Top

Pretenţii

Dosar nr. 3784/89/2009 – pretentii

R O M Â N I A

TRIBUNALUL VASLUI

SECTIA CIVILA

SENTINTA CIVILA Nr. 877

Sedinta publica de la 29 Iunie 2010

Instanta constituita din:

PRESEDINTE DANIELA MIHAELA MANOLE

Grefier ANGELA CHIRVASA

———

Cu participare procuror Galan Radu

Pe rol pronuntarea cauzei Civil privind pe reclamant MA, domiciliat în si pe pârât STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE, având ca obiect pretentii.

La apelul nominal facut în sedinta publica la pronuntare lipsesc partile.

Procedura legal îndeplinita.

Mersul dezbaterilor si concluziile partilor au fost consemnate în încheierea de sedinta din data de 22.06.2010, care face parte integranta din prezenta sentinta si când, din lipsa de timp pentru deliberare, s-a amânat pronuntarea pentru astazi, dându-se solutia de fata;

INSTANTA

Asupra cauzei de fata,

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante cu nr. 3784/89/2009 reclamantul MA a chemat în judecata Statul Român – prin Ministerul Finantelor Publice, solicitând obligarea acestuia la despagubiri morale în suma de 5 milioane euro sau echivalentul în lei la data efectuarii platii, pentru prejudiciul moral cauzat ca urmare a condamnarii cu caracter politic la 2 ani închisoare, pentru delictul de agitatie publica, prevazut de art. 327 alin. 3 din Codul penal anterior, prin sentinta penala nr. 1231 din 26.09.1952 pronuntata de Tribunalul Militar Teritorial Bucuresti si lipsirea de libertate prin detentie timp de 2 ani 4 luni si 6 zile în perioada 14.03.1952 – 20.07.1954, precum si obligarea la plata cheltuielilor de judecata.

În motivarea actiunii se arata ca prin sentinta penala nr. 1231/26.09.1952 a fost condamnat politic la 2 ani închisoare pentru delictul de agitatie publica, prev. de art. 327 alin. 3 din Codul penal anterior.

A fost arestat la data de 14.03.1952 si pus în libertate la 20.07.1954, dupa o detentie de 2 ani, 4 luni si 6 zile, desi pedeapsa aplicata de catre instanta militara a fost de numai 2 ani.

Arata reclamantul ca, drept consecinta a condamnarii si lipsirii de libertate, i s-a cauzat un prejudiciu moral, atât lui cât si familiei sale, care a persistat circa 40 de ani, pâna la sfârsitul fostului regim care l-a condamnat, cât si ulterior pâna la eliminarea treptata a sechelelor psihice care subzista si în prezent. Arata ca suferintele morale, psihice si materiale pe care le-a îndurat nu pot fi cuantificate cu certitudine însa, la momentul estimarii prejudiciului moral suferit a avut în vedere mai multe considerente, respectiv:

– a fost pus sub urmarire, supravegheat, arestat si condamnat

– vârsta la care au fost luate aceste masuri împotriva sa, respectiv 21 ani si 2 luni

– a fost supus unui regim sever de detentie

– a fost urmarit în permanenta de catre organele special create în acest scop

– dupa casatorie, întreaga familie a avut de suferit, copiii fiind amenintati în permanenta, nu au fost primiti la facultate sau eliminati datorita trecutului tatalui

– a fost pus la munca silnica, zi si noapte

– nu s-a putut angaja pe lungi perioade de timp iar când era angajat si se afla de trecutul sau era concediat.

– a fost lipsit de venituri salariale si alte drepturi, fiind marginalizat si tratat ca dusman periculos al fostului regim

– a suferit mari prejudicii pe plan psihic, condamnarile si urmarile acestora fiind prezente permanent în viata sa

Arata reclamantul ca si Curtea Europeana a Drepturilor Omului a retinut, în mod constant, ca în cazurile de violare a art. 5 paragraful I al conventiei (privare nelegala de libertate), sunt întemeiate cererile de acordare a unor despagubiri banesti pentru prejudiciul moral si fizic suferit pe perioada detentiei nelegale.

În dovedire a depus înscrisuri: adeverinta nr. M 1899 din 12.08.1993 emisa de Directia Instantelor Militare din Ministerul Justitiei; Hotarârea nr. 1714/13.10.1993 a Comisiei judetene Vaslui pentru aplicarea decretului Lege nr. 118/1990 si cazierul judiciar.

În drept si-a întemeiat actiunea pe dispozitiile art. 5 alin. 1 lit. a din Legea 221/02.06.2009.

Pârâtul, legal citat, nu a depus întâmpinare si nu a trimis reprezentant în instanta pentru a-si formula apararile.

În cauza s-a administrat proba cu înscrisuri.

Examinând actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele:

Potrivit art. 1 al. 2 din legea nr. 221/2009, constituie de drept condamnari cu caracter politic condamnarile pronuntate pentru faptele prevazute de art. 323-329 din Codul penal din 1936 cu modificarile si completarile ulterioare.

Reclamantul MA a fost condamnat prin sentinta penala nr. 1231/26.09.1952 a Tribunalului Militar Bucuresti la pedeapsa de câte 2 ani de închisoare pentru savârsirea infractiunii de agitatie publica prevazute de art. 327 al.3 pct. 1 Cod penal.

La data de 14.03.1952, reclamantul a fost încarcerat si a executat o detentie de 2 ani, 4 luni si 6 zile, fiind eliberat la data de 20.07.1954.

Pentru efectuarea acestei perioade de detentie, având în vedere si tratamentele inumane la care erau supusi detinutii în închisorile comuniste, condamnati pentru fapte împotriva orânduirii comuniste si faptul ca dupa executarea pedepsei a fost urmarit în continuare de autoritati, reclamantul a solicitat obligarea Statului Român prin Ministerul Finantelor Publice la plata de despagubiri morale în cuantum de 5.000.000 euro sau echivalentul în lei la data efectuarii platii.

În ceea ce priveste daunele morale, acestea trebuie sa acopere prejudiciul moral suferit de reclamant ca urmare a arestarii si detentiei sale nelegale, nelegalitatea acestor masuri fiind prezumata prin legea nr. 221/2009. Prin lipsirea de libertate pe o perioada de 2 ani, 4 luni si 6 zile, reclamantului i s-a adus atingere reputatiei, iar traumele psihice provocate de o atare masura pot si trebuie sa fie reparate prin acordarea de despagubiri.

Cu privire la cuantificarea acestui prejudiciu, aceasta nu este supusa unor criterii legale de determinare. În acest caz, cuantumul daunelor morale se stabileste, prin apreciere, ca urmare a aplicarii a criteriilor referitoare la consecintele negative suferite de cei în cauza, în plan fizic si psihic, importanta valorilor lezate, masura în care au fost lezate aceste valori, intensitatea cu care au fost percepute consecintele vatamarii, masura în care le-a fost afectata situatia familiara, profesionala si sociala.

Astfel, prin condamnarea suferita de reclamant s-a cauzat acestuia un prejudiciu nepatrimonial ce a constat în consecintele daunatoare neevaluabile în bani ce au rezultat din atingerile si încalcarile dreptului nepatrimonial la libertate, cu consecinta inclusiv a unor inconveniente de ordin fizic din cauza pierderii confortului, fiind afectate si alte atribute ale persoanei care influenteaza relatiile sociale, onoare, reputatie, precum si cele care se situeaza în domeniul afectiv al vietii private, relatii cu prietenii, apropiatii.

Lipsirea de liberate a avut repercusiuni si în planul vietii private si profesionale a reclamantului, condamnat din motive politice, inclusiv dupa momentul eliberarii, fiindu-i afectate din cauza conditiilor istorice anterioare anului 1989 viata familiala si chiar sursele de venit.

În privinta cuantumului despagubirilor, s-a apreciat ca, în materia daunelor morale, principiul repararii integrale a prejudiciului nu poate avea decât un caracter aproximativ, având în vedere natura neeconomica a acestor daune, imposibil de echivalat baneste. Despagubirea acordata vine sa compenseze prejudiciul.

Suma solicitata de reclamant este foarte mare, suma de 30.000 euro constituind o satisfactie suficienta si echitabila.

În temeiul art. 274 C. proc. Civ., instanta va obliga pârâtul la plata catre reclamant a cheltuielilor de judecata, constând în onorariul de avocat si contravaloarea transportului la instanta.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite în parte actiunea civila formulata de reclamantul MA, domiciliat în mun în contradictoriu cu pârâtul Statul Român prin Ministerul Finantelor Publice.

Obliga pârâtul la plata catre reclamant a sumei de 30.000 € (euro) sau echivalentul în lei la data platii, reprezentând daune morale.

Obliga pârâtul la plata catre reclamant a sumei de 2536 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata.

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi, 29 iunie 2010.

Etichete: