Top

ACŢIUNE ÎN STABILIREA PATERNITĂŢII. INTRODUCERE ŞI RENUNŢARE. PRINCIPIUL INTERESULUI SUPERIOR AL COPILULUI.

Acţiunea în stabilirea paternităţii aparţine copilului din afara căsătoriei. În ceea ce priveşte introducerea acţiunii, pentru copilul care nu are capacitate de exerciţiu, acţiunea se introduce în numele copilului de către mama sa.

Curtea în soluţionarea recursului a reţinut astfel că pentru asigurarea principiului interesului superior al copilului mama nu poate renunţa la acţiune, datorită caracterului personal al acesteia, legea prevăzând (tot în interesul copilului) numai introducerea acţiunii (art.59 alin.1 Codul familiei) nu şi renunţarea la acţiunea introdusă.

S-a reţinut că în lipsa unui text care să prevadă expres posibilitatea renunţării la acţiune de către mamă ori de către reprezentantul legal al copilului, această renunţare nu poate fi admisă.

Cu atât mai mult se impune această soluţie, faţă de principiul ce guvernează legislaţia privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (al interesului superior al copilului căruia îi sunt subordonate toate demersurile şi deciziile întreprinse de autorităţi, organisme, precum şi în cazurile soluţionate de instanţele judecătoreşti) – art.2 Legea 272/2004.

În consecinţă s-a reţinut că instanţa de apel, admiţând apelul pârâtului şi constatând că reclamanta a renunţat la judecata acţiunii, a pronunţat o hotărâre nelegală, astfel încât Curtea în temeiul art.312 (1) (2) (3) Cod procedură civilă a admis recursul şi a desfiinţat decizia, iar în temeiul art.312 (5) Cod procedură civilă, faţă de faptul că instanţa de apel a soluţionat cauza fără a intra în cercetarea fondului a trimis dosarul la tribunal pentru judecata în fond a apelului.

Decizia civilă nr.158/14.02.2007 a Curţii de Apel Bacău

Etichete:

Actiune in stabilirea paternitatii exceptia prescriptiei dreptului la actiune

INSTANŢA

Asupra acţiunii civile de faţă

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe reclamantul a solicitat în contradictoriu cu pârâta efectuarea unui partaj suplimentar de bunuri comune, respectiv pentru terenul dobândit de părţi în timpul căsătoriei conform contractului de vânzare cumpărare autentificat, în cote de 90% pentru reclamant şi 10% pentru pârâtă şi obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii reclamantul arată că a fost căsătorit cu pârâta, în timpul căsătorie au dobândit o serie de bunuri comune ce au fost partajate prin sentinţa nr. _ a Judecătoriei Vaslui în cote de 90% pentru reclamant şi 10% pentru pârâtă, dar la acel moment nu a fost inclus în masa bunurilor partajabile terenul dobândit de părţi conform contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. _. În aceste condiţii reclamantul solicită şi partajarea acestei suprafeţe de teren, atribuirea terenului şi obligarea sa la plata către pârâtă a unei sulte corespunzătoare cotei sale de 10%.

Acţiunea nu a fost motivată în drept.

Cererea a fost legal timbrată.

Legal citată, pârâta nu s-a prezentat în instanţă şi nu a formulat întâmpinare.

In dovedire reclamantul a depus sentinţa civilă nr. _ a Judecătoriei Vaslui, contract de vânzare cumpărare autentificat sub. nr. _, sentinţa nr. _ a Judecătoriei Vaslui, declaraţii de venituri.

În dovedire reclamantul a solicitat proba cu înscrisuri, interogatoriu şi martori, probe încuviinţate şi administrate de instanţă, iar pârâtul nu şi-a formulat probe în apărare. Instanţa a dispus din oficiu efectuarea unei expertize tehnice în construcţii.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Părţile s-au căsătorit în anul 1989, iar prin sentinţa civilă nr. _, irevocabilă, pronunţată de Judecătoria Vaslui, s-a dispus desfacerea căsătoriei prin divorţ. Prin sentinţa civilă nr. _ a Judecătoriei Vaslui s-a dispus partajarea bunurilor dobândite de părţi în timpul căsătoriei în cote de 90% pentru reclamant şi 10% pentru pârâtă. Printre bunurile partajate conform sentinţei nr. 2098/2006 a Judecătoriei Vaslui nu se regăseşte terenul în suprafaţă de 3.544,27 mp, situat în extarvilanul com. Muntenii de Jos, întabulat în cartea funciară, dobândit conform contractului vânzare cumpărare autentificat sub. nr. _, în consecinţă, reclamantul a solicitat pe calea unui partaj suplimentar de bunuri comune şi partajarea acestui bun imobil deoarece are calitatea de bun comun fiind dobândit în timpul căsătoriei, la data de 02.05.2001.

Din probele administrate în cauză rezultă că în timpul căsătoriei părţile au dobândit, în condiţiile prevăzute de art. 30 din Codul familiei, terenul în suprafaţă de 3.544,27 mp, situat în extarvilanul com. Muntenii de Jos, jud. Vaslui conform contractului vânzare cumpărare autentificat sub. nr. _ în valoare de 35.442 lei. Dovada achiziţionării acestui imobil s-a făcut cu contractul de vânzare cumpărare autentificat sub. nr. _. Instanţa va avea în vedere la stabilirea valorii imobilului ce urmează a se partaja suma indicată de expertul Sava Dumitru în raportul de expertiză întocmit în cauză cu efectuarea corecturii la calculul prezentat de acesta (3.544,27 mp x 10 lei/mp= 35.442,7 lei), ce reprezintă valoarea actualizată a imobilului.

În concluzie se va reţine o valoare de circulaţie a terenului de 35.442,7 lei.

Din actele depuse şi declaraţia martorului audiat în cauză rezultă că în perioada căsătoriei părţilor numai reclamantul lucra în străinătate, pârâta nu obţinea venituri, iar terenul a fost achiziţionat din banii trimişi în ţară de reclamant. Fată de cele reţinute se va constata că reclamantul a avut o contribuţie de 90% la dobândirea terenului.

În temeiul art. 673 ind. 9 Cod procedură civilă va atribui reclamantului imobilul ce constituie bun comun deoarece a formulat cerere în acest sens şi a avut o cotă de contribuţie majoritară la dobândirea lui şi va obliga reclamantul să plătească pârâtei sulta corespunzătoare.

În temeiul art. 274 Cod procedură civilă va obliga pârâta să plătească reclamantului cheltuieli de judecată conform cotelor stabilite, respectiv jumătate din taxa de timbru pentru acţiunea introductivă şi 10% din onorariul expertului.

Etichete:

Acţiune în stabilirea paternităţii. Copil major. Prescripţia dreptului la acţiune

Codul familiei art. 59, art. 60; Decretul nr. 167/1958 art. 18

Instanţele judecătoreşti au obligaţia de a examina din oficiu chestiunea prescripţiei dreptului la acţiune. Acţiunea în stabilirea paternităţii copilului din afara căsătoriei, deşi are ca obiect un drept strict personal, se prescrie în termenul şi condiţiile prevăzute de legea în vigoare, la data naşterii fiecărui copil.

Curtea de Apel Iaşi, decizia civilă nr. 17 din 19 ianuarie 2011

Etichete:

Actiune in stabilirea paternitatii. Tardivitate actiune în stabilirea paternitatii

TIP SPETA: SENTINTA CIVILA
AUTOR: JUDECATORIA IASI
DOMENIU ASOCIAT: PATERNITATE. STABILIRE. TAGADA

Dosar nr. 14881/245/2002

DATA SI NUMARUL: Sentinta civila nr. 11929/26.11.2009
TITLU: Actiune in stabilirea paternitatii. Tardivitate actiune în stabilirea
paternitatii

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Iasi sub nr. 14881/245/2002
reclamanta a solicitat în contradictoriu cu pârâtul S E sa se constat ca pârâtul este tatal
fiului sau L E, nascut la 14.03.1995, sa se încuviinteze ca minorul sa poarte numele de
familie al tatalui sau, respectiv , acela de S, iar pârâtul sa fie obligat la plata unei pensii
de întretinere în favoarea acestuia.
În fapt reclamanta a aratat ca a întretinut relatii intime cu pârâtul începând cu anul
1994, iar din legaturile lor a rezultat copilul L E, nascut la 14.03.1995, caruia pârâtul i-a
prestat întretinere în mod constant, întretinere ce consta în bani, alimente si
îmbracaminte, precum si vizite periodice.
Sustine ca începând cu luna ianuarie 2002, pârâtul a refuzat prestarea întretinerii,
dar si recunoasterea copilului, desi i s-a solicitat acest lucru de mai multe ori.
În drept a invocat art. 56, 59, 60, 64 alin2 si 86 C fam.
……………

La acelasi termen de judecata, pârâtul, prin aparator a invocat expres exceptia
tardivitatii formularii prezentei cereri, invocând ca pârâtul nu a prestat pensie de
întretinere pentru minor.
Analizând cu prioritate exceptia tardivitatii introducerii cererii de fata, instanta
retine urmatoarele:
Sub un prim aspect, instanta retine ca în situatia expusa sunt incidente art. 60 C
fam.
Potrivit art. art. 60 C fam ,” alin 1 -Actiunea în stabilirea paternitătii din afara
căsătoriei poate fi pornită de mamă într-un termen de un an de la nasterea copilului.
Alin 4 – In cazul in care mama a convietuit cu pretinsul tata ori daca acesta din
urma a prestat copilului intretinere, termenul de un an va curge de la incetarea
convietuirii ori a intretinerii.”
Art. 60 a fost modificat de pct. 4 si 5 al art. I din Legea 288 din 29octombrie
2007, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 5 noiembrie 2007.
Conform art. II din Legea 288 din 29 octombrie 2007, publicata în MONITORUL
OFICIAL nr. 749 din 5 noiembrie 2007, „dispozitiile prezentei legi privind actiunea în
tagaduirea paternitatii, precum si actiunea în stabilirea paternitatii copilului din afara
casatoriei sunt aplicabile si în cazul copiilor nascuti înainte de intrarea sa în vigoare, chiar
daca cererea este în curs de judecata.”
Prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 755/24.06.2008, publicata în Monitorul
Oficial nr. 537 din 16 iulie 2008, a fost admisa exceptia de neconstitutionalitate a
prevederilor art. II din Legea 288 din 29 octombrie 2007 pentru modificarea si
completarea Legii 4/1953 – Codul familiei, constatându-se ca sintagma „dispozitiile
prezentei legi privind actiunea în tagaduirea paternitatii, […], sunt aplicabile si în cazul
copiilor nascuti înainte de intrarea sa în vigoare, chiar daca cererea este în curs de
judecata” este neconstitutionala.
Conform art. 147 din CONSTITUTIA ROMÂNIEI, dispozitiile din legile si
ordonantele in vigoare, precum si cele din regulamente, constatate ca fiind
neconstitutionale, îsi înceteaza efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei
Curtii Constitutionale daca, in acest interval, Parlamentul sau Guvernul, dupa caz, nu pun
de acord prevederile neconstitutionale cu dispozitiile Constitutiei. Pe durata acestui
termen, dispozitiile constatate ca fiind neconstitutionale sunt suspendate de drept.
Prin urmare, începând cu data de 16 iulie 2008, dispozitiile invocate mai sus sunt
suspendate de drept, iar începând cu data de 31 august 2008, si-au încetat efectele
juridice, dat fiind ca legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea lor.

Sub un al doilea aspect, se retine ca la dosarul cauzei exista probatorii care atesta
faptul ca pârâtul a prestat întretinere copilului a carei paternitate urmeaza a se stabili.
Astfel relevante în acest sens sunt plansele foto depuse la filele 62 dosar care atesta
prezenta pârâtului alaturi de copil în diferite etape de vârsta ale copilului, planse ce se
coroboreaza cu depozitiile martorilor Luca Aurica si Amalinei Silvia ( filele 63 – 64 ds)
care fac vorbire despre vizite ale pârâtului la Iasi pentru a vizita copilul, despre vizite ale
copilului la parintii pârâtului, dar si de ajutoare materiale din partea pârâtului prestate cu
regularitate.

Pentru aceste considerente, exceptia tardivitatii urmeaza a fi respinsa.

Etichete: