Top

Majorare pensie întreţinere

Dosar nr. 4155/327/2008

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

DECIZIA CIVILĂ NR.

Şedinţa publică din data de 28 ianuarie 2009

Asupra recursului civil de faţă;

Sub numărul 4155/327/2008 din 01.09.2008 s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Tulcea cererea formulată de către reclamanta UA, domiciliată în Tulcea, ……….. , prin care solicita, în calitate de reprezentantă legală a minorei CEC, ca, în contradictoriu cu pârâtul CM , domiciliat în Tulcea, …, să se dispună majorarea pensiei de întreţinere la plata căreia acesta a fost obligat prin sentinţa civilă nr.1092/09.05.2002 a Judecătoriei Tulcea.

Prin sentinţa civilă nr.4155/327/2008 Judecătoria Tulcea a respins plângerea formulată de reclamantă, ca nefondată.

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut că acţiunea formulată de către reclamanta UA nu este întemeiată. Astfel, prin sentinţa civilă nr.1092/09.05.2002 a Judecătoriei Tulcea pârâtul a fost obligat la plata unei pensii de întreţinere în favoarea minorei CEC, nu prin stabilirea unei sume ci prin stabilirea unei fracţii de 1/4 din veniturile sale nete lunare. In aceste condiţii, nu poate avea loc o majorare a pensiei de întreţinere cât timp instanţa nu a stabilit un cuantum al acestei pensii, ce ar fi putut varia în funcţie de modificarea veniturilor pârâtului, ci a stabilit o fracţie de 1/4, din veniturile pârâtului, acestea reprezentând plafonul maxim la care debitorul obligaţiei de întreţinere poate fi obligat faţă de un singur minor.

Mai mult decât atât, nici această fracţie de 1/4 din veniturile pârâtului nu concordă cu situaţia de fapt, deoarece pârâtul mai are în întreţinere doi copii aşa cum rezultă din certificatele de naştere depuse la dosar, copii născuţi înainte de pronunţarea sentinţei civile nr.1092/09.05.2002 a Judecătoriei Tulcea, ceea ce face ca minora CEC să fie îndreptăţită la o pensie de doar 1/6 din veniturile pârâtului. Cu atât mai mult, deci, acţiunea reclamantei apare ca neîntemeiată.

Împotriva acestei sentinţe civile, în termen legal, a formulat recurs reclamanta UA, criticând-o ca fiind netemeinică şi nelegală.

Arată în esenţă recurenta că, în mod greşit a reţinut instanţa de fond că pensia de întreţinere stabilită în favoarea sa a fost prin stabilirea unei fracţii de 1/4 din veniturile nete lunare ale intimatului pârât, când în realitate sentinţa civilă nr.1092/9.05.2002 a Judecătoriei Tulcea a fost modificată prin decizia civilă nr.385/14.08.2002 a Tribunalului Tulcea prin care s-a stabilit o pensie de întreţinere de 78,8 lei în favoarea minorei.

Examinând hotărârea atacată sub aspectul motivelor de recurs invocate, cât şi din oficiu, se reţine că recursul este întemeiat.

Astfel, prin sentinţa civilă nr.1092/9 mai 2002 pronunţată de Judecătoria Tulcea, a fost majorată pensia de întreţinere de la 803.000 lei vechi la l/4 din venitul net lunar al intimatului pârât CM . Această hotărâre a fost modificată prin decizia civilă nr.385/14.08.2002 pronunţată de Tribunalul Tulcea, în sensul că s-a redus pensia de întreţinere de la 1/4 lei lunar la 78,8 lei lunar în favoarea minorei CEC.

În raport de această din urmă hotărâre, cererea recurentei reclamante de majorare a pensiei de întreţinere este întemeiată, având în vedere şi faptul că veniturile intimatului pârât au crescut şi de asemenea şi nevoile minorei.

Pentru aceste considerente, având în vedere faptul că intimatul pârât mai are doi copii în întreţinere şi văzând şi disp.art.86 şi 94 din Codul familiei, urmează a admite recursul, şi a modifica hotărârea atacată în sensul că, se va admite acţiunea şi se va majora pensia de întreţinere de la suma de 78,8 lei lunar, la suma de 182,25 lei lunar la care va fi obligat pârâtul intimat CM , în favoarea minorei CEC, născută la data ……

Etichete: