Top

Fond funciar

Tip speţă: sentinţă civilă nr.589

Titlu: fond funciar

Data speţă: 19.07.2010

Prin cererea înregistrată sub nr.504/199/15.04.2010 pe rolul Judecătoriei Buhuşi reclamanţii T. Gh.C., T. Gh.G., T. Gh.M., T. Gh.I., T. Gh.D., P. A., A. m. şi B. N. au chemat în judecată pârâtele Comisia Locală de aplicare a Legii 18/1991 B. şi Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de proprietate asupra Terenurilor B. pentru a fi obligate prima să înlocuiască şi să înainteze Comisiei Judeţene B. documentaţia pentru eliberarea titlului de proprietate pentru suprafaţa de 1800 mp teren reconstituit reclamanţilor după defunctul T. Gh.Gh. conform procesului verbal de punere în posesie nr.110/21.06.1994, iar cea de a doua pârâtă să întocmească şi să elibereze titlul de proprietate reclamanţilor.

În motivarea cererii reclamanţii au arătat că la data de 21.06.1994 li s-a eliberat procesul verbal de punere în posesie nr.110 eliberat de Comisia Locală de aplicare a Lg.18/1991 pentru terenul ce a aparţinut autorilor lor, fiind puşi în posesie cu suprafaţa de 1800 mp conform schiţei verso proces-verbal. Deşi stăpânesc acest teren, ComisiaLocală, având obligaţia de a înainta documentaţia Comisiei Judeţene şi a li se elibera titlul de proprietate, nici până în prezent nu li s-a eliberat.

Potrivit art.116 din Lg.18/1991 modificată, comisiile comunale au obligaţia efectuării operaţiunilor stabilite, de lege, înaintând aceste lucrări comisiilor judeţene în vederea emiterii titlului de proprietate.

Practica CEDO este constantă în această materie, stabilind că, în măsura în care reclamantului nu i s-a eliberat un titlu de proprietate asupra terenului pentru care i s-a reconstituit în procedura specială a Lg.18/1991, dreptul de proprietate, acesta a suferit o ingerinţă în excercitarea dreptului la respectarea bunurilor sale, fiind astfel încălcat art.1 din Protocolul nr.1 al CEDO (Cauza Constantin Popescu împotriva României, cauza Glod împotriva României, cauza Hauler împotriva României).

Reclamanţii şi-au întemeiat cererea pe dispoziţiile Lg.18/1991 modificată şi art.36 din HG 890/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate [….].

În susţinerea cererii, reclamanţii au solicitat proba cu înscrisuri.

Cererii de chemare în judecată i-au fost ataşate următoarele acte: procesul verbal de punere în posesie nr.110/21.06.1994 şi tabelul nominal de reconstituire – anexa 3.

Legal citate, pârâtele nu au fost reprezentate la instanţă.

Pârâta Comisia Judeţeană de aplicare a Lg.18/1991 B. a depus la dosar procesul verbal de punere în posesie cu schiţa terenului.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La data de 21.06.1994 li s-a eliberat reclamanţilor procesul verbal de punere în posesie pentru suprafaţa de 1800 mp teren, ce a aparţinut defunctului T. Gh.Gh. – autorul reclamanţilor, situat în T79/11, P 18 cu vecinii Ţ. V., J.V., T. Gh.V. şi Drum principal, uliţă, fiind puşi în posesie.

Din adresa OCPI Bacău nr.6193/08.07.2010, (fila 44) dosar, rezultă că moştenitorilor defunctului T. Gh.Gh. li s-a emis titlul de proprietate nr.252755/19.10.2005 pentru suprafaţa totală de 1,8200 ha în care nu se regăseşte acest amplasament (T 79/11, P 18). De asemenea, în tarlaua 79/11, dar în PA18 cu alte vecinătăţi( N-De 72/11/13, E- M.I., S- J.C., V- S. I.) decât cele din procesul verbal eliberat pe numele reclamanţilor, s-a eliberat TP numitei M. A. pentru o suprafaţă de 1515 mp.

Curtea Europeană a drepturilor Omului s-a pronunţat constant în litigii izvorâte din Lg.18/1991, în sensul recunoaşterii dreptului efectiv la reconstituire numai după finalizarea procedurilor prevăzute de legea specială, respectiv prin eliberarea TP.

Astfel, în cauza Maria Peter s-a statuat că Lg.18/1991 instituie în sarcina autorităţilor desemnate obligaţia legală de finalizare a procedurii de reconstituire , încât o dată validat dreptul prin emiterea procesului verbal, comisiile nu se pot exonera de sarcina legală decât prin îndeplinirea acestuia, numai aşa fiind respectat dreptul la respectarea bunurilor, instituit de art.1 din protocolul 1 al CEDO.

În cauza Ioan contra României, CEDO a reţinut că şi în situaţia în care s-ar constata că tot terenul a fost atribuit altei persoane, reclamantul nu ar putea fi obligat să se judece cu acea persoană pentru o greşeală a comisiilor. Prin neeliberarea titlului de proprietate după ce s-a validat reconstituirea se încalcă art.1 din Protocolul 1 al Convenţiei.

Instanţa reţine că atât Comisia Locală cât şi Comisia Judeţeană pentru aplicarea Lg.18/1991 avea obligaţia de a întocmi şi înainta documentaţia Comisiei Judeţene B., în vederea eliberării titlului de proprietate, iar comisia judeţeană să întocmească şi să elibereze TP reclamanţilor.

Faţă de cele ce preced, instanţa, în temeiul Lg.18/1991 modificată, HG 890/1995, va admite acţiunea şi va obliga pârâta Comisia Locală de aplicare a Lg.18/1991 B. să întocmească şi să înainteze Comisiei Judeţene B. documentaţia pentru eliberarea titlului de proprietate pentru suprafaţa de 1800 mp teren situat în com.B., jud.B., conform procesului verbal de punere în posesie.

Va obliga Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor B. să întocmească şi să elibereze reclamanţilor titlul de proprietate pentru suprafaţa de mai sus.

În temeiul art.274 Cod pr.civilă va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Red. P.A.

Etichete: