Top

Competenta materiala de solutionare a cererii vizând anularea unei masuri complementare aplicarii unei sanctiuni contraventionale

Prin sentinta nr. 489/CA/19.06.2009 pronuntata de Tribunalului Iasi. Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ a fost admisa exceptia necompetentei materiale a Tribunalului Iasi invocata din oficiu de catre instanta, a fost declinata competenta de solutionare a cererii de anulare a masurii complementare dispuse prin procesul verbal de constatare a contraventiei seria CC, nr.1500209/03.10.2008, solicitata prin plângerea contraventionala formulata de petentul TIA în contradictoriu cu intimatul IPJ, s-a constatat ivit conflictul negativ de competenta între Tribunalul Iasi si Judecatoria Iasi, în temeiul art.22 C.pr.civ. fiind înaintata cauza Curtii de Apel Iasi pentru pronuntarea regulatorului de competenta dupa ramânerea irevocabila a prezentei hotarâri.
Pentru a se pronunta astfel, Tribunalul Iasi a retinut urmatoarele:
Judecatoria Iasi a fost investita de catre petentul TIA cu solutionarea plângerii contraventionale formulate împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei seria CC, nr.1500209/03.10.2008 încheiat de intimatul IPJ-Iasi prin agent constatator .
Prin Sentinta civila nr.2565/19.02.2009 Judecatoria Iasi a admis în parte plângerea contraventionala formulata de petent în sensul ca a anulat sanctiunea amenzii contraventionale dispuse pentru contraventia prevazuta de art.100 alin.3 lit.e din OUG nr.195/2002 si a înlocuit sanctiunea principala a amenzii contraventionale aplicate cu sanctiunea avertismentului pentru cea de a doua contraventie, iar în ceea ce priveste sanctiunea complementara a suspendarii dreptului de a conduce pe drumurile publice aplicata prin acelasi proces-verbal de constatare a contraventiei judecatoria si-a declinat competenta de solutionare în favoarea Tribunalului Iasi, sectia contencios administrativ, în baza lg. nr.554/2004.
Din oficiu, la termenul de judecata din data de 19.06.2009 tribunalul a invocat exceptia necompetentei sale materiale în ceea ce priveste solutionarea capatului de cerere declinat de Judecatoria Iasi si a retinut cauza în pronuntare pe exceptie.
Asupra exceptiei, instanta a apreciat ca, potrivit art.5 alin. din OG nr.2/2001 sanctiunile contraventionale pot fi principale si complementare, iar în cazul savârsirii unei contraventii se poate aplica doar o singura sanctiune contraventionala principala si una sau mai multe sanctiuni contraventionale complementare ( art.5 alin.7 din OG nr.2/2001 ), aplicarea sanctiunii facându-se de agentul constatator prin procesul-verbal de constatare a contraventiei (regula), conform art.15 alin.1 si art.16 alin.1 din OG nr.2/2001.
Împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, si implicit a sanctiunii contraventionale principale si complementare aplicate, contravenientul are dreptul de a formula plângere contraventionala, solutionarea acesteia revenind judecatoriei în a carei circumscriptie s-a savârsit contraventia conform art.31 si art.32 din OG nr.2/2001.
Din analiza textelor de lege anterior indicate rezulta ca în materia contenciosului contraventional legiuitorul a instituit o competenta materiala speciala si derogatorie de la dreptul comun (lg. nr.554/2004 a contenciosului administrativ), competenta de solutionare în fond a plângerilor contraventionale, indiferent de obiectul plângerii sau de motivele invocate, revenind judecatoriilor si nu tribunalelor prin sectiile de contencios administrativ.
Judecatoria investita cu solutionarea plângerii contraventionale în mod unitar va proceda la verificarea legalitatii si temeiniciei actului constatator al contraventiei conform art.34 alin.1 din OG nr.2/2001, sens în care este abilitata sa hotarasca si asupra sanctiunilor contraventionale aplicate ( principala si complementara ), motiv pentru care tribunalele nu au în competenta lor verificarea legalitatii unei masuri complementare sau tehnico-administrative dispuse de agentul constatator.
În consecinta, necompetenta materiala a Tribunalului Iasi este de ordine publica având în vedere prevederile art.32 alin.2 din OG nr.2/2001 coroborat cu art.159 pct.2 C.pr.civ.

Etichete: