Top

Contestaţie la executare

Asupra cauzei comerciale deduse judecăţii, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Bacău din 26.06.2009, contestatoarea S.C. T S.R.L. Bacău a formulat în contradictoriu cu intimata AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE COMUNALA contestaţie la executare, solicitând anularea adresei de poprire nr. 7100/2009 emisă de intimată.

În motivarea în fapt a cererii contestatoarea a arătat că nu are faţă de S.C. A S.A. nici un debit, din contră, aceasta datorează contestatoarei o sumă de bani rezultată din contractul de lucrări nr. 41483/01.11.2009.

În drept contestaţia nu a fost motivată.

A fost depusă de contestatoare adresa de poprire contestată.

La solicitarea instanţei, intimata A.F.P. a înaintat dosarul de executare nr. 434/2009 (filele nr. 19-27 dosar).

La termenul din 07.10.2009 instanţa a dispus introducerea în cauză, în calitate de debitor, a S.C. A S.A., având în vedere faptul că în cauza pendinte a fost contestată o adresă de poprire.

Debitoarea, legal citată, nu s-a prezentat în instanţă şi nici nu a depus întâmpinare.

În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri.

Analizând şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La data de 03.06.2009 intimata A.F.P. a emis adresa de înfiinţare a popririi nr. 7100 asupra disponibilităţilor băneşti datorate de terţul poprit S.C. T S.R.L. debitorului S.C. A S.A., până la concurenţa sumei de 197 199 lei.

Împotriva acestei adrese de poprire terţul poprit a formulat contestaţie la executare.

Din cuprinsul dispoziţiilor art. 150 din O.G. nr. 92/2003 rezultă faptul că instanţa de executare pronunţă desfiinţarea popririi, dacă din probele administrate rezultă că terţul poprit nu datorează sume de bani debitorului.

Din probele administrate în cauză, respectiv conţinutul dosarului de executare înaintat de intimata A.F.P. Bacău, nu rezultă existenţa vreunei creanţe a debitoarei S.C. A S.A. faţă de terţul poprit. Or, sarcina de a dovedi acest fapt pozitiv (existenţa creanţei debitorului faţă de terţul poprit) revenea organului de executare şi/sau debitorului.

Faţă de caracterul incert al creanţei debitorului, instanţa va constata că în mod nelegal a fost admisă adresa de înfiinţare a popririi de către organul fiscal şi în consecinţă va admite contestaţia la executare şi va anula această adresă.

Având în vedere soluţia pronunţată, instanţa în temeiul art. 23 lit. e din Legea nr. 146/1997, va dispune restituirea către contestatoare a taxei judiciare de timbru achitate de aceasta în prezenta cauză: 194 lei cu chitanţa nr. 021760060, la rămânerea irevocabilă a prezentei hotărâri.

Etichete: