Top

Revizuire civilă – contrarietate de hotărâri având ca obiect constatare nulitate act şi revendicare.

Prin cererea înregistrată sub nr. 480/110/2008 la Tribunalul Bacău numiţii P.G., P.L. şi S.C.M.S.R.L. Bacău au formulat cerere de revizuire a deciziei nr. 106 din 25 ianuarie 2008 a Tribunalului Bacău în contradictor cu intimata M.M. în temeiul art. 322 pct. 7 cod pr.civilă.

Cauza a fost înregistrată ulterior la Curtea de Apel Bacău ca urmare a d.c. nr. 914 din 22 oct. 2008 a Tribunalului Bacău prin care s-a declinat competenţa de soluţionare a cauzei la instanţa superioară.

În motivarea cererii revizuienţii au precizat că există hotărâri potrivnice, respectiv d.c. nr. 106/2008 a Tribunalului Bacău prin care s-a respins acţiunea în revendicare formulată de revizuienţii din prezenta cauză şi sentinţa civilă nr. 4294 din 10 iunie 2004 a Judecătoriei Bacău (rămasă definitivă) prin care s-a respins acţiunea pentru constatarea nulităţii absolute a contractelor de vânzare-cumpărare autentificate sub nr. 1381/2001 şi 1382/2001 prin care revizuienţii au dobândit dreptul de proprietate asupra suprafeţelor de teren în cauză.

Au susţinut că această ultimă hotărâre are autoritate de lucru judecat în raport de decizia civilă nr. 106/2008, care a nesocotit cele stabilite de instanţă prin s.c. 4294/2004 cât şi prin sentinţa civilă nr. 7992/2005 a Judecătoriei Bacău, prin care s-a respins ca nefondată acţiunea pentru constatarea nulităţii absolute a contractului nr. 2637/1995 încheiat între A.C. şi M.S. şi M. acţiune formulată de M.M., intimată în cauza de faţă.

Revizuienţii au susţinut că în cauză există autoritate de lucru judecat întrucât părţile au urmărit acelaşi scop, chiar dacă acţiunile sunt calificate diferit, având obiect distinct.

În cauză s-a invocat excepţia inadmisibilităţii cererii de revizuire, întrucât nu există elemente caracteristice ale autorităţii de lucru judecat, excepţie ce a fost unită cu fondul de instanţa de judecată.

Examinând cauza sub aspectul excepţiei şi motivelor invocate, Curtea de Apel a reţinut următoarele:

Conform art. 322 pct. 7 Cod pr. civilă revizuirea unei hotărâri rămasă definitivă în instanţa de apel sau prin neapelare, precum şi a unei hotărâri dată de instanţa de recurs atunci când evocă fondul, se poate cere dacă există hotărâri definitive potrivnice , date de instanţele de acelaşi grad sau de grade diferite, în una şi aceeaşi pricină, între aceleaşi persoane, având aceeaşi calitate.

În cauză au fost invocate ca hotărâri potrivnice sentinţa civilă nr. 4294/2004 a Judecătoriei Bacău, rămasă irevocabilă, prin care s-a respins, ca nefondată, acţiunea formulată de M. M., de constatare nulitate absolută a contractelor de vânzare-cumpărare autentificate sub nr. 1381/2001 şi nr. 1382/2001, prin care S.C. M. S.R.L. Bacău şi P. G. şi P. L. au dobândit în proprietate câte 2500 mp teren situat în sat L, com. M., judeţul Bacău, şi decizia civilă nr. 106/R/2008 prin care s-a admis recursul formulat de recurenta-pârâtă M. M. împotriva sentinţei civile nr. 8054/20 oct. 2004 a Judecătoriei Bacău în dosarul nr. 14234/2003, în contradictoriu cu revizuientii din prezenta cauză, s-a modificat în tot sentinţa menţionată şi s-a respins, ca nefondată, acţiunea principală şi conexă de revendicare a suprafeţei totale de 5000 mp, teren situat în sat L., com. M. Judeţul Bacău.

Pentru a fi aplicabile dispoziţiile art. 322 pct. 7 Cod procedură civilă este necesar ca hotărârile să conţină elementele caracteristice pentru existenţa lucrului judecat.

Excepţia de inadmisibilitate a cererii de revizuire nu a fost reţinută întrucât problema existenţei elementelor specifice autorităţii de lucru judecat este de esenţa cererii de revizuire întemeiată pe dispoziţiile art. 322 pct. 7 Cod procedură civilă.

În cauză s-a constatat că cele două hotărâri ce se consideră a fi potrivnice de revizuienţi au avut ca obiect una – constatarea nulităţii absolute a două contracte de vânzare-cumpărare, prin care revizuienţilor le-au fost recunoscute şi consolidate drepturile de proprietate asupra terenurilor cumpărate, pe baza analizei bunei credinţe la încheierea actului, iar cea de-a doua a avut ca obiect revendicarea suprafeţei de 2500 mp teren de S.C. M. S.R.L. Bacău şi a suprafeţei de 2500 mp teren de numiţii P. G. şi P. L, în care s-au comparat titlurile de proprietate ale reclamanţilor şi pârâtei M. M.

S-a apreciat, în raport de aceste aspecte , că în cauză nu există elemente caracteristice lucrului judecat cu referire la obiectul diferit soluţionat prin cele două hotărâri judecătoreşti ce se consideră potrivnice.

Astfel, dacă în cauza privind constatarea nulităţii absolute a contractelor de vânzare-cumpărare, ce constituie titluri de proprietate ale revizuienţilor pentru terenul în cauză s-a pus în discuţie buna credinţă a dobânditorilor la momentul încheierii contractelor, în cauza având ca obiect revendicarea aceloraşi suprafeţe de teren s-au comparat titlurile de proprietate ale revizuienţilor din prezenta cauză cu titlul de proprietate deţinut de intimata M. M., pentru aceiaşi suprafaţă de teren, analizându-se în cauză prevalenta unuia din titlurile de proprietate ale părţilor, în raport de provenienţa titlurilor de la acelaşi autor ori de la autori diferiţi.

De aceea, s-a apreciat că în cauză hotărârile ce se consideră a fi potrivnice nu au avut acelaşi obiect, neputându-se reţine , aşa cum au invocat revizuienţii, că cea de-a doua hotărâre ar pune la îndoială dreptul de proprietate al revizuienţilor, recunoscut anterior printr-o altă hotărâre judecătorească.

Având în vedere situaţia reţinută, Curtea de Apel, în baza art. 322 pct. 7 Cod procedură civilă, a respins excepţia invocată şi a respins cererea de revizuire ca nefondată.

Etichete: