Top

Majorare pensie major

Dosar nr. 3844/189/2008

Majorare pensie major

R O M Â N I A

TRIBUNALUL VASLUI

SECTIA CIVILA

DECIZIA CIVILA Nr. 117/R

Sedinta publica de la 27 Ianuarie 2010

Instanta constituita din:

PRESEDINTE ADINA ALEXANDRU

Judecator DANIELA MIHAELA MANOLE

Judecator IOLANDA-MIHAELA PASCARU

Grefier MANUELA RUSU

Pe rol se afla judecarea recursului civil formulat de recurentul – pârât C C domiciliat în în contradictoriu cu intimata – reclamanta C E cu acelasi domiciliu , împotriva sentintei civile nr. 3274/17.12.2008 a Judecatoriei Bârlad, cauza având ca obiect majorare pensie major.

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier care învedereaza ca: procedura de citare este legal îndeplinita; cauza a fost suspendata în temeiul art. 242 alin.1 pct.2 Cod procedura civila prin încheierea de sedinta din data de 04 martie 2009; la data de 14 decembrie 2009 prin registratura, intimata a depus cerere prin care a solicitat repunerea cauzei pe rol solicitând totodata si judecarea cauzei în lipsa sa.

S-au citit si verificat actele si lucrarile dosarului, dupa care:

Instanta apreciind cererea de repunere a cauzei pe rol formulata de intimata ca fiind admisibila dispune repunerea pe rol a cauzei dupa care nemaifiind alte acte de depus sau cereri noi de formulat si tinând cont ca s-a solicitat judecarea cauzei în lipsa , instanta lasa cauza în pronuntare.

S-au declarat dezbaterile închise, supa care s-a trecut la deliberare, când;

TRIBUNALUL

Asupra recursului civil de fata;

Prin sentinta civila nr. 3274 din 17.12.2008 Judecatoria Bârlad a admis actiunea pensie de întretinere major formulata de reclamanta C E în contradictoriu cu pârâtul C C.

A obligat pârâtul sa plateasca reclamantei, fiica sa majora, nascuta la data de 18 noiembrie 1990, suma de 142 lei lunar cu titlu de obligatie de întretinere, începând cu data introducerii actiunii, 13 noiembrie 2008 si pâna la terminarea studiilor, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani.

Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta de fond a retinut ca: reclamanta desi este majora, se afla în continuarea studiilor fiind înscrisa în clasa a XI – a la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad.

Asa cum a rezultat din adeverinta nr. 14383/15.12.2008 (fila 11 dosar) emisa de SC Rulmenti SA Bârlad locul de munca al pârâtului, acesta a realizat în ultimele sase luni un venit mediul lunar în suma de 656 lei.

Pârâtul nu a formulat întâmpinare.

Fata de nevoile reclamantei ce au crescut deoarece, se afla în continuarea studiilor, instanta a admis actiunea ca întemeiata si dovedita, în baza art .94 alin. 1Codul Familiei si a stabilit cuantumul obligatiei de întretinere în limitele prevazute de art. 94 alin.3 Codul Familiei conform caruia când întretinerea este datorata pentru un copil ea se stabileste pâna la Ľ din câstigul sau din munca.

Pensia de întretinere va fi datorata începând cu data introducerii actiunii 13 noiembrie 2008, si pâna la terminarea studiilor, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 ani.

Cererea a fost scutita de plata taxei de timbru.

Împotriva acestei hotarâri a formulat recurs pârâtul , criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie pentru urmatoarele considerente:

Instanta de fond, în mod gresit, l-a obligat la plata unei pensii de întretinere în cuantum de 142 lei , raportat la Ľ din veniturile sale pe ultimele 6 luni fara a tine cont de faptul ca mai are un copil minor în întretinere.

În drept, recurentul a invocat dispozitiile articolului 304 punctul 9 si art. 312 Cod procedura civila.

În dovedirea motivelor de recurs, recurentul a solicitat administrarea probei cu înscrisuri.

Legal citata , intimata nu a formulat întâmpinare.

Analizând actele si lucrarile dosarului prin prisma motivelor de recurs, instanta de control judiciar a constatat ca recursul este întemeiat pentru urmatoarele considerente:

În mod gresit , instanta de fond l-a obligat pe recurent la plata unei pensii de întretinere în cuantum de 142 lei , fara sa aiba în vedere faptul ca acesta mai are în întretinere un copil minor.

Într-adevar, la instanta de fond, nu s-au depus acte în ceea ce priveste acest aspect, însa reclamanta a indicat în cererea de chemare în judecata faptul ca pârâtul mai are un copil minor în întretinere.

Fata de aceste aspecte, pensia de întretinere trebuie calculata potrivit dispozitiilor articolului 94 alineatul 3 Cod familie , respectiv pâna la o treime din venit pentru doi copii.

Având în vedere cele aratate, dispozitiile articolului 312 alineatul 1 si articolul 304 punctul9 Cod procedura civila, instanta va admite recursul , va modifica în parte hotarârea instantei de fond, urmând ca pârâtul sa fie obligat la plata lunara a unei pensii de întretinere în cuantumul legal.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite recursul formulat de C C împotriva sentintei civile nr. 3274/17.12.2008 a Judecatoriei Bârlad pe care o modifica în parte în sensul ca:

Obliga pârâtul C C la plata catre reclamanta C E a unei pensii de întretinere lunara în cuantum de 109 lei, începând cu data introducerii actiunii, 13 noiembrie 2008 si pâna la terminarea studiilor, dar nu mai târziu de împlinire vârstei de 26 de ani.

IREVOCABILA.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 27 ianuarie 2010.

Etichete: