Top

Contestaţie la executare + suspendare executare

SENTINŢA CIVILĂ NR. 526/20.07.2010 (contestaţie la executare – suspendarea executării silite)

Pe rol, soluţionarea cauzei civile având ca obiect „contestaţie la executare – suspendarea executării silite”, acţiune formulată de contestatoarea S.C. P. A. S.R.L. în contradictoriu cu intimata P. E.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 06.07.2010, fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi, ce face parte integrantă din prezenta. La acea dată instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea cauzei la data de 13.07.2010 şi 20.07.2010, iar în urma deliberării a pronunţat următoarea sentinţă:

I N S T A N Ţ A

Deliberând asupra acţiunii civile de faţă:

La data de 31.05.2010 s-a înregistrat pe rolul acestei instanţe, sub nr.804/249, contestaţia la executare şi suspendarea executării silite formulate de contestatoarea SC P. A. SRL în contradictoriu cu intimata P. E. şi Biroul Executorului Judecătoresc O. C., solicitând anularea executării silite şi suspendarea executării silite până la soluţionarea contestaţiei.

În motivarea contestaţiei, contestatorul arată că în Contractul de Arendare nr. 3 din 20.02.2006, înregistrat la Primăria oraşului Lehliu Gară cu nr. 93/02.03.2006, se prevede la art. 15 că „plata în natură se va face până la data de 15 septembrie, iar plata în numerar se va face până la data de 01 noiembrie a anului agricol la preţul pieţii”.

Arendatorul P. E., fără a-l înştiinţa în vreun fel pe arendaş, a procedat la rezilierea unilaterală a contractului în data de 20.08.2009, când a încheiat un nou contract, înregistrat cu nr. 71/20.08.2009 la Primăria Lehliu Gară. Acest aspect rezultă din sesizarea dnei. P. E. către Primarul or.Lehliu-Gară (anexa 4) şi din înştiinţarea adresată de intimată contestatorului la data de 21.10.2009 (anexa 5). În anexele nr.4 şi 5, P. E. susţine că nu a semnat contractul nr.3/20.02.2006 (care constituie titlul executoriu) şi îl consideră nul, acuzându-l că acest contract „este un fals”, însă, dacă arendatorul nu cunoştea prevederile contractuale, nu l-a semnat şi consideră nul contractul nr. 3/20.02.2006, se întreabă contestatorul cum poate emite intimata pretenţiile actuale în baza aceluiaşi document.

În continuare se arată că art. 19 din contract prevede „în cazul în care una din părţile contractante intenţionează să rezilieze unilateral contractul de arendare, acesta are obligaţia să notifice în scris celeilalte părţi despre intenţia sa cu un an înainte de a denunţa contractul”, iar intimata l-a înştiinţat despre intenţia sa abia în 21.10.2009, după ce în prealabil încheiase un alt contract de arendă pe aceeaşi suprafaţă, înregistrat la Primăria Lehliu Gară cu nr.71/20.08.2009. Acest aspect rezultă şi din adresa nr.6902/16.09.2009 a Primăriei Lehliu Gară către dna. P. E., pe care o anexează în fotocopie (anexa nr.6).

Contestatoarea arată a comunicat în scris, prin adresa nr.34/02.09.2009 (anexa nr.7) poziţia sa faţă de cerinţa verbală a arendatorului de a-i mări nivelul arendei de la 700 kg de grâu/hectar la 900 kg de grâu/ha, şi anume că este de acord, cu condiţia încheierii unui nou contract, valabil pe o perioada de cel puţin 5 ani. Menţionează că la una din întâlnirile avute cu dna. P. E., aflând că este de acord cu mărirea nivelului arendei la 900 kg/ha, în condiţiile arătate mai sus, aceasta a cerut suplimentar şi plata impozitului pe teren, ceea ce demonstrează adevăratele sale intenţii.

Referitor la procesul verbal de cheltuieli din 17.05.2010 (anexa nr.2) precizează: cantitatea de grâu revendicată de 30800 Kg este corectă (44 ha x 700 Kg); preţul de vânzare de 0,5 lei/kg, folosit de executorul judecătoresc, este nejustificat, cel corect fiind de 0,37 lei/kg, aşa cum rezultă din factura nr. 11/07.10.2009 (anexa nr.9), rezultând o valoare de 11396 lei (30800 kg x 0,37 lei/kg=112.396 lei). Nici această sumă nu reprezintă datoria reală a SC P.A. SRL către arendatorul P. E., întrucât acesta omite suma de 2289 lei pe care B. M. a plătit-o în data de 29.07.2009 cu chitanţa nr. 005613 la Primăria Lehliu Gară, în contul impozitului pe teren (anexa nr.10).

În aceste condiţii, suma corectă datorată de SC P. A. SRL către P. E. este de 9107 lei ( 11396 lei-2289 =9107 lei).

Menţionează că SC P. A. SRL s-a conformat cerinţei arendatorului P. E. şi i-a predat suprafaţa totală de teren arendată de 49 ha. încă din data de 12.09.2009, aşa cum rezultă din „procesul-verbal de predare – primire” (anexa nr.11).

Acţiunea arendatorului este indubitabil o reziliere unilaterală a contractului înainte de expirarea acestuia, încălcând astfel prevederile art.19 din contract, şi anume „obligaţia să notifice în scris celeilalte părţi despre intenţia sa, cu un an înainte”.

În aceste condiţii îşi rezervă dreptul ca, în baza art.20 al contractului, să ceară despăgubiri materiale şi morale printr-o acţiune în instanţă.

Solicită suspendarea executării silite, în baza contractului de arendare nr.3/20.02.2006.

În drept, contestatoarea nu şi-a întemeiat contestaţia.

În dovedirea contestaţiei, s-a solicitat proba cu înscrisuri, ataşând în copie următoarele: somaţia nr.74/17.05.2010 şi proces–verbal de cheltuieli din 17.05.2010 emise de BEJ O. C. în dosarul de executare nr.74/2010 (dosar de executare al instanţei 611/249/2010); contract de arendare nr.3/20.02.2006 înregistrat la Consiliul Local or.Lehliu-Gară sub nr.93/02.03.2006, cererea intimatei P. E. înregistrată la Consiliul Local or.Lehliu-Gară sub nr.6902/03.09.2009; înştiinţarea intimatei către dl. ing. B. M. din 21.10.2009; adresa nr.6902/16.09.2009 emisă de Primăria or.Lehliu-Gară către P. E.; adresa nr.34/02.09.2009 emisă de SC P. A. SRL către P. E.; stat de plată pentru arendă teren pentru anul 2008 nr.47/10.09.2008 şi factura nr.11/07.10.2009 având ca furnizor pe SC P. A. SRL; chitanţa nr.005613/29.07.2009 pentru creanţele bugetelor locale emisă de Primăria or.Lehliu-Gară; proces–verbal de predare–primire din 12.09.2009 între S.C. Z. S. SRL şi SC P.A. SRL.

Cererea a fost legal timbrată.

La termenul din 15.06.2010, reprezentantul contestatoarei a precizat că se contestă procesul–verbal de cheltuieli, întrucât doar cantitatea de grâu este corectă nu şi restul calculelor.

Prin încheierea de şedinţă din 15.06.2010, instanţa a dispus suspendarea propriu–zisă a executării silite până la soluţionarea contestaţiei la executare pornită în baza titlului executoriu ce-l constituie contractul de arendă nr.3/20.02.2006, înregistrat la Primăria oraşului Lehliu-Gară cu nr. 93/02.03.2006, pornită în dosarul de executare nr. 74/2010 al Cabinetului Individual Executor Judecătoresc O. C.

S-a luat act că domiciliul intimatei este în com. Vlad Ţepeş, sat Vlad Ţepeş, jud. Călăraşi.

Pentru termenul din 06 iulie 2010, intimata a înaintat instanţei un înscris denumit „contestaţie” prin care a arătat că nu a fost consultată de către reprezentantul contestatoarei în legătură cu contractul de arendare nr.3/20.02.2006, pe care nu l-a semnat, nu i s-a dat niciun exemplar de pe acest contract şi, mai mult decât atât, i s-a falsificat semnătura.

Precizează că în anul 2008 l-a înştiinţat verbal pe dl. B. M. că nu mai este de acord să-i lase terenul în arendă, însă la rugămintea acestuia a acceptat să i-l mai lase un an cu promisiunea din partea arendaşului că îi va plăti 900 kg la ha imediat după recoltare, ceea ce însă nu s-a întâmplat nici până în prezent. Se mai arată că dl. B. M. a beneficiat de subvenţii de 150 eurola ha plus bonuri de motorină şi de întreaga cultură de pe 44 ha. Recunoaşte că arendaşul i-a plătit jumătate din impozitul pe teren, 2289 lei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin încheierea pronunţată de Judecătoria Lehliu-Gară în dosarul nr. 611/249/2010 a fost admisă cererea formulată de creditoarea P. E. de încuviinţare a executării silite a debitoarei SC P.A. SRL, în baza titlului executorului ce-l constituie contractul de arendare nr. 3/20.02.2006, înregistrat la Consiliul Local Lehliu-Gară sub nr. 093/02.03.2006.

După încuviinţarea executării silite, Bej O.C. a emis somaţia nr.74 şi procesul-verbal de cheltuieli din 17.05.2010 (dosar de executare 74/2010).

Cum contestatorul a arătat că într-adevăr cantitatea de grâu datorată este de 30800 kg şi nu a dovedit de ce preţul de 0,5000 lei/kg folosit de executorul judecătoresc nu este cel corect, instanţa urmează a respinge contestaţia la executare formulată de SC P. A. SRL în contradictoriu cu intimata P. E. şi Biroul Executorului Judecătoresc O. C, ca neîntemeiată.

În ceea ce priveşte celelalte aspecte învederate de către contestatoare, acestea nu pot face obiectul contestaţiei la executare cât timp cantitatea de grâu datorată a fost recunoscută ci, aşa după cum se arată chiar în finalul contestaţiei la executare (penultimul aliniat), urmează a face obiectul unei cereri separate de despăgubiri.

Văzând şi dispoziţiile art. 402 alin.2 C.proc.civ.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMEL LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge contestaţia la executare formulată de contestatoarea SC P.A. SRL în contradictoriu cu intimata P. E. şi Cabinet Individual–Executor Judecătoresc O. C.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 20.07.2010.

Etichete: