Top

Acţiune în restituirea cotelor de impozit pe salarii formulată de ofiţerii şi subofiţerii de poliţie decoraţi cu ordine şi medalii

Decizia nr.623/10.10.2006

Prin sentinţa civilă nr.734 din 22 martie 2006, Tribunalul Iaşi a admis acţiunea formulată de reclamantul B.T. în contradictoriu cu pârâţii Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Inspectoratul Judeţean de Poliţie Iaşi, obligând pârâţii să restituie reclamantului cotele de impozit reţinute din salarii ca urmare a aplicării art.10 din Legea nr.80/1995, pentru perioada 6.02.2003-6.02.2006. Pârâţii au fost obligaţi să achite reclamantului suma de 500 RON, cheltuieli de judecată..

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele:

Reclamantul B.T. deţine funcţia de comisar-şef la Serviciul Judiciar al Poliţiei Române, iar prin Decretul nr.965/26.11.2001 i-a fost conferit Semnul Onorific „În Serviciul Armatei”.

Potrivit art.1 alin.1 din Legea nr.360/2002, poliţistul este funcţionar public civil, cu statut special, iar potrivit art.12 din Legea nr.573/2004, ofiţerii şi funcţionarii publici cu statut special cu gradele profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, decoraţi cu Ordinul Meritul Militar instituit în anul 1994, beneficiază de prevederile Legii 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art.11 alin.4 pct. IX poz.6 din Lege nr.29/2000.

Potrivit art.10 din Legea nr.80/1995, cadrele militare în activitate decorate cu Meritul Militar clasele a III-a, a II-a şi I beneficiază de reducerea impozitului pe venit cu 30%, 40% şi respectiv 50%.

Ulterior, prin art.10 şi 11 din Legea nr.573/2004, Ordinul Meritul Militar conferit ofiţerilor anterior intrării în vigoare a Legii nr.29/2000, a fost substituit cu Semnele Onorifice „În Serviciul Armatei” şi „În Serviciul Patriei”.

Art.10 din Legea nr.80/1995 a fost abrogat de art.86 din O.G.nr.73/1999, ordonanţă care a fost abrogată de O.G.nr.7/2001. La rândul ei, O.G.nr.7/2001 a fost abrogată de Legea nr.571/2003, iar O.G.nr.73/1999, prin care a fost abrogat art.10 din Legea nr.80/1995, a fost respinsă prin Legea nr.206/2002.

Potrivit dispoziţiilor art.60 alin.3 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, nu este admis ca, prin abrogarea unui act de abrogare anterior,să se repună în vigoare actul normativ iniţial. De la această regulă fac excepţie prevederile din Ordonanţele Guvernului care au prevăzut norme de abrogare şi care au fost respinse prin lege de către Parlament.

S-a reţinut de către instanţă că prevederile art.10 din Legea nr.80/1995 sunt în vigoare şi că acest act normativ constituite legea specială, care nu a fost abrogată prin intrarea în vigoare a Codului fiscal.

S-au avut în vedere şi dispoziţiile art.274 Cod procedură civilă.

Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs pârâţii Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Inspectoratul Judeţean de Poliţie Iaşi.

În motivarea recursurilor,întemeiate pe dispoziţiile art.304 pct.9 Cod procedură civilă, ambii pârâţi susţin că instanţa de fond a interpretat şi aplicat greşit legea când a reţinut că prevederile art.10 din Legea nr.80/1995 sunt în vigoare.

Pârâţii consideră că abrogarea dispusă prin O.G. nr.73/1999, cu privire la normele juridice care confereau drepturile invocate de reclamant, are caracter definitiv deoarece momentul respingerii ordonanţei prin Legea nr.206/2002 este ulterior abrogării acesteia, prin O.G.nr.7/2001,neputându-se respinge un act normativ deja abrogat.

Pârâţii invocă şi dispoziţiile Codului fiscal,care „prevalează asupra oricăror prevederi din alte acte normative,în caz de conflict între acestea aplicându-se dispoziţiile Codului fiscal”şi susţin că, la data de 1.01.2004, data intrării în vigoare a Codului fiscal, prevederile art.10 din Legea nr. 80/1995 au fost abrogate implicit.

Pârâtul Ministerul Administraţiei şi Internelor mai precizează că impozitul reţinut a fost virat la bugetul de stat, restituirea urmând a fi făcută de către Ministerul Finanţelor Publice, iar pârâtul Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi apreciază că, de la data de 23.08.2002, poliţiştilor nu li se mai aplică prevederile Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, ci prevederile Legii nr.360/2002 privind statutul poliţiştilor. Legea nu poate dispune decât pentru viitor, iar dreptul poliţiştilor de a beneficia de reducerea de impozit s-a născut la data de 1.01.2005, când a intrat în vigoare Legea nr.573/2004.

Nu au fost invocate din oficiu motive de ordine publică.

Examinând recursul, curtea a reţinut următoarele:

Reclamantului-intimat B.T., comisar-şef la Serviciul Judiciar al Poliţiei Române, i s-a conferit, prin Decretul nr.965 din 26.11.2001, Semnul Onorific „În Serviciul Armatei”, beneficiind, conform art.10 din Legea nr.90/1995, de reducerea impozitului pe venit cu 40%.

Aplicând dispoziţiile art.60 alin.3 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, se constată că, în prezenta cauză, fiinţează excepţia reglementată prin teza ultimă a acestor prevederi legale, în sensul că , prin respingerea de către Parlament a O.G.nr.73/1999, prin care a fost abrogat art.10 din Legea nr.80/1995, această ultimă dispoziţie legală a fost repusă în vigoare.

Recurentele invocă prima teză a dispoziţiilor art.60 alin.3 din Legea nr.24/2000 atunci când susţin că abrogarea dispusă prin O.G.nr.73/1999 are caracter definitiv, deşi acest act normativ a fost abrogat prin O.G. nr.7/2001.

Aceasta este regula, conform căreia nu este admis ca, prin abrogarea unui act de abrogare anterior, să se repună în vigoare actul normativ iniţial, însă, în prezenta cauză devine aplicabilă, aşa cum s-a arătat, excepţia prevăzută în cea de-a doua teză deoarece O.G. nr.73/1999 a fost respinsă de către Parlament prin Legea nr.206/2002.

Nu sunt fondate nici susţinerile recurenţilor conform cărora, prin intrarea în vigoare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, art.10 din Legea nr.80/1995, care conţine prevederi de natură fiscală, a fost abrogat. Aşa cum a reţinut si prima instanţă,dispoziţiile speciale din Legea nr.80/1995 nu pot fi abrogate implicit, prin intrarea în vigoare a Codului fiscal.

Mai mult, art.87 alin.3 din Legea nr.29/2000 prevede că denumirea Ordinul „Meritul Militar”, menţionată în Legea nr.80/1995, se înlocuieşte cu denumirea „Semnul onorific”, celelalte dispoziţii rămânând valabile, iar art.12 din Legea nr.573/2004 prevede că funcţionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, decoraţi cu Ordinul „Meritul Militar”, instituit in anul 1954, beneficiază de prevederile Legii nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art.11 alin.4 pct. IX poz.6 din Legea nr.29/2000.

Se constată, aşadar, că a existat o continuitate a dreptului reclamantului-intimat de a beneficia de reducerea de impozit pe venit, acest drept fiind recunoscut şi menţinut prin actele normative succesive menţionate mai sus, neavând relevanţă, aşa cum susţine recurentul Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi, că , începând cu data de 23.08.2002, poliţiştilor nu li se mai aplică prevederile Legii nr.80/1995, ci prevederile Legii nr.360/2002, act normativ care nu mai prevede reducerea impozitului pe venit pentru persoanele decorate.

De asemenea, nu se poate reţine, aşa cum pretinde recurentul Ministerul Administraţiei şi Internelor, ca restituirea sumelor să se facă de către Ministerul Finanţelor Publice, în condiţiile în care recurenta este cea care a calculat şi reţinut integral impozitul pe venit, pe care l-a virat, ulterior, la bugetul de stat.

Faţă de considerentele expuse, având în vedere şi dispoziţiile art.312 alin.1 Cod procedură civilă, s-au respins, ca nefondate, recursurile formulate şi s-a menţinut sentinţa primei instanţe.

Etichete: