Top

Achiziţii publice. Plângere împotriva deciziei Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor de respingere ca inadmisibilă a contestaţiei. Admisibilitate

Nu poate fi considerată ca inadmisibilă o contestaţie, în care ofertanta a formulat critici punctuale ale procedurii de achiziţie organizate sub trei aspecte, detaliate pe larg în motivarea cererii, precum şi în ce priveşte nerespectarea graficului de etapizare a lucrării de autoritatea contractantă.

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 67/CA din 9 februarie 2009

Prin decizia C.N.S.C. s-a decis:în baza art. 278 alin. (5) din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, pentru considerentele evocate în motivarea deciziei, respinge ca inadmisibilă contestaţia depusă de S.C. „P.H” S.R.L.

În baza art. 278 alin. (6) din ordonanţă, s-a dispus continuarea procedurii de achiziţie publică.

A reţinut organul jurisdicţional,că prin contestaţia formulată, S.C. „P.H.” S.R.L., în calitate de participant la procedura de cerere de oferte organizată de autoritatea contractantă, U. T. „G.A.” I., în cadrul procedurii de cerere de oferte, organizată în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect „lucrări de reabilitare termică imobil TCM”, a precizat că depune contestaţia în vederea verificării susţinerilor sale cu privire la îndeplinirea procedurilor şi a cerinţelor de atribuire a contractului de achiziţie publică, fără a formula o solicitare adresată Consiliului cu privire la actele autorităţii contractante.

Constatând faptul că această contestaţie nu cuprinde toate elementele prevăzute la art. 270 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006, Consiliul a făcut aplicarea dispoziţiilor art. 270 alin. (2) şi a cerut contestatoarei, prin adresa nr. 26.383/5861-C4/04.12.2008, ca, în completarea contestaţiei, să precizeze, în scris, procedura de atribuire aplicată de către autoritatea contractantă, obiectul contestaţiei, respectiv solicitarea adresată Consiliului cu privire la actul/actele contestate, cu încadrarea acestuia în dispoziţiile art. 255 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă amintită, motivarea în drept a contestaţiei, cu indicarea textelor de lege încălcate de către autoritatea contractantă, semnătura reprezentantului societăţii contestatoare şi ştampila societăţii pe contestaţie şi mijloacele de probă pe care se sprijină contestaţia, în măsura în care este posibil.

Raportat la obiectul contestaţiei, în baza prevederilor art. 275 alin. (1) din ordonanţă i s-a solicitat contestatoarei să precizeze, în scris, actul/actele autorităţii contractante pe care le consideră ilegal/e şi data la care a luat cunoştinţă despre acestea. De asemenea, i s-a cerut contestatoarei dovada comunicării unei copii a contestaţiei înaintate Consiliului către autoritatea contractantă, potrivit dispoziţiilor art. 271 alin. (2) şi (4) din ordonanţă.

Contestatoarea a răspuns solicitării de completare a contestaţiei prin adresa nr. 25 din 06.12.2008, înregistrată la Consiliu cu nr. 32.826 din 10.12.2008. la cererea de precizare a obiectului contestaţiei, respectiv solicitarea adresată Consiliului cu privire la actul/acele contestate, cu încadrarea acestuia în dispoziţiile art. 255 alin. (5) din O.U.G. nr. 34/2006, contestatoarea arată ca obiect al contestaţiei sale comunicarea rezultatului procedurii, prin care i s-a respins oferta ca neconformă, act pe care contestatoarea îl consideră nelegal şi neîntemeiat.

Deşi obiectul contestaţiei formulat se încadrează generic în dispoziţiile art. 255 alin. (5) din ordonanţă, Consiliul a decis în sensul inadmisibilităţii acesteia.

A considerat în acest sens că simpla solicitare de obligare a autorităţii contractante , de a lua orice alte măsuri necesare pentru remedierea actelor ce afectează procedura de atribuire, este generală, şi nu permite determinarea în concret a măsurilor la care ar trebui obligată autoritatea contractantă. De asemenea, raportat la acest obiect contestatoarea nu arată care sunt acele alte măsuri, astfel încât Consiliul să nu oblige autoritatea la măsuri pe care contestatoarea nu le urmăreşte.

În plus, obiectul contestaţiei (qued petitur, quod desideratur) nu se indică actele autorităţii contractante la care se referă, calitatea de persoană vătămată a contestatoarei şi interesul acesteia neputând fi stabilite decât în raport cu acte precis indicate, faţă de care se pot reclama încălcări ale legii şi măsuri de remediere.

În direcţia inadmisibilităţii obiectului, care este cel mai important element al cererii, Consiliul a reţinut că nu se poate efectua o verificare a legalităţii şi temeiniciei tuturor actelor realizate de autoritatea contractantă, indiferent dacă au sau nu relevanţă faţă de contestatoare. Acele acte care, în aprecierea reclamantei, afectează procedura de atribuire trebuie determinate în mod obligatoriu în contestaţie, iar nu lăsate în vederea identificării lor ulterioare de către Consiliu prin derularea unui control general asupra procedurii în ansamblu.

În plus, este lipsită de echivoc obligaţia contestatoarei de a-şi stabili exact prin obiectul contestaţiei măsurile de înlăturare a eventualelor vătămări suferite, iar nu să lase de asemenea, această obligaţie în sarcina Consiliului sau a unei terţe persoane.

Consiliul nu poate pronunţa o decizie de obligare a autorităţii contractante, în abstract, la luarea de măsuri de remediere a tuturor actelor sale care viciază procedura competitivă, fără a identifica măsurile şi actele vizate.

Curtea a admis plângerea ofertantei S.C. „P.H.” S.R.L. P., împotriva acestei decizii, pentru considerentele de mai jos.

Astfel, C.N.S.C. recunoaşte în cuprinsul deciziei în litigiu faptul că „obiectul contestaţiei formulat se încadrează generic în dispoziţiile art. 255 alin. (5) din ordonanţă”, a apreciat totuşi că nu se putea considera legal investită cu luarea de măsuri „de remediere a tuturor actelor sale care viciază procedura competitivă”, în lipsa identificării de contestatoare a „măsurilor şi actelor vizate”.

Numai că, parcurgând textul contestaţiei formulată de S.C. „P. H.” S.R.L. I., Curtea constată că aceasta a formula critici punctuale ale procedurii de achiziţie organizate de U.T. „Gh.A.” – I., respectiv privind măsura de respingere a ofertei sale ca neconformă, în condiţiile art. 36 alin. 2 (a) din H.G. nr. 925/2006, sub trei aspecte, detaliate pe larg în motivarea cererii, precum şi în ce priveşte nerespectarea graficului de etapizare a lucrării de autoritatea contractantă.

În acest context, puteau fi identificate cu uşurinţă de organul jurisdicţional, eventualele măsuri ce puteau conduce la remedierea aspectelor de nelegalitate sesizate, şi având în vedere şi rolul activ pe care C.N.S.C. trebuie să îl manifeste în acest sens, conform art. 278(2) din O.U.G. nr. 34/2006, Curtea constată că în mod eronat s-a apreciat în cauză ca fiind inadmisibilă contestaţia depusă de ofertanta S.C. „P.H.” S.R.L., deşi aceasta întrunea elementele obligatorii şi suficiente de sesizare a organului jurisdicţional, cu privire la cenzurarea legalităţii procedurii de achiziţii publice în litigiu.

Văzând şi dispoziţiile art. 285 alin. (2) din acelaşi act normativ, Curtea a procedat la admiterea plângerii formulate în cauză, cu consecinţa desfiinţării deciziei C.N.S.C. nr. 6024/707 C4/5861/16.12.2008 şi a trimiterii dosarului aceluiaşi organ jurisdicţional, pentru soluţionarea fondului contestaţiei depuse de S.C. „P.H.” S.R.L. I.

Etichete: