Top

CONTESTAŢIE LA EXECUTARE . PENSIE ÎNTREŢINERE .CARACTERUL CERT , LICHID SI EXIGIBIL AL OBLIGAŢIEI DE ÎNTREŢINERE

Pe rol fund judecarea cauzei minori şi familie privind pe contestatorul

domiciliat în în contradictoriu cu intimaţii

ambii domiciliaţi în şi terţul

poprit cu sediul în , având ca obiect contestaţie la

executare suspendare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică s-a prezentat intimata

lipsind contestatorul, intimatul şi reprezentanţii legal ai terţului

poprit şi autorităţii tutelare.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a tăcut referatul cauzei de către grefier care învederează instanţei că s-a răspuns de căi re contestator la excepţia invocată de instanţă, după care:

Instanţa constată că s-a răspuns de către contestator la excepţia tardivităţii formulării contestaţiei la executare invocată din oficiu de instanţă şi acordă cuvântul intimatei pe excepţie.

Intimata lasă la aprecierea instanţei.

Nemaifiind alte cereri de formulat instanţa constată cercetarea judecătorească încheiată şi acordă cuvântul pe fondul cauzei.

Intimata având cuvântul pe fondul cauzei solicită

respingerea contestaţie şi obligarea contestatorului la plata în continuare a pensiei de întreţinere.

Instanţa! potrivit art. 150 Cod procedură civilă, declară dezbaterile încheiate şi rămâne în pronunţare în prezenta cauză.

INSTANŢA

Prin contestaţia înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr.

contestatorul a contestat executarea împotriva

sentinţei ci\ ile ur pronunţată de Judecătoria Vaslui şi încheierea de

înfiinţare a popririi din

A solicitat suspendarea executării silite. în motivarea contestaţiei se arată că înfiinţarea popririi este nelegală deoarece nu a fost consumată calea de reformarea a sentinţei, nu a fost judecat recursul, nefiind îndeplinite dispoziţiile art. 453 (2) Cod procedură civilă şi ale art. 379 Cod procedură civilă creanţa nefiind certă, lichidă şi exigibilă.

Arată contestatorul că încheierea de înfiinţare a popririi a primit-o anterior

sentinţei încheierea la data de iar sentinţa civilă la data

de In drept au fost invocate dispoziţiile art. 453 (2) Cod

procedură civilă.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr , pronunţată de Judecătoria Vaslui în

dosarul nr contestatorul (pârât în dosarul sus menţionat) a fost

obligat, prin majorare, Ia plata obligaţiei de întreţinere datorată pentru

reclamantul minor la lei.

La data , prin încheiere, s-a dispus înfiinţarea popririi din

veniturile nete lunare ale debitorului.

Cu privire la excepţia tardivităţii formulării contestaţiei instanţa reţine că potrivit dispoziţiilor art. 401 alin.l lit. a, teza a-II-a Cod procedură civilă, dacă poprirea este înfiinţată asupra unor venituri periodice, termenul de contestaţie pentru debitor începe cel mai târziu la data efectuării primei reţineri de către terţul poprit.

Cum prima reţinere din veniturile debitorului s-a efectuat la sfârşitul lunii februarie (28 februarie 2010), aspect confirmat de reprezentantul legal al intimatului, introducerea contestaţiei la 2 martie 2010 este de termenul legal prevăzut de dispoziţiile art. 401 alin.l lit. b Cod procedură civilă motiv pentru care va respinge excepţia tardivităţii invocată din oficiu.

Pe fondul cauzei, instanţa reţine că potrivit dispoziţiilor art. 278 alin.l. punctul 3 Cod procedură civilă, hotărârile primei instanţe sunt executorii de drept când au ca obiect, printre altele rente ori sume datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere sau alocaţie pentru copii.

Hotărârea primei instanţe fiind executorie de drept, de la pronunţare, s-a procedat, potrivit dispoziţiilor art. 453 alin.2 Cod procedură civilă, înfiinţându-se poprirea, din oficiu, de către instanţa de fond, în condiţiile art. 454 alin.l Cod procedură civilă.

Contestatorul a susţinut că nu sunt îndeplinite dispoziţiile art. 379 Cod procedură civilă, creanţa nefiind certă, lichidă şt exigibilă.

Din analiza titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr.

(fila 3) instanţa reţine că sunt îndeplinite condiţiile menţionate în

dispoziţia legală menţionată anterior şi că executarea silită a fost începută pentru

o creanţă certă, lichidă şi exigibilă. Astfel, existenţa şi cuantumul creanţei puse

în executare rezultă din sentinţa civilă sus menţionată prin care sa stabilit

obligaţia contestatorului la plata în favoarea minorului a unei pensii de

întreţinere în cuantum de lei lunar.

De asemenea, creanţa solicitată este exigibilă având în vedere caracterul lunar al obligaţiei de întreţinere stabilită în sarcina contestatorului.

Faţă de cele ce preced, ţinând cont de faptul că hotărârea primei instanţe este executorie de drept, că executarea silită a fost în mod legal începută în baza unei creanţe certe, lichide şi exigibile şi că actele de executare au fost întocmite cu respectarea dispoziţiilor legale în materie va respinge contestaţia la executare ca neîntemeiată.

In temeiul art. 403 alin.l Cod procedură civilă va respinge capătul de cerere privind suspendarea executării ca fiind rămas fără obiect.

Etichete: