Top

Rezilere contract de arendă

INSTANTA Asupra acţiimii civile de faţă:

Prin cererea introductivă de instanţă, reclamanta S.C. Comcereal S.A. Vaslui a solicitat în contradictoriu cu pârâţii C. V., P. R., M. T., D. M. şi D. G., rezilierea contractelor de arendă nr. 192/27.10.2006, 263/26.11.2004, 266/26.11.2004.

In motivare se arată că reclamanta a preluat 3 parcele de teren in suprafaţă de 25,56 ha din cele 4 situate in sola 59, parcela 1081 având suprafaţa totală de 34,56 ha situate pe raza localităţii Roşieşti.

Din suprafaţa de 34,56 ha doar 21,15 ha reprezintă teren arabil, resrul fiind păşune.

Reclamanta administrează doar terenul arabil, dar întrucât pârâţii solicit! de la ea şi arenda pentru suprafaţa de păşune, lucru cu care nu sunt de acord, solicită admiterea prezentei acţiuni.

Reclamanta mai arată că a încercat să medieze conflictele cu pârâţii reducând proportional plata arendei raportat la terenul efectiv folosit.

In dovedire s-au depus înscrisuri.

Acţiunea nu este motivată în drept.

Cererea a fost legal timbrată.

Prin întâmpinare pârâta C. P. R. a solicitat respingerea acţiunii în ceea ce priveşte contractul ei de arendă motivat de faptul că terenul menţionat in titlul ei de proprietate există integral in fizic, fapt dovedit şi de documentaţia cadastrală.

Suprafaţa totală de 10 ha este compusă din 9 ha teren arabil şi 1 ha păşune, contractul de arendă fiind încheiat pentru cele 9 ha teren arabil.

In contradovadă pârâta a depus înscrisuri.

Pârâta M. T., prin întâmpinare a arătat că reprezentanţii reclamantei i-au spus că terenul arabil înscris în titlul de proprietate are o suprafaţă mai mică întrucât există şi teren accidentat sau cu râpi însă nu i-au adus nici o dovadă in acest sens. Cu toate acestea, in fiecare an i-au plătit arenda diminuată, ajungând în final să-i plătească doar pentru 3,15 ha teren arabil.

In contradovadă s-au depus înscrisuri.

3

Pârâtul D. G. a formulat la rândul lui întâmpinare arătând că ei, pârâţii, sunt frustraţi de drepturile ce li se cuvin in baza contractelor de arendă întrucât nu li se plăteşte contravaloarea arendei pe întreaga suprafaţă.

Reclamanta este cea care, in timp, a tot diminuat suprafaţa de teren arabil, ajungând până la 3,15 ha, fară a avea acordul lor.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţin^ următoarele:

Ca varietate a contractului de locaţiune, contractul de arendare este reglementat de Legea 16/1994 care se completează cu normele din Codul civil referitoare la arendare, precum şi cu cele privind contractul de locatiune.

Cu referire expresă la reziliere, in art. 24 alin. 2 din Legea 16/1994 se prevede „oricare dintre părţile contractante poate cere in justiţie rezilierea contractului de arendare pentru cauză de neîndeplinire a obligaţiilor de către cealaltă parte, în condiţiile legii”. Este evident că astfel se face trimitere la prevederile art. 1439 al.2 Codul civil din materia contractului de locatiune, precum şi la dispoziţiile art. 1020-1021 Cod civil.

Conform art. 1439 al 1 Cod civil, contractul de locatiune se desfiinţează când lucrul a pierit în total sau s-a facut netrebnic spre obişnuită întrebuinţare. Dispoziţia citată se aplică şi în cazul contractului de arendare care aşa cum s-a mai arătat, este o varietate a contractului de locatiune. Aceasta înseamnă că, rezilierea contractului poate fî cerută numai dacă suprafata de teren arendată nu mai poate fi folosită pentru destinaţia avută în vedere la încheierea contractului.

In caz contrar, dacă ulterior predării terenului se constată că întinderea nu corespunde celei arătate în contract, fund mai mica, arendaşul poate cere o reducere de pret propoiţională cu suprafata de diferenţă. în situatia în care arendaşul refuză reducerea de pret, arendaşul are deschisă actiunea in reducerea pretului arendei întemeiată pe dispozitiile art. 1454 coroborat cu art. 1327 Cod civil.

în consecintă, pentru motivele invocate ale reclamantei in susdnerea actiunii, în sensul că suprafata de teren arabil ce a facut obiectul contractelor de arendă încheiate cu pârâţii este mai mică in fapt decât cea înscrisă în titlurile acestora de proprietate, instanta apreciată că nu se impune rezilierea contractelor cat timp reclamanta nu a facut m principal dovada afirmatiei referitoare la diminuarea

4

suprafeţelor în cauză şi în subsidiar că această diminuare face imposibilă folosirea terenurilor în scopul în care au fost preluate.

Pentru motivele expuse mai sus acţiunea reclamantei a fost respinsă.

Tags: