Top

Plangere contraventionala

SENTINŢA CIVILĂ NR. 676

Din 02 martie 2009

Deliberând asupra cauzei civile de faţă reţine următoarele:

Prin plângerea introdusă pe rolul instanţei la data 14.01.2009 şi înregistrată sub numărul … petentul …. a solicitat anularea procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria AZ nr. 0901782 din data de 12.08.2008.

În motivarea plângerii, petentul a arătat că transportă în mod regulat lemne cu autoutilitara proprietate personală şi este oprit în mod frecvent de poliţiştii din comuna ….. în vederea verificării legalităţii transporturilor de lemne şi niciodată nu a fost sancţionat sau avertizat pentru încălcarea prevederilor legale.

Petentul a mai precizat faptul că deţinea aviz de însoţire a mărfii seria … nr. 6065973 din 12.08.2008, eliberat la ora 09, 30 în pădurea Ocolului Silvic ……

Petentul a mai precizat faptul că a fost oprit în ziua de 12.08.2008 de către un agent în comuna …, i-a arătat toate documentele pe care le deţinea cu privire la acel transport inclusiv avizul de însoţire a mărfii şi apoi a plecat spre …..

În drept, plângerea au fost invocate prevederile art. 31 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001.

În dovedirea plângerii, petentul a depus la dosarul cauzei în original procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria AZ nr. 0901782/12.08.2008 (f. 4), bon de vânzare fiscal seria …. nr. 3617722/12.08.2008 (f. 5), aviz de însoţire seria …. nr. 6065973/12.08.2008 (f. 6), somaţie nr. 8136/23.12.2008 (f. 7), cerere contestaţie la executare (f. 8-9), citaţie emisă în dosarul nr. 72/327/2009 (f. 10).

Acţiunea este scutită de plata taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar conform dispoziţiilor art. 36 din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 raportat la cele ale art. 15 lit. i din Legea nr.146/1997.

Intimata nu a depus întâmpinare, şi nu s-a prezentat la judecata cauzei.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal de contravenţie seria AZ nr. 0901782 încheiat la data de 12.08.2008 de către intimata Inspectoratul de Poliţie Judeţean …, petentul a fost sancţionat cu amendă contravenţională în cuantum de 1000 lei pentru săvârşirea faptei prevăzute de art. 3 lit. e din Hotărârea Guvernului nr. 427/2004 si sancţionată de art. 4 alin. 1 lit. h. din acelaşi act normativ.

S-a reţinut în sarcina petentului faptul că în data de 12.08.2008 a condus autoturismul Dacia cu nr. de înmatriculare …. încărcată cu material lemnos, acesta nefiind însoţit de aviz de însoţire a mărfii.

Fiind învestită, potrivit art. 34 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu verificarea legalităţii şi temeiniciei procesului-verbal, instanţa constată următoarele:

Sub aspectul legalităţii procesului-verbal, instanţa reţine următoarele.

Petentul a fost sancţionat pentru săvârşirea contravenţiei prevăzută de art. 3 lit. e din H.G. 427/2004 respectiv pentru transportul de materiale lemnoase neînsoţite de aviz de însoţire sau cu aviz de însoţire a cărui valabilitate a expirat.

Hotărârea Guvernului nr. 427/2004 a fost abrogată în mod expres de Hotărârea nr. 996 din 27 august 2008 (art. 8) care a intrat în vigoare la data de 7 octombrie 2008, în noul act normativ nemaifiind prevăzută această contravenţie.

Potrivit art. 12 alin. 1 din OG nr. 2/ 2001, „dacă printr-un act normativ fapta nu mai este considerată contravenţie, ea nu se mai sancţionează, chiar dacă a fost săvârşită înainte de data intrării în vigoare a noului act normativ”. Acest articol reglementează aplicarea în timp a normei contravenţionale, primul alineat al art. 12 reglementând o ipoteză asemănătoare dezincriminării din dreptul penal.

De asemenea, instanţa va reţine şi prevederile art. 15 din Constituţie potrivit cărora legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile.

Astfel, având în vedere faptul că art. 3 lit. e din H.G. 427/2004 este abrogat, fapta reţinută nemaiconstituind contravenţie, instanţa reţine faptul că pentru contravenţia reţinută în procesul verbal nu se poate aplica nicio sancţiune.

Având în vedere că cele două condiţii, respectiv legalitatea şi temeinicia, sunt prevăzute cumulativ, iar instanţa apreciază că actul sancţionator nu se circumscrie condiţiilor referitoare la legalitate, în baza art. 34 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, instanţa va admite plângerea formulată de către petent, anulând procesul-verbal seria …. din data de 12 august 2008 şi exonerându-l pe acesta de plata amenzii ce i-a fost aplicată prin actul constatator.

Etichete: