Top

Acţiune în nulitate.

Consiliul Local al Municipiului Iaşi a învestit instanţa cu acţiune în constatarea nulităţii absolute a contractului încheiat între R.A.Termoficare S.A. şi Administraţia Cimitirului Eternitatea pentru lipsa consimţământului.

Cimitirele se află în administrarea Consiliului Local şi fac parte din domeniul public (H.C.M. 165/1999). Consimţământul în cauză putea fi exprimat numai prin semnarea contractului de către persoana abilitată de lege să reprezinte Consiliul Local Iaşi şi nu de o societate comercială în subordinea autorităţii administraţiei publice locale. Conform Regulamentului de funcţionare, cimitirele sunt administrate de Direcţia Patrimoniu, Serviciul Administrare cimitire. Lipsa con-simţământului se sancţionează cu nulitate absolută.

Decizie civilă nr. 1358/16.09.2004

Reclamanta a investit instanţa cu acţiune în constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare – cumpărare încheiat de pârâţi (societatea comercială vânzătoare – cumpărător – persoană fizică) întemeiată pe art. 46/Legea 10/2001. Anterior încheierii contractului (09.07.2002), societatea a fost notificată, din 28.01.2002, de reclamantă prin intermediul Primăriei Municipiului Iaşi pentru restituirea imobilului.

Cumpărătorul asociat şi membru al Consiliului de administraţie a avut cunoştinţă de notificare, contractul fiind încheiat cu rea credinţă şi cu intenţia de a frauda interesele reclamantei.

Decizia civilă nr. 1570/13.10.2004

Reclamanţii Z.C. şi Z.M. au învestit instanţa cu acţiunea având mai multe capete de cerere, între care şi cel având ca obiect constatarea nulităţii absolute parţiale a testamentului autentificat sub nr. 17.475/27.11.1991 pentru suprafaţa de 3,62 ha teren. Reclamanţii au invocat nulitatea legatului altuia, motivat de faptul că testatoarea I.I. nu a avut la data întocmirii testamentului şi nici ulterior, în proprietate terenul, a dispus cu privire la o succesiune viitoare. Din ansamblul probator între care şi hotărâri judecătoreşti opozabile reclamanţilor (acţiune în nulitate titlu de proprietate emis pârâtului) instanţa reţine că este făcută dovada dreptului de proprietate a testatoarei pentru terenul în litigiu, astfel că nu s-a instituit un legat pentru bunul altuia nefiind incidente dispoziţiile art. 906 şi 907 Cod civil.

Decizia civilă nr. 1257/02.09.2004

Dispoziţiile art. 8 din Legea 18/1991 sunt aplicabile numai pentru terenurile care se găseau în patrimoniul C.A.P-ului la data de 01.01.1990. Succesorii au formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate numai pentru terenul deţinut de C.A.P. Titlul contestat este emis pentru suprafeţe de teren aflate în administrarea IAS Bucium în prezent societate comercială, cu privire la care nu este formulată cerere de reconstituire conform art. 37 Legea 18/1991.

Cum titlul este emis unor persoane ce nu sunt îndreptăţite la reconstituire, sunt incidente dispoziţiile art. III lit. a, Legea 169/1997, acţiunea în constatarea nulităţii este întemeiată.

Decizia civilă nr. 793/30.11.2004

Primarul comunei Leţcani, jud. Iaşi a investit instanţa cu acţiune în constatarea nulităţii absolute a titlului de proprietate emis pârâtului A.P., cu motivarea că este îndreptăţit la atribuirea în proprietate a 0,50 ha şi nu 1 ha, conform celor două titluri emise succesiv.

Pârâtul A.P., neavând calitate de membru cooperator, în temeiul art. 19 alin. 1 din legea 18/1991 i se poate atribui în proprietate 5.000 m2, îndeplinind condiţiile cerute de lege între care şi stabilirea domiciliului în localitatea în care a solicitat atribuirea. Dreptul de proprietate pentru 0,50 ha este stabilit prin hotărârea Comisiei judeţene, fiind emise însă două titluri de proprietate în anul 1992 şi 1996 pentru 1 ha (câte 5.000 m2).

În temeiul art. III alin. 1 lit. a Legea 169/1997 sunt lovite de nulitate absolută potrivit dispoziţiilor legislaţiei civile, aplicabile la data încheierii actului juridic, actele de constituire a dreptului de proprietate în favoarea persoanelor fizice care nu erau îndreptăţite la atribuire, potrivit legii. În această situaţie se află şi pârâtul care are dreptul, conform Legii18/1991 art. 19 alin.1 republicată, numai la un lot de 5.000 m2 şi, nu la suprafaţa totală de 1 ha. Constatarea nulităţii primului titlu de proprietate, emis în anul 1992 este justificată de situaţia de fapt, pârâtul având numai posesia terenului pentru care titlul a fost emis în anul 1996 şi cu privire la care îşi exercită dreptul de proprietate.

Decizia civilă nr. 208/28.02.2004

Etichete: