Top

Fond funciar. Constatare nulitate absolută adeverinţă de proprietate. Lipsa autorităţii de lucru judecat a considerentelor.

Reclamanţii BG, BM, UE, CM au solicitat, in contradictoriu cu paraţii BA, CG, CP, Comisia Municipala de Fond Funciar si Comisia Judeţeana de Fond Funciar, sa se constate: nulitatea absoluta parţiala a adeverinţei de proprietate nr. 6598/12.08.1991 cu privire la o suprafaţa de 250 mp teren; nulitatea absoluta parţiala a Hotărârii Comisiei Judeţene nr. 55 sau 53 din 09.08.1991; nulitatea absoluta a adeverinţei (proces verbal de punere in posesie) nr. 8629/03.11.1993; nulitatea absoluta a contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 31102/25.11.1993; precum si obligarea paraţilor CG si CP la lăsarea in liniştita posesie a suprafeţei de 320 mp teren intravilan mun. Paşcani.

In motivarea acţiunii se arata ca reclamanţii sunt moştenitorii defunctului BG, care a dobândit in proprietate, anterior colectivizării, prin contracte de vânzare-cumpărare o suprafaţa de 1700 mp teren, respectiv 400 mp teren intravilan mun. Paşcani. Pe numele autorului reclamanţilor s-a emis titlul de proprietate nr. 179803 din 21.01.2003 pentru suprafaţa de 1,2000 ha, din care 2505 mp in intravilanul loc. Paşcani. Printr-un contract de vânzare-cumpărare încheiat in anul 1954, soţii BC si C cu cumpărat o suprafaţa de 1074 mp teren, învecinat pe o latura cu proprietate deţinuta la acea data de către autorul reclamanţilor. In registrul agricol aferent anilor 1959-1963, soţii B au avut înscrisa suprafaţa totala de 6600 mp teren, reconstituit apoi in baza Legii nr. 18/1991, potrivit adeverinţei de proprietate nr. 6598/12.08.1991. Se arata ca aceasta adeverinţa a fost emisa in mod nelegal, având in vedere ca din suprafaţa de 1000 mp teren intravilan, BC ar fi vândut soţilor AD si M, prin contractul autentificat sub nr. 410/1990, o suprafaţa de 250 mp teren. Mai mult, se arata ca prin adeverinţa (proces verbal de punere in posesie) nr. 8629/03.11.1993, BC a fost pusa in posesie in intravilanul mun. Paşcani cu suprafaţa de 1350 mp teren, deşi nu avea in proprietate decât 750 mp teren.

Intre paraţii BC, pe o parte si CG si P, pe de alta s-a încheiat un contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 31102/1993 pentru suprafaţa de 1350 mp . Se invoca reaua credinţa a paraţilor, manifestata cu ocazia încheierii acestui contract, paraţi care cunoşteau situaţia juridica a terenului, înţelegerea intre parţi fiind frauduloasa. Se mai arata ca din proprietatea reclamanţilor, paraţii ocupa abuziv o suprafaţa de 320 mp teren.

Paraţii CG si CP au formulat întâmpinare, invocând, cu privire la capetele de cerere având ca obiect constatarea nulităţii absolute a adeverinţei de proprietate nr. 6598/12.08.1991 cu privire la o suprafaţa de 250 mp teren, a Hotărârii Comisiei Judeţene nr. 55 sau 53 din 09.08.1991 si a adeverinţei(proces verbal de punere in posesie) nr. 8629/03.11.1993, excepţia prescrierii dreptului material la acţiune, având in vedere disp. Decretului nr. 167/1958. Se invoca, de asemenea, si excepţia autoritarii de lucru judecat cu privire la aceste capete de cerere, având in vedere faptul ca aceste acte administrative prealabile care au stat la baza întocmirii contractului de vânzare-cumpărare nr. 31102/1993 au fost constatate ca fiind încheiate in conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 18/1991, si ca, astfel, si-ar fi produs efectele juridice de plano.

Cu privire la capătul de cerere având ca obiect constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 31102/25.11.1993, se invoca autoritatea de lucru judecat, întrucât, prin sentinţa civila nr. 1475/2006 a Judecătoriei Paşcani a fost respinsa acţiunea promovata de BG, având ca obiect constatarea nulităţii absolute a contractului in cauza.

Cu privire la capătul de cerere având ca obiect revendicare, se invoca excepţiile lipsei de interes, a calităţii procesuale active si a autorităţii de lucru judecat.

In susţinerea excepţiilor invocate in întâmpinare, paraţii depun copie de pe sentinţele civile nr. 1475/15.09.2006, nr. 358/2007 si nr. 2854/2007 ale Judecătoriei Paşcani.

Instanţa, având in vedere excepţiile invocate prin întâmpinare, procedând potrivit prevederilor art.137 C.pr.civ., se va pronunţa cu prioritate asupra acestora.

Astfel, cu privire la excepţia prescrierii dreptului la acţiune referitor la capetele de cerere având ca obiect constatarea nulităţii absolute a adeverinţei de proprietate nr. 6598/12.08.1991 cu privire la o suprafaţa de 250 mp teren, a Hotărârii Comisiei Judeţene nr. 55 sau 53 din 09.08.1991 si a adeverinţei (proces verbal de punere in posesie) nr. 8629/03.11.1993, instanţa apreciază, raportat la regimul juridic al nulităţilor absolute, ca excepţia este neîntemeiata. Este adevărat ca procesul de reconstituire instituit prin dispoziţiile funciare prevăd anumite termene si proceduri in baza cărora se poate contesta un act emis de către comisiile funciare in îndeplinirea atribuţiilor lor, insa atât timp cat este vorba de constatarea nulităţii unui asemenea act, in temeiul art. III din Legea nr. 169/1997, nu exista un termen de prescripţie. Instanţa are in vedere ca se solicita nulitatea absoluta, nulitate care poate fi invocata de către orice persoana interesata si oricând. Termenele de prescripţie prevăzute de către Decretul nr. 167/1958, la care face trimitere întâmpinarea, nu se aplica si acţiunilor in constatarea nulităţilor absolute, dat fiind regimul juridic al acestor tip de nulităţi.

Din aceste considerente, instanţa va respinge excepţia prescrierii dreptului la acţiune.

Paraţii au invocat, cu privire la toate capetele de cerere, excepţia autoritarii de lucru judecat. Instanţa, analizând aceasta excepţie, cu privire la fiecare capăt de cerere in parte, o apreciază ca fiind întemeiata, insa doar la unul dintre acestea.

Autoritatea de lucru judecat presupune existenta unei triple identităţi, de obiect, cauza si parţi, intre litigiul pendinte si un altul soluţionat irevocabil. In susţinerea acestei excepţii se invoca existenta sentinţei civile nr. 1475/2006 a Judecătoriei Paşcani, prin care instanţa s-a pronunţat cu privire la constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 31102/25.11.1993, parţi fiind BG, in calitate de reclamant si CG si CP, in calitate de paraţi. Invocând nulitatea absoluta, reclamantul si-a motivat respectiva acţiune, ca si cea de fata, prin existenta unei fraude a intereselor acestuia datorita atitudinii parţilor contractante, care, deşi ştiau ca in realitate terenul nu aparţinea vânzătorilor, au încheiat totuşi contractul de vânzare-cumpărare.

După cum se poate observa, al patrulea capăt de cerere al acţiunii are ca obiect constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 31102/25.11.1993 prin invocarea aceloraşi înţelegeri frauduloase intre vânzători si comparatori. Apreciind ca este identitate de parţi, obiect si cauza, instanţa urmează sa admită excepţia autoritarii de lucru judecat cu privire la acest capăt de cerere, urmând sa fie respins ca atare.

Cu privire la celelalte capete de cerere, instanţa apreciază ca nu exista autoritate de lucru judecat. Faptul ca in sentinţa civila nr. 1475/2006 a Judecătoriei Paşcani se face vorbire, in motivarea respingerii cererii de constatare a nulităţii absolute a contractului, de existenta dreptului de proprietate al vânzătorilor dovedita cu adeverinţa de reconstituire si procesul verbal de punere in posesie, fără insa ca instanţa sa se pronunţe prin dispozitiv cu privire la aceasta, nu poate conduce la concluzia ca ar exista autoritate de lucru judecat cu privire la capătul de cerere având ca obiect constatarea nulităţii absolute parţiale a adeverinţei nr. 6598/1991 si a procesului verbal de punere in posesie nr. 8629/1993. Acelaşi argument este aplicabil si in cazul capătului de cerere privind constatarea nulităţii absolute a Hotărârii nr. 55/1991 a Comisiei Judeţene Iaşi, neexistând nici o hotărâre judecătoreasca care sa fi dispus cu privire la aceasta nulitate.

Cat priveşte autoritatea de lucru judecat cu privire la capătul de cerere având ca obiect revendicarea suprafeţei de 320 mp teren, formulata in contradictoriu cu paraţii CG si CP, instanţa apreciază, de asemenea ca nu este întemeiata. Deşi prin sentinţa civila nr. 358/16.02.2007 a Judecătoriei Paşcani s-a dispus respingerea acţiunii având ca obiect revendicarea suprafeţei de 255 mp teren situat in Paşcani, str. Prisăcii, in cauza de fata se revendica o suprafaţa de 320 mp teren situat in Paşcani, str. Prisăcii. Se constata astfel ca, deşi exista aceleaşi parţi, având calităţi diferite in cele doua cauze, nu se poate spune ca obiectul este identic, astfel încât nu exista autoritate de lucru judecat.

Urmează astfel ca, in urma analizei expuse, sa se admită excepţia autorităţii de lucru judecat doar in ceea ce priveşte capătul al patrulea al acţiunii.

Întrucât pentru celelalte capete de cerere judecata continua, fiind respinsa excepţia autorităţii de lucru judecat cu privire la acestea, instanţa va dispune disjungerea acestora, înregistrarea sub un nou număr, si va acorda termen pentru când se vor cita părţile.

Având in vedere ca s-au invocat si excepţiile lipsei calităţii procesuale active si a lipsei de interes in promovarea acţiunii in revendicare (ultimul capăt de cerere), fiind necesare administrarea aceloraşi probe cu fondul cauzei, se vor uni cu fondul.

Etichete: