Top

Litigiu de munca

Dosar nr. 3156/89/2009 – litigiu de munca

R O M Â N I A

TRIBUNALUL VASLUI

SECTIA CIVILA

Sentinta civila Nr. 181

Sedinta publica de la 11 Februarie 2010

Instanta constituita din:

PRESEDINTE LAURA-MONICA BALAN

Judecator CORINA-SUZANA ARTENE

Asistent judiciar OLIVIA CRETU

Asistent judiciar LORIN STEFAN PASCARU

Grefier LAVINIA-CERASELA LICA

Pe rol pronuntarea cauzei Litigii de munca privind pe reclamantul LN, domiciliat în comuna , împotriva Dispozitiei 428/2009 din 31 august 2009 emisa de Primarul comunei Hoceni, cu sediul în

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier care învedereaza faptul ca reclamantul a depus la dosarul cauzei concluzii scrise împreuna cu adeverinta nr. 5248/10.02.2010 prin care se adevereste faptul ca acesta a restituit suma de 3495 lei reprezentând indemnizatie însotitori pentru adultul cu handicap vizual grav încasata necuvenit în perioada 01.05.2008 – 31.12.2008.

Se constata ca dezbaterile în prezenta cauza au avut loc în sedinta publica din data de 04 februarie 2010, ce s-au consemnat în încheierea de sedinta din acea zi, ce face parte integranta din prezenta hotarâre, când, pentru a se depune la dosarul cauzei de catre reclamant dovada achitarii sumei de 3495 lei precum si sa precizeze care este cuantumul sumei ce se doreste a fi restituita de catre pârâta, instanta a amânat pronuntarea pentru astazi, când s-a dat sentinta civila de fata;

INSTANTA

Prin cererea înregistrata pe rolul Tribunalului Vaslui sub nr.3156/89/2009 din 1 octombrie 2009 reclamantul LN formuleaza contestatie împotriva Dispozitiei 428 emisa la data de 31 august 2009 de Primarul comunei Hoceni.

Arata reclamantul ca prin dispozitia contestata s-a dispus retinerea sumei de 20008 lei pe care acesta a încasat-o cu titlu de salariu ca asistent personal al unei persoanei cu handicap. Considera ca masura este rezultatul unei atitudini a primarului datorata orientarii politice a reclamantului contestator.

Arata ca doar pentru perioada 01.05.2008 -31.12.2008 reclamantul a încasat pe lânga salariu si indemnizatie de însotitor a persoanei cu handicap de la Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului, indemnizatie pe care însa a încasat-o din eroare si a restituit-o.

În drept, invoca prevederile Legii 215/2001, 448/2006 si 554/2004.

Îsi propune proba cu înscrisuri si depune Dispozitia 428/2009 cu anexa, adresa 3678 din 01.09.2009, Certificatul de încadrare în grad de handicap 5750 din 21.09.2004 ,act identitate, fluturas salariu, corespondenta.

Pârâta formuleaza întâmpinare prin care solicita respingerea contestatiei ca neîntemeiata. Arata ca reclamantul a fost angajat ca asistent personal al persoanei cu handicap Popa Catinca desi aceasta beneficia deja de o alocatie pentru însotitor de la GGASPC Vaslui, cele doua forme de ajutor nefiind cumulative si fara a înstiinta cele doua institutii.

În urma descoperirii acestui fapt, DGASPC a recuperat amiabil debitul pentru perioada februarie 2009-ianuarie 2010, iar pentru perioada februarie 2005-aprilie 2008 Primaria a emis dispozitia contestata.

Întrucât suma a fost încasata necuvenit solicita respingerea contestatiei.

Îsi propune proba cu înscrisuri si depune adresa 8083 din 26.02.2009 a reclamantului catre DGASPC Vaslui si adresa 9488 din 16.03.2009 a aceleiasi institutii catre Primaria comunei Hoceni, Contractul individual de munca nr. 2 din 01.02.2005, carnetul de munca seria Be nr.0556234, adeverinta 5248 din 10.02.2010.

Instanta, analizând actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

Reclamantul a fost angajat începând cu data de 01.02.2005 de catre Primaria comunei Hoceni ca „Asistent personal” prin contractul individual de munca 2 din 01.02.2005(filele 46 -47)prin Dispozitia 428 din 31 august 2005 se dispune recuperarea unui debit din drepturile salariale ale reclamantului.

Conform prevederilor articolului 164 alineatele 1 si 2 din Legea 53/2003 Codul Muncii „ (1) Nici o retinere din salariu nu poate fi operata, în afara cazurilor si conditiilor prevazute de lege.

(2) Retinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decât daca datoria salariatului este scadenta, lichida si exigibila si a fost constatata ca atare printr-o hotarâre judecatoreasca definitiva si irevocabila.”

Raportat la aceste prevederi legale imperative se impune ca angajatorul sa actioneze în instanta angajatul reclamant si abia dupa obtinerea unei hotarâri judecatoresti irevocabile sa poata dispune recuperarea debitului astfel constatat din drepturile salariale ale reclamantului, în limitele prevazute de lege.

Fata de dispozitiile articolului 164 din Codul Muncii Dispozitia 428/2009 este lovita de nulitate absoluta, fiind astfel inutil, conform preederilor articolului 137 Cod procedura civila, a analiza sustinerile de fond ale reclamantului contestator.

Cererea este scutita de plata taxei judiciare de timbru conform prevederilor art. 285 din Legea 53/2003 Codul Muncii.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite în parte contestatia formulata de reclamantul LN, domiciliat în, împotriva Dispozitiei 428/2009 din 31 august 2009 emisa de Primarul comunei Hoceni, cu sediul în comuna, pe care o anuleaza

Obliga pârâtul Primarul comunei Hoceni la restituirea drepturilor salariale retinute în temeiul dispozitiei anulate.

Respinge cererea reclamantului privind plata de despagubiri în cuantum de 1000 lei , precum si cea privind plata cheltuielilor de judecata.

Definitiva.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 11.02.2010.

Presedinte, Judecator, Grefier,

B.L.M A.C.S L.L.C

Asistenti judiciari,

P.L.S C.O

Hotarâre ramasa irevocabila prin respingerea recursului.

Etichete: