009

3

Dosar nr.529/239/2009

Etichete: