Top

Evacuare

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA ONEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

DOSAR NR. 4692/270/2009 evacuare

Înreg. 24.07.2009

SENTINŢA CIVILĂ NR.3538

Şedinţa publică din data de 11.11.2009

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN:

Preşedinte – Gheorghe Andronache

Grefier – Ladan Mihaela

Astăzi a fost pe rolul instanţei soluţionarea cauzei civile pentru evacuare, formulată de reclamantele ……………… şi ……………….., împotriva pârâtului ………………….

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns reclamanta ……………….personal şi martorii ………………. şi ………………., lipsă fiind pârâtul şi reclamanta …………………

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă după care:

Instanţa în baza art. 196 Cod procedură civilă, pune în vedere martorului ………………… să părăsească sala şi să nu se îndepărteze fără încuviinţarea instanţei, după care în baza art. 186 Cod procedură civilă, audiază pe rând martorii ………………… şi ………………., sub prestare de jurământ, declaraţiile acestora fiind consemnate şi depuse la dosarul cauzei.

Reclamanta arată că nu mai are alte cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri, instanţa constată terminată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul pe fond.

Reclamanta solicită instanţei să dispună evacuarea pârâtului din imobilul proprietate personală, fără cheltuieli de judecată, solicitând totodată, să-i fie comunicate actele procedurale pe adresa din ……………, Cartier …………, str. ………….. nr….., jud. Bacău.

Cauza a rămas în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

Constată că reclamantele au chemat în judecată pe pârâtul ……………… pentru a se dispune evacuarea acestuia din imobilul situat în com. …………….., sat …………………. Nr………, jud. …………………

Acţiunea a fost legal timbrată, iar în motivare reclamantele arată că sunt proprietare ale imobilului sus-precizat, însă pârâtul refuză să-l părăsească şi se comportă violent.

În cauză s-au administrat probe cu înscrisuri, din analiza cărora instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Reclamantele şi pârâtul sunt moştenitori ai defunctei ……………….., decedată la data de ……………….., cu ultimul domiciliu în com. ………………., jud. …………………

Această situaţie rezultă din sentinţa civilă nr………………, pronunţată în dosarul nr………………….. al Judecătoriei …………………

Prin aceeaşi sentinţă s-a dispus ieşirea din indiviziune asupra averii rămase de pe urma defunctei …………………., iar în lotul nr.1, atribuit reclamantei …………………., a fost inclus şi imobilul situat în com. ………… ………

Martorii audiaţi în cauză arată că pârâtul nu vrea să părăsească acest imobil, iar când reclamanta îi solicită acest lucru, pârâtul o ameninţă.

Faţă de cele de mai sus şi de dispoziţiile art. 480 din Cod civil, urmează a se admite acţiunea formulată de reclamanta ……………….. şi, în consecinţă, a se dispune evacuare pârâtului din imobilul precizat anterior.

Constatând că reclamanta ………………… nu este proprietară a acestui imobil, se va respinge, pentru lipsa calităţii procesuale active, acţiunea formulată de aceasta împotriva pârâtului.

Se va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E

Admite excepţia lipsei calităţii procesual active a reclamantei ………………..

Admite acţiunea formulată de reclamanta …………………, cu domiciliul ales în ……………….., Cartier ………………., str. ………………. nr……., jud. …………………, împotriva pârâtului …………………, domiciliat în aceeaşi localitate.

Respinge pentru lipsa calităţi procesuale active, acţiunea formulată de reclamanta ……………….., domiciliată în com. ………………., sat ……………….., jud. …………….împotriva pârâtului ………………….

Dispune evacuarea pârâtului …………………… din imobilul proprietatea reclamantei ……………….., situat în com. ………………., sat ………………. nr………., jud. …………., compus din 3 camere şi terasă acoperită cu tablă , şură, construită din chirpici şi acoperită cu azbociment, megieşită cu …………… pe două laturi, martorii …………….. şi …………………..

Ia act că reclamanta nu a solicitat cheltuieli de judecată.

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi 11.11.2009.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Red.G.A.-13.11.2009

Tehn.M.L.-17.11.2009

Ex.5

Etichete: