Top

Fond funciar

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA ONEŞTI JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr.7883/270/2009

Din 30.11.2009 fond funciar

SENTINŢA CIVILĂ NR.885

Şedinţa publică din data de 10.03.2010

Desfăşurată la sediul instanţei

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN:

PREŞEDINTE – ……

GREFIER – …

Pe rol fiind judecarea cauzei civile pentru fond funciar – obligaţia de a face formulată de reclamanţii .. , …. ,împotriva pârâtelor: Comisia Judeţeană pentru aplicarea Legii 18/1991 ş.a.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns: reclamantul ….. asistat de avocat …. care răspunde şi pentru cealaltă reclamantă şi c.j. …. pentru pârâtă.

Procedura legal îndeplinită .

S-a făcut referatul cauzei de grefierul de şedinţă, după care, părţile prezente , solicită a se lua act că nu au cereri noi de formulat şi solicită cuvântul pe fondul cauzei .

Avocat …. pentru reclamanţi , lasă cauza la aprecierea instanţei , a se avea în vedere răspunsul Comisiei locale , nu solicită cheltuieli de judecată

Consilier …… , lasă cauza la apreciere .

Dezbaterile fiind terminate , cauza a rămas în pronunţare .

I N S T A N Ţ A :

Deliberând ,

Asupra cauzei civile de faţă ;

Constata ca reclamanţii ….. din com….. jud. Bacau au acţionat in judecată pe parata Comisia locala …. jud. Bacau de aplicare a legilor fondului funciar solicitând ca aceasta sa fie obligata să întocmească si să înainteze către Comisia judeţeană Bacău de aplicare a legilor fondului funciar documentaţia in vederea eliberării titlului de proprietate pentru suprafaţa de teren arabil de 2,47 h.

Acţiunea n-a fost motivata in fapt si in drept.

Parata a formulat întâmpinare prin care,solicitând respingerea cererii,arata că reclamanţii nu au indicat in cererea de reconstituire a dreptului de proprietate locul unde este amplasat terenul revendicat si nici n-au făcut dovada ca au avut o legătură de rudenie cu ….. ai cărei moştenitori pretind ca sunt, si nici faptul ca aceasta a fost proprietara terenului revendicat.

La dosar au fost depuse înscrisuri intre care si documentaţia aferenta cererii de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenul sus-menţionat.

De asemenea, parata a depus la dosar dovada înaintării către Comisia judeţeană Bacău de aplicare a legilor fondului funciar a documentaţiei cu propunerea de invalidare a cererii de reconstituire a dreptului de proprietate formulata de cei doi (vezi filele 30 si 31).

In aceasta situaţie, acţiunea reclamanţilor apare ca fiind rămasă fără obiect întrucât pârâta a dus la îndeplinire ceea ce au solicitat prin cererea de chemare in judecata, aşa încât acţiunea urmează sa fie respinsa ca atare.

Pentru aceste motive ,

In numele legii ,

H O T A R A Ş T E :

Respinge cererea formulată de reclamanţii …….. şi …… , domiciliaţi în comuna ….. , judeţul Bacău , în contradictoriu cu pârâta Comisia locală …. de aplicare a legilor fondului funciar .

Cu recurs în 15 zile de la comunicare .

Pronunţată în şedinţă publică azi 10.03.2010 .

Etichete: