Top

Vremelnicia

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Bacău, sub nr. 17038/180/23.10.2009, reclamanta P.E. a chemat în judecată pe pârâtul P.C.C., solicitând ca pe cale de ordonanţă preşedinţială să se dispună evacuarea pârâtului din apartamentul situat în Bacău .

Prin sentinţa civilă nr.9157/2.11.2009 pronunţată de Judecătoria Bacău a fost respinsă cererea ca neîntemeiată şi s-a luat act că pârâtul nu a solicitat cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa sentinţa civilă de mai sus Judecătoria Bacău a reţinut următoarele:

Reclamanta este proprietara apartamentului situat în Bacău, astfel cum rezultă din sentinţa civilă nr.136/11.01.2002 a Judecătoriei Bacău, rămasă definitivă prin neapelare la data de 25.02.2002.

În acest imobil, reclamanta a locuit cu pârâtul, fiul acesteia, iar aşa cum reiese din declaraţiile martorilor audiaţi între părţi au existat şi perioade mai tensionate, în prezent reclamanta locuind la o fiică. Tot martorii au arătat că reclamanta a mai fost nevoită să plece din imobil şi anterior ultimei plecări. În ceea ce priveşte incidentul violent descris de reclamantă în cuprinsul cererii de chemare în judecată, instanţa reţine că martorii nu au asistat direct la acest incident, însă martora A.L. care a găzduit-o pe reclamantă 3 zile a văzut-o bătută şi cu sânge la buze, aspect confirmat şi de concluziile cuprinse în certificatul medico-legal nr.1962 A 1/22.10.2009, depus la dosar.

Cu toate acestea, instanţa a constatat că acţiunea reclamantei este neîntemeiată, în raport de prevederile art.581 C.p.c., care reglementează procedura specială a ordonanţei preşedinţiale.

Astfel, conform art.581 alin.1 C.p.c., „instanţa va putea să ordone măsuri vremelnice în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara, precum şi pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări”.

Reclamanta a dovedit urgenţa măsurii, însă nu a făcut dovada că a solicitat şi evacuarea pârâtului pe calea dreptului comun, astfel încât nu este îndeplinită condiţia vremelniciei măsurii, prevăzută de art.581 alin.1 C.p.c.. Neavând un termen la care să se poată raporta şi neputând dispune o măsură definitivă, instanţa a respins cererea formulată pe calea ordonanţei preşedinţiale, ca neîntemeiată.

Împotriva sentinţei civile nr.9157/2.11.2009 a declarat recurs reclamanta P.E. arătând că hotărârea instanţei de fond este nelegală şi netemeinică.

In motivarea recursului recurenta-reclamantă arată că datorită comportamentului violent al pârâtului şi a bolilor de care suferă ea şi a vârstei a solicitat atât pe cale de urgenţă cât şi prin proces separat pe cale obişnuită (dosar nr.17089/180/2009) evacuarea pârâtului. La data judecării cauzei a arătat instanţei copie după acţiunea din dosarul 17089/180/2009 cu confirmare de primire, instanţa studiind-o şi înapoind-o.

In susţinerea recursului recurenta-reclamantă a depus la dosar copie după certificatul de grefă din dosarul nr.17089/180/2009, copia după acţiune, adresa nr.340524 din 26.10.2009 a Secţiei 1 de Poliţie Bacău.

Intimatul nu a depus întâmpinare, dar fiind prezent în instanţă arată că solicită respingerea recursului.

Recursul a fost declarat în termen, motivat şi legal timbrat.

Analizând sentinţa civilă recurată prin prisma motivelor de recurs invocate tribunalul constată recursul ca fiind fondat pentru următoarele considerente:

Instanţa de fond a respins acţiunea întrucât nu a fost îndeplinită condiţia vremelniciei măsurii prevăzută de dispoziţiile art.581 Cod procedură civilă, nefăcându-se dovada solicitării evacuării pârâtului pe calea dreptului comun.

Insă în recurs recurenta-reclamantă a depus la dosar copie după certificatul de grefă şi copie după acţiunea din dosarul nr.17089/180/2009 al Judecătoriei Bacău din care rezultă că pe rolul Judecătoriei Bacău a fost înregistrată acţiunea reclamantei P.E. de evacuare a pârâtului P.C.C. din apartamentul situat în Bacău.

Astfel recurenta-reclamantă a făcut dovada că a solicitat şi pe calea dreptului comun evacuărea pârâtului din imobil.

Susţinerile recurentei-reclamante că a arătat instanţei care a judecat cauza pe fond copia acţiunii în evacuarea pârâtului pe calea dreptului comun nu au fost dovedite şi nici în practicaua sentinţei civile recurate nu s-a consemnat acest lucru.

Faţă de cele reţinute mai sus tribunalul, văzând şi dispoziţiile art.312 alin.3 Cod procedură civilă coroborat cu dispoziţiile art.304 pct.9 Cod procedură civilă, urmează să admită recursul să modifice în tot sentinţa civilă recurată şi în consecinţă va dispune evacuarea pârâtului din imobilul situat în oraşul Bacău, până la soluţionarea irevocabilă a dosarului nr.17089/180/2009 a Judecătoriei Bacău.

In temeiul dispoziţiilor art.274 Cod procedură civilă va obliga intimatul-pârât să plătească recurentei-reclamante suma de 1103 lei cu titlu de cheltuieli de judecată pentru judecata în fond reprezentând onorariu avocat , taxă timbru şi timbru judiciar şi la plata sumei de 5,15 lei cu titlu de cheltuieli de judecată din recurs reprezentând taxă timbru şi timbru judiciar.

Tags: