Top

Rezoluţiune contract de întreţinere.

Faţă de cererea reclamantei Ţ G formulată în contradictoriu cu paraţii
S V şi S M prin care solicită rezilierea contractului de vânzare cumpărare cu
clauză de întreţinere autentificat cu numărul n la BNP si repunerea părţilor în
situaţia anterioara
În motivare reclamanta arată că: la sfârşitul anului 2004, la solicitarea
pârâţilor, reclamanta a semnat contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub
nr., prin care consimţea la transmiterea dreptului de proprietate asupra locuinţei
sale din Iaşi, , Judeţul Iaşi către pârâţi, cu obligaţia acestora de respecta dreptul
de abitaţie al reclamantei şi de a-i presta întreţinere până la sfârşitul vieţii
acesteia.
Reclamanta precizează că suma de 32.000 lei Ron stipulată în
contractul anterior menţionat nu a fost primită de către aceasta în momentul
semnării actului autentic (de altfel, nici notarul public nu a atestat că predarea
banilor s-a făcut în faţa sa), convenţia verbală a părţilor fiind aceea că pârâţii vor
achita lunar, din preţul apartamentului, câte o sumă constantă de bani
reclamantei, care va creşte o dată cu trecerea timpului. Iar acest lucru s-a şi
întâmplat – începând cu septembrie 2005, când pârâţii au început a expedia prin
mandat poştal sume de bani de câte 100 lei/lună, respectiv 150 lei/lună în anul
2006, apoi câte 200 lei/lună în anul 2007, 250 lei/lună în anul 2008, iar în prima
lună a anului 2009 – 300 lei Ron.
Reclamanta arată că motivul pentru care a acceptat încheierea contractului
anterior menţionat şi în condiţiile mai sus arătate a fost acela că pârâţii i-au
garantat că-şi vor respecta întrutotul, direct şi personal, obligaţia de a presta în
natură întreţinere reclamantei (constând în asigurarea hranei, îmbrăcămintei,
medicamentelor şi satisfacerea oricăror altor nevoi presupuse de un trai decent).
Reclamanta arată că la nici jumătate de an de la încheierea actului
translativ de proprietate, ambii pârâţi au plecat în străinătate , iar de atunci nu au
mai venit niciodată să o vadă pe reclamantă, nu au dat nici măcar telefon să vadă
dacă mai trăieşte.
Se precizează că în prezent reclamanta este grav bolnavă (cardiacă,
diabetică, are cataractă, psoriazis pe mâini şi picioare etc) şi are absolut nevoie
de îngrijire la domiciliu, iar pârâţii nu dau nici un semn că ar intenţiona
respectarea obligaţiei de întreţinere.
Reclamanta a depus la dosar copie după contractul de vânzare –
cumpărare .
Cererea reclamatei a fost scutita de plata taxei timbru cu motivarea ca
potrivit OUG nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar, acesta reprezintă acea
formă de asistenţă acordată de stat care are ca scop asigurarea dreptului la un
proces echitabil şi garantarea accesului egal la actul de justiţie, pentru realizarea
unor drepturi sau interese legitime pe cale judiciară, ajutor de care poate
beneficia orice persoană fizică având domiciliu sau reşedinţa obişnuită în
România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene.
Din înscrisurile depuse la dosarul cauzei, instanţa reţine faptul că venitul
mediu net lunar al reclamantei se situează sub nivelul de 500 lei , încadrându-se
astfel în dispoziţiile art. 8 alin.1 din OUG 51/2008. Astfel, obligarea
reclamantei la plata unei taxe judiciare de timbru în cuantum de 1751,20 lei ar fi
în mod evident, o sarcină împovărătoare, descurajantă în demersul său juridic.
Pârâţii depun întimpinare arătând ca i-au achitat suma de 32.000 lei
ron, pentru a-şi stinge datoriile pe care le avea, parte formata din datoria
pe care o avea la persoana căreia îi vânduse imobilul, parte pentru a
achita alte datorii pe care le avea şi o suma suplimentara pentru alte
cheltuieli, astfel cum le-a solicitat reclamanta
Pârâţii au continuat sa aibă cu reclamanta o relaţie foarte buna, de 2
ori pe săptămâna mergeau la aceasta pentru ai duce cele necesare traiului,
sacose întregi cu produse, îi cumpărau medicamentele de care avea nevoie
si pe care le solicita, iar iarna ii făceau aprovizionarea cu toate cele
necesare, suplimentar altor ajutoare materiale sau financiare pe care i le
acordau. In acelaşi timp pârâţii au decis sa îi trimită lunar o suma de bani
care sa acopere cheltuielile de întreţinere si alte cheltuieli suplimentare pe
care aceasta le avea, respectiv pentru îngrijiri medicale sau pentru alte
cheltuieli casnice.
Mai mult: pârâţii arată că au solicitat ajutorul a doua persoane
distincte, vecine cu reclamanta, pentru a o ajuta la treburile casnice, pe
care le plăteau din banii proprii, insa acestea au fost alungate de
reclamanta si nu a acceptat sa fie ajutata.
In vara anului 2005, datorita faptului ca ambii pârâţi au plecat in
străinătate, la munca, pentru a-si putea respecta contractul încheiat si
pentru a o întreţine pe reclamanta in continuare, au trimis lunar sume de
bani care sa acopere parte din cheltuielile pe care le avea, excluzând
hrana şi medicamentele , pe care i le asigurau săptămânal.
Instnata deliberând asupra cererii reclamantei reţine ca între părţi a fost
încheiat un contract de vânzare-cumpărare cu clauza de întreţinere
autentificat cu nr n
Aşa cum a arătat şi reclamanta pârâţii au achitat acesteia cu mandate
poştal ,lunar, sume de bani , care creşteau periodic.
Faţă de susţinerea reclamantei ca preţul de 320 000 000 lei vechi nu a
fost achitat de pârâţi instnata reţine ca reclamanta nu a administrat nici o
probă care sa înlăture cele consemnate în actul autentic şi anume ca preţul a
fost achitat integral de pârâţi şi primit de reclamantă, astfel încât o va înlătura .
In ce priveşte motivaţia reclamantei prin care susţine ca paraţii nu au
acordat întreţinere zilnică si suficienta traiului său, instanţa ia act de
înscrisurile depuse de pârâţi la dosar filele 60 -128 dosar prin care aceştia fac
dovada ca au făcut plaţi pentru consumul zilnic al reclamantei cum ar fi TV ,
energie electrica , reţete privind medicaţia, precum şi mandate poştale de
transmitere a sumelor de bani către reclamantă .
Aşa cum a afirmat şi reclamanta reclamanţii confirmă ca sunt plecaţi la
munca în Italia dar ca au plătit o femeie care sa o ajute pe parata în
gospodărie, fapt care a fost confirmat şi de martorii pârâţilor .
Reţine instanţa ca reclamanta a apelat si la ajutorul vecinilor pe care îi
plătea pentru serviciile făcute .
Astfel instanţa din materialul probator administrat în cauza constata ca
preţul de 320.000.000 a fost achitat de paraţi ca aceştia au prestat către
reclamantă întreţinere sub forma plăţii de sume de bani, plata utilităţilor si
a medicamentelor precum şi plata unor persoane pentru a o ajuta pe
reclamanta în gospodărie
Din cuprinsul contractului încheiat de părţi instanţa ia act ca acestea au
încheiat un contract de vânzare – cumpărare în care preţul de 320 000 000 lei
vechi a fost achitat integral de pârâţi, aceştia asumându-si si obligaţia de a
presta îngrijire si întreţinerea unui trai decent reclamantei .
Se reţine ca reclamanta a fost de acord ca parte din întreţinere sa fie
prestată prin plata periodica a unei sume de bani de către pârâţi.
Având în vedere natura juridica a obligaţiei de întreţinere faţă de care
reclamantă invocă nerespectarea ei de către pârâţi instanţa constată ca
pârâţii au transmis lunar reclamantei sume de bani pentru îngrijirea
reclamantei aşa cum aceasta a confirmat şi acceptat au achitat utilităţile
reclamantei depunând la dosar înscrisuri doveditoare si au plătit persoane
care sa o ajute pe reclamanta în gospodărie.
Astfel constatând ca obligaţia asumata de pârâţi de întreţinere şi
îngrijire a fost realizata de pârâţi şi întrucât în contract părţile nu au
identificat si alte obligaţii precise privind întreţinerea reclamantei , obligaţii
ce nu ar fi fost îndeplinite de pârâţi instanţa în conformitate cu dispoziţiile
art. 1169 Cod civil rap. la art. 1020 , 1021 Cod civil privind rezilierea
contractelor cu executare succesivă instanţa a respins cererea reclamantei.

Etichete: