Top

Constatare nulitate act

Dosar nr. 1805/244/2008 – constatare nulitate act

R O M Â N I A

TRIBUNALUL VASLUI

SECTIA CIVILA

DECIZIE Nr. 380/R

Sedinta publica de la 15 Martie 2010

Instanta constituita din:

PRESEDINTE DIANA ELENA SÎRGHI

Judecator MIRELA-CRISTINA TÂRLEA

Judecator RADU-NICOLAE OANA

Grefier FLORENTINA POPA

S-a luat în examinare solutionarea recursului civil declarat de recurentul SC.S SRL. ASRL.Vaslui cu sediul în în contradictoriu cu intimatul SC.S SRL. Husi, prin reprez. CD, cu sediul în Husi, împotriva sentintei civile nr. 416 din 16 aprilie 2009 data de Judecatoria Husi în dosarul nr. 1805/244/2008, având ca obiect constatare nulitate act.

La apelul nominal facut în sedinta publica la pronuntare au lipsit partile.

Procedura de citare legal îndeplinita.

S-au citit si verificat actele si lucrarile dosarului, dupa care;

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta care învedereaza faptul ca dezbaterile din prezenta cauza au avut loc în sedinta publica din data de 08 martie 2010, fiind consemnate în încheierea de sedinta din acea zi, care face parte integranta din prezenta decizie si când din lipsa de timp pentru deliberare, s-a amânat pronuntarea pentru astazi, 15 martie 2010.

S-a trecut la deliberare conf. art. 256 Cod proc.civila, dându-se decizia de fata.

TRIBUNALUL

Asupra recursului civil de fata,

Prin sentinta civila nr. 416 din 16 aprilie 2009 Judecatoria Husi a respins exceptia de prematuritate a promovarii actiunii, invocata de pârâta si, în consecinta:

A admis actiunea civila intentata de reclamanta S.C. „S” S.R.L. Husi, cu sediul social în mun. Husi, , în contradictoriu cu pârâta S.C. „S AGROIND” S.R.L. Vaslui, cu sediul social în mun. Vaslui, si, în consecinta:

A constatat nulitatea absoluta a actului juridic intitulat act aditional nr. 1 din 27.06.2005.

A obligat pârâta la plata sumei de 3.004,8 lei, reprezentând cheltuieli de judecata avansate de reclamanta.

Pentru a se pronunta astfel instanta de fond a retinut urmatoarele :

La data de 27.06.2005 între parti a fost încheiat actul intitulat „act aditional” nr. 1 la contractul de asociere în participatiune nr. 637 din 21.07.1999 prin care S.C. „Cyprinus S.R.L. Vaslui s-a asociat cu pârâta S.C. „S AS.R.L. Vaslui în scopul desfasurarii în comun a activitatii de exploatare pe principii comerciale, a fermei piscicole Ghermanesti.

Prin acest act intitulat „act aditional” nr. 1 din 27.06.2005, partile au convenit ca reclamanta sa achite pârâtei suma de 18.600 lei Ron, reprezentând cheltuieli efectuate pentru administrarea Fermei Piscicole Ghermanesti, în perioada 15.11.2001-27.06.2006, însa actul principal de asociere în participatiune îsi încetase valabilitatea, înca din 2001.

Reclamanta a investit instanta cu o actiune în constatarea nulitatii unui act juridic intitulat „act aditional nr. 1” la contractul de asociere în participatiune, invocând disp. art. 948, 953 si 961 Cod civ, însa prin decizia data în acest dosar de instanta de control judiciar s-a stabilit natura juridica a litigiului dedus judecatii, ca fiind un litigiu de natura comerciala, iar fata de aceasta calificare, pârâta a invocat exceptia de prematuritate a promovarii actiunii, cu motivarea ca reclamanta nu a dat curs invitarii pârâtei la conciliere directa asa cum prevad disp. art. 720 1 Cod Comercial.

Astfel fiind, actiunea în constatarea nulitatii acestui act aditional promovata de reclamanta vizeaza un activ comercial, respectiv Ferma piscicola Ghermanesti, ce desfasoara acte si fapte de comert, în sensul art. 3, pct. 1, art. 2, art. 19 Cod com.

Relativ la exceptia invocata de pârâta, instanta a apreciat ca aceasta procedura prealabila este o procedura formala care a fost complinita prin desfasurarea între partile litigante a procedurii somatiei de plata, întemeiata pe O.G. Nr. 5/2001 la initiativa pârâtei, asa cum rezulta din sentinta civila nr. 2118 din 31.08.2006 pronuntata de Judecatoria Vaslui, si prin urmare, a dispus respingerea exceptiei de prematuritate a promovarii actiunii.

Pe fondul cauzei, instanta a retinut ca prin actul intitulat actul aditional nr. 1, partile au convenit ca „începând cu data de 27.06.2005, contractul de asociere în participatiune nr. 637 pentru punctul piscicol „Ghermanesti” va fi preluat de reclamanta, pârâta renuntând la asociere în favoarea reclamantei S.C. „S” S.R.L. Husi, iar la art. 4 din actul aditional s-a stipulat ca reclamanta va achita prin ordin de plata pârâtei S.C. „S AGROIND” S.R.L. Vaslui, suma de 186.000.000 lei ROL (18.600 lei Ron), suma ce reprezinta cheltuielile de întretinere a fermei piscicole Ghermanesti în perioada 15.11.2001-27.06.2005.

La momentul încheierii actului aditional între partile litigante, respectiv data de 27.06.2005, contractul de asociere în participatiune dintre S.C. „Cyprinus” S.R.L. Vaslui si pârâta îsi încetase valabilitatea înca din data de 15.11.2001, asa cum rezulta din adresa emisa de S.C. „Cyprinus” S.R.L. Vaslui nr. 175/08.08.2006 (fila nr. 9 din dosar), însa acest aspect a fost ascuns de catre pârâta S.C. „S Agroind” S.R.L. Vaslui, în scopul inducerii în eroare a reprezentantului legal al reclamantei.

Ori atâta timp cât pârâta nu mai avea calitatea de asociat în participatiune cu S.C. „Cyprinus” S.R.L. Vaslui, nu mai avea cum sa renunte la dreptul de asociere în favoarea reclamantei S.C. „ S” S.R.L. Husi.

Conform art. 251 Cod comercial „asociatiunea în participatiune are loc atunci când o societate comerciala acorda unei alte societati o participatiune în beneficiile si pierderile uneia sau mai multor operatiuni sau chiar asupra întregului comert”.

Actul aditional a fost încheiat la initiativa reprezentantului pârâtei , care a invocat un drept de retentie asupra Fermei Piscicole Ghermanesti, pâna la recuperarea cheltuielilor efectuate cu paza, protectia si conservarea Fermei Piscicole, aceste cheltuieli fiind cerute atât de la reclamanta, cât si de la S.C. „Cyprinus „ S.R.L. Vaslui, asa cum a recunoscut reprezentantul legal prin raspunsul dat la întrebarea nr. 7 din interogatoriu.

Potrivit art. 960 Cod civil „ dolul este o cauza de nulitate a conventiei când prin mijloace viclene, întrebuintate de una din parti, sunt astfel, încât este evident ca, fara aceste masinatii, cealalta parte nu ar fi contractat”., iar potrivit art. 953 Cod civil „consimtamântul nu este valabil când este dat prin eroare, smuls prin violenta sau surprins prin dol”.

În cauza a fost dovedita intentia pârâtei de inducere în eroare a reclamantei cu ocazia încheierii actului intitulat „act aditional”, care era secundar la contractul de asociere în participatiune, desi pârâta cunostea ca acesta nu mai era valabil din anul 2001, asa cum a precizat prin raspunsul la interogatoriu (întrebarea nr. 2).

Astfel, pârâta a ascuns reclamantei ca valabilitatea contractului de asociere în participatiune încetase cu mult timp înainte, respectiv din anul 2001, aceasta pretinzând de la reclamanta suma de 18.600 lei, cu titlu de cheltuieli de întretinere, cu administrarea Fermei Piscicole, care asa cum sustine pârâta, ar fi fost efectuate dupa anul 2001 si pâna în anul 2005.

Inducerea în eroare este evidenta, pârâta încercând obtinerea unor foloase atât de la reclamanta, cât si de la S.C. „Cyprinus” S.R.L. Vaslui, asa cum a precizat în raspunsul la interogatoriu, (fila nr. 69), iar aceasta inducere în eroare este sanctionata cu nulitatea absoluta a actului juridic, astfel întocmit.

Raportat considerentelor mai sus expuse, instanta a apreciat ca actiunea civila este întemeiata si, prin urmare, a admis actiunea civila intentata de reclamanta S.C. „S” S.R.L. Husi în contradictoriu cu pârâta S.C. „S AGROIND” S.R.L. Vaslui si, în consecinta, a constatat nulitatea absoluta a actului juridic intitulat „act aditional nr. 1” din 27.06.2005.

În temeiul art. 274 Cod pr. civ. instanta a dispus obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecata avansate de reclamanta.

Impotriva acestei sentinte a declarat recurs în termen legal pârâta SC.S ASRL.Vaslui pe care o critica din urmatoarele motive:

-instanta de fond a apreciat gresit probele administrate în cauza si gresit a fost solutionata exceptia prematuritatii promovarii actiunii în raport de dispozitiile art. 720 indice 1 Cod proc.civila, prin respingerea ei. Nu s-a avut în vedere faptul ca procedura invocata nu poate fi o procedura formala, asa cum se arata în motivarea sentintei ,ci este o procedura obligatorie;

-instanta de fond a avut în vedere exclusiv expunerea , motivarea si sustinerile reclamantei, ignorând actele care au fost depuse în aparare de recurenta, respectiv ordonanta Parchetului de pe lânga Judecatoria Husi, somatia de plata si notificarea formulata si transmisa procedural;

-prima instanta face aprecieri care nu corespund realitatii legate de dol si inducerea în eroare a reclamantei.

Examinând cauza în raport de actele dosarului , a criticilor formulate , dar si sub toate aspectele potrivit art.304 indice 1 Cod proc.civila, tribunalul constata ca recursul nu este întemeiat.

Litigiul a fost calificat ca având natura comerciala prin decizia civila nr. 34/A din 12.03.2008 a Tribunalului Vaslui, la circa doi ani dupa sesizarea instantei. In consecinta, necesitatea parcurgerii procedurii concilierii directe prevazuta de art.720 indice 1 Cod proc.civila a ramas fara obiect, actiunea reclamantei nefiind prematur introdusa asa cum corect a concluzionat si prima instanta.

Pe fondul cauzei, solutia pronuntata este legala si temeinica avându-si corespondent în actele dosarului care au fost analizate judicios de prima instanta.

Potrivit actelor dosarului coroborate cu recunoasterea reprezentantului recurentei la interogatoriu pct.3 ( dosar 2414/2006 ), la data încheierii actului aditional nr.1/27.06.2005, contractul de asociere în participatiune nr.637/21.07.1999 era reziliat înca din anul 2001, fapt cunoscut de catre reprezentantul recurentei, însa ascuns celeilalte parti contractante.

Conform actelor dosarului, existenta acestui contract de participatiune a fost elementul determinant pentru reclamanta pentru a accepta încheierea actului aditional în discutie.

In consecinta, actul juridic în litigiu este lovit de nulitate datorita vicierii consimtamântului în conditiile art. 960 ,953 Cod civil.

Sustinerea recurentei potrivit careia actul aditional a fost redactat în acesti termeni datorita lipsei de pregatire juridica a partilor nu este întemeiata, intentia recurentei de a prezenta intimatei o situatie nereala fiind evidenta si confirmata de probele din dosar.

Pentru aceste motive, tribunalul în baza art. 312 Cod proc.civila va respinge recursul declarat de SC.S ASRL.Vaslui împotriva sentintei civile nr. 416 din 16.04.2009 a Judecatoriei Husi pe care o va mentine.

Se va face aplicarea art. 274 Cod proc.civila.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge recursul declarat de SC.S ASRL. Vaslui împotriva sentintei civile nr.416 din 16.04.2009 a Judecatoriei Husi,pe care o mentine.

Obliga recurenta la plata catre intimata SC.S SRL. Husi a sumei de 1500 lei reprezentând cheltuieli de judecata.

Irevocabila.

Pronuntata în sedinta publica de la 15 Martie 2010.

Presedinte,

DIANA ELENA SÎRGHI Judecator,

MIRELA-CRISTINA TÂRLEA Judecator,

RADU-NICOLAE OANA

Grefier,

FLORENTINA POPA

Etichete: