Top

Modificare titlu proprietate

Dosar nr. 664/829/2010

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI, JUDEŢUL BACĂU

SENTINŢA CIVILĂ NR. 620

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN 14.07.2010

Complet format din :

PREŞEDINTE – STOICA DANIELA MARILENA

Cu participare :

GREFIER – OPRIŞAN DANIELA

Pe rol fiind soluţionarea cauzei civile având ca obiect „fond funciar” formulată de reclamanţii N. GH. şi N. L., în contradictoriu cu pârâtele COMISIA LOCALĂ DE APLICARE A LEGII 18/1991 – COM. G. şi COMISIA JUDEŢEANĂ BACĂU DE APLICARE A LEGII 18/1991.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns prezent reclamantul N. Gh. lipsă fiind reclamanta N. L. şi pârâtele comisii.

Procedură de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral asupra cauzei de către grefierul de şedinţă, învederând că pricina se află la al doilea termen de judecată, părţile au fost legal citate pentru acest termen, după care:

Instanţa constată că prin serviciul registratură s-au depus la dosar relaţiile solicitate din partea Comisiei Locale G., însoţită de fişă tehnică , extrase din caietul de măsurători, copii după certificatele de deces ale defuncţilor N. L. şi N. M., copia cărţii de identitate a reclamantului N. Gh., titlul de proprietate nr. ___/1996 – în copie şi copia certificatului de moştenitor nr. 35/10.06.2009.

Reclamantul N. Gh. arată că pârâta Comisia locală G. a descoperit că au fost trecute eronat tarlalele în extravilan şi s-au făcut modificări în fişa tehnică cu care este de acord. Arată că nu mai are alte cereri.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi alte probe de administrat instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Reclamantul N. Gh. având cuvântul pe fond solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, în sensul modificării în titlul de proprietate poziţiile unde au fost făcute greşeli.

S-au declarat dezbaterile închise trecându-se la deliberare.

INSTANŢA

– deliberând –

Prin cererea inregistrata la data de 7.06.2010 pe rolul Judecatoriei Podu Turcului reclamantii N. Gh. , N. M. si N. L. au chemat in judecata Comisia locala de fond Funciar a com G. si Comisia Judeteana Bacau solicitand sa dispuna modificarea Titlului de proprietate nr – eliberat la data de 25.03.1996 in sensul inscrierii corecte a numarului de tarla si parcela pentru suprafata de 2,25 teren arabil.

Cauza a fost inregistrata pe rolul Judecatoriei Podu Turcului sub nr 664/829/2010.

Cauza este legal scutita de taxa de timbru.

In cauza a fost administrata proba cu acte .

Au fost atasate la dosarul cauzei (filele 29-41) actele care au stat la baza emiterii titlului de proprietate a carei modificare se solicita.

Din actele si lucrarile dosarului instanta a retinut urmatoarele:

In data de 25.03.1996 a fost eliberat pe numele defunctului N. M. titlul de proprietate nr 19414 pentru suprafata de 2,25 ha teren arabil situat in com Gaiceana, jud Bacau.

In urma decesului autorului au ramas ca mostenitori conform certificatului de mostenitor atasat la fila 4 din dosar N. M. , N. Gh. si N. L..

Din continutul adresei cu nr 1785 intocmita la data de 8.07.2010 de catre Comisia Locala Gaiceana si atasata la fila 29 din dosar rezulta ca atat suprafata de teren situata in intravilan cat si cea din extravilan au fost inscrise in mod eronat .

Asfel pentru categoria extravilan:

in loc de tarlaua 62, parcela 2420/6 se va trece tarlaua 41, parcela 2088/47;

in loc de tarlaua 26,parcela 840/4 se va trece tarlaua26, parcela 1044/5;

in loc de tarlaua 48,parcela 1620/8 se va trece tarlaua 26,parcela 1090/55;

in loc de tarlaua 79, parcela 3410/3 se va trece tarlaua 42, parcela 2634/6.

Pentru categoria intravilan:

in loc de tarlaua 79/104, parcela 6 se va trece tarlaua 79/63,parcela 23.

Pentru aceste motive, văzând şi dispoziţiile art.55 din Leg 18/1991, instanta urmeaza sa admita cererea reclamantilor şi să dispună rectificarea Titlului de proprietate nr — eliberat la data de 25.03.1996.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea având ca obiect „fond funciar” formulată de reclamanţii N. GH., domiciliat în –, str. Trotuş nr.13, jud. ___ şi N. L., domiciliată în mun. ___, Aleea Ulmilor, nr.33, bl. 16, sc.C, et.4, jud. __, în contradictoriu cu pârâtele COMISIA LOCALĂ DE APLICARE A LEGII 18/1991 – COM. __ şi COMISIA JUDEŢEANĂ BACĂU DE APLICARE A LEGII 18/1991.

Dispune modificarea titlului de proprietate 19414 eliberat la data de 25.03.1996, în sensul următor:

Pentru categoria extravilan:

– în loc de tarlaua 62, parcela 2420/6 se va trece tarlaua 41, parcela 2088/47;

– în loc de tarlaua 26, parcela 840/4 se va trece tarlaua 26, parcela 1044/5

– în loc de tarlaua 48, parcela 1620/8 se va trece tarlaua 26, parcela 1090/55;

– în loc de tarlaua 79, parcela 3410/3 se va trece tarlaua 42, parcela 2634/6.

Pentru categoria intravilan:

– în loc de tarlaua 79/104, parcela 6 se va trece tarlaua 79/63, parcela 23.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică astăzi, 14 .07.2010.

PREŞEDINTE, GREFIER ,

STOICA DANIELA MARILENA OPRIŞAN DANIELA

Red. /Tehnored. Ex. 6

S.D.M./O.D.

21.07.2010

Sentinţa civilă a rămas definitivă la data de14.07.2010

şi a devenit irevocabilă la data de 11.08.2010.

Etichete: