Top

Cerere de punere in posesie- ratificare mandat tacit 2. Acte administrativeulterioare hotararii de reconstituire a dreptului de proprietate privata asupra terenurilor 3. Lipsa teren disponibil pentru punerea in posesie

Prin sentinţa civilă nr. 91 din 14 ianuarie 2009 Judecătoria Paşcani a respins excep?ia inadmisibilită?ii, excep?ia lipsei calită?ii procesuale active a reclaman?ilor N. D., V. E., A. L. si V. R..
A admis cererea promovată de reclamanţii N.V.,N.D.,V.E., s.a., în contradictoriu cu pârâtele Comisia municipală de fond funciar Paşcani şi Comisia judeţeană Iaşi de fond funciar.
A obligat pârâta Comisia municipală de fond funciar Paşcani să procedeze la punerea reclamanţilor în posesia suprafeţei de 1,09 ha teren şi să elibereze proces-verbal de punere în posesie pentru acest teren situat pe raza administrativ-teritorială a municipiului Paşcani, astfel cum în parte a fost individualizat de expertul topo M. I.
A obligat aceeaşi pârâtă Comisia municipală de fond funciar Paşcani să întocmească documentaţia în vederea eliberării titlului de proprietate pentru suprafaţa de 1,09 ha teren pe raza administrativ-teritorială a municipiului Paşcani şi să o înainteze Comisiei judeţene Iaşi de fond funciar pentru întocmirea titlului de proprietate.
A obligat pârâta Comisia judeţeană Iaşi de fond funciar ca, după primirea documentaţiei de la Comisia municipală Paşcani de fond funciar, să întocmească titlul de proprietate emis pentru suprafaţa de 1,09 ha teren .
Prima instanta a retinut ca atat timp cat autorului reclamantilor i s-a reconstituit dreptul de proprietate pe raza municipiului Pascani si i s-a eliberat adeverinta mentionata, demersurile ulterioare facute de reclamantul N.V. in temeiul raporturilor de mandat tacit, in nume propriu cat si numele celorlalti reclamanti, fratii sai, sunt simple acte de conservare a dreptului si ca parata Comisia locala de fond funciar Pascani nu a facut dovada ca ar fi procedat la punerea in posesie a reclamantilor cu privire la acest teren, ca ar fi intocmit documentatia prevazuta de lege si ar fi inaintat-o Comisiei judetene Iasi de fond funciar in vederea emiterii titlului de proprietate.
Împotriva acestei sentinţe in termen legal a declarat recurs pârâta Comisia municipală Paşcani pentru aplicarea Legii 18/1991, aratand ca reclamanţii N.D., V.E., A.L. şi V.R. nu au calitate procesuală activă pentru că nu au formulat cerere in temeiul Legii 247/2005 pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenul de 1,09 ha aşa cum rezultă din Hotărârea Comisiei Judeţene Iaşi cererea a fost formulată doar de către N. D. V. , singurul care poate avea calitate procesuală activă.
Invocă inadmisibilitatea şi imposibilitatea citării Comisiei locale Paşcani intr-o astfel de cauză şi in calitate de pârât raportat la faptul neemiterii adeverinţei tip Legea 18 în beneficiul reclamantului, adeverinţă prin care se face dovada dreptului de proprietate reconstituit şi se poate face legitimarea procesuală activă. Invocă excepţia de inadmisibilitate a acţiunii civile raportat la prematuritatea cererii formulate.
In baza hotărârii comisiei judeţene operaţia următoare nu era punerea in posesie şi perfectarea documentaţiei ci întocmirea şi completarea anexei 25, înaintarea ei spre validare , emiterea de către Comisia Judeţeană a unei hotărâri de validare a acestei anexe, apoi, pe baza acesteia, eliberarea adeverinţei tip Legea 18/1991. Câtă vreme aceste proceduri nu s-au realizat, şi adeverinţa tip nu a fost eliberată cererea reclamanţilor este prematură.
Prin decizia civila nr. 2070/6.11.2009 pronuntata de Tribunalul Iasi s-a respins recursul Comisiei Municipale Pascani, retinandu-se ca Judecătoria a făcut o aplicare judicioasă a instituţiei ratificării mandatului odată cu analiza calităţii procesuale active. Chiar dacă cererea de reconstituire privind terenul corespunzător cotei de reducere de 20% aplicată in cadrul reconstituirii iniţiale a fost formulată de catre unul dintre moştenitori, cererea de chemare in judecată redactată in numele tuturor moştenitorilor fostului proprietar, N.D., exprimă voinţa comună a acestora ca reconstituirea să profite tuturor in virtutea drepturilor lor succesorale, şi constituie o ratificare indubitabilă a actelor şi procedurilor îndeplinite de catre N. V.
In ceea ce priveşte actele administrative ce ar fi urmat a fi îndeplinite ulterior Hotararii 2323/2006 a Comisiei Judeţene pentru ca reclamanţii să aibă deschisa calea acestei acţiuni Tribunalul constată că invocarea lor este irelevantă. Reclamanţii solicită prin acţiunea promovată obligarea paratei Comisia municipală de fond funciar Pascani să îi pună în posesie pe vechiul amplasament cu terenul în suprafa?ă de 1,09 ha ?i să le întocmească proces-verbal de punere în posesie pentru acest teren, situat pe raza administrativ-teritorială a municipiului Pa?cani, obligarea aceleiasi parate sa întocmească documenta?ia necesară întocmirii titlului de proprietate pentru terenul în suprafa?ă de 1,09 ha ?i să o înainteze Comisiei jude?ene Ia?i de fond funciar pentru întocmirea titlului de proprietate,obligarea paratei Comisia judeteana Iasi de fond funciar ca, după primirea documentaţiei de la Comisia municipala de fond funciar Paşcani, sa intocmeasca titlul de proprietate pentru suprafata de teren mentionata.
In realitate ceea ce solicită reclamanţii este ceea ce legea prevede ca procedură subsecventă hotărârii Comisiei judeţene de reconstituire a dreptului de proprietate, motivat de relativa inacţiune a comisiilor până la momentul judecăţii. Este adevărat că in cadrul acestei proceduri se impune şi intocmirea anexei 25 şi eliberarea adeverinţei provizorii insă acestea nu constituie condiţionări ale recunoşterii dreptului reclamanţilor, configurat prin Hot.2323/2006 a Comisiei Judeţene ci etape ale unei proceduri unitare care trebuie finalizată cu punerea lor in posesie şi eliberarea titlului de proprietate. Inexistenţa, la momentul judecăţii, a anexei 25 , a adeverinţei provizorii de proprietate nu se constituie in impedimente juridice ale recunoaşterii indreptăţirii reclamanţilor la obţinerea obligării Comisiei locale la a-şi indeplini obligaţia de rezultat prevăzută de lege in textele invocate. Dificultăţile de relaţionare invocate de catre recurentă cu Comisia Judeţeană, ritmul de lucu al acesteia, practica grupării cererilor pe categorii nu se pot constitui in cauze obiective care să justifice obstacularea procedurilor, ci ţin de organizarea practică a activităţii acestei comisii care nu interesează cauza pentru că acestea nu pot fi subordonate decât finalităţii aplicării in timp rezonabil a procedurii de stabilire a dreptului de proprietate in genere. Insă, in speţă, argumentarea excepţiei de prematuritate de catre recurentă invocând lipsa anexei 25 şi a adeverinţei provizorii de proprietate nu face decât să sublinieze culpa comisiei in omisiunea de punere in posesie şi intocmire a documentatiei prealabile emiterii titlului de proprietate ca si a tuturor actelor administrative ce preced sau insoţesc aceste două proceduri. Recurenta demonstrează insuşirea defectuoasă a atribuţiilor conferite de lege reducând efectele Hotărârii Comisiei Judeţene de reconstituire a dreptului de proprietate la unul strict formal, care ar aduce – potrivt recurentei – in sarcina sa doar obligatia de a inscrie pe reclamanţi in anexa 25, ceea ce este impotriva accepţiunii legii.
In procedura punerii in posesie, in respectarea principiului înscris in art. 2 din Legea 1/2000 se va da eficienţă cu precădere vechiului amplasament.
Critica recurentei potrivit căreia instanţa nu a dat eficienţă apărării sale constatând in aceea că nu există teren disponibil, nu poate fi primită. O astfel de apărare nu ar putea fi verificată decât in raport de conţinutul art. 9 şi 10 din H.G. 890/2005. În raport de procedura înscrisă in aceste articole nu poate fi reţinută drept adevărată susţinerea recurentei potrivit căreia nu mai deţine teren disponibil pentru simplul fapt că in dosar nu s-au depus înscrisuri care să probeze paşii procedurali înscrişi in art 9,10 din H.G. 890/2005, in special dovada solicitărilor adresate tuturor comisiilor locale de fond funciar (art 10 alin 2 ), răspunsul acestora, cererile adresate instituţiilor şi autorităţilor publice care administrează teren proprietatea statului (alin 4), cererile de solicitare teren pentru compensare de la staţiunile şi institutele de cercetare (alin 6), etc. Numai după probarea acestor demersuri s-ar putea reţine lipsa terenului disponibil. Nu s-a făcut proba lor doar cu cele două adrese aflate la filele 36, 37 către Agenţia Domeniilor Statului Bucureşti şi Iaşi.

Etichete: