Top

Contencios administrativ şi fiscal

Dosar nr. 1428/89/2010

R O M Â N I A

TRIBUNALUL VASLUI

SECTIA CIVILA

SENTINTA CIVILA Nr. 304/CA

Sedinta publica de la 18 Octombrie 2010

Instanta constituita din:

PRESEDINTE LAURA-MONICA BALAN

Grefier VIVIANA-MIHAELA IFRIM

Pe rol pronuntarea cauzei Contencios administrativ si fiscal privind pe

reclamant CDD, domiciliat în si pe pârât INSTITUTIA PREFECTULUI VASLUI – SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE SI INMATRICULARI AUTO, cu sediul în Vaslui, jud. Vaslui având ca obiect – obligatia de a face.

La apelul nominal facut la pronuntare au lipsit partile.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier aratându-se ca: dezbaterile în cauza au avut loc în sedinta publica din data de 11 octombrie 2010, sustinerile partilor fiind consemnate în încheierea de sedinta din acea zi, ce face parte integranta din prezenta hotarâre, când din lipsa de timp pentru deliberare, s-a amânat pronuntarea pâna astazi 18 octombrie 2010, când;

TRIBUNALUL

Asupra actiunii civile de fata, instanta retine urmatoarele:

Prin cererea de chemare în judecata formulata la data de 27.05.2010 si înregistrata sub nr. 1428/89/2010 pe rolul Tribunalului Vaslui, reclamantul CDD în contradictoriu cu pârâtul Institutia Prefectului judetului Vaslui – Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere,Înmatriculari Autovehicule, a solicitat obligarea pârâtului la înmatricularea , fara plata taxei de poluare, a autoturismului marca Mercedes Benz, cu nr. de identificare nr. WDF63970513211044, importat din Germania, unde a fost înmatriculat pentru prima data la data de 12.01.2006.

În motivarea cererii, reclamantul a învederat faptul ca, la data de 15.03.2010, a achizitionat un autovehicul second hand marca Mercedes Benz, cu nr. de identificare nr. WDF63970513211044, importat din Germania, unde a fost înmatriculat pentru prima data la data de 12.01.2006..

Întrucât, potrivit prevederilor OUG nr. 50 din 2010, pentru a-l înmatricula în România,trebuie sa achite taxa de poluare, la data de 30.04.2010, printr-o cerere înregistrata sub nr. 496, a solicitat pârâtului înmatricularea autovehiculului fara plata taxei de poluare pe considerentul ca aceasta contravine legislatiei Uniunii Europene, cerere care i-a fost respinsa în mod nejustificat.

În continuare, reclamantul învedereaza faptul ca taxa de poluare a carei obligativitate este instituita de OUG nr. 50 din 2008, nu respecta nicidecum principiul „poluatorul plateste”,atâta timp cat se percepe taxa de poluare numai pentru vehiculele înmatriculate pentru prima data in România, fara sa se tina cont de faptul ca autovehiculele românesti similare second hand nu sunt taxate din nou cu prilejul revânzarii si reînmatricularii..

În plus, OUG nr. 50 din 2008 realizeaza o discriminare între autoturismele românesti second hand deja înmatriculate în România si care sunt scutite de la o noua taxa de înmatriculare si autoturismele provenite din Comunitatea Europeana si care au fost deja înmatriculate în una dintre aceste tari , în cazul de fata, în Italia, si care nu sunt scutite la noi de plata taxei de poluare.

În drept, si-a întemeiat actiunea pe dispozitiile Legii 554/2004,pe dispozitiile Tratatului de Constituire al UE,pe practica CJCE,pe disp. art. 21, art.148 – Constitutie coroborate cu disp. Codului de Procedura Civila,precum si pe toate temeiurile de drept invocate pe parcursul cererii de chemare in judecata.

În dovedire, a depus înscrisuri.

Cererea a fost legal timbrata.

Legal citat, pârâtul a depus întâmpinare solicitând respingerea actiunii. Arata ca, potrivit dispozitiilor art. 19 din O.U.G. nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulatia pe drumurile publice procedura înmatricularii, înregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I si conform dispozitiilor art.7 din Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor nr. 1501 din 13 noiembrie 2006 privind procedura înmatricularii, înregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 941 din 21 noiembrie 2006 (l)Inmatricularea permanenta sau înmatricularea temporara se efectueaza pe baza urmatoarelor documente:

….

i) dovada platii taxei de înmatriculare, stabilita potrivit legii;

Chiar daca dovada platii taxei pe poluare face parte din documentele ce trebuie prezentate în vederea înmatricularii unui vehicul, acest fapt nu poate exonera pe cel interesat de obligatia de a se adresa institutiei publice competente cu o cerere regulamentara, conform prevederilor legale mai sus aratate, urmând ca doar functie de raspunsul ce se va da la aceasta cerere sa se uzeze de caile pe care legiuitorul le pune la dispozitia celor interesati, pentru apararea dreptului sau interesului lor legitim, recunoscut.

Sustinerea privind perceperea ilegala a taxei pe poluare este neîntemeiata, aceasta se încaseaza ca urmare a aplicarii O.U.G. nr.50 din 21 aprilie 2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicata în Monitorul Oficial al României, partea I nr. 327 din 25 aprilie 2008.

În conformitate cu prevederile art.l din O.U.G. nr.50/2008, intrata în vigoare la data de 1.07.2008, s-a instituit taxa pe poluare pentru autovehicule, care constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu si se gestioneaza de Administratia Fondului pentru Mediu, în scopul finantarii programelor si proiectelor pentru protectia mediului.

Potrivit acestui act normativ, cu modificarile si completarile ulterioare, taxa se datoreaza cu ocazia primei înmatriculari a unui autovehicul în România, fara distinctie daca este produs în tara sau strainatate, daca este nou sau vechi.

Nu este întemeiata sustinerea ca taxa pe poluare, instituita prin O.U.G. nr.50 din 21.04.2008, este neconstitutionala sau incompatibila cu dispozitiile dreptului comunitar.

Ordonanta de Urgenta nr. 50 din 21 aprilie 2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, ori o dispozitie din acest act normativ, nu a fost constatata ca fiind neconstitutionala printr-o decizie a Curtii Constitutionale. Dimpotriva, Curtea Constitutionala s-a pronuntat asupra exceptiei de neconstitutionalitate a O.U.G nr.50/2008, în sensul respingerii acesteia, prin : -Decizia nr. 802 din 19 mai 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, în ansamblu, si, în special, a celor ale art. 11 din aceeasi ordonanta de urgenta, publicata în M.Of. nr. 428 din 23 iunie 2009

– Decizia nr. 1178 din 17 septembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, precum si a ordonantei de urgenta în ansamblul sau, publicata în M.Of. nr. 665 din 6 octombrie 2009

– Decizia nr. 1596 din 26 noiembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 lit. a) si art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, precum si a ordonantei de urgenta în ansamblu, publicata în M.Of.nr. 37 din 18 ianuarie 2010.

Sustinerea reclamantului ca O.U.G. nr.50/2008 nu poate modifica Codul fiscal pe motiv ca modificarea/completarea se face numai prin lege este neîntemeiata. Acest aspect a fost verificat de Curtea Constitutionala care, prin Decizia nr. 802 din 19 mai 2009, a aratat ca ordonanta de urgenta nu este un act normativ inferior legii din punct de vedere al fortei juridice si potrivit art. 115 alin.4 din Constitutie, Guvernul poate sa emita astfel de ordonante, sub conditia respectarii exigentelor impuse de textul Constitutiei.

Reclamantul sustine ca este încalcat principiul nediscriminarii produselor provenind din spatiul comunitar fata de produsele interne, deoarece taxa este perceputa numai pentru autovehiculele înmatriculate în alt stat membru si reînmatriculate în România, în timp ce pentru autovehiculele deja înmatriculate în România, la o noua înmatriculare, taxa nu este perceputa.

Sustinerea reclamantului este neîntemeiata din doua motive:

a) taxa este platita o singura data, cu ocazia primei înmatriculari într-un stat membru, deci nu se pune problema platii ei la o reînmatriculare a vehiculului în acelasi stat. La scoaterea autovehiculului din parcul national valoarea reziduala este restituita, astfel ca nu poate fi vorba despre o impunere discriminatorie între statele membre. Taxa nu poate fi perceputa autovehiculelor deja înmatriculate în România deoarece legea nu poate retroactiva;

b) fiind o taxa pe poluare, în mod firesc ea se aplica noilor poluatori ce intra în parcul auto national. De vreme ce un autovehicul a fost înmatriculat anterior intrarii în vigoare a OUG 50/2008, cu ocazia unei reînmatriculari acesta nu este un poluator nou, pentru a fi perceputa taxa pe poluare.

Arata pârâta ca O.U.G. nr.50/2008 a fost adoptata si a suferit modificari, conform recomandarilor Comisiei Europene.

Prin O.U.G. nr. 117 din 29 decembrie 2009 pentru aplicarea unor masuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 30 decembrie 2009, a fost abrogata, cu începere de la 1 ianuarie 2010, scutirea acordata în temeiul O.U.G. nr.218/2008.

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 29/05.02.2010 a fost publicata propunerea Comisiei Europene de clasare a plângerii nr.2009/2002, Comisia Europeana fiind de parere ca legislatia româna privind taxa de înmatriculare a autovehiculelor este conforma cu articolul 110 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene.

Examinând actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele:

Reclamantul CDD , la data de 15.03.2010, a achizitionat un autovehicul second hand marca Mercedes Benz, cu nr. de identificare nr. WDF63970513211044, importat din Italia, unde a fost înmatriculat pentru prima data la data de 12.01.2006

Reclamantul a solicitat, la data de 30.04.2010, prin petitia înmatriculata sub nr.496 adica înainte de introducerea prezentei actiuni, ca parata Prefectura Vaslui sa înmatriculeze autoturismul fara plata taxei de poluare.

Parata i-a comunicat care sunt actele necesare pentru înmatriculare-inclusiv dovada achitarii taxei de poluare.

Din art.7 din Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor nr. 1501 din 13 noiembrie 2006 privind procedura înmatricularii, înregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 941 din 21 noiembrie 2006 (l)Inmatricularea permanenta sau înmatricularea temporara se efectueaza pe baza urmatoarelor documente:

….

i) dovada platii taxei de înmatriculare, stabilita potrivit legii;

Parata are atributii în înmatricularea autoturismelor, nu in calcularea si perceperea taxei de poluare stabilite de OUG 50/2008 care este de competenta autoritarii fiscale competente( con fart 4 lit a din OUG 50/2008) .

Întrucât pentru înmatricularea autoturismelor este necesara dovada platii taxei de poluare, rezulta ca pârata nu a refuzat în mod nejustificat sa realizeze operatiunea de înmatriculare.

Caracterul comunitar sau nu al taxei de poluare se poate analiza numai in contradictoriu cu autoritatea fiscala competenta a o calcula si a o percepe nu si in contradictoriu cu parata care are doar obligatia de a analiza un dosar care sa cuprinda si dovada platii taxei.

Din art. 10 din TCE rezulta ca statului ii revine obligatia de a lua toate masurile pentru îndeplinirea obligatiilor ce decurg din tratat, inclusiv aplicare prevederilor art. 9o din TCE care interzic discriminarile intre produse care împiedica libera circulatie a marfurilor.

In notiunea de stat a intrat autoritatile cu atributii jurisdictionale , in care se circumscriu instantele nationale care au atributia de a interpreta dreptul intern conform dreptului comunitar ( astfel cum s-a stabilit in cauza 14/83 a CEJ) dar si celelalte institutii ale statului . Aceste ultime institutii ale statului trebuie sa aiba competenta speciala cu privire la o anumita problema.

In consecinta parata, neavând competenta de a stabili si de a percepe taxa de poluare, nu are competenta de a aplica direct Tratatul. Astfel instanta nu poate constata ca parata refuza sa aplice direct dreptul comunitar

In lipsa atributiei paratei de a stabili taxa de poluare, rezulta ca in cauza nu sunt îndeplinite conditiile unui refuz nejustificat al autoritarii publice , astfel cum este definit în art 1 raportat la art. 2 lit i din Legea 554/2004.

În al doilea rând, se impune a se remarca faptul ca atâta timp cât reclamantul nu a depus odata cu cererea prin care solicita înmatricularea fara plata taxei de poluare toate documentele enumerate de prevederile Ordinului nr. 1501 din 2006 , nu se poate constata ca refuzul pârâtei este un refuz nejustificat.

Mai mult, instanta retine faptul ca taxa de poluare astfel cum este reglementata legislativ la datele de 30.04.2010 si 27.05.2010, la data cererii reclamantului , dar si la data la care a solicitat înmatricularea autovehiculului fara plata taxei de poluare, respectiv dupa ultima modificare a OUG 50/2008, modificare adusa prin OUG 117/2009 care a intrat in vigoare la 30 dec. 009, este în concordanta cu art. 90 din TCE.

Astfel, în speta, instanta va analiza conformitatea cu prevederile dreptului comunitar, în particular cu dispozitiile art. 90 al.l din Tratatul CEE, a prevederilor OUG nr. 50/2008, asa cum a fost aceasta modificata prin OUG nr. 117 din 2009, forma în vigoare la data de 30.04.2010, când reclamantul CDD a formulat cererea de înmatriculare a autovehiculului fara plata taxei de poluare, initiind procedura de înmatriculare, dar si la data depunerii prezentei actiuni.

Reclamantul CDD , la data de 15.03.2010, a achizitionat un autovehicul second hand marca Mercedes Benz, cu nr. de identificare nr. WDF63970513211044, importat din Italia, unde a fost înmatriculat pentru prima data la data de 12.01.2006

Reclamantul a solicitat, la data de 30.04.2010, prin petitia înmatriculata sub nr.496 adica înainte de introducerea prezentei actiuni, ca parata Prefectura Vaslui sa înmatriculeze autoturismul fara plata taxei de poluare.

Prin raspunsul nr. 35016/5.05.2010 pârâtul i-a comunicat reclamantului care sunt conditiile legale necesare a fi îndeplinite pentru înmatricularea vehiculului în discutie în România.

Prin cererea de chemare în judecata care formeaza obiectul cauze, reclamantul a solicitat anularea obligarea pârâtului sa dispuna înmatricularea vehiculului marca Mercedes Benz, cu nr. de identificare nr. WDF63970513211044, fara plata taxei de poluare.

Potrivit dispozitiilor an. 148 alin. 2 din Constitutia României, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene au prioritate fata de dispozitiile contrare din legile interne, înlaturând, practic, în temeiul principiului preeminentei dreptului comunitar, de la aplicare prevederile interne contrare. Alineatul 4 al aceluiasi articol, prevede, ca, între alte institutii, autoritatea judecatoreasca garanteaza aducerea la îndeplinire a obligatiilor rezultate din alin. 2 mentionat.

Totodata, potrivit art. 90 paragraful 1 din Tratatul Comunitatii Europene, invocat de catre reclamant, „nici un stat membru nu aplica, direct sau indirect, produselor altor state membre impozite interne de orice natura mai mari decât cele care se aplica, direct sau indirect, produselor nationale similare”.

In consecinta, prevederile mentionate din Tratat limiteaza libertatea statelor în materie fiscala de a restrictiona libera circulatie a marfurilor prin interzicerea taxelor discriminatorii si protectioniste. Astfel, art. 90(1) interzice discriminarea fiscala între produsele importate si cele provenind de pe piata interna si care sunt de natura similara.

Asadar, rostul acestei reglementari este de a interzice discriminarea fiscala între produsele importate si cele similare autohtone, astfel încât sa excluda orice posibilitate ca produsele importate sa fie supuse unor impozite mai mari decât produsele nationale si, prin urmare, sa nu produca efecte discriminatorii.

In materia impozitarii autovehiculelor second hand de import cu prilejul primei înmatriculari într-un stat membru, dupa ce fusesera anterior înmatriculate în alt stat membru, impozit care se aplica o singura data, la o prima înmatriculare într-un stat membru, pentru toate autovehiculele înmatriculate în acest stat, fie noi , fie second hand, fabricate pe teritoriul national sau importate din alte state membre, cum e si cazul taxei de poluare instituita de OUG nr. 50/2008, printr-o jurisprudenta constanta, Curtea Europeana de Justitie a considerat ca prevederile art. 90 al.l CE vizeaza garantarea neutralitatii depline a impozitelor interne fata de produsele care se afla deja pe piata interna si cele din import .

Curtea a statuat ca exista o încalcare a art. 90 al.l CE atunci când impozitul aplicat produsului de import si cel aplicat produsului national similar sunt calculate diferit si dupa modele diferite, care conduc, chiar si în cazuri limitate, la un impozit mai mare aplicat produsului de import( a se vedea Hotarârea Weigel c. Austriei, Hotarârea Nasasdi si Nemeth contra Bulgariei si Brezezinski contra Poloniei ). Astfel, în temeiul acestei dispozitii comunitare, în concret, impozitele, în cazul nostru taxa auto, aplicate asupra produselor provenind din alte state membre nu pot fi superioare celor aplicate produselor nationale similare.

In vederea garantarii neutralitatii impozitelor interne din perspectiva concurentei dintre autovehicule care se afla deja pe piata nationala si autovehiculele similare importate dintr-un alt stat membru decât România, fie noi , fie second hand, trebuie comparate efectele taxei de poluare asupra autovehiculelor second hand, uzate, importate din alt stat membru, din Germania, în cazul de speta, înmatriculate deja în acest stat membru, cu cele ale taxei de poluare în cazul categoriilor de autovehicule aflate deja pe piata nationala , deja supuse acestei taxe de poluare la prima lor înmatriculare în România.

Mai mult, în jurisprudenta sa, prin Hotarârea adoptata în cauza Brezezinski contra Poloniei, dar si prin alte hotarâri, Curtea a statuat ca, în principiu, un impozit aplicat o singura data, la prima înmatriculare a unui autovehicul într-un stat membru, aplicat nondiscriminatoriu tuturor autovehiculelor înmatriculate pentru prima data, fie ca sunt noi, sau second hand, fabricate pe teritoriul national ori dintr-un alt stat membru, cum este si taxa de poluare, nu este contrar prevederilor art. 90 al. 1 din Tratat, care, practic, constituie o completare a dispozitiilor privind eliminarea taxelor vamale si a taxelor cu efect echivalent, în masura în care valoarea impozitului aplicat autoturismelor second hand importate din alt stat membru, unde au si fost , de altfel, înmatriculate, nu depaseste valoarea reziduala a aceleiasi impozit încorporata în valoarea de piata a vehiculelor similare , înmatriculate anterior în statul membru care instituie impozitul, în cazul carora a fost platit acest impozit la prima lor înmatriculare în statul membru.

Astfel, Curtea a stabilit, în principiu, ca supunerea la un impozit intern cu prilejul unei prime înmatriculari a unui autovehicul second hand importat dLi alt stat membru, unde si fusese înmatriculat, nu este contrara dreptului comunitar atâta timp cât potrivit legislatiei interne si autoturismele similare, înmatriculate anterior în statul membru, indiferent de provenienta acestora, din productia interna ori din import, noi sau second hand, sunt supuse aceluiasi impozit la prima lor înmatriculare în statul membru.

Este asadar, potrivit jurisprudentei CEJ, compatibila cu dreptul comunitar , în principiu, plata unui impozit cu prilejul primei înmatricularii a unui autoturism second hand importat într-un stat membru , chiar daca autoturismele similare second hand, aflate în piata interna, nu sunt supuse platii acestui impozit la o noua reînmatriculare în acelasi stat membru cu prilejul înstrainarii catre un alt proprietar, atâta timp cât aceste autoturisme aflate în piata interna, potrivit legislatiei interne care reglementeaza impozitul sunt supuse platii acestui tip de impozit cu prilejul primei lor înmatriculari în statul membru, iar valoarea impozitului aplicat autoturismului second hand importat nu e mai mare decât valoare reziduala care se aplica autoturismelor aflate pe piata interna,..noi ori second hand, deja supuse acestei taxe la prima lor înmatriculare.

In concluzie, reiterând cele expuse anterior, instanta retine ca nu e incompatibil cu dreptul comunitar un impozit impus autoturismelor second hand, importate din alt stat membru al UE , cu prilejul primei lor înmatriculari în România , daca acesta se percepe doar o singura data, la data primei înmatriculari în România, pentru toate autovehiculele înmatriculate în România, fie ele noi ori second hand, fabricate pe teritoriul national ori importate din alte state membre daca cuantumul acestui impozit impus autoturismelor second hand, importate din alt stat membru, unde au si fost înmatriculate, are un cuantum aproximativ egal cu valoarea reziduala a impozitului, în speta a taxei de poluare, încorporat în valoarea de piata a vehiculelor similare înmatriculate anterior în România, supuse aceluiasi tip de impozit la prima lor înmatriculare si, care, potrivit reglementarii interne se restituie la scoaterea autoturismului din parcul national , fie prin export, fie prin distrugere.

Un asemenea impozit ar fi contrar dreptului comunitar doar in ipoteza în care în cazul autoturismelor second hand provenite din achizitii din alte state membre nivelul de taxare ar fi semnificativ mai mare decât nivelul de taxare al autoturismelor second hand aflate pe piata interna, provenite din productie interna , din import sau din achizitii intercomunitare, în cazul carora impozitul a fost aplicat la prima înmatriculare si daca taxa nu ar fi redusa pe masura ce valoarea autoturismului scade prin depreciere, depreciere care trebuia sa fie stabilita pe baza unor criterii generale instituite de catre legiuitor, precum vechimea, kilometrajul , starea generala, modul de propulsie, marca sau modelul autovehiculului, valoarea autovehiculul.

Instanta retine ca esential în cauza, pentru a statua asupra compatibilitatii cu dreptul comunitar a formei actuale a OUG nr. 50/2008, asa cum a fost aceasta modificata de prevederile OUG nr. 117 din 2009, aplicabila raportului juridic dedus judecatii, este a se stabili daca, raportat la metoda si modul de calcul, taxa de poluare aplicabila autoturismelor second hand importate în România este egala sau mai mare decât valoarea reziduala încorporata în valoarea de piata a vehiculelor second hand similare, deja înmatriculate pe teritoriul României, când s-a platit si în cazul acestora taxa auto.

Taxa de poluare a fost instituita în legislatia româneasca de prevederile OUG nr. 50/2008, tocmai drept urmare a incompatibilitatii taxei de prima înmatriculare reglementata de prevederile art. 214 al. 1 din Codul Fiscal cu prevederile art. 90 al. 1 din Tratatul CE, datorita faptului ca taxa de prima înmatriculare era aplicata doar autoturismelor importate, nu si celor nationale similare, si de datoreaza cu ocazia primei înmatriculari în România de toate autovehiculele înmatriculate în România pentru prima data, indiferent de provenienta acestora, adica indiferent daca acestea proveneau din productia interna sau din import din alte state membre ale Uniunii Europene ori din alte state nemembre, indiferent daca erau noi ori second hand.

Astfel, potrivit OUG nr. 50/2008(forma initiala, dar si forma modificata de OUG nr. 117 din 2009) taxa de poluare se datoreaza pentru autovehiculele din categoriile M(l)-M(3) si N(l)-N(3), astfel cum sunt acestea definite in Reglementarile privind omologarea de tip si eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea, aprobate prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003 (art 3). Autoturismul reclamantului nu intra in categoriile exceptate de la plata taxei pe poluare (art 3 alin 2 si art 9 alin.l).

Potrivit acestei reglementari legale, dar si potrivit prevederilor HG nr. 686/ 24.06.2008 privind Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 50/2008, taxa de poluare se calculeaza în functie de patru variabile, respectiv în functie tipul de catalizator folosit (euro)- norma de poluare-asa cum reiese aceasta din cartea de identitate a vehiculului eliberata de RAR, fiind stabilita potrivit legislatiei europene, în functie de emisiile de dioxid de carbon, în functie de capacitatea sa cilindrica, specifica fiecarui tip de autoturism, fiind redusa în functie de deprecierea autovehiculului, care , evident, apare în cazul autoturismelor second hand.

Astfel, dupa cum reiese din cele doua acte normative, în cazul autoturismelor second hand, spre deosebire de autoturismele noi similare, în ceea ce priveste modul de calcul, pe lânga cele trei elemente care sunt invariabile( respectiv norma de poluare, emisiile de dioxid de carbon si capacitatea cilindrica) se aplica cote de reducere a taxei de poluare în functie de vechimea autovehiculului, de rulajul mediu anual , de starea generala standard si de dotare. Cota de reducere în functie de vechimea autoturismelor este 0 în cazul autoturismelor noi înmatriculate pentru prima data în România si este din ce în ce mai mare cu cât autovehiculul supus înmatricularii este mai vechi, ajungându-se la o reducere de 95% în cazul autoturismelor mai vechi de 15 ani.

In cazul autoturismul reclamantului, care a fost înmatriculat pentru prima data în anul 2006, la data formularii cererii de scutire de la plata taxei de poluare , cota de reducere aplicata fata de autoturismele noi cu caracteristici identice(respectiv cu acelasi norma de poluare, emisii de dioxid de carbon si capacitatea cilindrica)datorata vechimii a fost de 55 %.

Mai mult, cuantumul taxei de poluare se reduce suplimentar în cazul autoturismelor second hand care au avut un rulaj mai mare decât rulajul mediu anual.

Reiese, astfel, din ansamblul reglementarii interne incidente în speta ca taxa de poluare instituita de OUG nr. 50/2008, în cazul autoturismelor second hand importate, spre deosebire de cele noi similare, este mai mica, fiind proportional redusa cu deprecierea reala a autovehicule similare înmatriculate pe piata interna, depreciere stabilita pe baza criteriilor generale mai sus aratate.

Pe de alta parte, potrivit prevederilor an. 8 al 2 din OUG nr. 50/2008 si art 7 al. 3 din HG nr. 686/2008 privind normele de aplicare ale ordonantei mai sus aratate, valoarea reziduala a taxei auto reprezinta taxa care ar fi platita pentru un autoturism aflat pe piata nationala, daca acesta ar fi înmatriculat la un momentul dat. Practic, aceasta reprezinta diferenta existenta la un moment dat, ulterior primei înmatriculari, între taxa de poluare platita la prima înmatriculare si cota de depreciere stabilita în functie de criteriile mai sus aratate, respectiv vechime, rulaj mediu anual , starea generala standard si se dotare, cota de depreciere calculata la momentul stabilirii valorii reziduale.

Instanta retine, raportat la cele expuse anterior, ca pentru taxa auto sa fie conforma cu dreptul comunitar este necesar ca în cazul autoturismelor second hand importate, taxa auto sa fie egala cu valoarea reziduala încorporata în autoturismele second hand similare existente pe piata interna, deja înmatriculate, în cazul carora taxa a fost platita cu prilejul primei înmatriculari.

Asadar, taxa auto datorata la un moment X în cazul unui autoturism second hand importat trebuie sa fie egala cu taxa care ar fi trebuit sa fie platita pentru un autoturism similar(adica pentru un autoturism cu aceleasi caracteristici- aceiasi marca, aceiasi norma de poluare, aceleasi emisii de dioxid de carbon si aceiasi capacitate cilindrica) , înmatriculat deja pe piata interna, daca acesta ar fi înmatriculat la acelasi moment X.

In concret, în cazul unui autoturism second hand importat , cu o vechime de 1 ani, taxa auto trebuie sa fie egala cu valoarea reziduala inclusa în valoarea de piata au unui autoturism similar înmatriculat în urma cu un an în România, când s-a si platit taxa de prima înmatriculare, valoare reziduala care, la rândul sau, este egala cu taxa de poluare care ar trebui calculata si platita pentru acest autoturism la data înmatricularii autoturismului second hand importat.

Raportat la toate cele expuse anterior cu privire la modul de calcul al taxei de poluare potrivit OUG nr. 50/2008, forma modificata de prevederile OUG nr. 117 din 2009, care se aplica raportului juridic dedus judecatii , având în vedere ca taxa de poluare atât în cazul autoturismelor second hand din import, cât si a celor similare de pe piata nationala, se calculeaza prin raportare la aceleasi trei variabile, fixe în cazul aceluiasi tip do autoturisme – norma de poluare, emisiile de dioxid de carbon si capacitatea cilindrica-din care se scade deprecierea autoturismului datorata în special vechimii si rulajului mediu anual, instanta retine faptul ca taxa de poluare aplicata autovehiculelor second hand importate din alt stat membru în România, este egala cu valoarea reziduala a autoturismelor similare înmatriculate în România, adica cu taxa de poluare care ar fi aplicata acestora daca ar fi înmatriculate la aceiasi data cu cele din import, drept pentru care prevederile OUG nr. 50/2008, forma initiala, nu sunt contrare prevederilor art. 90 al.l din Tratatul CE, corespunzând exigentelor dreptului comunitar privind interzicerea impozitelor interne discriminatorii.

Este astfel, evident , ca prin dispozitiile legale analizate nu se creeaza o diferenta de tratament între masinile provenind din alt stat membru si cele provenind din productia autohtona pentru a se putea retine ca prin instituirea acestui impozit s-a produs o discriminarea a autoturismelor second hand provenind dintr-un stat membru si cele autohtone.

În ceea ce priveste sustinerile reclamantului potrivit carora taxa de poluare instituita de prevederile OUG nr. 50/2008 este contrara dreptului comunitar pe considerentul ca supune unui tratament discriminatoriu autoturismele second hand înmatriculate anterior într-un alt stat membru , care sunt supuse obligatiei de plata a taxei de poluare cu prilejul primei lor înmatriculari în România, adica cu prilejul reînmatricularii în România, spre deosebire de autoturismele similare( second hand) deja înmatriculate în România, care la o noua reînmatriculare în România nu sunt supuse obligatiei platii acestei taxe, instanta retine faptul ca prin neinstituirea obligatiei de plata a taxei de poluare în cazul reînmatricularii autoturismelor second hand aflate deja în circulatie în România datorita înstrainarii autoturismului de catre proprietarul initial, care a si platit taxa de poluare cu prilejul primei înmatriculari, nu se introduce un tratament discriminatoriu fata produsele second hand importate, care sunt supuse acestei taxe cu prilejul primei înmatriculari în România deoarece autoturismele second hand autohtone au fost supuse obligatiei de plata a acestui tip de impozit cu prilejul primei înmatriculari în România, perceperea sa la fiecare noua reînmatriculare în România semnificând o dubla impunere .

Dimpotriva , daca s-ar fi instituit obligatia de plata a taxei de poluare cu prilejul tuturor reînmatricularilor în România a unui autoturism second hand, supus platii taxei de poluare la o prima înmatriculare în tara noastra, s-ar fi instituit un regim fiscal discriminatoriu pentru autoturismele second hand aflate pe piata interna a României, care ar fi trebuit sa achite taxa în litigiu atât cu prilejul primei înmatriculari în România, cât si cu prilejul reînmatricularii ulterioare, spre deosebire de cele autoturismele second hand similare , care proveneau dintr-un alt stat membru unde nu erau supuse unui asemenea sarcini fiscale, cum e cazul de fata, reclamantul nedovedind prin nici un mijloc de proba ca la prima înmatriculare în Anglia a autoturismului importat s-a achitat o taxa de poluare,si în cazul carora se achita doar o singura data taxa de poluare, la prima înmatriculare în România.

Potrivit jurisprudentei Curtii Europene de Justitie cauzele 290/2005 si nr 333/2005 „ o comparatie cu autoturismele second hand plasate in circulatie in statul membru înainte de intrarea in vigoare a legii privind taxele de înmatriculare nu este relevanta. Scopul art.90 nu este acela de a împiedica statele membre sa introduca noi impozite sau sa schimbe cota de impunere sau baza de impunere a unor impozite existente”.

Art 90 reglementeaza dispozitiile referitoare la stabilirea taxelor vamale si a masurilor cu efect echivalent. Scopul acestui articol este de a asigura libera circulatie a marfurilor între statele membre in conditii normale de concurenta, prin eliminarea oricarei forme de protectie care sa discrimineze produsele importate.

Prin urmare eventualul caracter discriminatoriu al OUG 50/2008 astfel cum este modificata prin OUG 117/2009 poate fi analizat prin raportare la autovehiculele înmatriculate in România cu privire la care s-a perceput taxa de poluare, sub imperiul aceleiasi legi, si prin raportare la valoarea reziduala a taxei de prima înmatriculare deja incorporata in valoarea autovehiculelor similare deja înmatriculate.

Nu este relevant ca la reînmatriculare autoturismele înmatriculate pe codul fiscal nu platesc taxa de poluare pentru ca acestea au platit taxa de prima înmatriculare in vigoare la acea data.

Odata ce a fost stabilita taxa de poluare dupa o anumita grila si autoturismele noi de anumite caracteristici( care erau produse in Romania ) nu mai sunt exceptate de la plata acestei taxe, prin modificarea OUG 218/2009 , taxa de poluare este in concordanta cu art 90 din TCE.

De altfel, dupa cum am remarcat anterior, însesi Comisia Europeana nu a contestat niciodata instituirea unei taxe de poluare asupra autoturismelor second hand importate dintr-un stat membru cu prilejul primei înmatriculari în România, ci a aratat doar ca o asemenea taxa interna constituie o piedica în calea liberei circulatii a marfurilor în conditiile în care valoarea acesteia e mult mai mare în cazul acestora spre deosebire de autoturismele similare autohtone, iar cuantumul acesteia nu scade odata cu scaderea valorii autovehiculului.

Demn de remarcat este si faptul ca Comisia Europeana a apreciat forma initiala a OUG nr. 50/2008, dar mai ales forma stabilita de prevederile OUG nr. 117 din 2009, aplicabila raportului juridic dedus judecatii, sunt conforme normelor dreptului comunitar, drept pentru care procedurul de ipeacement declansate împotriva României drept urmare a instituirii taxei de prima înmatriculare prin prevederile art. 214 din Codul Fiscal, dar si drept urmare a modificarilor aduse OUG nr. 50 din 2008 prin OUG nr. 208/4.12.2008 , publicata în Monitorul Oficial nr.825 , care a intrat în vigoare la data de 8.12.2008 , de OUG nr. 218/ 10.12.2008, care a intrat în vigoare la data de 15.12.2008 si OUG nr. 7/2009, a fost ridicata drept urmare a adoptarii ordonantei mai sus aratate.

Finalmente, instanta retine ca, realmente , contrare dreptului comunitar sunt dispozitiile OUG nr. 50/2008 asa cum au fost acestea modificate de prevederile OUG nr. 218/2008, prin care au fost exceptate de la plata taxei de poluare anumite categorii de autovehicule , respectiv autoturismele Euro 4 cu o capacitate cilindrica de cel mult 2000 mc, precum si toate autovehiculele NI, cu norma de poluare Euro 4 care se înmatriculeaza pentru prima data în România sau în alte state ale Uniunii Europene în perioada 15.12.2008- 31.12.2009,, si a crescut cuantumul taxei în cazul autoturismelor second hand provenite din alte state membre, deoarece asfel, se instituie un regim fiscal discriminatoriu pentru ultima categorie de vehicule , protejându-se industria nationala de autovehicule noi, care erau scutite de la plata taxei.

Dar , dupa cum am aratat anterior, aceste prevederi legale nu sunt incidente în speta deoarece , iesind din vigoare anterior solicitarii de înmatriculare a autovehicului în discutie , odata cu intrarea în vigoare a prevederilor OUG nr. 117 din 2009, nu sunt aplicabile raportului juridic dedus judecatii, care s-a nascut sub imperiul formei OUG nr. 50/2008, asa cum a fost modificata de prevederile OUG nr. 117 din 2009, care reglementeaza regimul juridic al taxei de poluare impusa în sarcina reclamantului si în functie de care se apreciaza si legalitatea actului administrativ fiscal a carei anulare se cere.

Raportat la toate cele expuse anterior, instanta retine faptul ca sistemul de impozitare impus de prevederile OUG nr. 50/2008 privind instituirea taxei de poluare pentru autovehicule , forma în vigoare, adica forma modificata de prevederilor OUG nr. 117 din 2009 nu este contrar dreptului comunitar, fiind compatibil cu prevederile art. 90 al.l CE, neinstituind un sistem de impozitare mai aspru pentru produsele importate decât pentru cele nationale si neavând efecte discriminatorii cu privire la autoturismele second hand importate.

În atare conditii, perceperea taxei de poluare cu prilejul primei înmatriculari în România a autoturismului achizitionat de catre reclamant din Italia are temei legal în legislatia interna, care e compatibil cu dreptul comunitar iar actiunea reclamantului având drept obiect obligarea la înmatricularea autovehiculului fara plata taxei de poluare este neîntemeiata atâta timp cât legea prin care s-a impus obligatia de plata a taxei de poluare nu este contra dreptului comunitar.

Având în vedere ca reclamantul a cazut în pretentii, instanta va respinge cererea acestuia privind plata cheltuielilor de judecata.

Pentru aceste motive, instanta va respinge actiunea reclamantului ca neîntemeiata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Respinge actiunea formulata de catre reclamantul CDD, în contradictoriu cu pârâtul institutia Prefectului Vaslui – Serviciul Public comunitar Regim Permise de conducere si Înmatriculare a Vehiculelor, cu sediul în Vaslui, jud. Vaslui.

Respinge cererea reclamantului privind plata cheltuielilor de judecata.

Definitiva.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica de la 18 Octombrie 2010.

Etichete: