Top

Drepturi băneşti

SECTIA CIVILA

Sentinta civila Nr. 1921

Sedinta publica de la 16 Decembrie 2010

Instanta constituita din:

PRESEDINTE PETRUS CIPRIAN DIACONARU

Asistent judiciar OLIVIA CRETU

Asistent judiciar LORIN STEFAN PASCARU

Grefier LAVINIA-CERASELA LICA

Pe rol judecarea cauzei Litigii de munca privind pe reclamanta UJSIV, cu sediul în mun. Vaslui, formulata în numele si pentru membrii de sindicat, în contradictoriu cu pârâtii Colegiul National ” GH.Rosca Codreanu”, cu sediul în mun. Bârlad, , Consiliul Local al mun. Bârlad si Institutia Primarului mun. Bârlad, ambii cu sediul în mun. Bârlad, si Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui, cu sediul în mun. Vaslui, jud. Vaslui, având ca obiect drepturi banesti Repunere pe rol.

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier care învedereaza urmatoarele: dosarul a fost repus pe rol ca urmare a solutionarii de catre Curtea Constitutionala a exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor legale cuprinse în art. 2 si 3 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.31/2009 si ale art. 2 din OUG nr. 41/2009, procedura de citare cu partile este completa iar pârâtii Primarul mun. Bârlad si Consiliul Local al mun. Bârlad au depus la dosarul cauzei , în dublu exemplar, întâmpinare, conform art.287 din Codul muncii.

S-au analizat actele si lucrarile dosarului, dupa care;

Verificând actele si lucrarile dosarului, instanta apreciaza ca nu mai sunt alte cereri de formulat si nici alte probe de administrat în prezenta cauza, motiv pentru care constata încheiata cercetarea judecatoreasca, dupa care constatând ca s-a solicitat si judecata cauzei în lipsa, conform art.242 alin.1 pct.2 Cpc, lasa dosarul în pronuntare, urmând a se pronunta atât pe exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocata de pârâtul Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui prin întâmpinarea depusa la dosarul prezentei cauze cât si pe fondul cauzei.

INSTANTA

Asupra cauzei civile de fata;

Prin actiunea formulata la data de 05.11.2009 si înregistrata sub nr. 3421/89/2009 pe rolul Tribunalului Vaslui, reclamanta UJSIV, în numele si pentru membrii de sindicat a chemat în judecata pârâtii Colegiul National „Gh.Rosca Codreanu”, Consiliul Local al mun. Bârlad si Institutia Primarului mun. Bârlad si Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui, solicitând obligarea pârâtilor la calculul si plata diferentelor salariale neacordate, rezultate din aplicarea prevederilor Legii 221/2008, pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008, actualizate în functie de coeficientul de inflatie la data platii efective, începând cu 1 octombrie 2008.

În motivare, au aratat ca, prin O.G. 15/2008 au fost stabilite cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învatamânt, aceasta ordonanta fiind aprobata cu modificari prin Legea nr.221 din 27.10.2008.

Au mai aratat ca prin articolul unic s-a aprobat O.G. 15/2008 cu modificarile pentru art.1 alin.1 lit.c în sensul ca, pentru functiile didactice prevazute în anexele 1 pct.2 si 3 valoarea coeficientului de multiplicare 1 a fost stabilita:

– pentru intervalul 01.01. -31.03.2008 ca fiind 259,593 lei:

– pentru intervalul 01.04. -30.09.2008 ca fiind 275,168 lei;

– pentru intervalul 01.10. -31.12.2008 ca fiind 400 lei, aceste valori reprezentând valoarea de referinta pentru cresterile salariale urmatoare.

Anexele 2 si 3 din O.G. 15/2008 se refera la functiile didactice si didactice auxiliare din învatamântul preuniversitar de stat. Ulterior promulgarii si publicarii Legii 221/2008 ,sub pretextul ca efortul financiar necesar pentru asigurarea cresterilor salariale nu putea fi sustinut, a fost emisa O.G. 136/2008 privind stabilirea unor masuri pentru salarizarea personalului din învatamânt din anul 2008 prin care s-a amânat aplicarea Legii 221/2008 pentru luna aprilie a anului 2009. Acest act normativ a fost contestat ,iar prin Decizia pronuntata la 03.12.2008 Curtea Constitutionala a stabilit ca este neconstitutional ramânând ca Legea 221/2008 sa se aplice începând cu 01.10.2008 prin luarea în considerare a coeficientului 1,000 ca fiind 400 lei, ceea ce determina o crestere salariala pentru cadrele didactice din învatamântul preuniversitar de stat.

În fapt, au sustinut reclamantii ca Legea 221/2008 nu a fost pusa în aplicare, iar cresterea salariala nu a avut loc.

În afara prejudiciului creat prin neachitarea drepturilor salariale majorate s-a creat si prejudiciul determinat de fenomenul inflatiei.

În drept, au invocat Legea 221/2008, art.283 alin.1 din C o d u l M u n c i i, art.67 din Legea nr.168/1999, art.28 din Legea nr.54/2003, art.29 si urm. Din Legea nr. 47/1992 si ale art. 1 alin.4 si 5, art.20 alin.1, art.41, alin.2 si 5, art.61 alin.1, art.102 alin1, art.111 alin.1, art.115 alin.4 si 6, art.141 si art.146 din Constitutia României .

La cerere a fost anexat Tabelul nominal cu semnaturile reclamantilor si functiile acestora.

Pârâtul Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui, prin întâmpinare, invoca exceptia lipsei calitatii sale procesuale pasive în cauza, motivat de faptul ca drepturile salariale ale reclamantilor se platesc de catre angajator, conform prevederilor art.154 din Codul muncii, iar între Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui si acestia nu exista raporturi de munca.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta constata urmatoarele:

Exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Inspectoratului Scolar al Judetului Vaslui, exceptie ridicata din oficiu, va fi admisa întrucât aceasta institutie nu are calitatea de angajator. Pe de alta parte nici nu are calitatea de ordonator de credite, Legea învatamântului nr. 84/1995 (art. 142) conferindu-i doar un rol de îndrumare si control cu privire la aspectele didactice, încadrarea cu personal si functionarea retelei scolare, fara a avea atributii directe în salarizarea personalului din învatamânt.

Referitor la fondul cauzei, se constatata ca potrivit art. 48 din Legea 128 /1997 salarizarea personalului didactic si didactic auxiliar se face cu respectarea principiului potrivit caruia învatamântul constituie o prioritate nationala, tinând seama de responsabilitatea si complexitatea muncii, de pregatirea si experienta profesionala, de rolul si importanta activitatii prestate. Salariul personalului didactic se compune din salariul de baza, stabilit conform legii, si o parte variabila, constând în adaosuri, sporuri si alte drepturi salariale suplimentare.

Potrivit alineatelor (3) si(4) ale aceluiasi articol, salariile de baza pentru personalul didactic si didactic auxiliar se stabilesc, inclusiv pe baza elementului reprezentat de valoarea coeficientului de multiplicare 1,000, valoare care se stabileste anual prin hotarâre a Guvernului, dupa aprobarea legii bugetului de stat, în limita fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru cheltuielile cu salariile, în vederea realizarii obiectivelor, programelor si proiectelor stabilite.

Prin Legea nr. 221 din 27 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 s-au reglementat cresterile salariale ce se urmau sa se acorde în anul 2008 personalului din învatamânt.

Potrivit articolului unic al acestei legi, s-a aprobat Ordonanta Guvernului nr. 15 din 30 ianuarie 2008 cu modificarile reglementate ,printre care si cele de la punctul 3, potrivit carora :

La articolul 1 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„c) pentru functiile didactice prevazute în anexele nr. 1.2, 2 si 3 valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 este urmatoarea:

– 1 ianuarie – 31 martie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 259,593 lei;

-1 aprilie – 30 septembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 275,168 lei, respectiv o crestere de 6%;

– 1 octombrie – 31 decembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 400,00 lei, care reprezinta valoarea de referinta pentru cresterile salariale ulterioare.”

Fata de aceste reglementari, instanta retine ca, începând cu data de 01 octombrie 2008, apare întemeiata cererea reclamantilor care ocupa functii didactice dintre cele prevazute în anexele nr. 1.2, 2 si 3 si care –prin urmare – erau îndreptatiti de la aceasta data la stabilirea drepturilor salariale calculate în raport de valoarea coeficientului 1,000 ca fiind de 400 lei.

Dispozitiile actelor normative adoptate ulterior, respectiv O.U.G. nr. 136/2008 privind stabilirea unor masuri pentru salarizarea personalului din învatamânt în anul 2008, art. I pct. 2 si 3 din O.U.G. nr. 151/2008 pentru modificarea si completarea O.G. nr. 15/2008 si art. 2 si 3 din O.U.G. nr. 1/2009 privind unele masuri în domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar, au fost declarate neconstitutionale prin deciziile nr. 1221 din 12.11.2008, nr. 842 din 2.06.2009 si nr. 989 din 30.06.2009 ale Curtii Constitutionale.

Curtea, prin decizia mentionata, a statuat ca adoptarea ordonantelor de urgenta numai în scopul contracararii unei masuri de politica legislativa în domeniul salarizarii personalului din învatamânt adoptata de Parlament încalca art. 1 alin. (4), art. 61 alin. (1) si art. 115 alin. (4) din Legea fundamentala. Totodata, o asemenea masura este contrara dispozitiilor art. 115 alin. (6) coroborate cu cele ale art. 41 si ale art. 47 alin. (1) din Constitutie. În consecinta, Curtea a constatat si încalcarea prevederilor constitutionale ale art. 1 alin. (5), potrivit carora, „În România, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie”.

În acelasi sens sunt si dispozitiile art. 31 alin. 1 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, dispozitii care prevad în mod clar si neechivoc ca decizia prin care se constata neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonanta în vigoare este definitiva si obligatorie.

Astfel, în legatura cu aceste acte ale Curtii Constitutionale, trebuie sa retinem faptul ca dispozitia legala mai sus aratata nu mai prevede si ca deciziile au putere numai pentru viitor, astfel ca ele vor produce efecte retroactive, din momentul în care actul neconstitutional a fost emis.

În ceea ce priveste Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 1/2009 instanta a constatat ca prin Decizia Nr. 989 din 30 iunie 2009 emisa de Curtea Constitutionala si publicata în Monitorul oficial nr. 531 din 31 iulie 2009, s-a admis exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 si 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învatamânt si ale art. 2 si art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2009 privind unele masuri în domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar.

În cuprinsul acestei decizii Curtea Constitutionala a statuat ca „….ar fi discriminatoriu ca numai unele prevederi dintr-o ordonanta de urgenta sa se aplice si sa îsi produca efectele pentru perioada de pâna la 30 aprilie 2009 si celelalte care vizeaza perioada de dupa 1 mai 2009 sa fie neconstitutionale si sa îsi înceteze aplicabilitatea, prin efectul unei decizii de admitere, în conditiile în care art. I pct. 2 si 3 este lovit de acelasi viciu de neconstitutionalitate extrinsec, întrucât cresterile salariale preconizate prin Legea nr. 221/2008 nu au fost acordate nici pentru anul 2008 si nici pentru anul 2009, contrar vointei Parlamentului.”

O.U.G. nr. 31/2009 privind unele masuri în domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar, dispune la art. 2 ca alineatul 1 al art. 11 din O.G. nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 si, în anul 2009 personalului din învatamânt, aprobata cu modificari prin Legea nr. 221/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

Dupa litera a se introduce o noua litera a1, cu urmatorul cuprins:

– pentru perioada 1- 30 aprilie 2009, coeficientii de multiplicare si valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevazuti pentru toate functiile didactice si didactice auxiliare în anexele 1.1.a, 1.2.a, 2 a si 3 a.

– O.U.G. nr. 41/2009 privind unele masuri în domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai – decembrie 2009 dispune la art. 2 ca O.G. nr. 15/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 221/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

La articolul 11 alin. 1, lit. a1 va avea urmatorul cuprins: pentru perioada 1 mai – 31 decembrie 2009, coeficientii de multiplicare si valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevazuti pentru toate functiile didactice si didactice auxiliare în anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a si 3a.

Or, în conditiile în care, asa cum mai sus s-a aratat, toate modificarile si completarile ulterioare ale O.G. nr. 15/2008 au fost declarate neconstitutionale, în mod corect pentru perioada solicitata de reclamanti trebuiau aplicate dispozitiile O.G. nr. 15/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 221/2008.

Întrucât s-a decis ca respectivele prevederi sunt neconstitutionale, prin deciziile Curtii Constitutionale mai sus expuse, ele nu mai pot fi aplicate, procesul judecându-se la instantele judecatoresti cu luarea în considerare a acestei noi realitati juridice, respectiv coeficientii de multiplicare si valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevazuti de O.G. nr. 15/2008 cu anexe, aprobata cu modificari prin Legea nr. 221/2008.

Chiar si O.U.G. nr. 31/2009 si O.U.G. nr. 41/2009 fac trimitere la O.G. nr. 15/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 221/2008, fiind expus pe larg mai sus de ce nu pot fi avute în vedere modificarile si completarile ulterioare.

Prin Legea 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 si în anul 2009 personalului din învatamânt, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 221/2008, cu modificarile si completarile ulterioare au fost abrogate, iar salarizarea personalului din învatamânt începând cu data de 01.01.2010 se face potrivit Legii 330/2010.

Pentru aceste motive, pretentiile reclamantilor urmeaza a fi respinse ca neîntemeiate începând cu 01.01.2010.

Fata de cele aratate mai sus si constatând ca potrivit dispozitiilor legale în vigoare, reprezentate de Legea 221/2008 reclamantii erau îndreptatiti la plata drepturilor salariale calculate în raport de valoarea coeficientului 1,000 de 400 lei începând cu data de 01.10.2008, instanta va admite în parte actiunea, urmând sa oblige pârâtii sa aplice dispozitiile Legii nr.221/2008, sa calculeze si sa plateasca membrilor sindicatului în numele si pentru care s-a formulat prezenta actiune, drepturile salariale neacordate reprezentând diferenta dintre drepturile banesti efectiv încasate si cele ce li s-ar fi cuvenit prin aplicarea dispozitiilor Legii nr. 221/2008, pentru perioada 01.10.2008-31.12.2009.

Pentru a se asigura îndeplinirea exacta a obligatiei de plata a diferentelor salariale cuvenite reclamantilor, avându-se în vedere deprecierea monedei nationale prin inflatie, instanta va admite cererea de actualizare a acestor sume în raport cu indicii de inflatie, la data platii efective, conform art.161 alin.4 C. muncii, restul pretentiilor urmând a fi respinse pentru considerentele aratate mai sus.

Cererea este scutita de plata taxei judiciare de timbru conform prevederilor art. 285 din Legea 53/2003- Codul Muncii.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Inspectoratului Scolar Judetean Vaslui, cu sediul în mun. Vaslui, str. Donici nr. 2, jud. Vaslui si respinge actiunea formulata în contradictoriu cu acest pârât ca fiind introdusa împotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva.

Admite în parte actiunea formulata de catre UJSIV, cu sediul în mun. Vaslui, str. Husului nr. 48, jud. Vaslui, formulata în numele si pentru membrii de sindicat , în contradictoriu cu pârâtii Colegiul National ” GH.Rosca Codreanu”, cu sediul în mun. Bârlad, cu sediul în mun. Bârlad , str. N. Balcescu , nr.11, jud. Vaslui, Consiliul Local al mun. Bârlad si Institutia Primarului mun. Bârlad, ambii cu sediul în mun. Bârlad, str.1 Decembrie nr.21, jud. Vaslui si, în consecinta:

Obliga pârâtii sa aplice dispozitiile Legii nr. 221/2008, sa calculeze si sa plateasca, membrilor sindicatului în numele si pentru care s-a formulat prezenta actiune, drepturile salariale neacordate reprezentând diferenta dintre drepturile banesti efectiv încasate si cele ce li s-ar fi cuvenit prin aplicarea dispozitiilor Legii nr. 221/2008, pentru perioada 01.10.2008 – 31.12.2009, actualizate în functie de coeficientul de inflatie la data platii efective.

Respinge restul pretentiilor.

Ia act ca reclamanta nu a solicitat cheltuieli de judecata.

Definitiva si executorie.

Cu drept de recurs, în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 16 decembrie 2010.

Etichete: