Top

Modificare titlu proprietate

R O M Â N I A

JUDECATORIA ON ESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 3685/270/2008

Înreg. 2.06.2010 – modificare titlu proprietate –

SENTINTA CIVILA NR. 1957

Sedinta publica din data de 18.06.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

Presedinte – AGLAIA HOGEA

Grefier – LAURETA IONESCU

Pe rol fiind judecarea actiunii civile promovata de reclamantul …….. împotriva pârâtelor: Comisia Locala ……. de aplicare a Legii 18/1991 si Comisia Judeteana Bacau de aplicarea Legii 18/1991, pentru modificare titlu de proprietate.

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns reclamantul personal si asistat de avocat ……., lipsa fiind pârâtele.

Procedura este legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care, avocat …… depune la dosar adeverinta nr. 4078/2010, emisa de U.A.T. …… care confirma cele solicitate prin actiune.

La solicitarea instantei, avocat ……. precizeaza ca suprafata de teren situata în Parcela 3665/7 din T.P. de la fila 3 dosar a fost gresit trecuta în tarlaua 70, corect fiind tarlaua 71.

Nemaifiind cereri noi de formulat si probe de administrat, instanta declara dezbaterile închise si acorda cuvântul pe fond.

Avocat ………, pentru reclamant, având cuvântul pe fond, solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata, urmând a se modifica Titlul de Proprietate nr. 12181/1993 în sensul ca la suprafata de 1430 m.p. situata în parcela 3665/7 sa se mentioneze Tarlaua 71, în loc de Tarlaua 70. Fara cheltuieli de judecata.

Cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

deliberând,

Asupra cauzei civile de fata;

Constata ca reclamantul …….. a chemat în judecata pârâtele: Comisia Locala ……. de aplicare a Legii 18/1991 si Comisia Judeteana Bacau de aplicare a Legii 18/1991, solicitând modificarea titlului de proprietate nr. 12181/02.11.1993 emis pe numele reclamantului, în sensul de a se trece la terenul din parcela 3665/7, numarul tarlalei ca fiind 71, în loc de 70.

Actiunea este legal scutita de taxa judiciara de timbru.

În fapt, se motiveaza cererea în sensul ca în mod eronat s-a trecut la terenul fânat în suprafata de 1430 m.p. din parcela numarul 3665/7, tarlaua nr. 70, corect fiind nr. 71.

În drept, sunt invocate prevederile Legii 18/1991.

Pârâta Comisia Locala de aplicare a Legii 18/1991, comunica instantei cu adresa nr. 4078/17.06.2010, ca terenul în suprafata de 1430 m.p. ce figureaza în titlul de proprietate nr.12181/2.11.1993, eronat a fost trecut în tarlaua 70, parcela 3665/7, corect fiind în tarlaua 71, parcela 3665/7.

La dosar s-a depus titlul de proprietate a carui modificare se solicita(fila 3 dosar), din cuprinsul caruia rezulta ca în favoarea reclamantului s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru mai multe terenuri (intravilan, extravilan) în suprafata totala de 43.373 m.p., pe raza localitatii …… jud. Bacau.

La terenurile din extravilan, categoria fânete, pentru suprafata de 1430 m.p. s-a trecut în mod eronat – asa cum confirma pârâta Comisia Locala …….., tarlaua nr. 70, în loc de 71.

Potrivit art.58 din Legea 18/1991 titlul de proprietate emis de comisia judeteana poate fi modificat, întrucât s-au desfiintat pe baza hotarârii judecatoresti.

Fata de cele expuse, în baza textului de lege mentionat mai sus, se va admite actiunea si în consecinta se va dispune modificarea titlului în sensul celor precizate.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E :

Admite actiunea formulata de reclamantul ……., domiciliat în ……… împotriva pârâtelor Comisia Locala ….. de aplicare a Legii 18/1991 si Comisia Judeteana Bacau de aplicare a Legii 18/1991.

Dispune modificarea titlului de proprietate nr. 12181/02.11.1993, emis pe numele reclamantului, în sensul ca la suprafata de 1430 m.p. teren fânat situat în extravilanul satului…….. se va mentiona tarlaua nr. 71, în loc de 70.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 18.06.2010.

Etichete: