Top

Contestatie la executare

SENTINŢA CIVILA 2210/3.12.2009 CONTESTAŢIE LA EXECUTARE

Constată că s-a formulat contestaţie la executare de către contestatorul A I , împotriva adresei de înfiinţare a popririi nr. 12997/12.06.2009 către SC XXX SRL

……, în contradictoriu cu Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Autoritatea

Naţională a Vămii Iaşi.

Contestaţia a fost timbrată cu 190 lei şi T.J. de 0,6 lei conform chitanţei nr. 7016581/22 ianuarie 2009 iar în motivarea acesteia se arată că anterior înfiinţării popririi la societatea la care salariat este contestatorul , nu i s-a comunicat acestuia o somaţie de plată .

A mai formulat contestaţie la tidu împotriva deciziei nr, 293/29.,09.2006 şi a procesului verbal nr.8421/10.04.2009, ambele în dosarul de executare nr. 3848/2006. a solicitat anularea adresei de înfiinţare a popririi şi a tuturor actelor de executare, suspendarea executării silite până la soluţionarea contestaţiei, admiterea contestaţiei la titlu şi anularea celor două acte de executare.

Referitor la contestaţia la titlu , motivează contestatorul că decizia 293/29.09.2006 pentru regularizarea obligaţiilor suplimentare nu i-a fost comunicată,procesul verbal privind calculul sumelor prevăzute în titlul executoriu nr. 8421/10.04.2009 nu i-a fost comunicat iar modul de calcul al accesoriilor de la data de 3.08.2006, raportat la data de 29.09.2006, dată la care a fost întocmită decizia nr. 293/29.09.2006, este lipsit de legalitate.

La termenul din 29 octombrie 2009, contestatorul a renunţat la capătul de cerere privind suspendarea executării silite .

In cauză s-au depus acte, s-a solicitat copia dosarului de executare , instanţa reţinând :

ÎN FAPT:

La data de 2 august 2006, contestatorul a solicitat Biroului Vamal Bacău , vămuirea , cu achitarea taxelor vamale a unui autovehicul marca VOLSWAGEN. I s-a eliberat chitanţa nr. 908 A pentru suma de 8016 lei.

La data de 29.09.2006, în urma efectuării unui control, s-a constatat că valoarea ce a fost luată în calcul pentru autoturism, a fost greşită .

S-a întocmit procesul verbal de control nr. 11.189/29.09.2006 prin care s-a dispus emiterea unei decizii de regularizare conform ordinului vicepreşedintelui ANAF nr. 7521 /2006 , publicat în MO nr., 638/2006.

In baza procesului verbal de control s-a întocmit decizia pentru regularizarea situaţiei nr. 293/29.06.2006, pentru suma de 488 lei accize şi 1779 lei WA.

– 2 -Această decizie a fost comunicată contestatoralui iniţial pe data de 3.10.2006, corespondenţa fiind înapoiată, recomunicându-se pe data de 10.10.2006 când a fost primită de mama acestuia ( fila 80).

Se mai înaintează contestatorului o înştiinţare de plată nr. 22/23.10.2006 care a fost înapoiată intimatei.

La data de 18.06.2009 , s-a comunicat contestatorului somaţia nr.8421/10.04.2009, semnând de primire, cumnata acestuia (fila 65 dosar).

Anterior acestei date, pe data de 10.04.2009 s-a comunicat somaţia şi actele de executare, corespondenţa înapoindu-se la intimată .

La data de 17.06.2009 contestatorului i s-a comunicat că au fost înfiinţate popriri asupra salariului său şi asupra conturilor sale ( fila 40).

Cu privire la primul punct al contestaţiei la executare privitor la necomunicarea somaţiei de plată anterior înfiinţării popririi.

Conform prevederilor art.454 al. 1 din Codul de procedură civilă , poprirea se înfiinţează fără somatie, prin adresă însoţită de o copie certificată de pe titlul executoriu, comunicată celei de-a treia persoană, înştiinţându-se totodată şi debitorul despre măsura luată .

Debitorul, respectiv contestatorul a fost înştiinţat despre această măsură, prin adresa din 12 iunie 2009 , nr. 12997 ( fila 40) primită de acesta la data de 17.06.2009 (fila 39 dosar).

In ce priveşte contestaţia la titlu :

A invocat că nu i s-a comunicat decizia pentru regularizarea situaţiei privind obligaţiile suplimentare nr. 293/29.09.2006.

Aceasta însă i s-a comunicat la data de 10.10.2006, fiind primită de mama sa ( fila 80).

Procesul verbal nr. 8421/10.04.2009 i-a fost comunicat contestatorului ( fila 65) semnând de primire cumnata acestuia .

Referitor la conţinutul titlului executoriu, instanţa nu poate primi motivaţia contestatorului, deoarece , conform art. 399 al. 3 din codul de orocedură civilă, în copie ,în care executarea silită se face în baza unui titlu executor, a care nu este emis de o instanţă judecătorească, se pot invoca în contestaţie la executare apărări de fond împotriva titlului executoriu, dacă legea nu prevede în acest scop o altă cale de atac .

Contestatorul avea calea prevăzută de Codul de procedură fiscală, respectiv cea a contestaţiei împotriva titlului executoriu la autoritatea vamală emitentă, conform prevederilor art. 175 şi 177 din OG 92/2003 .

Situaţia invocată de contestator că la data de 10.10.2006 nu se află în tară, dată fiind dovada comunicării mamei sale , nu prezintă relevanţă.

Mai mult decât atât, din copia paşaportului depusă la dosar rezultă că pe data de 9.10.2006, acesta a intrat în ţară pe la vama Borş.

Instanţa , în raport de situaţia de fapt reţinută şi de considerentele expuse constată că nu este întemeiată contestaţia la executare .

– 3 -ÎN DREPT:

In baza art. 399 ş.u. Cod procedură chdlă , urmează a respinge contestaţia la executare ca nefondată .

Se va lua act că s-a renunţat la judecată cu privire la cererea de suspendarea executării.

Etichete: