Top

Plângere împotriva Deciziei Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Aplicarea corectă a disp. art. 270 Coroborat cu art. 255 pct. 5 din OUG nr. 34/2006.

Prin Decizia nr. 1906/C3/2072 din 28 august a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, a fost respinsă contestaţia formulată de S.C. TITAN EDILITARA S.R.L. Brăila, ca lipsită de obiect, dispunându-se totodată continuarea procedurii de atribuire.

Pentru a se pronunţa astfel C.N.S.C., a reţinut în motivarea Deciziei că, prin contestaţia formulată de S.C. TITAN EDILITARA S.R.L. Brăila,a solicitat completarea Caietului de sarcini, întocmit de Ministerul Apărării Naţionale prin U.M. 01551 Galaţi,prin care, se anunţa licitaţia publică deschisă, în vederea achiziţionării, serviciului de hrănire a efectivului de militari ai acestei unităţi militare,ca urmare a primirii adresei nr. A 2426/5 iulie 2007 prin care, au fost aduse clarificări asupra documentaţiei achiziţionate.

Consiliul Naţional apreciind că obiectul contestaţiei, nu este suficient de clar, a cerut precizări de fapt şi de drept, în sensul art. 270 din O.U.G. nr. 34/2006.

Deşi contestatoarea a răspuns Consiliului, din cuprinsul adresei nr. 801/24.07.2007, nu se deduce precizarea sancţiunii sau a măsurii de remediere a actului atacat, astfel că, a fost respinsă contestaţia ca lipsită de obiect.

Împotriva Deciziei C.N.S.C., a formulat plângere S.C. TITAN EDILITARA S.R.L. Brăila, formulându-se critici de netemeinicie şi nelegalitate, prin greşita evaluare a probelor cauzei precum şi, a dispoziţiilor legale, aplicabile cauzei.

Curtea a considerat plângerea ca fiind fondată pentru următoarele considerente:.

Consiliul, în rezolvarea contestaţiei depuse de S.C. TITAN EDILITARA S.R.L. Brăila, a făcut o aplicaţiune abruptă a disp. art. 270 din O.U.G. nr. 34/2006, şi a decis ca nefiind explicitat obiectul acesteia, nu se poate pronunţa o soluţie de admitere, nesolicitându-se anularea unui act sau obligarea autorităţii contractante de a emite un act sau a lua o măsură de remediere a unui act.

Soluţia corectă în cauză era aceea de coroborare a disp. art. 270 cu art. 255 pct. 5 din O.U.G. nr. 34/2006, în care se precizează că, obiectul cauzei poate fi, după caz, anularea actului,obligarea autorităţii contractante de a emite un act,obligarea autorităţii contractante de a lua orice alte măsuri necesare remedierii actelor ce afectează procedura de atribuire.

Raportat la textele legale precizate, contestaţia societăţii ofertante se referă la ambiguităţile reţinute în caietul de sarcini întocmit de autoritatea contractantă şi care, nu conţine suficiente elemente de departajare a ofertanţilor în referire la serviciile licitate, fapt ce poate crea suspiciunea de subiectivism.

Rezultă că, în fişa de achiziţie publică fiind indicat un cod privitor în mod generic la servicii cantină, aceasta ar crea confuzii, care, ar putea conduce la declararea finalmente ca şi câştigător, a unui operator economic, fără experienţă în domeniu, dar care, în mod sporadic, desfăşoară activităţi economice similare şi care ar putea fi agreat.

Sub aspectul invocat, critica formulată de S.C. TITAN EDILITARA S.R.L. Brăila, este fondată, neputându-se susţine că acţiunea (contestaţia) sa este lipsită de obiect.

În adevăr, potrivit art. 33 din O.U.G. nr. 34/2006, autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în cadrul documentaţiei de atribuire orice cerinţă, criteriu, regulă şi alte informaţii necesare pentru a asigura ofertantului o informare completă, corectă, explicită, cu privire la modul de aplicare a procedurii, urmând să cuprindă, cel puţin…”lit. d – caietul de sarcini sau documentaţia descriptivă…”.

Art. 35 prevede conţinutul caietului de sarcini, în care se regăsesc obligatoriu specificaţiile tehnice, ce sunt definite ca cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris în mod obiectiv, în aşa manieră încât să corespundă necesităţii autorităţii contractante, şi să conţină caracteristici referitoare între altele la sistem de asigurare a calităţii şi condiţii pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea.

Astfel cum s-a mai arătat, indicarea CPV 55.510.000 – 8, cod inexistent în Common Procurement Vocabulary, în loc de CPV 55.510.000 – 8 – servicii cantină, ar putea avea ca efect fie favorizarea, fie eliminare anumitor operatori economici, motiv pentru care, Curtea va admite plângerea sub acest aspect.

În ce priveşte critica privitoare la cerinţele minime pe care ar urma să le conţină caietul de sarcini, privind prezentarea standardelor de asigurare a calităţii şi siguranţei alimentare, aceasta va fi înlăturată,întrucât, din analiza fişei de achiziţie, depusă în dosar, rezultă că această cerinţă a fost îndeplinită de autoritatea contractantă.

Curtea, va respinge excepţia invocată, întrucât textul art. 281 nu prevede nici un fel de sancţiune, în situaţia când plângerea este depusă direct la instanţă şi nu la sediul Consiliului.

Că este aşa, o dovedeşte art. 283 pct. 6 în care se prevede că numai în ce priveşte procedura de soluţionare a plângerii, sunt aplicabile regulile prev. de art. 304/4 Cod procedură civilă, adică cele specifice recursului.

Este adevărat că art. 281 din O.U.G. nr. 34/2006 a fost modificat prin O.G. nr. 94/26 septembrie 2007,în sensul excepţiei invocate,dar dispoziţiile acestei ordonanţe nu sunt aplicabile cauzei da faţă, fiind posterioare investirii instanţei.

Faţă de cele expuse, Curtea, văzând şi disp. art. 284 lit. d şi art. 285 lit. d din O.U.G. nr. 34/2006, a admis plângerea, modificând Decizia nr. 1906/C3/2072 din 28.08.2007 a C.N.S.C. şi în rejudecare, a admis contestaţia reclamantei în sensul obligării autorităţii contractante să modifice Caietul de sarcini, prin menţionarea expresă că serviciul ce urmează a fi prestat de ofertanţi corespunde CPV 55.510.000 – 8- servicii de cantină,anulând totodată procedura de achiziţie şi dispunând reluarea ei,cu respectarea acestei cerinţe.

Etichete: