Top

Sentinta civila

Dosar nr. 1224/239/2009

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA HÂRLĂU, Judeţul IAŞI

JUDECĂTORIE

Şedinţa publică din 24 Noiembrie 2009

PREŞEDINTE – Luminiţa Varvara

Grefier Liliana Ivănuţă

Sentinţa civilă Nr. 793

La ordine fiind judecarea cauzei Civil privind pe reclamant C.C. şi pe pârât COMISIA COMUNALĂ D.,PENTRU APLICAREA LEG.18/91, pârât COMISIA JUDEŢEANĂ I. PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR, având ca obiect fond funciar imp hot com jud.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă reclamantul as.av.Alexandru,martorul P.G.,lipsă pîrîtele.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, constând în:

Procedura este completă.

Dezbaterile la fond au avut loc în şedinţa publică din 17.11.2009,susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată când,din lipsă de timp pentru deliberare,amână pronunţarea pentru astăzi,când,

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă,constată următoarele:

Prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 18.08.2009 sub nr.1224/239/2009,petentii C.C. si C.I. au contestat hotărârea nr.1521 din 16.06.2009 emisă de pârâta Comisia Judeţeana Iaşi de fond funciar solicitând şi în contradictoriu cu Comisia Locala Deleni,anularea acestei hotărâri,reconstituirea dreptului de proprietate cu privire la suprafaţa de 1,07 ha teren arabil situat pe raza comunei D.,jud.I,obligarea pârâtelor la punerea în posesie cu acest teren si eliberarea actelor de proprietate aferente,in temeiul Legii 18/1991,cu cheltuieli de judecata.

In motivarea plângerii,petenţii au arătat că terenul în cauză a aparţinut anterior colectivizării părinţilor lor,Chiriac Dumitru si Elena fiind situat în tarlaua numită „Dodulea”.

Au precizat petenţii că,în temeiul dispoziţiilor Legii 18/1991,modificată şi republicată,au depus cerere de reconstituire pentru acest teren,înscrisurile necesare în susţinerea cererii,declaraţii de martori,însă cererea a fost respinsă,deşi ei deţin terenul din anul 1991.

Plângerea a fost întemeiată în drept pe dispoziţiile art.53 si următoarele din Legea 18/1991.

In dovedirea plângerii,scutită de plata taxei de timbru,petenţii au depus înscrisuri:dovada comunicării hotărârii atacate,hotărârea nr.1521 din 16.06.2009,tabel anexa,certificat de deces,declaraţii de martori.

Legal citata,parata Comisia Judeţeană I de fond funciar a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active deoarece,din tabelul anexa,îndreptăţirea petenţilor s-ar justifica numai pentru poziţia din tabel care ii priveşte si nu pentru întreg tabelul,ce face parte integranta din hotărâre.

Pe fondul plângerii,pârâta a precizat că cererea petenţilor formulată la Legea 247/2005 a fost invalidata de Comisia Locala D. deoarece nu se face dovada proprietăţii,măsură care nu a fost contestată de petenţi,potrivit legii.

In concluzie,propunerea comisiei locale a fost analizata iar comisia judeţeană a menţinut măsura deoarece nu s-au depus probe în dovedirea dreptului de proprietate.

A mai precizat pârâta că petenţii îşi întemeiază dreptul solicitat pe declaraţiile martorilor,însă în cauza nu au fost respectate dispoziţiile art.6 din Legea 1/2000,motiv pentru care s-a solicitat respingerea plângerii.

Intâmpinarea a fost întemeiată în drept pe dispoziţiile Legii 247/2005 si ale HG 890/2005.

Parata Comisia Judeţeană I. a depus documentaţia care a stat la baza emiterii hotărârii contestate.

Legal citată,pârâta Comisia Locala D. de fond funciar a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii,precizând ca cererea de reconstituire nu a fost însoţită de dovezi privind calitatea de moştenitor si dreptul de proprietate,cerinţe care le-au fost comunicate petenţilor cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Astfel,comisia locala le-a adus la cunostinţa petenţilor aceste cerinţe prin procesul-verbal de afişare nr.335 din 23.01.2006 si cu adresa nr.1347/122/18.02.2009.

Nici in urma acestor comunicări,petenţii nu au prezentat documentele solicitate dar nici nu au contestat soluţia de invalidare propusă,motiv pentru care soluţia a fost înaintată comisiei judeţene iar aceasta a emis hotărârea atacată.

Intâmpinarea a fost întemeiată în drept pe dispoziţiile Legii 18/1991,Legii 1/2000,Legii 247/2005 si art.115-119 Cod procedura civila.

In dovedirea celor susţinute în întâmpinare,pârâta a depus înscrisuri:adresa nr.1347/2009 si confirmarea primirii acesteia si procesul-verbal de afişare nr.335/2006.

Sub aspectul probatoriului,instanţa a încuviinţat petenţilor proba testimoniala.

Au fost audiaţi martorii C.C.,L.D. si P.G.,declaraţiile acestora fiind consemnate si ataşate dosarului cauzei.

Instanţa a pus în discuţia părţilor excepţia lipsei calităţii procesuale active a petenţilor pe care a unit-o cu fondul cauzei.

Analizând actele dosarului,instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiei lipsei calităţii procesuale active invocata de parata comisia judeţeană,în temeiul art.137 Cod procedura civilă,pe care o va admite având în vedere ca hotărârea comisiei judetene nr.1521/2009 s-a pronunţat asupra unui număr de 100 cereri de reconstituire privind persoane diferite si va analiza doar poziţia din tabelul anexa care in priveşte pe petenţi si care a fost contestata si anume 95.

Instanţa retine că petenţii au depus cerere ce reconstituire a dreptului de proprietate care a fost înregistrată la Comisia Locala D. sub nr.1135 din 30.11.2005,prin care solicitau restituirea suprafetei de 1,07 ha teren in sat D.tarlaua „Dodulea”,având ca vecini:la N-DE,la E-L.M., la S-C.C. si la V-DE.

Petenţii au înţeles să-şi dovedească dreptul de proprietate cu declaraţiile martorilor A.E. si C.C.-fila 25 dosar.

Comisia Locala D. a considerat ca petenţii nu fac dovada dreptului de proprietate asupra terenului solicitat,motiv pentru care a propus invalidarea cererii.

Procesul-verbal cu soluţiile de invalidare a fost afişat la sediul C.L.D. la data de 23.01.2006 sub nr.335,procesul-verbal îndeplinind condiţiile prevăzute de art.27 din HG 890/2005,petenţii având posibilitatea de a formula contestaţie împotriva soluţiilor comisiei locale in termen de 10 zile de la afişare-filele 41-43 dosar.

Petenţii nu au introdus contestaţie împotriva propunerii de invalidare in termen legal,motiv pentru care comisia locala a înaintat propunerile comisiei judeţene,ce a emis hotărârea atacată.

Instanţa constată că petenţii nu au depus contestaţie împotriva propunerii de invalidare a comisiei locale,termenul de 10 zile prevăzut de art.27 alin.3 din HG 890/2005 având caracterul unui termen de decădere.

Pe lângă aceasta omisiune a petenţilor,instanţa constată că plângerea este neîntemeiată.

Astfel,petenţii au înţeles să se folosească în dovedirea dreptului de proprietate al autorilor lor de declaratii de martori,lucru permis,în anumite conditii,de art.6 alin.1 indice 3 din Legea 1/2000 si anume când reconstituirea se face pe vechile amplasamente iar martorii sunt proprietarii vecini sau moştenitorii lor pe toate laturile terenului.

Vechiul amplasament al terenului a fost indicat de petenţi în tarlaua „Dodulea”,la nord si vest fiind drum ,la est-L.A..iar la sud-C.C.

Pe lângă faptul că martorii nu au făcut dovada că sunt proprietari ai terenului învecinat cu petentii,acestia au indicat alt amplasament al terenului faţă de petenti si anume:C.C.la est,L. D. la vest iar martorul P.G. a indicat cu totul alte vecinătăţi decât ceilalţi doi martori.

In aceste condiţii,instanţa apreciază că petenţii nu au făcut dovada dreptului de proprietate asupra terenului solicitat deoarece nu au fost îndeplinite cerinţele impuse de art.6 alin.1 indice 3 din Legea 1/2000,motiv pentru care va respinge plângerea.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite excepţia lipsei calităţii procesuale active invocată de pârâta Comisia Judeţeană I. si,în consecinţă:

Respinge plângerea formulată de petenţii C.C. şi C.I. împotriva hotărârii nr.1521/2009 în intregul ei si a tabelului anexă,constatând ca acestea se refera la alte persoane.

Respinge plângerea formulată de petenţii C.C. şi C.I. ambii cu domiciliul în sat şi comuna D.,jud.I în contradictoriu cu pârâtele Comisia Judeţeană I. şi Comisia Locală D împotriva hotărârii nr.1521 din 16.06.2009,poziţia 95, emisă de pârâta Comisia Judeţeană I,ca neîntemeiată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi,24.11.2009.

Preşedinte, Grefier,

VL/DD/5ex

08.12.2009

1

Dosar nr.1224/239/2009

Etichete: