Top

Fond – Contencios administrativ – anulare act administrativ

Dosar nr. 1386/88/2008

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Sentinţa civilă Nr. 239

Şedinţa publică de la 13 Februarie 2009

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Tulcea sub nr.1386/88/2008, reclamanta SC ……… SRL Tulcea a formulat contestaţie prin care a solicitat în contradictoriu cu Consiliul Local Tulcea anularea actului înregistrat sub nr.15284/G 2743/16.05.2008 prin care a fost respinsă solicitarea de concesionare a cotei indivize teren de 5,53 mp, aferent construcţiei proprietatea reclamantei, situat în ………

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că a solicitat Consiliului Local Tulcea, concesionarea suprafeţei de 5,53 mp teren aferent construcţiei, spaţiu comercial situat în …………., al cărei proprietate este, însă, cu adresa nr.1528/G 2743/16.05.2008, aceasta i-a comunicat că există un alt contract de concesiune în derulare, neexistând vreun motiv pentru a se dispune rezilierea acestuia, astfel încât nu poate da curs solicitării petentului.

S-a mai arătat că refuzul Consiliului Local Tulcea este nejustificat, întrucât construcţia reclamantei este realizată în baza certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construcţie eliberată în condiţiile legii, iar terenul solicitat este situat sub această construcţie, astfel încât nu poate fi concesionat altei persoane.

În consecinţă, s-a solicitat admiterea contestaţiei, anularea actului administrativ menţionat şi obligarea pârâtei la încheierea contractului de concesiune pentru suprafaţa de 5,53 mp teren.

În drept, reclamanta şi-a întemeiat cererea pe disp. legii contenciosului administrativ nr.554/2004 şi a depus în dovedire adresa nr.12 (1 februarie 2008, nr.15284/21.04.2008, nr.15284/G 2743/16.05.2008, certificat de urbanism nr.148/21.05.1993, proiectul de execuţie nr.936/1993, autorizaţia de construcţie definitivă nr.3781/1992, procesul verbal de avizare nr.1896/8.06.1992.

Pârâtul, Consiliul Local Tulcea a depus întâmpinare, prin care a solicitat respingerea cererii reclamantei ca nefondată şi obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecată.

La termenul din 6 februarie 2009, pârâta a invocat excepţia autorităţii de lucru judecat, arătând că între aceleaşi părţi a mai existat un litigiu ce a făcut obiectul dosarului nr.760/88/2006, care a fost soluţionat prin sentinţa civilă nr.39/4 ianuarie 2008, prin care a fost respinsă acţiunea reclamantei SC ……… SRL, iar recursul împotriva acesteia a fost respins prin decizia nr.301/28.05.2008 a Curţii de Apel Constanţa.

De asemenea, s-a pus în discuţie îndeplinirea procedurii prealabile administrative prev. de art.7 din Legea nr.554/2004.

Au mai fost depuse la dosar hotărârea nr.39/2008, pronunţată de Tribunalul Tulcea, concluzii scrise.

Analizând excepţia autorităţii de lucru judecat, invocată de către pârât, instanţa apreciază că aceasta este nefondată.

Potrivit art.1201 Cod civil există autoritate de lucru judecat atunci când a doua cerere de chemare în judecată are acelaşi obiect, este întemeiată pe aceeaşi cauză şi între aceleaşi părţi, făcută între ele şi în contra lor, în aceeaşi calitate.

În speţă, nu există decât identitate de părţi, întrucât cererea reclamantei înregistrată sub nr.760/88/2006 a avut ca obiect anularea deciziei nr.G/3498/1.06.2006 a Consiliului Local Tulcea, prin care i-a fost respinsă propunerea SC ……… SRL, de concesionare a suprafeţei de 17,35 mp teren aferent construcţiei, proprietatea sa şi a fost întemeiată în drept pe disp. art.39 şi următoarele din Legea nr.215/2001, neexistând identitate cu privire la obiectul şi cauza procesului.

În ceea ce priveşte procedura prealabilă administrativă reglementată prin disp. art.7 din Legea nr.554/2004, aceasta a fost îndeplinită, aşa cum rezultă din adresele nr.12/1 februarie 2008 şi nr.15284/21.04.2008, petentul s-a adresat Consiliului local de două ori, în vederea rezolvării solicitării sale de concesionare a terenului aferent construcţiei, iar prin adresa nr.15284/16.05.2008, pârâtul i-a comunicat motivele pentru care nu se poate da curs solicitării de comunicare, reclamanta considerând că acesta este un refuz nejustificat de soluţionare a cererii sale.

Pe fondul cauzei se reţine că reclamanta SC ……… SRL Tulcea a solicitat Consiliului Local Tulcea, la data de 1 februarie şi respectiv 21 aprilie 2008, concesionarea suprafeţei de 17,35 mp teren aferent construcţiei proprietatea sa, situat în ………., în cotă indiviză de 5,53 mp teren, considerând că este singura îndreptăţită la concesionare, folosind acest teren, pe care se află o construcţie definitivă, ridicată în conformitate cu dispoziţiile legale.

Prin adresa nr.15284/G2743/16.05.2008, a cărei anulare se solicită, pârâta i-a comunicat că, în prezent se află în derulare un contract de concesiune pe respectivul teren şi nu există nici un motiv întemeiat pentru a se rezilia contractul existent.

Într-adevăr, prin contractul de concesiune nr.3913/19.07.2005, Consiliul Local al Municipiului Tulcea a concesionat suprafaţa de 38,30 mp teren, în cotă indiviză, situat în ………., către ……., pentru o perioadă de 5 ani, începând cu data de 1 iulie 2005.

Contractul de concesiune a fost modificat prin actul adiţional nr.4892/25.08.2005, în sensul că s-a acordat concesionarului …….. şi suprafaţa de 15,18 mp teren în cotă exclusivă, situată la aceeaşi adresă.

Ulterior, la data de 12 iulie 2007, între …….. – Sucursala Tulcea şi ………, a intervenit contractul de schimb nr.446, prin care acesta din urmă a transmis ………, dreptul de proprietate asupra imobilului format din magazin de prezentare situat în ……….., precum şi dreptul de concesiune asupra terenului aferent imobilului, în suprafaţă de 38,80 mp, cotă indiviză şi 15,18 mp cotă exclusivă, deţinute în baza contractului de concesiune ne.3913/2005 şi a actului adiţional nr.4892/2005 încheiate cu Consiliul Local Tulcea.

Prin urmare, la data eliberării actului administrativ nr.15284/G2743/16.05.2008, cu privire la solicitarea de concesionare a suprafeţei de 5,53 mp teren, situată pe ……….. există şi se derulează şi în prezent contractul de concesiune nr.3913 încheiat la 19 iulie 2005, cu privire la suprafaţa totală de 53,48 mp, situată la aceeaşi adresă.

Întrucât, contractul de concesiune menţionat a fost încheiat cu respectarea dispoziţiilor legale, pe o perioadă de 5 ani, fiind valabil până la 1 iulie 2010, nu există nici una dintre situaţiile de încetare a contractului prev. de art.16, in stanţa apreciază că refuzul pârâtului de concesionare a aceleaşi suprafeţe de teren către reclamantă este justificat, contractul de concesiune în cauză, fiind emis anterior solicitării sale, în anul 2005, astfel încât nu se poate vorbi de o vătămare a unui drept sau interes legitim al reclamantei.

Potrivit disp.art.2 alin.1 lit.h din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, reprezintă refuz nejustificat de a soluţiona o cerere, exprimarea explicită cu exces de putere, a voinţei de a nu rezolva cererea.

Faptul că pârâtul Consiliul Local Tulcea a răspuns la solicitarea reclamantei, în scris, negativ, iar aceasta este nemulţumită de răspunsul primit, nu echivalează cu un refuz nejustificat, aşa cum susţine reclamanta prin acţiune.

Pentru considerentele arătate, se va respinge contestaţia în totalitate, ca nefondată.

Etichete: