Top

Spaţiu medical. Hotărâre care tine loc de act de vânzare cumpărare. Hotărâre care tine loc de act de vânzare cumpărare.

Prin cererea înregistrata pe rolul instantei sub nr. 18884/245/2008 reclamanta L. S. a chemat în judecata pe pârâtii MUNICIPIUL IASI si CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI IASI solicitând sa se pronunte o hotarâre care sa tina loc de act de vânzare autentic pentru imobilul spatiu medical ,situat în Iasi , B-d N. I ., jud. Iasi , având numar cadastral X , intabulat în Cartea Funciara nr.Y localitatii Iasi ,compus din :

suprafata construita de 19,28 mp ,folosinta ,

suprafata construita 26,10 mp reprezentând cota indiviza de 6,03 % din spatiile de folosinta comuna ,

teren aferent spatiului în suprafata de 76,63 mp , reprezentând cota indiviza de 5,34 % din suprafata totala de teren pe care este amplasata cladirea.

Motivând actiunea arata reclamanta urmatoarele aspecte :

La data de 14.08.2007 între reclamanta în calitate de cumparator si pârâti în calitate de vânzatori a fost încheiat , sub forma unui înscris sub semnatura privata , contractul de vânzare – cumparare nr. abc având ca obiect spatiul medical aratat .

Refuzând încheierea în forma autentica a conventiei de vânzare – cumparare pârâtii împiedica pe de o parte intabularea în cartea funciara a dreptului de proprietate al reclamantilor asupra constructiei dobândite în temeiul contractului nr. abc iar pe de alta parte nu îsi respecta obligatia de a transfera proprietatea asupra terenului aferent constructiei , obligatie asumata prin contract .

A solicitat în acest sens pârâtilor sa desemneze un reprezentant are sa se prezinte la BNP în vederea încheierii contractului în forma autentica însa acestia nu raspuns acestei solicitari .

Pârâtii au formulat întâmpinare solicitând respingerea actiunii pentru urmatoarele :

Pârâtilor nu le poate fi retinuta nici o culpa deoarece ulterior încheierii contractului , la data de 09.10.2007 Curtea Constitutionala a României ,prin Decizia nr. 871/2007 ,publicata în Monitorul Oficial , Partea I nr. 701 din 17.10.2007 a declarat neconstitutionale dispozitiile O.U.G. 110/2005 – act ce reglementa vânzarea spatiilor medicale .

Conform art. 147 alin. 1 din Constitutia României deciziile Curtii Constitutionale care constata neconstitutionalitatea unor legi sau ordonante în vigoare îsi înceteaza efectele juridice în termen de 45 zile de la publicarea deciziei .

Pe durata acestui termen dispozitiile constatate ca neconstitutionale sunt suspendate de drept .

Asadar , începând cu data publicarii deciziei Curtii Constitutionale în Monitorul Oficial nu se mai pot face nici un fel de acte în baza prevederilor legale neconstitutionale .

Au mai aratat acestia ca pretul este derizoriu .

A depus pârâtul înscrisuri în apararea sa .

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele aspecte :

La data de … între reclamanta în calitate de cumparator si pârâti în calitate de vânzatori a fost încheiat , sub forma unui înscris sub semnatura privata , contractul de vânzare – cumparare nr. abc având ca obiect spatiul medical ,situat în Iasi , b-d N. I . , jud. Iasi , având numar cadastral x , intabulat în Cartea Funciara nr. y a localitatii Iasi ,compus din :

– suprafata construita de 19,28 mp ,folosinta exclusiva ,

– suprafata construita 26,10 mp reprezentând cota indiviza de 6,03 % din spatiile de folosinta ,

– teren aferent spatiului în suprafata de 76,63 mp , reprezentând cota indiviza de 5,34 % din suprafata totala de teren pe care este amplasata cladirea.

Pretul vânzarii a fost stabilit la suma de 2345,63 Euro ce a fost achitat de reclamanta la data de 31.07.2007 . .

Contractul a fost încheiat în baza OUG 110/2005 privind vânzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrative teritoriale cu destinatia de cabinete medicale , aprobata prin Legea 236/2006 fiind precedat de întocmirea actelor prealabile prevazute de actele normative anterior aratate , respectiv de Referat si de procesul verbal de vânzare directa nr. ……/12.07.2007 ale Comisiei pentru vânzarea spatiilor medicale conf. Legii 236/2006 din cadrul Consiliului Iasi .

Conform art. 8.3 din contract , ulterior încheierii conventiei sub forma unui înscris sub semnatura privata partile contractante aveau obligatia de a se prezenta la notariat în vederea încheierii contractului în forma autentica , formalitate necesara intabularii dreptului de proprietate al reclamantei asupra constructiilor ( drept deja transferat prin actul sub semnatura privata ) si în vederea dobândirii proprietatii asupra suprafetei de teren aferente suprafetei construite ( în privinta careia actul sub semnatura privata are valoarea unei promisiuni de vânzare ) .

La data de 09.10.2007 Curtea Constitutionala a României ,prin Decizia nr. 871/2007 ,publicata în Monitorul Oficial , Partea I nr. 701 din 17.10.2007 a declarat neconstitutionale dispozitiile O.U.G. 110/2005 – act ce reglementa vânzarea spatiilor medicale .

Conform art. 147 alin. 1 din Constitutia României deciziile Curtii Constitutionale care constata neconstitutionalitatea unor legi sau ordonante în vigoare îsi înceteaza efectele juridice în termen de 45 zile de la publicarea deciziei .

Vânzarea –cumpararea a fost perfectata anterior pronuntarii Deciziei nr. 871/2007 a Curtii Constitutionale iar hotarârea acestei instante nu produce efecte decât pentru viitor , neputând afecta în vreun fel raporturile juridice nascut anterior aparitiei sale .

Mai mult, conventia privind vânzarea spatiului medical individualizat în petitul actiunii reprezinta un contract si nu un antecontract , astfel ca în privinta imobilului constructie ( spatiului construit aflat în folosinta exclusiva si cotei indivize din spatiile folosinta comuna ) transferul dreptului de proprietate în patrimoniul reclamantei s-a realizat la data semnarii contractului sub semnatura privata ,respectiv 03.09.2007.

În privinta suprafetei de teren pe care este amplasata constructia este evident ca transferul dreptului de proprietate nu a operat , contractul având doar valoarea unei promisiuni bilaterale de vânzare – cumparare ,promisiune ce da nastere dreptului oricarei parti de a solicita perfectarea vânzarii în forma autentica .

Refuzând încheierea în forma autentica a conventiei de vânzare – cumparare pârâtul împiedica pe de o parte intabularea în cartea funciara a dreptului de proprietate al reclamantei asupra constructiei dobândite în temeiul Contractului nr. abc iar pe de alta parte nu îsi respecta obligatia de a transfera proprietatea asupra terenului aferent constructiei , obligatie asumata prin contract .

Promisiunea bilaterala (sinalagmatica) de vânzare – cumparare este atunci când ambele parti se obliga sa încheie in viitor, la pretul stabilit, contractul de vânzare – cumparare. Fata de refuzul debitorului obligatiei de a contracta, instanta are la dispozitie înlocuirea actului autentic prin hotarâre judecatoreasca – hotarârea judecatoreasca pronuntata de instanta va tine loc de contract de vânzare – cumparare, având efect constitutiv de drepturi, operand transferul dreptului de proprietate de la data când ramâne definitiva .

Având în vedere considerentele expuse instanta va admite actiunea astfel cum a fost formulata dispunând în consecinta.

Etichete: