Top

Concesionarea terenurilor prin licitaţie publică. Atributul organului administrativ privind modalitatea licitaţiei şi a formei de concesionare. Refuzul de participare la licitaţie. Calitate procesuală activă

Refuzul expres al reclamantului de a participa la licitaţia pe parcele a unei suprafeţe de teren, sub pretextul că doreşte atribuirea întregii suprafeţe prin negociere directă, nu îi dau dreptul de a contesta criteriile pentru atribuirea contractului de concesiune, nefiind parte în raporturile juridice născute ca urmare a aplicării prevederilor legale ce guvernează concesiunea.
Decizia nr. 614/C.A./15 octombrie 2007

Prin sentinţa civilă nr. 789/13.04.2007, Tribunalul Iaşi a respins acţiunea formulată de reclamanta S.C. A.S. S.R.L., cu sediul în Paşcani, str. M., nr. 17, judeţul Iaşi, în contradictoriu cu pârâţii Primarul Primăriei comunei V.S. şi Consiliul local al comunei V.S. judeţul Iaşi.
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că la data de 28.02.2006, Consiliul local al comunei V.S., jud. Iaşi a aprobat prin Hotărârea nr. 9 concesionarea prin licitaţie publică a suprafeţei de teren de 2,64 ha proprietatea privată a Primăriei comunei V.S., teren situat pe raza satului V.S. Totodată s-au stabilit şi condiţiile în care va avea loc concesionarea, respectiv de a fi parcelat terenul, dacă vor fi solicitări în acest sens de către mai multe societăţi comerciale, precum şi expertizarea suprafeţei de 2,64 ha teren, în vederea stabilirii preţului de la care va porni licitaţia în vederea concesionării (fila 15 dosar).
Prin hotărârea nr.19/25.04.2006 Consiliul local şi-a însuşit raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului în suprafaţă de 2,64 ha (fila 14 dosar).
Ambele hotărâri au fost comunicate Prefecturii Judeţului Iaşi cu adresa nr. 1251/27.04.2006 şi făcute cunoscute publicului, prin afişare la sediul Primăriei comunei V.S. (filele 15,16).
Despre organizarea licitaţiei, Primăria comunei V.S. a înştiinţat reclamanta cu adresa nr. 1159/14.04.2006 prin care îi face cunoscut şi faptul că acea licitaţie are loc, conform HCL nr. 9/2006 (fila 52 dosar), aceasta deoarece, reclamanta deţine pe terenul în cauză clădiri asupra cărora are titlu de proprietate.
S-au emis caietul de sarcini, precum şi Regulament de desfăşurare a licitaţiei.
Din procesul-verbal înregistrat sub nr.1442/18.05.2006, încheiat de Comisia constituită în baza dispoziţiei nr. 460 din 12.05.2006, rezultă că s-au înscris mai multe persoane, astfel că s-a procedat la licitarea terenului pe parcele.
Reclamanta S.C. A.S. S.R.L. a precizat prin adresa nr. 206/15.05.2006 (adresă înregistrată sub nr. 1402/15.05. 2006 fila 53 dosar), că terenul în cauză i se cuvine, fiind proprietara construcţiilor şi, deşi s-a înscris la licitaţie, reprezentantul reclamantei a solicitat să se consemneze că doreşte să liciteze întreaga suprafaţă, nu aşa cum a fost parcelat terenul, oferind suma de 12,10 lei/mp după care a părăsit încăperea.
În urma licitaţiei s-au încheiat două contracte de concesiune, respectiv cu S.C. G.C. S.R.L., S.C. A.M. S.R.L. (filele 41-48 dosar).
Prin acţiunea de faţă, reclamanta a contestat întreaga procedură de organizare a licitaţiei privind concesionarea suprafeţei de teren de 2,64 lei, teren pe care deţine în proprietate 5 clădiri, nemulţumită că parcelarea respectivă nu are justificare, iar distribuirea celor 5 imobile, aflate în proprietatea sa, pe parcele diferite, face practic imposibilă exploatarea unitară a acestora.
A susţinut, de asemenea, că atât hotărârile Consiliului local, cât şi caietul de sarcini nu au prevăzut procedura organizării şi desfăşurării licitaţiei.
Începând cu adoptarea hotărârilor de către Consiliul local comunicarea acestora Prefecturii jud. Iaşi, aducerea acestora la cunoştinţa publică, informarea în mod direct a proprietarului clădirilor, expertizarea şi solicitarea de către Primărie ca în componenţa Comisiei de predare a ofertelor să participe reprezentanţi din partea DGFPJ Iaşi şi a Consiliului Judeţean, elaborarea caietului de sarcini şi a regulamentului de organizare, încheierea procesului-verbal din ziua desfăşurării licitaţiei, toate s-au făcut cu respectarea actelor normative incidente referitoare la concesiune, respectiv Legea nr. 218/ 1998 şi HG nr. 216/1999, dar şi în baza prerogativelor conferite de Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală.
S-a reţinut de instanţă că reclamanta nu a contestat nici Hotărârea C.L nr. 9/2006 şi nici vreun act premergător organizării licitaţiei în cazul în care ar fi fost nemulţumită.
De altfel, reclamantei i-a fost respectat dreptul de proprietate asupra clădirilor, în sensul că i-a fost asigurată suprafaţa necesară utilizării acestora, prin lăsarea în jurul fiecărei construcţii a suprafeţei de 1,5 m, precum şi calea de acces de 3 m, aşa cum rezultă din schiţele întocmite (filele 22,23 dosar)
Reclamanta nu poate impune autorităţilor publice modalitatea de licitaţie, forma de concesionare, acestea fiind suverane în a stabili forma de concesionare şi care să fie profitabilă comunităţii, iar nu reclamantei.
Curtea a constatat că hotărârea atacată este legală şi temeinică, respingând recursul reclamantului la nefondat.
S-a reţinut că prima instanţă a administrat legal şi a apreciat temeinic probele necesare aflării adevărului, făcând o justă interpretare şi aplicare a dispoziţiilor legale în materia examinată.
Prin Hotărârea nr.9/28.02.2006 (fila nr.17 din dosarul primei instanţe), necontestată de reclamantă, Consiliul Local al comunei V.S., din judeţul Iaşi, a aprobat concesionarea către persoane juridice, prin licitaţie publică, a suprafeţei de 2,64 ha de teren proprietate privată a „Primăriei comunei V.S.”. Prin aceeaşi hotărâre s-a stabilit că în cazul în care se va solicita concesionarea terenului pe parcele, aceasta se va putea face prin parcelarea terenului în mai multe parcele, prevăzându-se şi faptul că o persoană juridică nu poate participa la concesionarea a mai mult de o parcelă.
Reclamanta a fost informată despre organizarea licitaţiei publice prin adresa nr. 1159/14.04.2006 a Primăriei comunei V.S. (fila 52). De asemenea, din anunţul de la fila nr.20 înregistrat la nr.1383/10.05.2006, rezultă că toţi cei interesaţi au fost informaţi despre organizarea concesionării prin licitaţie publică a suprafeţei de teren de 2,64 ha, despre data până la care trebuia să se depună ofertele, precum şi despre data selecţiei de oferte.
Având în vedere că la licitaţie s-au înscris şi persoane care au solicitat ca licitarea terenului să se facă pe parcele, comisia constituită în baza dispoziţiei nr. 460/12.05.2006 a stabilit ca licitarea terenului să se facă în acest mod.
Deşi a avut cunoştinţă de aceste aspecte, reclamanta, prin adresa nr. 206/15.05.2006 (nr.1402/15.05.2006) şi-a exprimat opinia cu privire la concesionarea terenului, susţinând că aceasta trebuie să se facă prin negociere directă. În aceeaşi zi, prin adresa nr.117/15.05.2006 (nr.1416/15.05.2006) a cerut Consiliului Local al comunei V.S. să îi concesioneze terenul prin negociere directă, adăugând că în cazul în care nu se acceptă negocierea directă, solicită înscrierea la licitaţia publică din data de 18.05.2006, pentru concesionarea întregii suprafeţe de 2,64 ha de teren (fila 6 din dosarul primei instanţe).
Din procesul-verbal al şedinţei de licitaţie din data de 18.05.2006, înregistrat la nr. 1442/18.05.2006 (filele 38-40 din dosarul primei instanţe), reiese că reprezentantul reclamantei a afirmat că „solicită întreaga suprafaţă şi că nu doreşte să liciteze pe parcele”, după care a părăsit încăperea.
Din aceste înscrisuri rezultă că reclamanta, prin reprezentanţii săi, şi-a exprimat fără echivoc voinţa în sensul de a nu participa la licitaţia privind concesionarea pe parcele a terenului indicat mai sus şi că doreşte ca atribuirea concesiunii întregului teren să se facă prin negociere directă.
Potrivit dispoziţiilor art. 10 din Legea nr. 219/1998, în vigoare în perioada în care s-a desfăşurat procedura de concesionare ce constituie obiectul cauzei de faţă, atribuirea concesiunii unui bun, a unei activităţi sau a unui serviciu public se realizează prin licitaţie publică, prin negociere directă sau dialog competitiv, conform prevederilor legii.
În conformitate cu prevederile art. 26 din Legea nr. 219/1998, procedura de negociere directă este aplicabilă în cazul în care licitaţia publică nu a condus la desemnarea unui câştigător.
Având în vedere că din contractele de la filele 41-48 din dosarul primei instanţe reiese că licitaţia publică a avut doi câştigători, instanţa de recurs constată că nu era permisă aplicarea regulilor de atribuire a concesiunii terenului prin negociere directă, refuzul de a concesiona terenul prin negociere directă fiind justificat.
Având în vedere că reclamanta a optat să nu participe la procedura licitaţiei publice a terenului parcelat, în condiţiile în care i s-au pus la dispoziţie informaţiile referitoare la aplicarea procedurii licitaţiei publice pentru atribuirea contractului de concesiune, criteriile de selecţie şi de atribuire a contractelor fiind aplicate nediscriminatoriu, Curtea consideră că sunt nefondate criticile reclamantei referitoare la procedura de concesionare aleasă de autoritatea contractantă.
În condiţiile în care reclamanta S.C. A.S. S.R.L. Paşcani nu şi-a exprimat voinţa în sensul de a participa la procedura licitaţiei publice pentru atribuirea concesiunii, Curtea consideră că reclamanta nu este parte în raporturile juridice născute ca urmare a aplicării prevederilor legale care guvernează concesiunea şi, deci, nu are drepturi şi nici obligaţii privind procedura de atribuire a concesiunii terenului în cauză.
În această situaţie, Curtea consideră că celelalte critici ale reclamantei recurente, altele decât cele privind refuzul autorităţii contractante de a concesiona prin negociere directă, întreaga suprafaţă de teren, nu pot fi primite fiindcă se referă la activităţi privind procedura de concesiune prin licitaţie publică la care S.C. A.S. S.R.L. Paşcani nu a dorit să participe.

Etichete: