Top

Contestatie la executare

Titlu

Contestaţie la executare

Tip speta

Sentinţă civilă

Numar speta

726

Data speta

09.03.2012

Domeniu asociat

Contestaţie la executare

Continut speta

Prin sentinţa  civilă  nr. 726/2012 , pronunţată  în  dosar  nr.  522/208/2012, instanţa a admis contestaţia formulată de contestatoarea CMA în contradictoriu cu intimata D.G.F.PCS. A  fost anulată Decizia de instituire a măsurilor asigurătorii nr. 1840/19.04.2011, emisă de intimată, precum şi toate actele de executare întocmite în baza acesteia.
Instanţa  a reţinut  că :
Prin contestaţia la executare înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 16.02.2012, sub numărul 522/208/2012, ulterior precizată, contestatoarea CMA a solicitat instanţei, în contradictoriu cu intimata D.G.F.P.
CSca, prin hotărârea ce o va pronunţa, să dispună anularea deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii nr.1840/19.04.2011, precum şi toate actele de executare întocmite în baza acesteia de către intimată.
În motivare, a arătat că, în perioada 22.02.2011-18.04.2011, contestatoarea a fost supusă inspecţiei fiscale, iar la finele controlului efectuat au fost emise Decizia de impunere nr. 1821/18.04.2011 şi Decizia de Instituire a măsurilor asigurătorii nr. 1840/19.04.2011, specificându-se că are de plătit suma de 36.091 lei, reprezentând T.V.A. în perioada supusă inspecţiei fiscale şi procedându-se la sechestrarea mai multor bunuri. Susţine că, dintre acestea, doar apartamentul din oraşul C se află în proprietatea comună a contestatoarei şi a soţului acesteia, iar restul bunurilor nu sunt deţinute de către aceasta. Decizia de instituire a măsurilor asigurătorii nu este legală, întrucât nu rezultă că ar exista pericolul înstrăinării bunurilor proprietate personală. Intimata nu a întocmit procese-verbale de sechestru asigurător al bunurilor mobile şi imobile, încălcând Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 2605/2010. Contestatoarea nu este de rea-credinţă, achitând 50% din valoarea debitului contestat, iar decizia atacată nu este motivată, necuprinzând argumente obiective care au condus la luarea măsurilor în discuţie. Simpla convingere subiectivă a organului de inspecţie fiscală, că debitorul s-ar sustrage de la urmărire, nu este suficientă pentru a conduce la luarea măsurilor asigurătorii.
Intimata a formulat întâmpinare, arătând, cu privire la capătul de cerere având ca obiect contestaţia împotriva deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii (singurul cu care instanţa a mai rămas învestită, după declinarea competenţei pe celelalte capete de cerere din dosarul cu nr. 2186/208/2011), că acestea au fost dispuse în conformitate cu prevederile art. 129 din O.G. nr. 92/2003, luarea acestora impunându-se datorită faptului că reclamanta figurează cu obligaţii la bugetul general consolidat.
Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:
Prin raportul de inspecţie fiscală din data de 18.04.2011, intimata a stabilit existenţa unor obligaţii de plată în sarcina contestatoarei, respectiv TVA suplimentar de plată (2009-2010), în cuantum de 28.354 lei, la care s-au adăugat penalităţi de întârziere în cuantum de 36.091 lei (f. 25).
În consecinţă, a fost emisă Decizia de impunere nr. 1821/18.04.2011, decizie atacată de către contestatoare pe calea recursului graţios (f. 7) precum şi în contencios administrativ, instanţa dispunând disjungerea capătului de cerere având ca obiect contestaţia împotriva acestei decizii şi declinarea judecării sale la Tribunalul Caraş-Severin.
Prin Decizia nr. 1840/19.04.2011, emisă de ANAF, D.G.F.P. Caraş-Severin, au fost luate măsuri asigurătorii asupra mai multor active patrimoniale enumerate în referatul justificativ întocmit (f. 33), reţinându-se că, prin actul administrativ-fiscal nr. 1821 din data de 18.04.2011, s-au stabilit în sarcina contestatoarei CMobligaţii de plată în cuantum de 36.091 lei.
Referatul justificativ al măsurilor asigurătorii (f.33) nu este motivat, formularul tipizat fiind completat doar cu datele mai sus menţionate, privind obligaţiile de plata şi actul administrativ-fiscal prin care au fost stabilite, respectiv bunurile selectate pentru aplicarea măsurilor asigurătorii.
Contestatoarea a mai depus la dosarul cauzei certificatul de atestare fiscală nr. 15486/04.08.2011, din care rezultă că PFA
CMA figura, la data respectivă (04.08.2011), cu obligaţii de plată accesorii de 7737 lei, respectiv că nu figurează cu sume solicitate a fi restituite.
În drept, potrivit art. 129 alin.2 din C. proc. fiscală, se dispun măsuri asigurătorii sub forma popririi asigurătorii şi sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi/sau imobile proprietate a debitorului, precum şi asupra veniturilor acestuia, când există pericolul ca acesta să se sustragă, să îşi ascundă ori să îşi risipească patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea.
De asemenea, potrivit alin.5 al aceluiaşi articol, decizia de instituire a măsurilor asigurătorii trebuie motivată şi semnată de către conducătorul organului fiscal competent.
Conform alin. 11, împotriva actelor prin care se dispun şi se duc la îndeplinire măsurile asigurătorii cel interesat poate face contestaţie în conformitate cu prevederile art. 172.
Apoi, conform art. 9 din O.G. 92/2003, înaintea luării deciziei organul fiscal este obligat să asigure contribuabilului posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere cu privire la faptele şi împrejurările relevante în luarea deciziei.
Alin.2 prevede excepţiile, respectiv organul fiscal nu este obligat să aplice prevederile alin. (1) când: întârzierea în luarea deciziei determină un pericol pentru constatarea situaţiei fiscale reale privind executarea obligaţiilor contribuabilului sau pentru luarea altor măsuri prevăzute de lege; când situaţia de fapt prezentată urmează să se modifice nesemnificativ cu privire la cuantumul creanţelor fiscale; când se acceptă informaţiile prezentate de contribuabil, pe care acesta le-a dat într-o declaraţie sau într-o cerere; respectiv când urmează să se ia măsuri de executare silită.
Văzând starea de fapt mai sus expusă precum şi dispoziţiile legale enunţate, instanţa reţine că luarea măsurilor asigurătorii prin decizia atacată nu s-a făcut în conformitate cu prevederile legale, din două motive.
În primul rând, măsurile au fost luate fără ascultarea contribuabilului, respectiv a contestatoarei, în condiţiile în care, în cauză, nu este incidentă niciuna dintre situaţiile de excepţie enumerate de alin.2 al art. 9 din Codul de procedură fiscală.
În al doilea rând, organul fiscal nu a motivat în niciun mod luarea măsurilor, neinvocând şi nedovedind nicio situaţie concretă din care să rezulte că este îndeplinită condiţia prevăzută de textul legal, respectiv aceea a existenţei pericolului sustragerii, ascunderii sau risipirii patrimoniului contestatoarei, cu consecinţa periclitării sau îngreunării colectării.
Simpla completare a unui formular tipizat de către intimată, fără ca decizia să cuprindă elemente justificative concrete, aplicabile situaţiei contribuabilului faţă de care se ia măsura, nu este de natură a suplini motivarea luării unor măsuri restrictive asupra patrimoniului contribuabilului, şi pune instanţa în imposibilitatea de a exercita controlul de temeinicie a măsurii luate. Mai mult, în acest mod se aduce atingere dreptului de proprietate garantat de art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la CEDO, având în vedere că, deşi a avut loc o restrângere a dreptului de proprietate al contestatoarei, nu s-a justificat în nici un mod cauza acestei restrângeri, or în analiza respectării dreptului de proprietate de către organele statale, o importanţă crucială revine proporţionalităţii dintre ingerinţă şi motivele care justifică ingerinţa în dreptul de proprietate.
Mai mult decât atât, instanţa nu este în măsură să verifice nici susţinerea contestatoarei, potrivit căreia nu toate bunurile asupra cărora s-a luat măsura sunt în proprietatea acestora, situaţie ce se datorează tot motivării deficitare a deciziei nr. 1840/19.04.2011.

Jurisprudenta

1

id_institutie

208

Institutie

Judecătoria CARANSEBEŞ

Etichete: , ,

Contestatie la executare

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA CONSTANŢA

SECTIA CIVILĂ

Dosar civil nr. 5573/212/2009

SENTINŢA CIVILĂ NR. 11753

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE :30.06.2009

Pe rol soluţionarea cauzei civile având ca obiect contestatie la executare, acţiune formulată de contestatorii DIRECTIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE, ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE A ORASULUI CERNAVODĂ, STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PRIN REPREZENTANT DGFP, AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALĂ PIN REPREZENTANT DGFP în contradictoriu cu intimatii BCA SI SC , SC COM UTIL SRL. Dezbaterile asupra fondului au avut loc în sedinta publica din data de 15.06.2009 si au fost consemnate în încheierea de sedinta din acea data , încheiere ce face corp comun cu prezenta hotarare , pentru cand instanta , avand nevoie de timp pentru a delibera a dispus amanarea pronuntarii la data de 23.06.2009 si apoi la data de 30.06.2009, pentru cand s-a dat urmatoarea solutie.

I N S T A N T A ,

Prin cererea adresată Judecătoriei Constanţa la data de 04.03.2009 şi înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 5573/212/2009 contestatoarea Direcţia Generală a Finanţelor Publice, în nume propriu şi în numele Administraţiei Finanţelor Publice a Oraşului Cernavodă, Statului Român, prin Ministerul Finanţelor Publice, Agenţiei Naţională de Administrare Fiscală a solicitat în contradictoriu cu intimaţii B.E.J.A. SCA şi şi S.C. COM UTIL S.R.L. anularea formelor de executare efectuate în dosarul de executare cu nr. 157/2009, respectiv a somaţiei de executare şi a procesului verbal de stabilire a cheltuielilor de executare din data de 13.02.2009.

În motivarea contestaţiei se arată de către contestatori că somaţia emisă în dosarul de executare nr. 157/2009 al B.E.J.A. SCA şi SC este netemeinică şi nelegală întrucât nu au fost respectate dispoziţiile O.G. 22/2002, dispoziţii derogatorii de la dreptul comun în materie de executare.

Se arată că titlul executoriu a cărui realizare se urmăreşte este sentinţa civilă nr. 3558/com/28.10.2008 prin care a fost obligată către S.C. Com Util S.R.L. la plata sumei de 881.132 lei, reprezentând despăgubiri şi a sumei de 17.701 lei, reprezentând cheltuieli de judecată şi că societatea intimată nu s-a adresat contestatoarei debitoare cu vreo cerere prin care să solicite plata de bună voie a debitului.

Se mai precizează de către contestatoare că nu au fost respectate prevederile art. 2 din O.G. 22/2002 potrivit cărora în cazul în care executarea nu începe sau nu poate continua din lipsă de fonduri, instituţia debitoare este obligată în termen de 6 luni să facă demersurile necesare pentru a-şi îndeplini obligaţia de plată, acest termen curgând de la data la care debitorul a primit somaţia de plată.

Contestatorii arată că executorul judecătoresc nu a luat în considerare acest termen de graţie de şase luni, termen în care exista posibilitatea ca plata să se facă voluntar, trecând în mod greşit la emiterea somaţiei privind plata potrivit dreptului comun.

Contestatorii mai arată că în mod greşit executorul a stabilit în sarcina lor cheltuieli de executare silită întrucât la momentul întocmirii procesului verbal de stabilire a cheltuielilor se aflau încă în termenul de graţie de şase luni.

În plus, contestatorii arată că raportat la dispoziţiile art. 37 al. 1 din Legea 188/2000 suma de 21.392,22 lei şi cea de 6192,3 lei sunt greşit calculate.

În drept, cererea contestatorilor este întemeiată pe dispoziţiile art. 112 – 114 C.p. civ., O.G. 22/2002.

La data de 20.03.2009 intimata S.C. COM UTIL S.R.L. a depus la dosar întâmpinare prin care a invocat inadmisibilitatea formulării contestaţiei la executare, iar în ceea ce priveşte fondul contestaţiei a solicitat respingerea acesteia ca neîntemeiată.

În susţinerea excepţiei inadmisibilităţii formulării contestaţiei la executare s-a arătat că prin capătul de cerere al contestaţiei se solicită admiterea acţiunii şi anularea somaţiei şi a procesului verbal de stabilire a cheltuielilor de executare din dosarul de executare cu nr. 157/2009 al B.E.J.A. SCA şi SC, iar la finalul cererii, unde sunt reiterate solicitările contestatorii arată că solicită anularea somaţiei cu nr. 287/22.10.2008 şi a procesului verbal de stabilire a cheltuielilor de executare din 20.20.2008.

În ceea ce priveşte fondul contestaţiei, intimata arată că actele de executare au fost efectuate în conformitate cu dispoziţiile legale, în baza şi în limita titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. 3558/com/28.10.2008, fiind respectate inclusiv dispoziţiile art. 2 din O.G. 22/2002.

Intimata arată că termenul de şase luni la care face referire O.G. 22/2002 curge de la data la care debitorul a primit somaţia de executare, el nereprezentând un termen de graţie ci un interval de timp acordat debitoarei instituţie publică să efectueze demersuri în vederea obţinerii fondurilor.

Intimata arată că nu s-a făcut o dovadă de către contestatori a faptului că s-ar fi confruntat cu o lipsă de fonduri care să-i permită să tergiverseze plata pe durata celor şase luni.

Se arată de către intimată că somaţia de executare nu a mai fost emisă de un alt act de executare, urmărindu-se într-o primă etapă executarea de bună voie a obligaţiei. Se mai precizează că nu pot fi invocate dispoziţiile O.G. 22/2002 în ceea ce priveşte obligaţia de predare a bunurilor la care contestatoarea a fost obligată prin titlu, obligaţie pe care de asemenea contestatoarea nu a executat-o, întrucât termenul de şase luni la care face referire actul normativ se referă doar la obligaţiile de plată a unei sume de bani.

De asemenea, intimata arată că susţinerea contestatorilor potrivit cărora nu a primit o cerere de executare benevolă a obligaţiei este neîntemeiată, din moment ce art. 2 din OG.22/2002 arată că termenul de şase luni curge de la data la care a primit somaţia debitorul.

În ceea ce priveşte cheltuielile de executare, intimata arată că acestea au fost calculate în conformitate cu prevederile legale.

La data de 06.04.2009 intimatul B.E.J.A. SCA şi SC a depus la dosar întâmpinare prin care a invocat excepţia lipsei calităţii sale procesual pasive.

În motivarea acestei excepţii, intimatul a arătat că nu poate să existe un raport juridic între executor şi părţile din litigiu, executorul fiind chemat potrivit legii 188/2000 să exercite un serviciu public.

La dosarul cauzei a fost ataşat în copie dosarul de executare cu nr. 157/2009.

Prin încheierea de şedinţă din data de 11.05.2009 instanţa a admis excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant a D.G.F.P. Constanţa pentru Administraţia Fiscală a Oraşului Cernavodă, Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi a respins ca neîntemeiate excepţiile inadmisibilităţii formulării contestaţiei la executare şi a lipsei calităţii procesual pasive a B.E.J. A SCA şi SC

La pronunţarea acestor soluţii instanţa a avut în vedere următoarele considerente:

Faţă de soluţia pronunţată în ceea ce priveşte excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant a D.G.F.P. Constanţa pentru ceilalţi contestatori, instanţa urmează a anula contestaţia formulată de către contestatorii Administraţia Fiscală a Oraşului Cernavodă, Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pentru lipsa dovezii calităţii de reprezentant.

În ceea ce priveşte fondul contestaţiei la executare, instanţa reţine următoarele :

Prin sentinţa civilă nr. 3558/com/28.10.2008 pronunţată de Tribunalul Constanţa – Secţia Comercială a fost admisă în parte acţiunea formulată de către SC.Com Util S.R.L. în contradictoriu cu A.F.P. Cernavodă, Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice Constanţa, aceştia fiind obligaţi în solidar la predarea către reclamantă a bunurilor adjudecate de aceasta la licitaţiile publice din 22.08.2005 şi 29.08.2005, respectiv aparat aer condiţionat, excavator CT.1202, autobasculantă CT.18.PRS, autobetonieră CT.56.PRS, autobetonieră CT.55.PRS precum şi documentele de proprietate/identificare pentru respectivele bunuri.

Prin aceeaşi sentinţă contestatorii au fost obligaţi în solidar la plata către reclamantă a sumei de 881.132 lei, reprezentând despăgubiri pentru nepredarea bunurilor adjudecate şi 17.701 lei, cheltuieli de judecată efectuate în cauză.

La data de 13.02.2009 creditoarea a adresat B.E.J.A. SCA şi SC o cerere de executare silită, aceasta fiind înregistrată pe rolul B.E.J. sub nr. 157/2009.

În cadrul dosarului de executare la data de 13.02.2009 au fost întocmite procesul verbal de stabilire a cheltuielilor de executare şi somaţiile de executare, prin care intimaţilor li se adresa cererea de a proceda conform art. 387 şi 411 C.p. civ. la plata în termen de o zi a sumei de 920.225,22 lei (881.132 lei, reprezentând despăgubiri pentru nepredarea bunurilor adjudecate, 17.701, reprezentând cheltuieli de judecată şi 21.392,22 lei, reprezentând cheltuieli de executare ) precum şi de a preda conform art. 575 C.p. civ. bunurile menţionate în titlul executoriu.

Actele de executare întocmite au fost comunicate debitorilor, la dosar fiind depuse dovezile de comunicare către aceştia.

Potrivit art. 1 din O.G.22/2002 creanţele stabilite prin titluri executorii în sarcina instituţiilor publice se achită din sumele aprobate prin bugetele acestora, de la titlurile de cheltuieli la care se încadrează obligaţia de plată respectivă.

Art. 2 din acelaşi act normativ arată că dacă executarea creanţei stabilite prin titluri executorii nu începe sau continuă din cauza lipsei de fonduri, instituţia debitoare este obligată ca, în termen de 6 luni, să facă demersurile necesare pentru a-şi îndeplini obligaţia de plată. Acest termen curge de la data la care debitorul a primit somaţia de plată comunicată de organul competent de executare, la cererea creditorului.

Se instituie prin acest act normativ un regim special, derogatoriu de la regimul comun instituit de Codul de procedură civilă în ceea ce priveşte executarea silită a instituţiilor bugetare, derogare care este însă, conform deciziilor Curţii Constituţionale prin care a fost respinsă excepţia de neconstituţionalitate a acestor dispoziţii, conformă cu art. 1 din Protocolul adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului si a libertăţilor fundamentale, întrucât ordonanţa nu reglementează refuzul de a executa hotărârile judecătoreşti împotriva statului, nici întârzierea nejustificata in executare, ci numai instaurarea unui climat de ordine financiar-bugetara, care nu scuteşte, ci, dimpotrivă, obliga ordonatorii de credite la demersuri pentru a obţine prevederi in buget pentru satisfacerea obligaţiilor înscrise in titluri executorii.

În cauza Şandor contra României, Curtea Europeană de Drepturilor Omului a statuat că: „Administraţia constituie un element al statului de drept, interesul său fiind identic cu cel al unei bune administrări a justiţiei. Pe cale de consecinţă, dacă administraţia refuză sau omite să execute o hotărâre judecătorească ori întârzie în executarea acesteia, garanţiile art. 6 de care a beneficiat justiţiabilul în faţa instanţelor judecătoreşti îşi pierd orice raţiune de a fi (Hornsby împotriva Greciei, Hotărârea din 19 martie 1997).

Curtea Europeană a Drepturilor Omului aminteşte că nu este oportun să-i ceri unei persoane, care în urma unei proceduri judiciare a obţinut o creanţă împotriva statului, să recurgă la procedura de executare silită pentru a obţine satisfacţie (Cauza Metaxas împotriva Greciei).

Curtea a concluzionat în numeroase alte cauze că, prin refuzul de a executa sentinţa, precum şi prin refuzul plăţii cheltuielilor de judecată dispuse de către instanţele judecătoreşti, autorităţile naţionale au lipsit partea de un acces efectiv la justiţie în privinţa executării unei hotărâri definitive pronunţate în favoarea sa, fapt ce conduce la încălcarea art. 6 alin. 1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

Curtea a statuat, de asemenea, că refuzul autorităţilor de a aloca sumele necesare plăţii debitului constituie o atingere adusă drepturilor intimaţilor ce decurg din art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţie, în acest sens fiind emise mai multe hotărâri ( ex. Cauza Sanglier împotriva Franţei, cauza Shmalko c. Ucrainei etc.).

Aşa cum rezultă din cele arătate anterior, art. 6 paragraful 1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, în maniera în care a fost interpretat de către Curtea Europeană, impune statului (şi instituţiilor publice) obligaţia pozitivă de a se „plia” la hotărârile judecătoreşti definitive şi obligatorii prin care a fost obligat la plata unor sume de bani, nefiind oportun „să se ceară unei persoane, care a obţinut o creanţă contra statului, în urma unei proceduri judiciare, să trebuiască apoi să iniţieze procedura executării pentru satisfacerea creanţei sale”.

În consecinţă, statul nu poate să refuze, să omită sau să întârzie într-un mod nerezonabil executarea unor asemenea hotărâri, lipsa fondurilor nefiind considerată un motiv justificat pentru întârziere.

Constatând că instituţia debitoare nu s-a conformat dispoziţiilor titlului executoriu de bună voie, instanţa urmează a analiza în ce măsură procedura executării silite declanşată de către creditoare este conformă dispoziţiilor legale interne şi jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului.

Analizând dispoziţiile legale sus menţionate şi văzând jurisprudenţa constantă a Curţii Europene a Drepturilor Omului prin care s-a statuat că se încalcă dreptul de acces la instanţă reglementat de art. 6 paragraful 1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului în măsura în care statul nu întreprinde demersuri pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti într-un termen rezonabil, instanţa reţine că procedura specială de executare silită a instituţiilor bugetare debutează, la fel ca şi în dreptul comun, cu o somaţie de executare, în ipoteza în care debitorul – instituţie bugetară nu a înţeles să execute de bună voie obligaţia stabilită prin titlul executoriu.

În cauza de faţă, din examinarea dosarului de executare cu nr. 157/2009 al B.E.J.A. Stoica Constantin Adrian şi Stoica Constantin Gabriela Simona, instanţa reţine că au fost respectate dispoziţiile legale în materie de executare, fiind emisă şi comunicată potrivit prevederilor legale somaţia de executare debitorilor.

Susţinerile contestatoarei, potrivit cărora în mod nelegal s-ar fi emis somaţia de executare întrucât nu a fost emisă în prealabil o cerere de executare benevolă, nu pot fi primite de către instanţă, în condiţiile în care executarea benevolă se putea face de către contestatoare direct în baza titlului executoriu, fără îndeplinirea vreunei alte formalităţi prealabile.

Finalitatea procesului civil este dată de executarea hotărârii pronunţate, executare care se face de bunăvoie potrivit dispoziţiilor art. 371 indice 1 C.p. civ., în cazul în care debitorul a înţeles să se conformeze dispozitivului titlului executoriu, sau prin executare silită, atunci când acesta nu execută de bunăvoie obligaţia la care face referire titlul executoriu.

Or, în cauza de faţă contestatoarea a participat activ la procesul în urma căruia s-a emis titlul executoriu iar acesta i-a fost comunicat, astfel că existau toate premisele pentru ca aceasta să execute benevol obligaţiile stabilite în sarcina sa, nefiind necesare în acest sens îndeplinirea unor alte formalităţi.

Singurele formalităţi reglementate de lege în această materie vizează executarea silită, procedură care, potrivit art. 387 C.p.civ. , începe doar după emiterea şi eventual comunicarea către debitor a somaţiei de executare, emiterea somaţiei de executare având în acelaşi timp şi rolul de a facilita plata benevola si de a nu expune creditorul unei executări silite, care presupune uneori blocări ale conturilor sau plata unor onorarii substanţiale.

Reţinând că emiterea somaţiei a fost dispusă în conformitate cu prevederile legale, inclusiv ale O.G. 22/2002, instanţa apreciază că pentru a fi incident în cauză termenul de şase luni la care face referire art. 2 din O.G. 22/2002, termen în care instituţia publică debitoare poate să efectueze demersuri în vederea obţinerii fondurilor necesare realizării plăţii, este necesar ca executarea silită să nu poată să înceapă sau să nu poată continua din cauza lipsei de fonduri, fapt ce urmează a fi dovedit însă se o manieră credibilă de către instituţia debitoare.

În cauza de faţă titlul executoriu a fost emis la 28.10.2008 iar executarea silită a început prin emiterea somaţiei la 13.02.2009, debitoarea nefăcând nici o dovadă cu privire la disponibilităţile sale financiare la momentul primirii somaţiei, prin prezentarea măcar a unui tabel comparativ cu sumele disponibile, respectiv cerute.

Nefăcându-se dovada că executarea silită nu poate începe din lipsa fondurilor, instanţa apreciază că termenul de şase luni, în care aceasta ar fi putut întreprinde demersuri în vederea obţinerii resurselor financiare, nu se mai aplică, procedura executării silite putând să continue potrivit dreptului comun.

Instanţa reţine că se face de către contestatoare o interpretare eronată a dispoziţiilor art. 2 din O.G.22/2002, contestatoarea considerând că termenul de şase luni se aplică de plano, ori de câte ori se execută o creanţă împotriva unei instituţii publice.

Această interpretare este neconformă însă Constituţiei şi jurisprudenţei constante a Curţii Europene a Drepturilor Omului, scopul edictării O.G. 22/2002 nefiind acela de a crea o disciminare între ceilalţi debitori şi debitorii instituţii publice, prin acordarea acestora din urmă a unui «termen de graţie», ci de a stabili măsurile ce se impun pentru ca ordonatorii de credite să efectueze demersuri pentru a obţine prevederi in buget pentru satisfacerea obligaţiilor înscrise in titluri executorii. Ori, aceste măsuri se dispun doar în situaţia în care se face dovada că în bugetul aprobat al instituţiei pentru exerciţiul financiar respectiv nu există alocate sume pentru executarea titlurilor executorii.

În plus, instanţa constată că prin titlul executoriu contestatoarea a fost obligată şi la predarea unor bunuri, ori nu se poate susţine că pentru predarea unor bunuri mobile – obligaţie de a face – este necesară alocarea unor sume de bani şi eventual solicitarea acestora de la ordonatorii de credite superiori, motiv pentru care susţinerile contestatoarei cu privire la nelegalitatea acelor de executare apar ca neîntemeiate.

În ceea ce priveşte cheltuielile de executare pretinse de către B.E.J.A. Stoica Constantin Adrian şi Stoica Constantin Gabriela instanţa constată că ele sunt calculate în conformitate cu prevederile art. 37 al. 1 ale Legii 188/2000, încadrându-se în limitele maximale stabilite de actul normativ, ele fiind datorate din moment ce debitoarea nu a înţeles să execute de bună voie obligaţiile stabilite prin titlul executoriu.

Pentru considerentele de fapt şi de drept expuse, reţinând că procedura executării silite s-a desfăşurat în conformitate cu dispoziţiile legale, instanţa urmează să respingă ca neîntemeiată contestaţia la executare formulată de contestatoare Direcţia Generală a Finanţelor Publice Constanţa împotriva actelor de executare silită efectuate în dosarul de executare cu nr. 157/2009 al B.E.J.A. SCA şi SC .

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge ca neîntemeiată contestaţia la executare formulată de contestatoarea Direcţia Generala a Finanţelor Publice Constanţa, cu sediul în Constanţa, Bd. I. Gh. Duca, nr. 18, în contradictoriu cu intimaţii S.C. COM UTIL S.R.L. , cu sediul în Constanţa, str. Interioară, nr. 4 şi B.E.J.A SCA şi SC .

Anulează contestaţia la executare formulată de contestatoarele Administraţia Finanţelor Publice a Oraşului Cernavodă, Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin reprezentant Direcţia Generală a Finanţelor Publice Constanţa pentru lipsa dovezii calităţii de reprezentant.

Cu drept la recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 30.06.2009.

Etichete:

Contestatie la executare

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA CONSTANŢA

SECTIA CIVILĂ

Operator de date cu caracter personal nr. 3047

Dosar nr. 7576/212/2009

SENTINŢA CIVILĂ NR. 11 705

Şedinţa publică de la 30 Iunie 2009

Completul constituit din:

PREŞEDINTE Romeo Glodeanu

GREFIER Cristina Borţoi

Pe rol judecarea cauzei civile promovată de către contestatoarea VASILE MARIOARA în contradictoriu cu intimatul ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR. 516, având ca obiect contestaţie la executare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă în faţa instanţei administratorul Asociaţieie de Proprietari nr. 516, fără delegaţie depusă în dosar, lipsă fiind contestatoarea.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S – a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă.

Administratorul Asociaţieie de Proprietari nr. 516 depune la dosar delegaţie de reprezentare, care după consultare este restituită de către instanţă, constatându – se că aceasta vizează altă cauză aflată pe rolul Judecătoriei Constanţa.

Instanţa, luând act că nici una dintre părţi nu s – a prezentat la strigarea cauzei şi având în vedere că nu s – a solicitat judecata în lipsă, rămâne în pronunţare pe suspendarea cauzei în baza art. 242 alin. 1 pct. 2 C.pr.civ.

După ce instanţa a rămas în pronunţare cu privire la suspendarea cauzei în baza art. 242 alin. 1 pct. 2 C.pr.civ. se prezintă în faţa instanţei contestatoarea, sens în care instanţa revine asupra sesizării privind suspendarea cauzei.

Instanţa pune în discuţie cererea de suspendare a cauzei formulată de către contestatoare în baza art. 244 alin. 1 C.pr.civ.

Contestatoarea precizează că cererea formulată la Parchet se află în acte premergătoare.

Instanţa respinge cererea de suspendare a cauzei formulată în baza art. 244 alin. 1 C.pr.civ. constatând că în dosarul penal despre care face vorbire contestatoarea, format ca urmare a plângerii penale nr. 305/P/2009 nu s –a început urmărirea penală şi nu s – au îndeplinit condiţiile obligatorii prevăzute la art. 244 alin. 1 pct. 2 C.pr.civ., respectiv, începerea urmăririi penale.

Instanţa constatând că în prezenta cauză nu mai sunt cereri de formulat sau probe de administrat acordă cuvântul pe fondul cauzei.

Contestatoarea, având cuvântul solicită instanţei respingerea întâmpinării, arătând că aceasta este formulată ca o cerere reconvenţională cu două cauze. Celălalt aspect, referitor la mărirea sumelor nu face obiectul prezentei acţiuni. A contestat actele de procedură, acestea având vicii. Arată că întreg dosarul de expertiză are vicii, fiind vorba despre acte false.

INSTANŢA

Deliberand asupra actiunii civile de fata constata urmatoarele:

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 25.03.2009, contestatoarea VASILE MARIOARA a solicitat, in contradictoriu cu intimata ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.516 CONSTANTA, anularea somatie ce i-a fost comunicata de de BEJA Deacu Vasile si Gavrilescu Alin in dosarul de executare nr.113/2009.

In motivarea cererii sale, contestatoarea a aratat ca in somatia ce i-a fost transmisa la data de 13.03.2009 domiciliul sau este indicat gresit in sensul ca este mentionata scara D si nu scara C, astfel cum este corect. Precizeaza in continuare ca nu are cunostinta de suma pe care treebuie sa o achite in mod efectiv, intrucat in cele doua somatii ce i-au fost transmise sunt mentionate sume diferite, respectiv 19.338,36 lei in prima somatie si 3556,53 lei in cea de-a doua somatie. Invedereaza si faptul ca a achitat din suma totala pe care o9 datora intimatei suma de 800 lei, suma ce nu este consemnata in procesul verbal intocmit la data de 13.03.2009.

Pentru dovedirea cererii sale, reclamanta a anexat mai multe inscrisuri, filele 8-23.

In drept sunt invocate dispozitiile art.399 si urmatoarele Cod procedura civila.

Intimata nu a formulat intampinare, dar a depus la dosar concluzii scrise, filele 56-58.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Contestatoarea Vasile Marioara are de achitat, in baza sentintei civile nr.14369/19.11.2007 pronuntata de Judecatoria Constanta, suma totala de 14781.83 lei catre Asociatia de proprietari nr.516 Constanta.

In baza hotararii judecatoresti susmentionate, devenita titlu executoriu, BEJA Deacu si Gavrilescu a deschis dosarul de executare silita nr.113/2009 in scopul recuperarii creantei datorata de contestatoare intimatei Asociatia de Proprietari nr.516 Constanta. In cadrul dosarului de executare silita, contestatoarei i-au fost transmise doua somatii, prima la data de 02.02.2009 pentru suma totala de 19278.86, iar cea de-a doua la data de 09.03.2009 pentru suma totala de 19.338,36 lei. Ambele somatii au anexat si procesul verbal de stabilire a cheltuielilor de executare in care se consemneaza, pentru cea de-a doua somatie, cheltuieli de executare in cuantum superior fata de prima somatie, aspect firesc avand in vedere ca suplimentarea cheltuielilor necesar a fi efectuate cu emiterea unei somatii in plus.

Sub aspectul mentionarii in continutul somatiilor transmise a unei adrese consemnate incorect, instanta retine ca, din moment ce contestatoarea a intrat in posesia ambelor somatii aceasta nu a suferit nici un prejudiciu procesual, ori in lipsa acestui prejudiciu anularea acestor inscrisuri nu poate fi dispusa.

Cat priveste achitarea partiala a debitului de catre contestatoare, instanta retine ca urmarirea silita indreptata impotriva sa urmeaza a fi stinsa la data achitarii integrale a debitului stabilit in cuprinsul titlului executoriu. Emiterea somatiilor pentru acelasi cuantum al debitului total datorat s-a facut de catre executorul judecatoresc in scopul individualizarii creantei imputata contestatoarei Vasile Marioara, drepturile contestatoarei nefind vatamate prin simpla consemnare a nivelului creantei stabilita prin hotararea judecatoreasca ce constituie titlu executoriu in cauza.

Concluzionand asupra actiunii civile deduse judecatii si retinand argumentele expuse in cele ce preced, precum si faptul ca, in faza de executare silita, drepturile contestatoarei nu au fost prejudiate, instanta va respinge ca neintemeiata cererea avnd ca obiect contestatie la executare formulata de Vasile Marioara.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge cererea formulată de către de către contestatoarea VASILE MARIOARA cu domiciliul în CONSTANTA, str. CAMELIEI, nr. 2, bl. L3, sc. C, parter, ap. 43, Judeţ CONSTANŢA în contradictoriu cu intimatul ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR. 516 cu sediul în CONSTANTA, CAMELIEI, nr. 2, bl. L3, sc. D, Judeţ CONSTANŢA, ca neîntemeiată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică, azi 30.06. 2009.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Romeo Glodeanu Cristina Borţoi

Red.jud. RG/22.09.2009

Tehnored.CB/23.09.2009/4ex Emis 2 comunicări

Etichete:

Contestaţie la executare

Dosar nr. 25083/212/2008

R O M Â N I A

JUDECATORIA CONSTANTA

SECTIA CIVILA

SENTINTA CIVILA NR. 1577

Sedinta publica de la 27.01.2009

Pe rol judecarea cauzei Civil privind pe contestator BOC, intimati B.E.J. VS, DIM, MAR, SOC, SAG, având ca obiect contestatie la executare suspendare la executare

La apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta reprezentantul contestatorului avocat BO conform împuternicirii avocatiale depusa la dosar, lipsind intimatii..

Prezenta actiune s-a timbrat cu suma de 194 ,00 lei conform chitantei depusa si anulata la dosar si 3.00 lei timbru judiciar.

Procedura este legal îndeplinita.

Reprezentantul contestatorului precizeaza ca la dosarul cauzei nu se regaseste actul de adjudecare emis de catre executorul judecatoresc, solicitând emiterea unei adrese catre Biroul Executorului Judecatoresc pentru a comunica actul de adjudecare , urmând ca în masura în care este depus, sa atace si acest înscris si sa cheme în judecata si adjudecatarul.

Instanta, respinge solicitarea contestatoarei de a se depune la dosar actului de adjudecare de catre Biroul Executorului Judecatoresc, nefiind util cauzei în raport cu obiectul cererii de chemare în judecata, acest act neavând legatura cu fondul pretentiilor deduse judecatii, respectiv modalitatea emiterii actului de adjudecare.

Instanta, acorda cuvântul pe exceptia tardivitatii formularii prezentei contestatii invocata de intimat în cuprinsul întâmpinarii.

Reprezentantul contestatoarei solicita respingerea exceptiei întrucât prezenta contestatie a fost formulata în special împotriva procesului verbal de licitatie întocmit la data de 27.10.2008 si actelor subsecvente acestuia, iar termenul limita de înregistrare a contestatiei s-ar fi împlinit la data de 12.11.2008. Solicita a se observa ca actiunea a fost înregistrata la data de 11.11.2009.

Instanta acorda cuvântul contestatoarei pe fondul cauzei.

Având cuvântul, reprezentantul contestatoarei, solicita admiterea contestatiei la executare sa se dispuna anularea tuturor formelor de executare întocmite de catre executorul judecatoresc, acestea fiind îndeplinite cu încalcarea dispozitiilor legale prevazuta de 506 C.p.c. , art 43 din Statul Uniunii nationale a Executorilor.

INSTANTA,

Deliberand asupra cauzei civile de fata constata urmatoarele:

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 11.11.2008, sub nr. 25083/212/2008, contestatorul BOC a solicitat, in contradictoriu cu intimatii B.E.J. VS, DIM, MAR, SOC si SAG, pronuntarea unei hotarari prin care sa se dispuna anularea tuturor formelor de executare silita efectuate in cadrul dosarului de executare nr. x/2008 intocmit de executorul judecatoresc VS.

In motivarea cererii, contestatorul arata ca s-a inscris la o licitatie publica avand ca obiect un imobil apartament, a carei publicatie de vanzare a fost intocmita si afisata de Biroul executorului judecatoresc VS. Arata contestatorul ca pretul de pornire al licitatie a fost de 362.024 lei, dar, intrucat la data stabilita nu s-a prezentat niciun participant la licitatie, aceasta a fost reprogramata pentru data de 27.10.2008, orele 10.00. La aceasta data, conform prevederilor legale aplicabile in materie, pretul de pornire al licitatiei a fost diminuat cu 25%, respectiv ajungand la suma de 271.518 lei. Invedereaza contestatorul ca, desi a achitat o cautiune de 10% din cuantumul sumei de pornire a celei de-a doua licitatii, executorul judecatoresc i-a solicitat achitarea diferentei pana la nivelul de 10% din pretul de pornire a primei licitatii. Precizeaza contestatorul ca a plecat imediat sa achite contravaloarea diferentei, dar, in momentul in care s-a intors la biroul executorului judecatoresc, i s-a adus la cunostinta ca, intre timp, licitatie s-a tinut, imobilul fiind adjudecat.

Pentru dovedirea actiunii, au fost depuse la dosar inscrisuri, filele 4-7. De asemenea, a fost solicitat de la B.E.J VS dosarul de executare nr. x/2008.

In drept, cererea a fost motivata pe dispozitiile art.112, 399, 488, 500 si 504 Cod procedura civila.

Intimatii B.E.J VS si SAG au formulat intampinare. Primul intimat a aratat, in esenta, ca pretul care trebuia achitat de contestator drept cautiune era de 10% din pretul initial de pornire al licitatiei pentru imobilul-apartament si nu de 10% din pretul de pornire a celei de-a doua licitatii. Intimatul SAG a invocat, pe cale de exceptie, tardivitatea formularii contestatiei la executare, aratand ca publicatia de vanzare a fost afisata la data de 13.02.2008, iar actiunea a fost introdusa la instanta pe data de 11.11.2008, asadar cu depasirea termenului de 15 zile, prevazut de art.401 alin.1 C.p.c. Pe fond, a solicitat respingerea contestatiei motivat de imprejurarea neachitarii de catre contestator a cautiunii in cuantum de 10% din pretul de pornire al licitatiei, respectiv 10% din suma de 362.024 lei.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

In dosarul de executare silita nr.257/2008 al Biroului Executorului Judecatoresc VS a fost scos la licitatie publica imobilul-spatiu comercial situat in mun.Constanta, str. SM. Ca urmare a expertizei tehnice imobiliare extrajudiciare efectuate in dosarul de executare silita mentionat, valoarea de circulatie a imobilului apartament a fost stabilita la suma de 362.024 lei.

Pretul stabilit prin raportul de expertiza extrajudiciara a fost fixat si de executorul judecatoresc ca pret de pornire al licitatiei publice pentru vanzarea spatiului comercial supus executarii silite. In acest sens, executorul judecatoresc a afisat publicatia de vanzare pentru imobil, iar data fixata pentru licitatie a fost stabilita ca fiind 13.10.2008. Din actele aflate la dosar, rezulta ca nicio persoana nu a fost prezenta la acest termen, in calitate de licitator.

Licitatia a fost reprogramata pentru data de 27.10.2008. In continutul publicatiei de vanzare efectuata de executorul judecatoresc si afisata, spre aducere la cunostinta publica, la data de 13.10.2008, se mentioneaza ca pretul de pornire al licitatiei este de 75% din valoarea pretului initial stabilit, respectiv 271.518 lei. La final se specifica faptul ca ofertantii care doresc sa participe la licitatie sunt obligati sa depuna o cautiune de 10% din pretul la care a fost evaluat imobilul.

La termenul stabilit pentru cea de-a doua licitatie, contestatorul nu este admis ca participant, executorul judecatoresc solicitandu-i acestuia completarea cautiunii cu diferenta dintre procentul de 10% achitat de acesta din pretul de pornire a licitatiei ce avea loc in acea zi si procentul de 10% datorat pentru prima licitatie. In intervalul de timp in care contestatorul a lipsit de la sediul biroului judecatoresc pentru a achita aceasta diferenta, licitatia s-a tinut, la intoarcere contestatorul fiind informat ca imobilul a fost adjudecat.

Prin urmare, observand succesiunea actelor de executare silite efectuate in dosarul de executare nr.x/2008, instanta retine ca interesul contestatorului BOC de a contesta aceste acte s-a nascut la data de 27.02.2008, data la care nu a putut participa la licitatia publica desfasurata pentru vanzarea imobilului pe care acesta dorea sa-l achizitioneze. In raport cu aceasta data, momentul promovarii actiunii civile pe rolul instantei de judecata, respectiv 11.11.2008, apare ca fiind in interiorul termenului de 15 zile edictat de art.401 alin.1 Cod procedura civila.

Pentru considerentele expuse, instanta va respinge ca neintemeiata exceptia tardivitatii formularii prezentei contestatii, exceptie invocata in continutul intampinarii de catre intimatul SAG.

Pe fondul cauzei, va fi retinuta incidenta dispozitiilor art.506 alin.1 Cod procedura civila, potrivit carora persoanele care vor sa cumpere imobilul la licitatie sunt obligate sa depuna la Trezoreria Statului, la C.E.C. –S.A. sau la orice alta institutie bancara, la dispozitia executorului judecatoresc, pana la termenul stabilit pentru vanzare, o cautiune reprezentand 10% din pretul de incepere a licitatiei pentru termenul respectiv. Dovada consemnarii se va atasa ofertei de cumparare.

Dupa cum se poate observa, textul legal suscitat este redactat intr-o forma lipsita de echivoc, impunand participantilor la licitatia publica obligatia de a achita o cautiune in cuantum de 10% din pretul de pornire al licitatiei pentru acel termen, indiferent daca, precum a fost ipoteza in speta, pretul de pornire al licitatiei pentru termenele anterioare a fost mai mare.

Concluzionand asupra cauzei deduse judecatii si retinand ca persoana contestatoare a fost privata de dreptul sau de a participa la licitatia din data de 27.10.2008 organizata de B.E.J VS, instanta urmeaza a admite contestatia la executare formulata de BOC, cu consecinta anularii tuturor formelor de executare silita efectuate in dosarul de executare nr. x/2008.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge exceptia tardivitatii contestatiei la executare invocate în continutul întâmpinarii de intimatul SAG.

Anuleaza formele de executare silita efectuate de B.E.J. VS în dosarul de executare silita nr. x/2008.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi 27.01.2009.

Dosar nr. 25083/212/2008

R O M Â N I A

JUDECATORIA CONSTANTA

SECTIA CIVILA

SENTINTA CIVILA NR. 1577

Sedinta publica de la 27.01.2009

Pe rol judecarea cauzei Civil privind pe contestator BOC, intimati B.E.J. VS, DIM, MAR, SOC, SAG, având ca obiect contestatie la executare suspendare la executare

La apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta reprezentantul contestatorului avocat BO conform împuternicirii avocatiale depusa la dosar, lipsind intimatii..

Prezenta actiune s-a timbrat cu suma de 194 ,00 lei conform chitantei depusa si anulata la dosar si 3.00 lei timbru judiciar.

Procedura este legal îndeplinita.

Reprezentantul contestatorului precizeaza ca la dosarul cauzei nu se regaseste actul de adjudecare emis de catre executorul judecatoresc, solicitând emiterea unei adrese catre Biroul Executorului Judecatoresc pentru a comunica actul de adjudecare , urmând ca în masura în care este depus, sa atace si acest înscris si sa cheme în judecata si adjudecatarul.

Instanta, respinge solicitarea contestatoarei de a se depune la dosar actului de adjudecare de catre Biroul Executorului Judecatoresc, nefiind util cauzei în raport cu obiectul cererii de chemare în judecata, acest act neavând legatura cu fondul pretentiilor deduse judecatii, respectiv modalitatea emiterii actului de adjudecare.

Instanta, acorda cuvântul pe exceptia tardivitatii formularii prezentei contestatii invocata de intimat în cuprinsul întâmpinarii.

Reprezentantul contestatoarei solicita respingerea exceptiei întrucât prezenta contestatie a fost formulata în special împotriva procesului verbal de licitatie întocmit la data de 27.10.2008 si actelor subsecvente acestuia, iar termenul limita de înregistrare a contestatiei s-ar fi împlinit la data de 12.11.2008. Solicita a se observa ca actiunea a fost înregistrata la data de 11.11.2009.

Instanta acorda cuvântul contestatoarei pe fondul cauzei.

Având cuvântul, reprezentantul contestatoarei, solicita admiterea contestatiei la executare sa se dispuna anularea tuturor formelor de executare întocmite de catre executorul judecatoresc, acestea fiind îndeplinite cu încalcarea dispozitiilor legale prevazuta de 506 C.p.c. , art 43 din Statul Uniunii nationale a Executorilor.

INSTANTA,

Deliberand asupra cauzei civile de fata constata urmatoarele:

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 11.11.2008, sub nr. 25083/212/2008, contestatorul BOC a solicitat, in contradictoriu cu intimatii B.E.J. VS, DIM, MAR, SOC si SAG, pronuntarea unei hotarari prin care sa se dispuna anularea tuturor formelor de executare silita efectuate in cadrul dosarului de executare nr. x/2008 intocmit de executorul judecatoresc VS.

In motivarea cererii, contestatorul arata ca s-a inscris la o licitatie publica avand ca obiect un imobil apartament, a carei publicatie de vanzare a fost intocmita si afisata de Biroul executorului judecatoresc VS. Arata contestatorul ca pretul de pornire al licitatie a fost de 362.024 lei, dar, intrucat la data stabilita nu s-a prezentat niciun participant la licitatie, aceasta a fost reprogramata pentru data de 27.10.2008, orele 10.00. La aceasta data, conform prevederilor legale aplicabile in materie, pretul de pornire al licitatiei a fost diminuat cu 25%, respectiv ajungand la suma de 271.518 lei. Invedereaza contestatorul ca, desi a achitat o cautiune de 10% din cuantumul sumei de pornire a celei de-a doua licitatii, executorul judecatoresc i-a solicitat achitarea diferentei pana la nivelul de 10% din pretul de pornire a primei licitatii. Precizeaza contestatorul ca a plecat imediat sa achite contravaloarea diferentei, dar, in momentul in care s-a intors la biroul executorului judecatoresc, i s-a adus la cunostinta ca, intre timp, licitatie s-a tinut, imobilul fiind adjudecat.

Pentru dovedirea actiunii, au fost depuse la dosar inscrisuri, filele 4-7. De asemenea, a fost solicitat de la B.E.J VS dosarul de executare nr. x/2008.

In drept, cererea a fost motivata pe dispozitiile art.112, 399, 488, 500 si 504 Cod procedura civila.

Intimatii B.E.J VS si SAG au formulat intampinare. Primul intimat a aratat, in esenta, ca pretul care trebuia achitat de contestator drept cautiune era de 10% din pretul initial de pornire al licitatiei pentru imobilul-apartament si nu de 10% din pretul de pornire a celei de-a doua licitatii. Intimatul SAG a invocat, pe cale de exceptie, tardivitatea formularii contestatiei la executare, aratand ca publicatia de vanzare a fost afisata la data de 13.02.2008, iar actiunea a fost introdusa la instanta pe data de 11.11.2008, asadar cu depasirea termenului de 15 zile, prevazut de art.401 alin.1 C.p.c. Pe fond, a solicitat respingerea contestatiei motivat de imprejurarea neachitarii de catre contestator a cautiunii in cuantum de 10% din pretul de pornire al licitatiei, respectiv 10% din suma de 362.024 lei.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

In dosarul de executare silita nr.257/2008 al Biroului Executorului Judecatoresc VS a fost scos la licitatie publica imobilul-spatiu comercial situat in mun.Constanta, str. SM. Ca urmare a expertizei tehnice imobiliare extrajudiciare efectuate in dosarul de executare silita mentionat, valoarea de circulatie a imobilului apartament a fost stabilita la suma de 362.024 lei.

Pretul stabilit prin raportul de expertiza extrajudiciara a fost fixat si de executorul judecatoresc ca pret de pornire al licitatiei publice pentru vanzarea spatiului comercial supus executarii silite. In acest sens, executorul judecatoresc a afisat publicatia de vanzare pentru imobil, iar data fixata pentru licitatie a fost stabilita ca fiind 13.10.2008. Din actele aflate la dosar, rezulta ca nicio persoana nu a fost prezenta la acest termen, in calitate de licitator.

Licitatia a fost reprogramata pentru data de 27.10.2008. In continutul publicatiei de vanzare efectuata de executorul judecatoresc si afisata, spre aducere la cunostinta publica, la data de 13.10.2008, se mentioneaza ca pretul de pornire al licitatiei este de 75% din valoarea pretului initial stabilit, respectiv 271.518 lei. La final se specifica faptul ca ofertantii care doresc sa participe la licitatie sunt obligati sa depuna o cautiune de 10% din pretul la care a fost evaluat imobilul.

La termenul stabilit pentru cea de-a doua licitatie, contestatorul nu este admis ca participant, executorul judecatoresc solicitandu-i acestuia completarea cautiunii cu diferenta dintre procentul de 10% achitat de acesta din pretul de pornire a licitatiei ce avea loc in acea zi si procentul de 10% datorat pentru prima licitatie. In intervalul de timp in care contestatorul a lipsit de la sediul biroului judecatoresc pentru a achita aceasta diferenta, licitatia s-a tinut, la intoarcere contestatorul fiind informat ca imobilul a fost adjudecat.

Prin urmare, observand succesiunea actelor de executare silite efectuate in dosarul de executare nr.x/2008, instanta retine ca interesul contestatorului BOC de a contesta aceste acte s-a nascut la data de 27.02.2008, data la care nu a putut participa la licitatia publica desfasurata pentru vanzarea imobilului pe care acesta dorea sa-l achizitioneze. In raport cu aceasta data, momentul promovarii actiunii civile pe rolul instantei de judecata, respectiv 11.11.2008, apare ca fiind in interiorul termenului de 15 zile edictat de art.401 alin.1 Cod procedura civila.

Pentru considerentele expuse, instanta va respinge ca neintemeiata exceptia tardivitatii formularii prezentei contestatii, exceptie invocata in continutul intampinarii de catre intimatul SAG.

Pe fondul cauzei, va fi retinuta incidenta dispozitiilor art.506 alin.1 Cod procedura civila, potrivit carora persoanele care vor sa cumpere imobilul la licitatie sunt obligate sa depuna la Trezoreria Statului, la C.E.C. –S.A. sau la orice alta institutie bancara, la dispozitia executorului judecatoresc, pana la termenul stabilit pentru vanzare, o cautiune reprezentand 10% din pretul de incepere a licitatiei pentru termenul respectiv. Dovada consemnarii se va atasa ofertei de cumparare.

Dupa cum se poate observa, textul legal suscitat este redactat intr-o forma lipsita de echivoc, impunand participantilor la licitatia publica obligatia de a achita o cautiune in cuantum de 10% din pretul de pornire al licitatiei pentru acel termen, indiferent daca, precum a fost ipoteza in speta, pretul de pornire al licitatiei pentru termenele anterioare a fost mai mare.

Concluzionand asupra cauzei deduse judecatii si retinand ca persoana contestatoare a fost privata de dreptul sau de a participa la licitatia din data de 27.10.2008 organizata de B.E.J VS, instanta urmeaza a admite contestatia la executare formulata de BOC, cu consecinta anularii tuturor formelor de executare silita efectuate in dosarul de executare nr. x/2008.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge exceptia tardivitatii contestatiei la executare invocate în continutul întâmpinarii de intimatul SAG.

Anuleaza formele de executare silita efectuate de B.E.J. VS în dosarul de executare silita nr. x/2008.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi 27.01.2009.

Etichete:

CONTESTAŢIE LA EXECUTARE.TARDIVITATEA CONTESTAŢIEI ÎMPOTRIVA PROCESULUI-VERBAL DE ÎNFIINŢARE A SECHESTRULUI ASIGURĂTOR.OBLIGAŢIA DEBITORULU DE A CONSEMNA LA C.E.C. VALOAREA BUNULUI RECLAMAT ATUNCI CÂND ÎŞI ÎNTEMEIAZĂ CEREREA DE ÎNCETARE SAU DE SUSPENDAREA A EXECUTĂRII SILITE PE DISPOZIŢIILE ART.428 COD PROC.CIVILĂ

Sentinţa civilă nr.728 -dosar nr.790/269/2010

Prin cererea inregistrată la această instanţă la data de 25.02.2010 şi înregistrală sub nr.790/269/2010, contestatorul I. N. a solicitat, în contradictoriu cu intimatul N. F., anularea procesului-verbal de sechestru din data de 00.00.2000 al Biroului executorului judecătoresc E. A. din dosarul de executare nr.000/2008 şi încetarea executarii silite pornite impotriva sa în acelaşi dosar al biroului executorului judecătoresc.

In motivarea cererii, contestatorul arată că la data de 25.06.2008, la cererea creditorului N. F., a fost somat de Biroul executorului judecătoresc E. A. să plătească în termen de 3 zile suma de 7.907,9 lei despăgubiri şi 357 lei cheltuieli de executare.

La data de 07.07.2008 executorul judecătoresc a înfiinţat sechestrul asigurător asupra autoturismului Skoda Octavia cu nr. de înmatriculare 00-00-000 şi asupra autoturismului Dacia 1300 cu nr. de înmatriculare 00-00-000.Contestatorul arată că a achitat integral suma din somaţia de plată şi cheltuielile de executare, astfel că la data de 09.02.2010 a cerut executorului judecătoresc să dispună ridicarea sechestrului instituit pe cele două autoturisme şi să înceteze executarea în termen de 24 de ore de la data primirii cererii.Întrucat executorul judecătoresc nu a dat curs cererii sale, contestatotul a formulat aceasta cerere pe care a întemeiat-o pe dispoziţiile art.428 C.pr.civilă.

A timbrat cererea cu 16 lei taxă de timbru şi 0,30 lei timbru judiciar şi a depus la dosarul cauzei copia cererii înaintate Biroului executorului judecătoresc, ordinele de încasare din datele de 29.01.2010, 10.12.2009, 27.10.2009 şi 6.10.2009, de la Banca Comerciala Romana SA, procese verbale din data de 10.06.2009, 23.04.2009, 23.03.2009, 09.02.2009, 23.01.2009, 22.12.2008, 02.12.2008, 27.10.2008, 26.09.2008, 13.08.2008 şi 07.07.2008, procese verbale eliberate de executorul judecătoresc şi care atestă încasarea a diferite sume de bani în contul creanţei intimatului.

Prin procesul verbal din data de 07.07.2008, executorul judecatoresc a încasat pentru intimat suma de 2300 lei din totalul de 7.907,9 lei, despăgubiri restante pentru perioada mai 2007-iunie 2008, actualizate, şi, totodată, a înfiinţat sechestrul asigurător cu privire la cele două autoturisme marca Skoda Octavia si Dacia 1300, ambele in stare de funcţionare, bunurile ramânând în custodia debitorului, respectiv a contestatorului din prezenta cauză.

La rândul său, intimatul a formulat întâmpinare, solicitand respingerea contestaţiei cu motivarea că acţiunea în anulare a procesului-verbal de sechestru este tardiv formulată. De asemenea a solicitat sa se constate că cererea nu a fost suficient timbrată iar ca acţiunea de încetare a executării silite este neîntemeiată.A solicitat si cheltuieli de judecată.

Se arată în întâmpinare că prin sentinţa civilă nr.1117/7.06.2001 pronuţată de Judecătoria B. in dosarul nr. 0000/2000, contestatorul a fost obligat în solidar cu M. T. Co SRL la plata sumei de 553 lei lunar către intimat pana la incetarea starii de incapacitate a acestuia.

În dosarul de executare nr. 000/2008 s-a început executarea silită in două forme, respectiv poprire si executare silită mobiliară pentru acoperirea întregii creanţe, din care doar o parte era scadentă la data emiterii somaţiei.De circa 6 luni, contestatorul debitor a rama fără loc de muncă, astfel că a încetat şi poprirea, însa, pentru încă 4 luni acesta a achitat de bună-voie debitul la scadenţă, astfel că executorul nu a procedat la vânzarea bunurilor sechestrate.

De doua luni debitorul nu a mai achitat debitul de loc, fiind în acest moment dator, datorie la care se adaugă şi sumele ce vor fi scadente lunar.

O astfel de măsură, respectiv a încetării executării silite ar fi de natură a-l prejudicia pe intimat, deoarece nu ar putea să obţină achitarea creanţei debitorul fiind fără loc de muncă iar prin ridicarea sechestrului, acesta ar putea înstrăina şi singurele bunuri pe care le are.

Conform art.428 C. pr. civilă, poate obţine încetarea urmăririi silite dacă depune valoarea care i se cere, ori valoare bunului urmărit.Valoarea prevăzută în titlul executoriu este o sumă ce trebuie achitată periodic, astfel că singura posibilitate de încetare a executării silite este aceea de a consemna la C.E.C. valoarea bunurilor sechestrate.

Nu se justifică acţiunea contestatorului de a scoate bunurile de sub sechestru decât in interesul sau de a înstrăina bunurile urmăribile, întrucât cele două autoturisme au rămas in custodia sa, putând fi folosite nelimitat.

Cu privire la tardivitatea introducerii primului capăt de cerere, intimatul arată ca anularea unei forme de executare presupune neîndeplinirea unor condiţii prealabile întocmirii, conditii necesare pentru formarea lor valabilă.Contestatorul a luat cunoştinţă de acest act de executare înca din anul 2008, astfel că atunci trebuia sa formuleze acţiunea în anulare a sechestrului asigurător, respectiv in termen de 15 zile de la data primirii somaţiei.

Se mai arata ca, în ce priveşte timbrajul, avand in vedere valoarea care se contestă, se impune achitarea unei sume de 194 lei pentru fiecare capăt de cerere, acestea având finalitate diferită.

Executorul judecatoresc s-a conformat cerinţelor instantei si a trimis copia dosarului de executare nr. 000/2008 privind pe creditorul N. F.a şi pe debitorul I. N..

Analizând probele existente la dosarul cauzei rezultă că procesul verbal de înfiinţare a sechestrului datează din 07.07.2008, proces verbal ce a fost semnat de debitorul I. N. la acea dată.

Potrivit art. 401 din C. pr. civilă, contestatorul avea posibilitatea să solicite anularea acestuia in termen de 15 zile de la data când a luat cunoştinţă de actul pe care îl contestă.

Prezenta cerere a fost înregistrată la instanţă la data de 25.02.2010, cu mult peste termenul prevăzut de art. 401 C. pr. civilă, astfel că urmează a se respinge ca fiind tardiv formulată.

În ce priveşte cererea de încetare a executării silite, cerere pe care contestatorul şi-a întemeiat-o pe dispoziţiile art. 428 din C. pr. civilă, instanţa urmează a o respinge ca neîntemeiată, motivat de faptul că acesta nu a îndeplinit obligaţia ce-i revenea conform textului de lege invocat, obligaţie ce i-a fost pusă in vedere la termenul din 22.03.2010, respectiv aceea de a depune valoarea bunului ce i se cere sau, după caz, valoare bunului reclamat la Casa de Economii si Consemnaţiuni la dispoziţia organului de executare.

În speţă, fiind vorba de o prestaţie periodică, contestatorul ar fi trebuit sa consemneze la C.E.C. c/valoarea celor 2 autoturisme asupra căror s-a instituit sechestrul asigurător.

Fata de considerentele expuse, urmează a se respinge contestaţia la executare formulata de contestatorul I. N., ca neîntemeiată.

In temeiul art. 274 C. pr. civilă, urmează a obliga pe contestator la plata cheltuielilor de judecată către intimat, constând în onorariu de avocat.

Potrivit art.401 C.pr.civilă, „ contestaţia se face în termen de 15 zile de la data când: a) contestatorul a luat cunoştinţă de actul de executare pe care-l contestă……”.

În speţă, procesul-verbal de înfiinţare a sechestrului asigurător a fost emis la data de 7 iulie 2008, fiind semnat de contestator la acea dată, astfel că atacarea lui la 25.02.2010 este tardivă.

În ce priveşte cererea de încetare a executării silite întemeiate pe disoz. art.428 C.pr.civilă, aceasta este admisibilă numai în situaţia în care debitorul depune valoarea bunului reclamat la Casa de Economii şi Consemnaţiuni la dispoziţia organului de executare.

Această cerinţă nu a fost îndeplinită de debitor, astfel că instanţa a respins cererea de încetare a executării silite.

Etichete:

CONTESTATIE LA EXECUTARE

CONTESTATIE LA EXECUTARE.

Cuprins pe materii : Drept procesual penal.

Partea generală. Admisibilitate. Instanţa competentă.

Indice alfabetic. Drept procesual penal.

– contestaţia la executare formulată de judecătorul delegat cu executarea din cadrul instanţei.

Instanţa competentă să judece contestaţia la executare se stabileşte în raport de cazul de contestaţie incident în cauză , iar nu în raport cu acela invocat. Potrivit art. 460 alin. 1 C.p.p. rezolvarea situaţiilor reglementate în Titlul III din Partea specială a Codului penal este dată în competenţa instanţei de executare, prima instanţă de judecată.

Termenul de prescripţie pentru persoana fizică în cazul în care pedeapsa este amenda este de 3 ani şi se socoteşte de la data când hotărârea de condamnare a rămas definitivă.

Sentinţa penală nr. 76/02.04.2010

Deliberând asupra cererii de faţă.

Sub nr. 599/269/2010 din 10.02.2010 a fost înregistrată la această instanţă contestaţia la executare formulată de judecătorul delegat cu executarea din cadrul acestei instanţe prin care solicită, în baza art. 461 lit. d c.p.p. şi art. 126 c.p. constatarea intervenţiei prescripţiei executării de 100 lei (RON) aplicată condamnatului T. M. prin sentinţa penală nr. 564 din 2.10.2006 definitivă prin decizia penală nr. 2 R din 10.01.2007 a Tribunalului Călăraşi.

In motivarea cererii se arată că T. M. a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 564 din 02 octombrie 2006 în dosarul penal nr.1929/269/2006 al Judecătoriei Olteniţa rămasă definitivă prin decizia penală nr.2R din 10.01.2007 a Tribunalului Călăraşi de către Judecătoria Olteniţa, la pedeapsa amenzii de 100 lei (RON) pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe prev. şi ped. de art.180 al.1 C.p.cu aplic.art.37 lit.b C.p. rap.la art.74 lit.c C.p.art.76 lit.f teza a II-a cu ref.la art.III din Legea nr.356/2006.

Sentinţa a rămas definitivă prin decizia penală nr.2R din 10.01.2007 a Tribunalului Călăraşi.

La data de 19.01.2007 biroul executări penale a emis adresă către condamnatul T. M., pentru a se prezenta în termen de 3 luni la sediul instanţei pentru a face dovada achitării amenzii penale, însă aceasta nu s-a prezentat, motiv pentru care la data de 08.06.2007, titlul executor reprezentat de sentinţa penală a fost înaintat, pentru luare în evidenţe la Administraţia Finanţelor Publice a comunelor arondate oraşului Budeşti.

Prin adresa nr.8733 din 27.06.2007, A.F.P.C oraş B., confirmă înregistrarea în evidenţe a debitului în cuantum de 100 RON amendă penală.

Pentru o justă soluţionare a cererii s-a ataşat dosarul de fond nr. 1929/2006 în care s-a pronunţat sentinţa penală nr. 564/2.10.2006 şi a fost solicitată fişa de cazier judiciar a condamnatului.

Examinând actele dosarului instanţa reţine că prin sentinţa penală nr. 564/2.10.2006 a Judecătoriei Olteniţa definitivă prin decizia penală nr. 2/R/10.01.2007 a Tribunalului Călăraşi, T. M. a fost condamnat la o pedeapsă de 100 lei (RON) pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe prev. de art. 180 alin. 1 c.p. cu aplic. art. 37 lit. b c.p. rap. la art. 74 c.p. şi art. 76 lit. f teza Ii c.p.

Pedeapsa nu a fost executată întrucât condamnatul s-a sustras executării.

Din analiza fişei de cazier judiciar rezultă că intimatul nu a mai fost condamnat pentru săvârşirea altor infractiuni.

Ca urmare, în baza art. 127 şi 128 c.p. se va constata că nu a intervenit nici o cauză de întrerupere sau suspendare a cursului prescripţiei.

Termenul de prescripţie, calculat conform art. 126 alin. 1 lit. c c.p. este de 3 ani şi a început să curgă, conf. art. 126 alin. 3 teza I, de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, respectiv 10.01.2007 şi s-a împlinit conform art. 154 teza II c.p. la 9.01.2010.

In consecinţă, văzând dispoz. art. 461 lit. d c.p.p. şi art. 126 şi urm. c.p. se va admite contestaţia la executare şi se va constata intervenită prescripţia executării pedepsei.

Potrivit art. 192 alin. 3 c.p.p. cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Etichete:

Contestaţie la executare. Prescripţia dreptului de executare a sancţiunii contravenţionale aplicate. Art. 14 alin. 1 din OG 2/2001

Comunicarea procesului-verbal de constatare a contraventiei cu depasirea termenului de 1 luna prevazut de art. 14 alin.1 din OG 2/2001 determina prescrierea executarii sanctiunii contraventionale aplicate prin acesta.

Prin cererea introdusa pe rolul Judecatoriei Calarasi la data de 14.09.2009 si înregistrata sub nr.4613/202/2009 contestatorul C V a formulat, în contradictoriu cu creditoarea Primaria mun. Calarasi , contestatie la executare împotriva actelor si formelor de executare emise în dosarul de executare nr. 87298/25.08.2009 , respectiv a somatiei nr. 87298/25.08.2009, a Titlului executoriu reprezentant de procesului verbal de contraventie nr. 4000424 încheiat de DRDP Constanta la data de 12.02.2009.

În motivarea cererii contestatorul a aratat ca la data de 27.08.2009 a fost înstiintat,prin somatie, de serviciul impozite si taxe locale din cadrul primariei Calarasi ca s-a pornit executarea silita împotriva sa pentru suma de 4500 lei in baza titlului executoriu reprezentant de procesul verbal de contraventie nr.4000424/12.02.2009 emis de DRDP Constanta,fiind anexat si copia acestuia si procesul verbal întocmit la efectuarea afisarii la domiciliu in data de 13.02.2009.

Apreciaza ca executarea sanctiunii amenzii contraventionale este prescrisa întrucât procesul verbal de contraventie a fost încheiat in lipsa sa si nu i-a fost comunicat in termen de o luna de la data aplicarii sanctiunii.

Mai arata ca a luat la cunostinta ca a fost sanctionat contraventional abia in data de 27.08.2009 când a primit somatia ,

Cu privire la procesul verbal întocmit cu ocazia afisarii la domiciliu arata ca acesta nu contine adresa sa corecta,întrucât din adresa de domiciliu rezulta ca locuieste în Calarasi, B-dul Cuza Voda,nr.9,bl.N20,s.2,ap.25,judetul Calarasi,iar procesul-verbal de afisare arata ca acesta a fost afisat în Calarasi,B-dul Cuza –Voda,nr.9,bl.A8,ap.25 fara a se mentiona si scara blocului respectiv.

Fata de aceasta situatie ,întrucât procedura de afisare este viciata ,procesul verbal nu i-a fost comunicat in termen de o luna de la data aplicarii sanctiunii asa cum prevede art. 14 din OG 2/2001 ,solicita a se constata prescrisa executarea sanctiunii amenzii contraventionale.

În dovedirea cererii contestatorul a înteles sa se foloseasca de dovada cu înscrisuri si a depus somatia de plata ,procesul verbal de contraventie nr.4000424/12.02.2009,procesul verbal de afisare ,copie CI .

Intimata Primaria mun. Calarasi a formulat întâmpinare , la care a atasat copii ale actelor din dosarul de executare prin care a solicitat respingerea actiunii ca neîntemeiata .

În motivarea întâmpinarii creditoarea arata ca actele de executare emise nu sunt susceptibile de a fi anulate întrucât respecta dispozitiile art.14 si art.27 din OG 2/2001 ,procesul-verbal de constatare a contraventiei fiind comunicat de agentul constatator prin afisare la domiciliul contravenientului.

Se mai arata cu privire la adresa contestatorului ca noua denumire a Bl. A 8 este de fapt Bl.N20,caci prin Hotarârea Consiliului Local 37/28.03.2001 privind noile denumiri ale blocurilor de locuinte din municipiul Calarasi si numerotarea acestora s-a stabilit ca blocul A8 ,devine N20,astfel încât procesul verbal de afisare s-a facut la domiciliul contestatorului.

La întâmpinare ,intimata a depus copie somatie,copie proces-verbal de afisare ,copie proces-verbal de constatare a contraventiei,copie Hotarâre 37/28.03.2001.

În cauza instanta a încuviintat si administrat proba cu înscrisuri,acestea aflându-se la filele 5-8 si 15-22.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele :

În data de 25.08.2009 a fost emisa de intimata Primaria Mun. Calarasi, somatia nr. 87298/2009 prin care s-a individualizat pe numele debitorului C V o obligatie fata de bugetul de stat reprezentând amenzi auto în cuantum de 4500 lei,.

Deliberând cu privire la exceptia prescriptiei dreptului la executare ,exceptie invocata de contestator,retine urmatoarele:

Potrivit art.27 din OG 2/2001 „comunicarea procesului-verbal si a înstiintarii de plata de face prin posta, cu aviz de primire, sau prin afisare la domiciliul sau la sediul contravenientului; operatiunea de afisare se consemneaza într-un proces-verbal semnat de cel putin un martor”.

Totodata,potrivit dispozitiilor art. 14 alin. 1 din O.G. 2/2001 executarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie daca procesul verbal de constatare a contraventiei nu a fost comunicat contravenientului in termen de o luna de la data aplicarii sanctiunii.

În cauza,procesul-verbal de constatare a contraventiei a fost comunicat contestatorului prin afisare,agentul constatator întocmind ,la data de 13.03.2009 procesul-verbal de afisare ce a fost semnat de martorului B C

Instanta apreciaza neîntemeiata apararea contestatorului potrivit careia nu i s-ar fi comunicat procesul-verbal întrucât procesul –verbal de afisare mentioneaza Bl.A8,iar nu bl.N20,cum figureaza în actul sau de identitate,având în vedere ca potrivit HCL 37/2001 exista identitate între blocul N20 si bl.A8.

Cu toate acestea, având în vedere prevederile art. 101 alin. 3 C. procedura civila,potrivit caruia “ termenele statornicite pe ani, luni sau saptamâni se sfârsesc în ziua anului, lunii sau saptamânii corespunzatoare zilei de plecare”,instanta retine ca termenul de 1 luna pentru comunicarea procesului-verbal s-a împlinit la data de 12.03.2009.

Cum comunicarea procesului-verbal s-a facut cu depasirea acestui termen,respective la 13.03.2009.instanta va admite exceptia prescriptiei dreptului la executarea sanctiunii contraventionale si,pe cale de consecinta va constata prescrisa executarea sanctiunii.

Etichete:

Contestatie la executare

Prin cererea introdusă la această instanţă la data de 30.04.2009 şi înregistrată sub nr. 1917/202/2009 contestatoarea debitoare S.C. O. SA., a formulat contestaţie la executare împotriva titlului executoriu nr. 82468/03.04.2009 şi a Somaţiei de executare nr. 82469/03.04.2009 emise de intimata Primăria mun. Călăraşi – Direcţia impozite şi taxe locale, ,solicitând anularea parţială a acestora.

Motivându-şi în fapt cererea contestatoarea arată că pentru încasarea impozitului pe clădiri creditorul bugetar, Primăria Călăraşi a emis, simultan, titlul executoriu şi somaţia sus-menţionate aferente creanţelor bugetare în cuantum total de 29.525,96 lei (27.008,11 lei – debit şi 2517,85 lei – majorări şi penalităţi).

Apreciază contestatoarea aceste acte ca fiind nelegale, din moment ce nu datorează vreo creanţă de acest tip.

Îşi justifică această opinie în raport de dispoziţiile art. 108 al. 3 din Codul fiscal, potrivit cărora, „actul de creanţă este actul prin care se stabileşte şi se individualizează creanţa fiscală” şi ale art. 137 al. 2 din acelaşi Cod, care stipulează că „Titlul de creanţă devine executoriu la data la care creanţa fiscală este scadentă prin expirarea termenului de plată prevăzut de lege sau stabilit de organul competent ori în alt mod prevăzut de lege”. În speţă, precizează contestatoarea, că nu există vreun titlu fiscal de creanţă iar impunerea sumelor cuprinse în titlul executoriu apare ca un abuz, din moment ce izvorul creanţei nu i-a fost adus la cunoştinţă.

În opinia contestatoarei, potrivit art. 137 al. 5 din Codul de procedură fiscală titlul executoriu emis, urma să precizeze natura obligaţiei fiscale datorate ,or în cazul de faţă creditorul bugetar apreciază că au de achitat impozit pe clădiri pentru un număr de 6 imobile în situaţia în care nu sunt proprietari decât pentru primul imobil,cel cu numărul matricol 241,126,toate celelalte fiind proprietatea creditorului bugetar Primăria Călăraşi şi s-au aflat în posesia lor doar până la data de 01.03.2009 dată la care contractul de închiriere şi-a încetat valabilitatea,situaţie în care impunerea acestor clădiri pentru întreg trimestrul I-II 2009 ( până la 31.03.2009) apare abuziv stabilită.

În ceea ce priveşte creanţa de 2517,85 lei reprezentând majorări şi penalităţi se arată că aceasta a fost stabilită mai înainte de a fi înştiinţaţi despre existenţa vreunei creanţe principale şi a unui termen înlăuntrul căruia urma să se facă plata,or potrivit prevederilor art115 alin.1 din C procedură fiscală „ majorările de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere începând cu ziua următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate ,inclusiv”,situaţie în care necunoscându-se termenul de scadenţă ,majorările de întârziere sunt calculate nelegal.

În drept se invocă prevederile art.169 C procedură fiscală.

Prin întâmpinarea depusă la dosarul cauzei,intimata a solicitat respingerea contestaţiei ca neîntemeiate.

În motivare acesteia se arată că potrivit prevederilor art.85 alin.1 din OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală impozitele şi taxele ,contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat se stabilesc prin declaraţie fiscală ,iar potrivit prevederile art.81 alin.1 şi 3 ,declaraţia fiscală se depune de către persoanele obligate potrivit Codului Fiscal ,şi în situaţia în care organul fiscal a stabilit din oficiu baza de impunere şi obligaţia fiscală”,articole în baza cărora Primăria a procedat la stabilirea din oficiu a bazei de impunere şi a obligaţiei fiscale.

Având în vedere că debitoarea contestatoare nu s-a prezentata la sediul organului fiscale în vederea achitării impozitului pe clădiri şi penalităţile aferente,organul de executare a dispus în mod legal şi temeinic impunerea din oficiu a impozitului pe clădiri ce au făcut obiectul contractelor de închiriere nr.921,922,923,924,925 /23.06.2003,clădiri pentru care potrivit prevederilor art.31 din Legea114/1996 şi art.255 alin.1 şi 256 din Legea 571/2003 avea obligaţia de a plăti impozit.

Cum contestatoarea nu şi-a achitat obligaţia de a plăti impozitul până la data de 31.03 şi 31.09 inclusiv ,aceasta figurează în evidenţele Direcţiei Taxe şi Impozite Locale cu un debit de 2392,08 la care s-au calculat penalităţi de 7.15 lei.

În continuare se arată că potrivit prevederilor art.261 alin.1 din Legea 571/2003 orice persoană ce are în proprietate un mijloc de transport datorează o taxă anuală ce se plăteşte la bugetul local,or contestatoarea nu şi –a îndeplinit obligaţia legală astfel că datorează suma de 1026,60 lei ,respectiv 639 lei impozit şi penalităţi de 3,07,respectiv 1.92.

Se mai arată că potrivit prevederilor art.270 alin.1 contestatoarea datorează o taxă reprezentând impozitul privind publicitatea de sediu,fapt pentru care figurează în evidenţele fiscale ale sale cu un debit de 14,27 lei şi majorări aferente acestuia de 0,27 .

În continuare se apreciază neîntemeiată susţinerea contestatoarei potrivit căreia nu are cunoştinţă de obligaţia fiscală menţionată în situaţia în care prin adresa emisă de Serviciul Public Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ NR.43231/13.11.2007 au fost menţionate contractele de închiriere aparţinând contestatoarei pentru care aceasta avea obligaţia achitării impozitului.

În drept se invocă prevederile art.115-118 C procedură civilă şi prevederile Legii 571/2003.

În dovedirea întâmpinării intimata a înţeles să se folosească de dovada cu înscrisuri sens în care a depus la dosar actele aflate la filele 13-23 din dosar.

În cauză,instanţa a încuviinţat şi administrat proba cu înscrisuri,respectiv cele existente la dosarul cauzei.

Instanţa, analizând actele şi lucrările dosarului, a reţinut următoarea situaţie de fapt:

La data de 03.04.2009 a fost emis de către intimata Primăria Călăraşi – Direcţia Taxe şi Impozite titlul executoriu numărul 82468/03.04.2009 privind suma de 33 599,83 lei din care suma de 31069,58 lei reprezentând debit ,iar suma de 2530,26 lei majorări şi penalităţi.

Potrivit acestui titlu executoriu din cuantumul total al debitului suma de 27008,11 lei reprezintă impozit pe clădiri,suma de 2384,93 lei reprezintă impozit pe teren intravilan,suma de 1023,53 lei ,respectiv de 639,00 reprezintă impozit pe mijloace de transport ,respectiv pe mijloace de transport mai mari de 12t,iar suma de 14,00 lei publicitate sediu.

La aceste sume au fost calculate pentru neachitarea în termen a obligaţiilor fiscale majorări şi penalităţi de întârziere.

Concomitent cu titlul executoriu s-a emis şi somaţia de plată aflată la fila 13 din dosarul cauzei.

În drept,instanţa reţine că potrivit dispoziţiilor art.85 din Codul de procedură fiscală: „, plata contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat se face fie prin declaraţie fiscală, în condiţiile art. 82 alin. (2) şi art. 86 alin. (4) din Codul de procedură fiscală ,fie prin decizie emisă de organul fiscal, în celelalte cazuri.

În cauză contestatoarea nu a făcut în cauză o declaraţie fiscală privind obligaţia fiscală datorată către intimată,astfel încât aceasta nu poate fi asimilată deciziei de impunere, sub rezerva unei verificări ulterioare, şi nu poate produce efectele juridice ale înştiinţării de plată de la data depunerii acesteia,aşa cum prevede art.86 alin.4 din Codul de procedură fiscală.

În lipsa acesteia, potrivit art.85 ,stabilirea impozitelor, taxelor datorate trebuia să se facă printr-o decizie de impunere emisă de organul fiscal,decizia de impunere,precum şi decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii constituind şi înştiinţări la plată de la data comunicării acestora,conform prevederilor art.86 alin.6 din C. procedură fiscală.

Decizia de impunere este actul administrativ fiscal, emis de către organul competent şi care cuprinde obligaţia fiscală de plată, ce cade în sarcina contribuabilului, desemnat prin acel document, având obligaţia de a îndeplini toate condiţiile de formă pentru această categorie de acte.

Decizia de impunere produce efectul juridic de individualizare a unei creanţe

fiscale iar în ipoteza neîndeplinirii obligaţiilor fiscale , pe baza ei se porneşte executarea silită.

Intimata nu a emis în cauză o decizie de impunere cu privire la obligaţiile fiscale ale contestatoarei mulţumindu-se să comunice o înştiinţarea privind obligaţia de plată ,înştiinţare ce nu cuprinde suma datorată şi care a fost comunicată la 7.12.2007 ( conform dovezilor de confirmare de primire-fila 19) .

Potrivit procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursa datorate bugetului general consolidat emisă de Ministerul Finanţelor şi publicată în Monitorul Oficial nr.758/06.09.2006 şi aprobată prin ORDIN Nr. 1393 din 22 august 2006 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului pe venit la persoanele fizice şi a modelului şi conţinutului formularelor „Decizie de impunere din oficiu” :” Stabilirea din oficiu a obligatiilor fiscale nu se poate face înainte de împlinirea unui termen de 15 zile de la înstiintarea contribuabilului privind depasirea termenului legal de depunere a declaratiei fiscale.

În cazul neprezentarii contribuabilului în termen de 15 zile de la primirea notificarii, organul fiscal competent va proceda la stabilirea din oficiu a obligatiilor fiscale, folosind metoda estimarii bazei de impunere.

Pentru estimarea bazei de impunere, organul fiscal va avea în vedere toate datele si documentele care au relevanta pentru estimare,estimarea constând în identificarea acelor elemente care sunt cele mai apropiate situatiei de fapt fiscale, urmarindu-se stabilirea corecta a impozitelor, taxelor si contributiilor. Pe baza Referatului privind estimarea bazei de impunere, organul fiscal competent emite decizia privind impunerea din oficiu, model prevazut în anexa nr.2., în 2 exemplare, din care:1 exemplar se transmite contribuabilului, iar un exemplar se păstreaza la dosarul fiscal al contribuabilului.

Decizia privind impunerea din oficiu se comunică în conformitate cu prevederile art.44 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Din analiza dispoziţiilor legale anterior enunţate rezultă că intimata nu a respectat prevederile legale şi a procedat la începerea executării silite a contestatoarei fără a exista în cauză o decizie privind impunerea din oficiu şi fără ca aceasta să fie comunicată debitoarei,astfel încât titlul executoriu nr. 82468/03.04.2009 şi formele de executare întocmite în baza acestuia sunt lovite de nulitate.

Cu toate acestea având în vedere că prin contestaţia formulată contestatoarea a solicitat anularea parţială a cestui titlu numai în ceea ce priveşte obligaţia de plată a creanţei de 29525,96 lei,reprezentând impozit pe clădiri şi penalităţile aferente,instanţa ţinând cont şi de principiul disponibilităţii părţilor ,va admite contestaţia la executare astfel cum a fost formulată şi va dispune anularea parţială a titlului executoriu nr. 82468/03.04.2009 şi a somaţiei de executare nr. 82468/03.04.2009 emise de Primăria Mun. Călăraşi în ceea ce priveşte creanţa în cuantum total de 29525,96 lei reprezentând contravaloare impozit pe clădiri în sumă de 27008,11 lei şi penalităţi aferente acesteia de 2517,85 lei.

Conform prevederilor art.274 C procedură civilă,constatând culpa procesuală a intimatei va obliga pe aceasta din urma la plata cheltuielilor de judecată către reclamanta contestatoare în cuantum de 1194,3 lei,reprezentând contravaloare taxe de timbru şi onorariu avocaţial.

Etichete:

CIVIL. Contestaţie la executare. Dovada achitării integrale a taxei judiciare de timbru anterior pronunţării sentinţei de anulare a cererii ca insuficient timbrată. Legea 146/1997

Prin contestatia înregistrata la Judecatoria Oltenita sub nr. 3323/269/2009 contestatoarea SC T SRL a solicitat în contradictoriu cu Agentia Nationala de Administrare Fiscala, D.G.F.P.Calarasi, AF.P.Oltenita anularea procesului verbal de sechestru pentru bunurile mobile, încheiat la 17.06.2009, în cadrul dosarului de executare nr. I/2009 nr. 16769/17.06.2009, anuntului de vânzare bunuri mobile emis la 4.08.2009 în cadrul dosarului de executare nr. I/2009, nr. 21.550/4.08.2009, emise de AFP Oltenita, pentru urmatoarele considerente :

Prin procesul verbal de sechestru pentru bunuri mobile, încheiat de AFP Oltenita la 17.06.2009 în cadrul dosarului de executare nr. I/2009, nr. 16769/2009 s-a procedat la sechestrarea bunurilor mobile apartinând SC A SRL. Bunurile mobile identificate ca apartinând SC A SRL au fost descrise în anexa procesului verbal de sechestru astfel: masina de cusut 2 ace – în val. de 2492 lei; masina de cusut liniara – în val. de 9448 lei ; masina de cusut butoniera în val. de 8580 lei.

Ulterior, la 4.08.2009 a fost publicat anuntul de vânzare a acestor bunuri mobile, prin licitatie publica, la 27.08.2009.

Bunurile sechestrate de AFP Oltenita nu apartin SC A SRL, acestea fiind doar posesor, în realitate proprietarul fiind SC T SRL.

Conform contractelor de vânzare – cumparare cu plata în rate nr. 1556/2009 si 1535/2008, încheiate între SC T SRL în calitate de vânzator si SC A SRL în calitate de cumparator, aceste bunuri sechestrate au fost identificate si evaluate în anexele nr. 2 ale contractelor mai sus mentionate.

Conform art. 10 din respectivele contracte„ cumparatorul debitor are doar posesia bunurilor ce fac obiectul prezentului contract, vânzatorul este proprietarul bunurilor ce fac obiectul prezentului contract pâna la achitarea integrala a facturilor emise de vânzator. „Transferul dreptului de proprietate va avea loc conform clauzelor prezentului contract, numai dupa achitarea tuturor ratelor, a penalizarilor, eventualelor daune, si a tuturor cheltuielilor suplimentare efectuate de vânzator, în legatura cu prezentul contract.

Valoarea celor doua contracte se ridica la suma de 24419,04 lei, SC A SRL achitând pâna în prezent, partial aceste contracte, si ramânând la data de 25.08.2009 cu un debit restant de 15035,50 lei, fara sa ia în calcul si dobânzile si penalitatile de întârziere. In consecinta, bunurile mobile identificate de AFP Oltenita apartin de drept SC TETAS ROM SRL.

Conform art. 205 alin. 1 teza 1 c.pr.f. „împotriva titlului de creanta precum si împotriva altor acte normative fiscale se poate formula contestatie potrivit legii.”

Alin. 2 prevede ca „ Este îndreptatit la contestatie numai cel care considera ca a fost lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia.”

Calitatea procesuala activa în prezenta cauza apartine SC T SRL întrucât este proprietarul de drept al bunurilor mobile ce fac obiectul procesului verbal de sechestru pentru bunurile mobile, încheiat la data de 17.06.2009, în cadrul dosarului de executare nr. I/2009, nr. 16769/17.06.2009.

Fata de aceste motive, solicita admiterea contestatiei si pronuntarea prin decizie motivata desfiintarea în totalitate a actelor de executare contestate.

Administratia Finantelor Publice a mun. Oltenita a formulat întâmpinare, prin care solicita respingerea contestatiei la executare.

In motivare arata ca prin contestatia formulata SC T SRL solicita anularea actelor de executare întocmite de AFPM Oltenita, împotriva debitoarei SC A SRL, respectiv a procesului verbal de sechestru pentru bunuri mobile încheiat în 17.06.2009 în cadrul dosarului de executare nr. 1/2009, nr. 16769/2009 si a anuntului de licitatie în vederea valorificarii acestora.

In ceea ce priveste capatul de cerere cu privire la anularea anuntului de licitatie pentru bunuri mobile solicita respingerea acestuia ca ramas fara obiect, având în vedere ca pentru valorificarea acestor bunuri au fost organizate 3 licitatii la care nu s-au prezentat ofertanti.

Cu privire la anularea sechestrului pentru bunuri mobile considera cererea neîntemeiata, deoarece la data încheierii procesului verbal de sechestru societatea debitoare SC A SRL, a semnat procesul verbal de sechestru fara obiectiuni declarând ca este proprietara bunurilor, a pus la dispozitia organelor de executare contractul de vânzare – cumparare, mai mult chiar a permis accesul evaluatorului în incinta societatii pentru fotografierea si evaluarea bunurilor; prin urmare solicita respingerea contestatiei la executare ca neîntemeiata.

In drept a invocat dispoz. art. 115 si urm. c.pr.civila.

La termenul din data de 30.10.2009 instanta a constatat ca actiunea contestatoarei nu este legal timbrata si a dispus citarea acesteia cu mentiunea de a achita diferenta de taxa de timbru în suma de 155 lei.

Solutionând cauza Judecatoria Oltenita prin sentinta civila nr. 2449/27.11.2009 a anulat actiunea contestatoarei SC T SRL, în contradictoriu cu intimata Agentia Nationala de Administrare Fiscala, D.G.F.P.Calarasi, AF.P.Oltenita, ca insuficient timbrata.

Împotriva acestei sentinte a declarat recurs contestatoarea SC T SRL, criticând-o pentru nelegalitate pe motiv ca, în mod gresit i-a fost anulata ca netimbrata actiunea, desi face dovada ca a achitat taxa dispusa de instanta în termen legal.

Pentru acest considerent a solicitat casarea sentintei si trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiasi instante.

În dovedirea motivului de recurs a depus copie de pe ordinul de plata nr. 566/09.11.2009, cu care face dovada achitarii taxei de timbru.

Recursul nu a fost motivat în drept.

Desi legal citata, intimata nu a depus întâmpinare.

Analizând sentinta criticata prin prisma motivului de nelegalitate formulat de recurenta, tribunalul constata fondat recursul având în vedere ca la dosar a fost depusa copia ordinului de plata nr. 566/05.11.2009, din care rezulta ca a fost achitata taxa de timbru anterior datei pronuntarii sentintei civile nr. 2449/27.11.2009, motiv pentru care se impune casarea sentintei si trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiasi pentru continuarea judecarii cauzei.

Pentru considerentele aratate, în baza art. 312 Cpc., urmeaza a admite recursul declarat de recurenta SC T SRL împotriva sentintei civile nr. 2449/27.11.2009 pronuntata de Judecatoria Oltenita pe care o caseaza în tot si trimite cauza spre rejudecare aceleiasi instante.

Etichete:

CONTESTAŢIE LA EXECUTARE

Pe rol solutionarea amânarii pronuntarii cauzei civile având ca obiect contestatie la executare silita, actiune formulata de contestatoarea S.C. A.M. S.R.L. împotriva intimatei S.C. I S.A.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publica din 19.03.2009, fiind consemnate în încheierea de la acea data, când la cererea partilor instanta pentru ca acestea sa depuna concluzii scrise a amânat pronuntarea, la data de 26.03.2009 si în urma deliberarii a pronuntat urmatoarea hotarâre.

I N S T A N T A

Deliberând asupra actiunii civile de fata:

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 16.07.2007 sub nr. 1080, contestatoarea S.C. A.M. S.R.L., RC nr. J51/764/1994, CUI 6363609, prin reprezentant legal ing. SN, a formulat contestatie la executare împotriva somatiei nr. 80/11.06.2007 si împotriva executarii silite însesi în dosarul de executare nr. 80/2007 pornita de catre Cabinetul Individual OC Executor Judecatoresc si în contradictoriu cu intimata S.C. I S.A., cu sediul în mun. B, Soseaua B – P, nr. 145, sector 1, RC nr. J40/4735/1994, CUI 5368365, solicitând sa se dispuna anularea somatiei nr. 80/11.06.2007, anularea tuturor formelor de executare efectuate în dosarul de executare mai sus mentionat, încetarea executarii silite întrucât debitul nu exista, precum si suspendarea executarii silite pâna la pronuntarea unei hotarâri în prezenta contestatie, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea contestatiei contestatoarea arata ca, în cursul anului 2006 -2007, a avut niste discutii cu intimata SC SA în vederea achizitionarii de la aceasta a unor utilaje, ocazie cu care i-a explicat faptul ca banii pentru achizitionarea acestor utilaje îi sunt oferiti prin programul SAPARD, iar o conditie pentru achizitionarea acestor utilaje era ca societatea I sa fie agreata de catre SAPARD, iar pentru a dovedi buna credinta i-a lasat societatii un bilet la ordin care sa fie considerat un avans în conditiile în care încheia un contract si achizitiona utilajele.

Mai arata ca intimata S.C. I nu a fost agreata, iar S.C. A.M. SRL nu a mai putut achizitiona aceste utilaje, nemaifiind încheiat nici un contract si, având în vedere aceste aspecte, este foarte clar ca biletul la ordin practic nu poate fi pus în executare, chiar daca este investit cu formula executorie, întrucât nu i-a fost livrata nici un fel de marfa în baza lui, deci este un caz clar de neexecutare a contractului.

În ceea ce priveste suspendarea executarii silite pâna la pronuntarea unei hotarâri în prezenta contestatie, apreciaza ca este o cerere cât se poate de întemeiata, întrucât continuarea executarii ar putea-o prejudicia, iar având în vedere motivele contestatiei este foarte posibil ca executarea silita sa nu mai poata continua.

Mai arata ca motivele contestatiei vizeaza însasi existenta unui titlu executoriu valabil, mai mult cu cât titlul în baza caruia s-a început executarea silita nu este emis de o instanta, iar în conditiile în care se constata ca nu exista un titlu executoriu valabil, continuarea executarii ar putea-o prejudicia.

În dovedirea contestatiei, contestatoarea solicita proba cu înscrisuri si expertiza.

În drept, se invoca dispozitiile art. 399 si urm. C.p.civ..

Contestatia este legal timbrata.

Urmare a solicitarii instantei, la data de 01.08.2007, BEJ – OC a înaintat copii xerox de pe dosarul de executare nr. 80/2007.

Prin întâmpinare intimata S.C. I SA solicita respingerea contestatiei la executare pentru urmatoarele motive:

1. În ceea ce priveste anularea somatiei nr. 80/11.06.2007 emise de executor arata ca aceasta îndeplineste toate conditiile de forma prevazute de art. 387 C.p.civ., aceasta cuprinzând: denumirea si sediul organului de executare – Biroul Executorului Judecatoresc OC; data emiterii – 11.06.2007 si numarul dosarului de executare – nr. 80/2007; sediul debitoarei din com. B, satul M, jud. C; indicarea titlului executoriu în baza caruia urmeaza a se face executarea – Biletul la ordin din 09.02.2007; termenul de 3 zile în care debitoarea urmeaza sa îsi execute de bunavoie obligatia din titlul executoriu si aratarea ca în caz contrar se va proceda la executarea silita; semnatura si stampila Biroului Executorului Judecatoresc OC, iar contestatoarea nu indica eventualele motive pentru care s-ar impune anularea somatiei nr. 80/11.06.2007.

2. În ce priveste capatul de cerere privind „încetarea executarii silite întrucât debitul nu exista”, arata ca obligatia S.C. AM SRL îsi are izvorul într-o clauza penala prevazuta în Precontractul de vânzare – cumparare nr. PC/NS/280/04.07.2006 încheiat între cele doua societati.

Arata ca pentru garantarea obligatiei asumate de a semna contractul, precum si plata acestuia, contestatoarea a emis Biletul la ordin din 09.02.2007, investit cu formula executorie prin încheierea din 02.05.2007 de catre Judecatoria LG, pronuntata în dosarul nr. 586/249/2007, astfel ca între cele doua societati nu au existat doar „niste discutii”, astfel cum contestatoarea încearca sa induca în eroare instanta, minimalizând în acelasi timp forta unui contract.

Precizeaza ca referirea contestatoarei la contractul încheiat ca fiind simple discutii, denota lipsa de seriozitate a acesteia în respectarea unei conventii care are putere de lege între parti (art. 969 Cod civil), disciplina contractelor fiind un domeniu legal pentru care legiuitorul vine cu prevederi suplimentare pentru respectarea obligatiei asumate – Legea 469/2002 referitoare la unele masuri privind întarirea disciplinei contractuale.

În ceea ce priveste sustinerea contestatoarei ca nu i-a fost livrat nici un fel de marfa, iar aceasta ar reprezenta o neexecutare a contractului din partea sa, apreciaza ca este complet neîntemeiata întrucât natura juridica a sumei mentionate în cuprinsul Biletului la ordin nu este aceea de parte din pret, ci de daune interese (clauza penala) în caz de neexecutare a obligatiilor asumate de catre SC AM SRL.

De asemenea, solicita sa se observe în cuprinsul înscrisurilor pe care le depun la dosar în sustinerea întâmpinarii ca acestea demonstreaza fara echivoc faptul ca SC AM SRL si-a asumat fata de societate doua obligatii succesive, care urmeaza a fi executate una dupa alta, si anume aceea de a semna Contractul de vânzare cumparare, dupa ce a obtinut finantarea necesara, si aceea de plata a acestuia dupa ce Contractul a fost semnat.

Arata ca cele doua obligatii sunt independente si succesive, iar neîndeplinirea uneia singure dintre ele, în cazul sau neîndeplinirea obligatiei de a semna contractul de vânzare – cumparare, este suficienta pentru a naste instantaneu dreptul I de a invoca clauza penala din precontractul mentionat si de a pune în executare Biletul la ordin.

3. Referitor la cererea de suspendare a executarii, solicita respingerea acestei cereri fata caracterul neîntemeiat al contestatiei la executare formulata de catre debitoare, solicitând, de asemenea, a se observa ca titlul în baza caruia se desfasoara executarea silita este unul valabil.

Arata ca între SC I SA, în calitate de vânzator, si SC AM SRL, în calitate de cumparator, a fost încheiat precontractul de vânzare – cumparare nr. PC/NS/280/04.07.2006 având ca obiect achizitionarea de echipamente agricole, prin care societatea contestatoare se obliga sa cumpere echipamentele agricole descrise la Anexa 1 a precontractului de vânzare cumparare: sala de muls Side by Side (paralel) Global 90i, Tanc închis tip Kryos 8.000 l, Sistem de recuperare caldura WRA- 500.

Mai arata ca, potrivit art. 2, paragraful 2 din precontract, vânzarea – cumpararea „este supusa dispozitiilor art. 1004 si art. 1007 din Codul Civil, perfectarea ei fiind afectata de o conditie suspensiva, respectiv vânzarea –cumpararea se va realiza daca cumparatorul va obtine finantarea necesara achizitionarii echipamentelor agricole mentionate, indiferent de persoana finantatorului”, iar în vederea garantarii obligatiei asumate de a semna contractul de vânzare – cumparare, potrivit art. 3, paragraful 3.1.1, contestatoarea a emis Biletul la ordin în valoarea de 49.500 EUR la cursul de schimb din ziua emiterii.

De asemenea, mai arata ca în cadrul precontractului se prevede în mod expres, potrivit articolului 3.1.1, alin. 2 ca „în cazul în care cumparatorului îi va fi aprobata cererea de finantare înaintata oricarei institutii finantatoare, în conditiile legii si acesta va achizitiona echipamentele pe care s-a angajat sa le cumpere de la vânzator de la altii, I este în drept sa retina cecul (n.n. Biletul la ordin emis în acest scop potrivit art.3.1.din acelasi contract) care a fost emis în favoarea sa, sa îl introduca la plata si sa încaseze contravaloarea lui cu titlu de daune interese”.

Astfel, Biletul la ordin care constituie titlul lor executoriu, a fost emis ca o garantie pentru respectarea de catre contestatoare a obligatiei pe care chiar aceasta si-a asumat-o, si anume aceea de a semna contractul de vânzare cumparare, în caz contrar partile stabilind ca I este îndrituita la daune interese, cuantificate de parti la suma de 49.500 EUR la cursul de schimb din ziua emiterii; aceasta suma a fost prevazuta în precontract, prin acordul partilor, cu titlu de clauza penala pentru neexecutarea obligatiei de încheiere a contractului de vânzare cumparare.

Arata ca, conditia suspensiva a obtinerii finantarii de catre Societatea AM SRL, a fost îndeplinita, moment din care contestatoarea nu mai avea nici un motiv pentru a nu semna contractul de vânzare-cumparare si a achizitiona astfel echipamentele de la I, decât acela al relei credinte si al sustragerii cu buna stiinta de la îndeplinirea obligatiilor asumate.

Precizeaza ca, în urma unei solicitari facute la Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, Societatea AM SRL a obtinut finantarea din fonduri Sapard pentru achizitionarea de echipamente agricole printre care se numara si cele ce fac obiectul precontractului încheiat cu aceasta, iar faptul ca SC AM SRL a obtinut finantarea, este confirmat chiar prin adresa nr. 37/19.01.2007 emisa de catre aceasta si ceea ce i se comunica însa prin aceasta adresa este ca societatea „nu a fost declarata câstigatoare în urma depunerii ofertelor la Sapard”, adresa la care este anexat un centralizator al proceselor verbale de adjudecare, document fara caracter oficial, provenind tot de la SC AM SRL.

Mai arata ca SC AM SRL încearca cu rea credinta sa induca ideea ca SC I „nu a fost agreata„ de catre Agentia Sapard sau ca „nu a fost declarata câstigatoare în urma depunerii ofertelor la Sapard”, precizând însa ca, ceea ce nu se mentioneaza în cuprinsul acestei adrese din 19.01.2007, omisiune repetata si în ceea ce priveste contestatia la executare formulata, este ca alegerea sa în calitate de furnizor era în atributul exclusiv al societatii AM SRL si ea nu este impusa de catre A.P.D.R.P., Agentia care gestioneaza fondurile Sapard, asa cum rezulta din Ghidul Solicitantului de fonduri Sapard.

De asemenea, mai arata ca prevederile legale cu privire la obtinerea finantarii Sapard sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului Masura M 1.1.privind îmbunatatirea prelucrarii si marketingului produselor agricole si piscicole emis de catre Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale în conformitate cu anexa nr. 1 a HG 759/2006, Anexa numita „Fisa tehnica pentru masura 1.1. Îmbunatatirea prelucrarii si marketingului produselor agricole si piscicole”, iar pentru obtinerea finantarii, potrivit subcapitolului 2.2 din Ghidul Solicitantului (pg. 13 – 16 ), se parcurg urmatoarele etape: 1. depunerea unei cereri de finantare pentru proiecte a caror valoare totala eligibila este cuprinsa între 30.000 si 4.000.000 de EUR; 2. evaluarea si selectarea cererilor de finantare potrivit criteriilor de eligibilitate, criterii care se refera strict la proiectul întocmit de catre solicitant. Conform procedurii de alocare a fondurilor Sapard, proiectul depus de catre solicitantul finantarii Sapard este analizat din punct de vedere al îndeplinirii conditiilor de eligibilitate; 3. dupa decizia de acordare a finantarii nerambursabile se va trimite beneficiarului o notificare pentru demararea realizarii proiectului tehnic si obtinerea ofertelor de lucrari, utilaje, echipamente tehnologice, etc. în vederea obtinerii avizului de principiu; 4. dupa decizia de acordare a finantarii nerambursabile va semna un contract de finantare, în conformitate cu contractul cadru de finantare al Agentiei Sapard prezentat integral în Anexa III 2; 5. în maximum 30 de zile de la semnarea contractului de finantare, beneficiarul va depune la Agentia Sapard dosarele de selectie de oferte prevazute în proiect (respectând instructiunile din Anexa IV la contract, enumerate la pg. 64 – 65 din Ghidul Solicitantului) si declaratia de esalonare a platilor.

Precizeaza ca selectia ofertelor pentru achizitii de face de catre solicitantul finantarii Sapard, în cazul sau, de catre SC AM SRL, iar faptul ca alegerea sa în calitate de furnizor depindea în totalitate de manifestarea de vointa unilaterala a societatii AM SRL rezulta si din prevederile Ghidului Solicitantului – Masura M 1.1. privind îmbunatatirea prelucrarii si marketingului produselor agricole si piscicole emis de catre Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale; asa cum se prevede în Anexa 2 la Ghidul Solicitantului (pg.65), referitor la procesul verbal de adjudecare a ofertei câstigatoare, acesta trebuie semnat de catre membrii Comisiei de adjudecare, iar aceasta comisie este formata din Responsabilul legal al proiectului finantat de Agentia Sapard, Responsabilul tehnic al proiectului finantat de Agentia Sapard si/sau alti specialisti tehnici; prin coroborarea acestor dispozitii cu prevederile Capitolului 2 punctul 2.1.(pg. 6-7)unde se prevede ca „solicitantul trebuie sa desemneze doi reprezentanti în relatia cu Agentia Sapard: un reprezentant numit responsabil legal (…) si un reprezentant numit responsabil tehnic”, rezulta ca membrii Comisiei de adjudecare sunt reprezentanti ai societatii care solicita finantarea, în speta contestatoarea si ei îi revenea dispozitia de alegere sau nu a societatii intimate în calitate de furnizor, aspect confirmat si prin adresa nr. 549/20.02.2007 emisa de catre Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, Centrul Regional de Plati pentru dezvoltare Rurala si Pescuit 3 Sud Muntenia.

Arata ca, din cele demonstrate mai sus, rezulta ca societatea AM SRL a obtinut finantarea, dar a preferat sa încheie contractul de achizitionare a utilajelor agricole cu o alta societate.

Precizeaza ca societatea a fost de buna credinta în îndeplinirea obligatiilor proprii, fiind pusa la dispozitia cumparatorului oferta necesara întocmirii documentatiei de finantare, potrivit articolului 2, aliniatul 4 din contract, oferta nr. 4535A/AVS/03.10.2007 fiind transmisa societatii AM SRL din partea societatii Magellan, societate de la care S.C. I urma sa achizitioneze utilajele care fac obiectul precontractului de vânzare cumparare, dovada transmiterii acestei oferte constituind-o confirmarea de transmitere fax din 18.10.2006.

În ceea ce priveste oferta prevenind de la societatea Magellan si nu de la SC IPSO SA, aceasta este în perfecta concordanta cu vointa partilor exprimata în precontractul de vânzare cumparare, unde la articolul 2, ultimul alineat se prevede: „Cumparatorul îsi exprima acordul expres si neechivoc ca SC I SA sa îsi substituie în calitate de vânzator orice societate din grupul Magellan, independent de nationalitatea acesteia”, iar în temeiul acordului de livrare exprimat de catre societatea AM SRL în anexa nr. 2 la precontract, încheiata la data de 05.07.2006, S.C. I a importat echipamentele agricole ce fac obiectul precontractului de vânzare cumparare prin intermedierea societatii Magellan, în baza unei facturi proforme emise de catre Magellan pentru I SA si se afla si în prezent în antrepozit vamal.

Mai arata ca, în data de 15.01.2007, a transmis o adresa catre SC AM SRL prin care o notifica despre disponibilitatea la livrare a echipamentelor agricole si o invita ca în maxim trei zile de la receptionarea acestei adrese sa îsi execute obligatia asumata prin antecontractul de vânzare cumparare, adresa ce a fost receptionata de catre AM SRL în data de 16.01.2007, astfel cum rezulta din nota de transport Cargus cu confirmare de primire.

Precizeaza ca, întrucât societatea AM SRL nu a dat curs invitatiei sale de semnare a contractului, a transmis, în data de 05.02.2007, notificarea nr. 18 prin care relua invitatia de a se conforma obligatiilor contractuale si de a încheia contractul, precizând ca în caz contrar va introduce la plata Biletul la ordin emis ca garantie pentru neexecutarea obligatiei de încheiere a contractului de vânzare cumparare în 15 zile de la obtinerea finantarii, notificare ce a fost receptionata de catre destinatar pe fax în data de 06.02.2007 si prin posta în data de 08.02.2007, potrivit confirmarilor de primire.

Arata ca, în data de 07.02.2007, a fost transmisa o noua Notificare prin care societatea AM SRL este informata asupra intentiei de valorificare a Biletului la ordin emis de catre aceasta cu titlu de garantie pentru prejudiciul cuantificat de catre parti în precontractul de vânzare cumparare încheiat, Notificare receptionata de catre contestatoare în aceeasi zi pe fax, iar, la data de 19.02.2007, a procedat la introducerea la plata la Banca Comerciala Româna – Agentia LG a Biletului la ordin emis la data de 09.02.2007 de SC AM SRL, dar a primit refuz de încasare din lipsa totala de disponibil, situatie fata de care a procedat la punerea în executare a Biletului de ordin emis de catre SC AM SRL, investit cu formula executorie.

Precizeaza, în subsidiar, ca neexecutarea obligatiei de catre SC AM SRL de a încheia contractul de vânzare cumparare cu SC I în momentul obtinerii finantarii, a adus importante prejudicii societatii, întrucât a importat utilajele care fac obiectul contractului încheiat cu contestatoarea, suportând costurile aferente si asa cum rezulta din declaratia vamala de antrepozit nr. 1266495/20.12.2006 societatea a constituit o garantie pentru achitarea TVA – ului aferent în cuantum de 61.131 lei, astfel ca imobilizarea acestor fonduri pentru garantarea achitarii taxelor, lipsa folosintei lor, îi creeaza un prejudiciu important, acesti bani putând fi destinati unor proiecte lucrative în activitatea noastra.

Mai arata ca, în prezent utilajele se afla blocate în antrepozit vamal, antrenând costuri suplimentare de depozitare si întretinere, utilajele mentionate având o greutate de 59422,20 Kg, astfel cum rezulta din scrisoarea de transport din 30.10.2006, necesitând un spatiu vast de depozitare si în plus societatea trebuie sa suporte cheltuielile de contactare a unor noi clienti, de deplasare la sediul acestora în vederea purtarii de tratative, fiind de notorietate ca acesti potentiali clienti ai unei sali de muls, care se ocupa de productia agricola, se afla în zone de exploatare agricola, la distanta semnificativa de sediul sau din B.

În drept, intimata invoca disp. art. 969, 1066 si urm. Cod civil.

În dovedirea întâmpinarii intimata a solicitat probele cu înscrisuri si interogatoriu. Alaturat întâmpinarii intimata a atasat urmatoarele acte în xerocopie: biletul la ordin emis de SC A M SRL la data de 09.02.2007 în or. Lehliu – Gara pentru suma de 169339,50 lei; justificarea refuzului de plata a biletului la ordin emis de BCR – Agentia LG; încheierea de sedinta din 02.05.2007 pronuntata de Judecatoria LG în dosarul nr. 586/249/2007; somatia nr. 80/11.06.2007 emisa de BEJ OC în dosarul de executare nr. 80/2007; precontractul de vânzare – cumparare nr. PC/NS/280/04.07.2006 încheiat între S.C. I S.A. si S.C. A M S.R.L.; Anexele 1 si 2 la precontract; oferta nr. 4535A/AVS/03.10.2006 emisa de M; adresa din 15.01.2007 înaintata de SC I SA contestatoarei; note de transport; notificarile nr. 18/05.02.2007 si 19/07.02.2007 adresate de intimata SC I SA contestatoarei; confirmarile de comunicare a notificarilor; adresa nr. 37/19.01.2007 emisa de SC A M si centralizatorul proceselor – verbale de adjudecare; adresa nr. 549/20.02.2007 emisa de MAPDR – Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit; certificatul constatator nr. 47791/08.06.2006 emis de Oficiul National al Registrului Comertului cuprinzând date referitoare la SC I SA; Ghidul solicitantului – Programul SAPARD.

Contestatoarea SC A M SRL a formulat precizare la contestatia la executare prin care doreste doar sa clarifice si sa evidentieze prin documente câteva aspecte relevante în speta de fata:

– cu privire la termenul de 15 zile prevazut de art. 401 Cod procedura civila, învedereaza faptul ca somatia nr. 80 emisa de Biroul Executorului Judecatoresc O C a fost primita de societate în data de 22.06.2007, iar contestatia la executare a fost depusa prin posta în data de 09.07.2007, deci termenul de 15 zile se împlinea pe data de 08.07.2007, acea zi fiind duminica, considerente fata de care solicita sa se observe ca a depus contestatia la executare în termen legal.

Mai arata ca, în anul 2006, a avut niste discutii cu SC I SA în vederea achizitionarii de la aceasta a unor utilaje pentru proiectul „constructie de grajd 204 vaci de lapte, maternitate si grajd tineret, 5 platforme betonate si pod bascula, achizitie sala muls, echipamente de grajd, utilaje si 35 de juninci gestante în com. D, jud. I” si având în vedere conditiile impuse de SAPARD a organizat conform normelor o licitatie la care au participat 3 societati, oferind sala de muls, tanc racire si sistem de recuperare caldura.

De asemenea, mai arata ca SC I SA (prin societatea M) si-a prezentat oferta nr. 4535A/AVS/03.10.2006 pentru pretul de 161.500 EUR, oferta cu care a participat la licitatie alaturi de SC T A C SRL si SC T C SRL., dar având în vedere ca oferta depusa de I era cu aproape 10.000 de euro mai mare decât cea mai mica oferta, iar detaliile tehnice erau aceleasi, conform regulilor impuse de SAPARD, câstigatorul licitatiei a fost declarat SC T C SRL, SC A M SRL nu a mai putut achizitiona aceste utilaje de la I, deci nu a mai încheiat nici un contract.

Precizeaza ca societatea si-a exprimat doar disponibilitatea de a achizitiona utilaje, pâna la achizitionarea efectiva erau de parcurs niste pasi obligatorii si impusi de catre finantatorul sau Sapard, iar buna sa credinta si disponibilitatea de a avea relatii comerciale cu I s-a transformat într-o încercare a I de a obtine o suma de bani, desi între cele doua societati nu s-a concretizat încheierea vreunui contract, vina pentru acest lucru apartinând I.

Având în vedere aceste aspecte, apreciaza ca Biletul la ordin practic nu poate fi pus în executare, chiar daca este investit cu formula executorie, întrucât nu i-a fost livrata nici un fel de marfa în baza lui, fiind deci un caz clar de neexecutare a contractului.

Alaturat acestei cereri contestatoarea a atasat urmatoarele acte în xerocopie: procesul verbal de adjudecare a ofertei câstigatoare – procedura cerere de oferte; ofertele de participare la licitatie (oferta nr. 4535A/AVS/03.10.2006 emisa de societatea M; oferta de pret nr. 128/12.09.2006 emisa de SC T C SRL; oferta nr. 126/26.09.2006 emisa de SC T.A.T.A. A C SRL).

Prin sentinta civila nr. 956/28.11.2007 pronuntata de Judecatoria L G instanta a respins contestatia la executare.

Împotriva acestei sentinte a declarat recurs contestatoarea, iar Tribunalul C prin decizia civila nr. 357R/06.05.2008 a admis recursul si a trimis cauza spre rejudecare motivat de faptul ca instanta nu a lamurit conventia partilor privind art. 3.1.1 din precontract si daca clauza încalca legea conform art. 948, 966 C.civ., precum si daca contestatoarea si-a precizat modalitatea de selectare a ofertantilor si intimata cunostea acest lucru, daca licitatia era obligatorie pentru alegerea ofertantilor si aceasta s-a facut înainte de încheierea precontractului, daca la licitatie debitoarea putea avea mai multe posibilitati de alegere a câstigatorului licitatiei si daca alegerea câstigatorului se putea nu se putea face decât în persoana celui care a oferit pretul mai mic.

Dupa casare cauza a fost înregistrata pe rol acestei instanta la data de 23.06.2008 sub nr. 940.

Dupa casare contestatoarea prin cererea depusa la data de 02.10.2008 si-a completat motivele contestatiei aratând ca intimata a pornit executarea împotriva sa în baza unui bilet la ordin necompletat la nici o rubrica, ci doar semnat si stampilat, ce fusese eliberat de catre contestatoare în vederea garantarii atât a obligatiei semnarii contractului cât si a platii contractului, fara a se face vreo cuantificare în bani pentru fiecare obligatie în parte.

Arata ca biletul la ordin a fost completat, fara stiinta contestatoarei, unilateral de catre SC I SA la data de 09.02.2004 în baza precontractului de vânzare cumparare nr.PC/NS/280 ce i-a fost transmis la aproape 8 luni (prin scrisoare recomandata), respectiv dupa momentul introducerii la plata si ulterior punerii în executare a biletului la ordin.

Cu privire la precontract, pot exista doua ipoteze de interpretare: ca fiind o promisiune de a contract si una ca fiind un antecontract de cumparare.

În prima ipoteza în care contractul este calificat ca fiind o promisiune de a contracta, în conformitate cu art. 948 pct.4 raportat la art. 966 C.civ. contractul are o cauza licita, însa atâta timp cât creditoarea nu a fost desemnata câstigatoarea licitatiei, încheierea contractului de vânzare cumparare nu mai este posibila deoarece ar fi avut la baza o cauza ilicita.

Creditoarea nu trebuia sa ajunga la concluzia ca s-a perfectat vânzarea cumpararea utilajelor, chiar daca s-a obtinut finantarea SAPARD, deoarece aceasta operatiune trebuia organizata conform OG 34/2006, lucru care s-a si întâmplat, iar la licitatie a participat si intimata, dar câstigatoare a fost o societate care a oferit un pret mai mic.

Arata ca atunci când este aleasa cea mai buna oferta, sunt avute în vedere ambele componente ale ofertei, însa la oferte egale din punct de vedere tehnic, este aleasa cea mai ieftina.

Se apreciaza ca art.3.1.1 din contract cu privire la suma de 49.500 euro, are o cauza ilicita, iar S.C. I S.A. nu-l poate opune partilor cu privire la obligatia încheierii contractului numai în baza finantarii obtinute, în conditiile în care, desi cunostea procedura legala, nu a venit cu cea mai buna oferta.

În cea de-a doua ipoteza în care contractul este calificat ca fiind un antecontract de cumparare, în conformitate cu art.948 pct.4 si art.966 C.civ. încheierea contractului are o cauza ilicita, deoarece s-au obligat la cumpararea unor utilaje fara a avea în vedere ca aceasta obligatie trebuia sa subziste fata de cel care câstiga licitatia si în aceasta situatie obligatia fondata pe o cauza neilicita nu poate avea nici un efect, astfel ca nici art. 3.1.1 din precontract nu poate produce nici un efect.

În replica intimata la data de 04.12.2008 a formulat întâmpinare fata de cererea completatoare a motivelor contestatiei invocând exceptia inadmisibilitatii analizarii în prezenta cauza a valabilitatii biletului la ordin, întrucât în temeiul art.62 coroborat cu art.106 din Legea 58/1934, pentru lipsa uneia din mentiunile obligatorii ale Biletului la ordin, contestatoarea avea la îndemâna calea de atac speciala a opozitiei la executare, care nu a fost exercitata în termenul legal.

Se arata ca art. 62 din Legea 58/1934, impune ca exceptiile de nulitate a titlului sa fie invocate doar pe calea opozitiei la executare formulate în termenul de decadere de 5 zile de la primirea somatie de executare, însa contestatoarea a formulat doar o contestatie la executare si doar dupa 15 zile de la comunicarea somatiei de executare, fiind astfel decazuta din termenul de a formula critici cu privire la valabilitatea Biletului la ordin.

Arata ca, titlul executoriu îndeplineste toate conditiile de valabilitate impuse de lege, fiind completat în temeiul si litera unui contract încheiat între parti, astfel cum se recunoaste si de catre contestatoare.

De asemenea si precontractul de vânzare cumparare întruneste toate conditiile de validitate, inclusiv aceea de a avea o cauza licita si prin urmare are puterea unei legi fata de parti conform dispozitiilor art.969 C.civ.

Precontractul de vânzare cumparare mentionat mai sus reprezinta o promisiune de contract cu caracter sinalagmatic prin care ambele parti se obliga sa încheie un contract de vânzare cumparare pentru echipamentele agricole – sala de muls, iar obligatia neexecutata de catre contestatoare este cea cuprinsa în acest precontract de vânzare cumparare, singurul pentru care se poate analiza existenta unei cauze licite, astfel ca sustinerile contestatoarei ca acest precontract ar avea o cauza neilicita se bazeaza pe invocarea proprie sale culpe.

Precizeaza ca vointa partilor cu privire biletul la ordin este aceea de a constitui o garantie a executarii de catre contestatoare a clauzei penale înserate în art. 3.1.1 alin.2 din precontractul de vânzare cumparare încheiat între parti, rezultând în mod clar vointa exprimata de catre contestatoare, ca biletul la ordin sa fie introdus la plata în cazul în care nu îsi îndeplineste obligatia de a încheia contractul de vânzare cumparare, iar natura juridica a sumei mentionate în cuprinsul Biletului la ordin, nu este aceea de parte din pret, ci de daune interese (clauza penala) în caz de neexecutare a obligatiilor asumate de catre contestatoare.

De asemenea arata ca chiar din cuprinsul contractului reiese faptul ca contestatoarea si-a asumat doua obligatii succesive, respectiv aceea de a semna contractul de vânzare cumparare, dupa ce a obtinut finantarea necesara, si aceea de plata acestuia dupa ce contractul a fost semnat, potrivit art. 3.1.1 alin.2.

Arata ca, sustinerile contestatoarei ca ar fi fost obligata la alegerea unui anumit furnizor pentru echipamentele agricole potrivit OUG 34/2006 sun nereale si nesustinute de mijloace de proba, întrucât:

-pentru alegerea furnizorului echipamentelor sala de muls, tanc de racire, sistem de recuperare caldura, nu a fost organizata nici o licitatie, asa cum a firma contestatoarea, iar din procesul verbal de adjudecare a ofertei câstigatoare din data de 05.10.2006 depus de contestatoare rezulta ca procedura de adjudecare este cererea de oferte si nu licitatia.

-potrivit art.124 din OUG 34/2006, dreptul de aplicare a procedurii de atribuire prin cerere de oferte exista numai în cazul în care contractul de furnizare are o valoare mai mica de 40.000 euro, iar din procesul verbal de adjudecare a ofertei câstigatoare din 05.10.2006 rezulta ca valoarea echipamentelor este de 150.000 euro si prin urmare în mod evident nu se aplica aceasta Ordonanta privind achizitiile publice întrucât chiar prin adresa de la APDRP nr.549/20.02.2008 se prevede ca s-a aplicat procedura selectiei de oferte, astfel ca rezulta ca OUG 34/2006 nu era aplicabila în cazul contestatoarei.

-legislatia achizitiilor publice este aplicabila doar contractelor pentru care finantarea din partea Sapard depaseste procentul de 50%, conditie obligatorie prevazuta de art.9 din OUG 34/2006.

-legislatia achizitiilor publice devine obligatorie pentru proiectele Sapard doar dupa aderarea la Uniunea Europeana din anul 2007, iar la momentul alegerii furnizorului de echipamente de catre reprezentantii contestatoarei nu se aplica OUG 34/2006.

Arata ca OUG 34/2006 devine aplicabila doar începând din luna martie 2007si doar pentru contracte care beneficiaza de cofinantare mai mare de 50% în cadrul proiectului Sapard, astfel cum rezulta din comunicatul de presa din 04.06.2007 emis de APDRP care gestioneaza fondurile Sapard si din declaratia directorului al APDRP aparuta în mass media în data de 05.06.2007.

Precizeaza ca alegerea ofertei câstigatoare este un act care depinde de vointa executiva a contestatoarei, este efectuata printr-o simpla selectie de oferte, pentru care nu exista o autoritatea contractanta, care parcurge o procedura de selectare si atribuire a contractelor. Arata ca Sapard nu implica si nu cenzureaza alegerea furnizorilor pentru proiectele aprobate atâta timp cât este aleasa o oferta care sa respecte datele tehnice si raportul calitate pret.

Prin încheierea de sedinta din 27.09.2007 pronuntata în dosarul civil nr. 1426/249/2007 a Judecatoriei LG s-a dispus suspendarea provizorie a executarii silite începuta în dosarul de executare nr. 80/2007 al BEJ O C (atasat), iar prin încheierea de sedinta din 14.11.2007 data în dosarul initial s-a dispus si suspendarea propriu zisa a executarii silite.

În cauza s-a administrat proba cu înscrisuri, interogatoriul reciproc al partilor, luându-se un interogatoriu din oficiu ambelor parti. În privinta dispozitiilor instantei de casare (obligatorii pentru instanta de fond) privind consultarea unui expert s-a apreciat ca aceasta era conditionata de insuficienta probatoriului, astfel ca nu a mai fost util, fiind solicitate raspunsuri de la APDRP cu privire la întrebarile ce trebuiau lanurite.

Instanta, analizând actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:

Între contestatoarea S.C. A M si intimata S.C. I S.A (devenita ulterior SRL) s-a încheiat la data de 04.07.2006, Precontractul de vânzare – cumparare nr. PC/NS/280/04.07.2006, prin care contestatoarea s-a obligat sa cumpere, iar intimata sa vânda echipamentele agricole descrise în Anexa 1 si cuprinzând Sala de muls Side by Side Global 90 i; Tanc închis tip Kryos 8000 l, clasa B II; Sistem de recuperare caldura – WRA 500, în schimbul unui pret de 164.950 Euro exclusiv TVA.

Parte integranta din precontract este si Anexa 2, cuprinzând procesul – verbal de acceptare, încheiat la 05.07.2006, cumparatorul stabilind ca echipamentele prezentate sunt în conformitate cu specificatia tehnica descrisa în Anexa 1 si accepta ca vânzatorul sa îi livreze aceste echipamente.

Potrivit art. 2 al.2, 3 si 6 din precontract, vânzarea cumpararea echipamentelor este supusa conditiei suspensive a obtinerii finantarii necesare achizitionarii echipamentelor de catre contestatoare indiferent de persoana finantatorului cu conditia ca sursa finantarii sa fie legala, iar cumparatorul si-a exprimat acordul expres si neechivoc ca SC I sa îsi substituie, în calitate de vânzator, orice societate din grupul M.

Prin art. 3 pct. 3.1.1 din precontract partile au prevazut ca la data semnarii precontractului cumparatorul va garanta obligatia asumata de a semna contractul de vânzare – cumparare, precum si plata contractului prin emiterea unui Bilet la ordin în favoarea SC IPSO a carui valoare este de 49.500,00 EURO exclusiv TVA (19 %) la cursul de schimb al EUR din ziua emiterii cecului.

Fata de prevederile art. 6 al. 2 din precontract, mentionate mai sus, grupul M (actionar al SC I SA – potrivit certificatului constatator emis de ONRC) a emis Oferta nr. 4535A/AVS/03.10.2006 (sala de muls, tanc de racire si recuperator), oferta ce i-a fost comunicata la data de 18.10.2006 societatii contestatoare prin fax, potrivit confirmarii de la fila 35 din dosar initial.

Având în vedere procesul – verbal de acceptare din Anexa 2, intimata SC I a importat echipamentele agricole ce fac obiectul precontractului, prin intermedierea societatii M, potrivit declaratiei vamale din 30.10.2006 existenta la fila 129 din dosar initial (tradusa din limba germana de un traducator autorizat).

Fata de aceasta situatie, prin adresa din 15.01.2007, intimata vânzatoare a invitat-o pe contestatoarea cumparatoare la sediul societatii pentru semnarea contractului de vânzare – cumparare si livrarea echipamentelor în termen de 3 zile de la primirea adresei, dar cum contestatoarea nu a dat curs invitatiei, intimata a emis notificarile nr. 18/05.02.2007 si 19/07.02.2007, comunicate contestatoarei prin fax, potrivit confirmarilor de la dosar.

Prin adresa nr. 37/19.01.2007 contestatoarea SC A M o informeaza pe intimata ca aceasta nu a fost declarata câstigatoare în urma depunerii ofertelor la SAPRAD, comunicându-i si centralizatorul proceselor – verbale de adjudecare (valori eligibile SAPARD – Dosare achizitii), câstigatorul licitatiei fiind SC T C SRL.

Potrivit clauzei de la art. 3, pct. 3.1.1., la data de 09.02.2007, în or. L G, contestatoarea cumparatoare SC A M SRL a emis biletul la ordin pentru suma de 169.339,50 lei, în favoarea intimatei vânzatoare SC I SA, scadent la data de 19.02.2007.

La data de 22.02.2007, biletul la ordin a fost refuzat la plata de catre BCR – Agentia L G din lipsa de disponibil.

Fata de aceasta situatie, la cererea intimatei biletul la ordin a fost învestit cu formula executorie prin încheierea de sedinta din 02.05.2007 pronuntata de Judecatoria L G în dosarul nr. 586/249/2007, formându-se dosarul de executare nr. 80/2007 al BEJ O C, dosar în care, la data de 11.06.2007, s-a emis somatia nr. 80 prin care SC A M SRL era somata ca în termen de 3 zile de la primirea somatiei sa achite suma de 176.379 lei.

Înainte de analiza motivelor contestatiei se retine ca prin cererea initiala contestatoarea a invocat trei motive principale (privind finantarea de la Sapard de care intimata avea cunostinta, caracterul biletului la ordin, neexecutarea contractului si valabilitatea titlului executoriu) care au fost dezvoltate succint, motivele fiind dezvoltate atât prin motivele de recurs, concluzii scrise, cât si cu ocazia cerererii precizatoare dupa casare. Din aceasta perspectiva având în vedere ca, contestatoarea a dezvoltat argumentele aduse prin motivele initiale, instanta apreciaza neântemeiata sustinerea intimatei constând în aceea ca, contestatoarea a invocat alte motive ale contestatiei încalcându-se principiul disponibilitatii.

În plus se retine ca prin comunicarea tuturor cererilor indiferent de titulatura acestora, intimatei, aceasta a beneficiat de un proces echitabil ca si garantie prev. de art. 6 din CEDO, care cuprinde ca si componenta principiul egalitatii armelor, care implica dreptul si obligatia de a oferi fiecarei parti posibilitatea de a-si prezenta cauza în cadrul unei dezbateri contradictorii si în conditii care sa nu o plaseze în dezavantaj net fata de adversarul sau din proces.Acest principiu cuprinde posibilitatea de a combate argumentele invocate de partea adversa cu respectarea principiului contradictorialitatii.

În privinta Precontractului de vânzare – cumparare nr. PC/NS/280, astfel cum rezulta din raspunsul ambelor parti la interogatoriul luat din oficiu de instanta (întrebarea nr. 1) acesta a fost încheiat prin corespondenta prin receptionarea de catre contestatoare a ofertei facuta de catre intimata (art. 35 C.com.) si contrar sustinerilor contestatoarei precontractul a fost încheiat la 04.07.2006 potrivit raspunsului la întrebarea nr.1 si 17 din interogatoriul luat de intimata – fila 120,124. Sustinerile contestatoarei în sensul semnarii si stampilarii contractului doar pe ultima pagina si remiterea unui exemplar abia în octombrie 2007 nu au sustinere probatorie, astfel ca urmeaza a fi înlaturate, sarcina probei revenind contestatoarei potrivit art. 1169 C.civ..

Precontractul dintre parti având natura juridica a unui antecontract de vânzare cumparare, ce da nastere unei obligatii de a face în sarcina partilor, respectiv de a încheia în viitor contractul de vânzare cumparare, se impune cu forta obligatorie partilor în privinta obligatiilor asumate (art. 969 C.civ.), nefiind susceptibil de interpretare în alta ipoteza contrar sustinerilor contestatoarei prin motivele invocate prin cererea de la fila 22,23. Desi contestatoarea sustine ca nu s-a obligat sa achizitioneze nimic (prin raspunsul la întrebarea nr.16 din interogatoriul luat de intimata) instanta retine ca prin art. 2 din precontract contestatoarea s-a obligat sa cumpere sub conditia suspensiva a obtinerii finantarii echipamentele agricole mentionate în Anexa 1, cu un pret de 164.950 Euro exclusiv TVA, având ca obligatie corelativa din partea intimatei de a vinde aceste echipamente. Totodata vor fi înlaturate apararile contestatoarei în privinta semnificatiei conditiei suspensive, care în viziunea sa priveste finantarea exclusiva prin fonduri Sapard. În acest sens se retine ca precontractul nu prevede sursa finantarii, ci doar conditia ca aceasta sa fie legala (art. 2 al.3), astfel ca, clauzele contractuale nu pot fi schimbate prin vointa unilaterala a uneia dintre parti, în sens contrar încalcându-se principiul fortei obligatorii a actului – mutus consensus mutus disensus.

Nici împrejurarea ca intimata în baza altor raporturi contractuale cu contestatoarea a fost declarata câstigatoare privind obtinerea finantarii pentru cumpararea utilajelor agricole de la aceeasi APDRP nu are relevanta în privinta sursei finantarii, întrucât aceasta licitatie a avut loc la 30.09.2009 (fila 155) si este anterioara licitatiei privind sala de muls 05.10.2006 fila 180) iar precontractul dintre parti nu cuprinde nici o prevedere privind sursa finantarii. În consecinta nerezultând din precontract sursa finantarii revenea contestatoarei sarcina dovedirii în conditiile art. 1169 C.civ. ca a adus la cunostinta intimatei modalitatea de obtinere a fondurilor prin programul Sapard precum si modalitatea de alegere a ofertantilor si criteriile în baza carora se va realiza aceasta. În consecinta desi proiectul vizat de contestatoare pentru care a demarat procedura obtinerii finantarii prin fonduri Sapard cuprindea constructie grajd, 5 platforme betonate, pod bascula, sala de muls, echipamente de grajd, utilaje si 35 juninci gestante, se deduce printr-o prezumtie simpla admisibila în conditiile art. 1203 C.civ. ca în lipsa unor dovezi contrare, este posibil ca pentru fiecare dintre echipamente contestatoarea sa obtina fonduri din surse diferite.

Nici chiar în ipoteza (nedovedita de contestatoare) în care intimata ar fi cunoscut sursa finantarii ca provenind de la APDRP, raspunderea contractuala a contestatoarei nu este înlaturata.

În acest sens disp. art. 3 pct.3.1.1. din precontractul dintre parti privind suma de 49.500 Euro nu pot fi interpretate decât ca o clauza penala si nu ca reprezentând avans al pretului echipamentelor (cum a sustinut contestatoarea prin motivele contestatiei formulate initial în cadrul dos. nr. 1080) si nici ca garantie în vederea achitarii integrale a echipamentelor (cum a sustinut contestatoarea prin raspunsul la întrebarea nr.3 din interogatoriul luat din oficiu de instanta-fila 170).

Sub acest aspect, data fiind formularea clauzei susaratate – garantarea obligatiei de a semna contractul si plata acestuia – urmeaza a aplica regulile de interpretare a contractelor care se face dupa intentia comuna a partilor si nu dupa sensul literal al termenilor, dându-se fiecareia întelesul ce rezulta din actul întreg (art. 977,982 C.civ.) . Astfel potrivit vointei partilor, acestea au prevazut ca în cazul în care contestatoarea va obtine finantarea si va achizitiona echipamente de acelasi gen cu cele pe care s-a obligat a le achizitiona de la intimata, de la altii, intimata este în drept sa retina biletul la ordin, sa îl introduca la plata si sa îl încaseze cu titlu de daune interese. Ori, finantarea pe care trebuia sa o obtina contestatoarea nu poate fi interpretata decât ca o conditie mixta, depinzând nu numai de vointa contestatoarei, ci si de împrejurari exterioare vointei acesteia, respectiv prezentarea a minim 3 oferte de la furnizori si încheierea contractului de finantare cu APDRP (art. 1007 C.civ.) în baza caruia urma sa obtina banii pentru achizitionarea echipamentelor. În caz contrar o altfel de interpretare ar lipsi de efect conventia partilor si ar contraveni în acest mod principiului de interpretare consacrat de art. 978 C.civ. potrivit caruia clauza contractuala se interpreteaza în sensul de a produce efecte, iar nu în sensul de a nu produce nici un efect. Faptul ca, contestatoarea a considerat acest precontract perfect valabil producator de efecte juridice rezida si din emiterea biletului la ordin în favoarea intimatei.

Drept urmare cauza precontractului încheiat de parti este una licita sub aspectul prev. art. 966 C.civ. privind scopul imediat cât si cel mediat al actului.

În plus se retine ca invocarea cauzei ilicite de catre contestatoare grefata pe lipsa de prevedere a faptului ca obligatia trebuia sa subziste fata de cel care castiga licitatia, are la baza invocarea propriei culpe, care nu poate fi folosita pentru a obtine protectia judiciara a unui drept conform principiului nemo propriam turpitudinem allegans, obligatia asumata de contestatoare de a obtine finantarea fiind una de rezultat si nu de diligenta.

În consecinta obtinând finantarea, dovada fiind încheierea contractului de finantare cu APDRP, dar cumparând aceleasi echipamente pe care s-a obligat a le cumpara de la intimata, contestatoarea si-a încalcat obligatiile asumate, astfel ca se activeaza clauza penala prevazuta, în baza careia intimata a introdus biletul la ordin la plata.

În situatia în care contestatoarea nu si-a îndeplinit obligatia asumata de a nu cumpara aceleasi produse de la alt furnizor cu banii obtinuti din finantarea pe care s-a obligat a o obtine, aceasta nu îi poate opune intimatei exceptia de neexecutare a contractului, întrucât aceasta poate fi invocata doar de catre un debitor neculpabil în îndeplinirea obligatiei sale colaterale. Caracteristica esentiala a contractelor sinalagmatice o constituie reciprocitatea si interdependenta obligatiilor ce revin partilor, împrejurarea ca fiecare dintre obligatiile reciproce este cauza juridica a obligatiei corelative implicând simultaneitatea de executare a acestor obligatii, deci posibilitatea de invocare a exceptiei de neexecutare, în cazul în care simultaneitatea nu este respectata.

Ca atare exceptio non adimpleti contractus este o sanctiune specifica a faptului ca partea care pretinde executarea obligatiei nu întelege sa-si îndeplineasca propriile îndatoriri contractuale pe care si le-a asumat. Ori partea în culpa pentru neexecutarea obligatiilor asumate este însasi contestatoarea.

Alaturi de considerentele ce preced, instanta apreciaza ca obtinerea finantarii de la APDRP s-a realizat prin procedura cererii de oferte, care presupune obtinerea a minim 3 oferte, dupa cum rezulta din procesul verbal de adjudecare a ofertei câstigatoare – fila 180 si Ghidul Solicitantului Masura 3.1. privind investitiile în exploatatiile agricole emis de catre Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale – fila 209. În acest sens se retine si adresa nr. 549/20.02.2007 emisa de MAPDR – Agentia de Plati pentru Dezvoltarea Rurala si Pescuit potrivit careia„…ofertantii sunt alesi exclusiv de catre beneficiarul Programului Sapard, iar APDRP nu intervine în procesul de selectie a ofertelor, ci verifica doar corectitudinea procesului de selectie a ofertelor primite de beneficiar, APDRP nu intervine în modul de selectare al participantilor la licitatie”, iar procedura licitatiei pentru beneficiarii privati ai Programului Sapard nu intra sub incidenta OG 34/2006, ci a Instructiunilor interne de achizitii, respectiv anexele la contractul de finantare, fila 128 dosar initial si fila 134 din dosarul prezent.

Cum alegerea ofertantului a fost lasata la latitudinea contestatoarei se prezuma în conditiile art. 1203 C.civ. ca aceasta a avut libertatea de alegere, nefiind impus criteriul alegerii ofertei cu cel mai mic pret.

În consecinta sustinerea contestatoarei potrivit careia licitatia pentru obtinerea finantarii trebuia sa îndeplineasca conditiile prev. de OG 34/2006 privind achizitiile publice este nefondata, actul normativ fiind aplicabil doar contractelor pentru care finantarea din partea Sapard depaseste 50% din valoarea proiectului, caz în care licitatia se organizeaza de autoritatea contractanta si nu de beneficiarul finantarii (art. 10 al.2 coroborat cu art. 73 si urm din OG 34/2006 în vigoare la data încheierii antecontractului între parti).

În ceea ce priveste valabilitatea titlului executoriu constituit de biletul la ordin se retine ca opozitia la executarea biletului la ordin este o cale de aparare pusa de legiutor la îndemana debitorului, pentru a se apara, pe calea exceptiilor împotriva pretentiilor creditorului având ca scop invalidarea raportului cambial.

În vederea executarii biletului la ordin, art.61 din Legea nr.58/1934 impune investirea biletului la ordin cu formula executorie. Pe baza biletului la ordin investit cu formula executorie, creditorul poate proceda la executarea silita a debitorului.

Potrivit art.62 din Legea nr.58/1934, pe baza biletului la ordin investit cu formula executorie, creditorul are obligatia sa adreseze debitorului o somatie de plata, care se notifica conform art.90 C.p.civ., la domiciliul sau resedinta debitorului.

Potrivit aceluiasi articol, debitorul care a primit somatia de plata este în drept sa faca opozitie la executare în termen de 5 zile de la primirea somatiei, la judecatoria care a investit biletul la ordin cu formula executorie.

Biletul la ordin a fost emis pentru suma de 169.339,50 lei, la data de 09.02.2007, având scadenta la data de 19.02.2007 si locul platiii în L.

Ca atare, titlul executoriu cuprinde o creanta certa, lichida si exigibila, în sensul art.379 C.pr.civ. si mentiunii despre locul emiterii.

Conform dispozitiilor art.63 din Legea nr.58/1934, în procesele cambiale pornite, exceptiile ce pot fi invocate sunt cele privind nulitatea titlului potrivit dispozitiilor art.2, precum si cele care nu sunt oprite de art.10.

Art.63 alin.2 precizeaza ca exceptiile personale trebuie sa fie de grabnica solutionare si întotdeauna întemeiate pe o proba scrisa, tocmai pentru a nu mai fi nevoie de administrarea altor probe, care ar conduce la tergiversarea judecarii cauzei, putându-se invoca exceptii privind nulitatea titlului, cum ar fi cele formale si cele care privesc incapacitatea, falsul, lipsa de mandat si exceptii procedurale care privesc conditiile de exercitare a actiunii.

Ori, contestatoarea nu a formulat opozitie cambiala în termen de 5 zile de la primirea somatiei la executare, astfel ca este decazuta din dreptul de a invoca nulitatea titlului executoriu în conditiile în care din continutul contestatiei nu rezulta care sunt motivele ce atrag nevalabilitatea titlului executoriu.

În privinta actului de executare emis de executorul judecatoresc, respectiv somatia nr. 80/11.06.2007, instanta constata ca aceasta cuprinde toate datele prev de art. 387 C.p..civ.

Fata de toate considerentele ce preced, instanta apreciaza ca executarea este începuta în baza unui titlul executoriu ce contine o creanta certa, lichida si exigibila, decurgând dintr-un antecontract ce îndeplineste toate conditiile de valabilitate, care se impune partilor în mod obligatoriu pentru obligatiile asumate, motive fata de care apreciaza neântemeiata contestatia formulata de contestatoare urmând a o respinge pe cale de consecinta în temeiul art. 399 Cod proc.civ..

Cum contestatia a fost respinsa, iar intimata a efectuat cheltuieli cu acest proces, cheltuieli dovedite, conform devizelor si facturii fiscale, reprezentând serviciile prestate de societatea de avocati în legatura cu cauza de fata, urmeaza, în baza art. 274 Cod proc.civ., a obliga contestatoarea la plata catre intimata a sumei de 21.832,71 lei conform extrasului de cont BRD – cu titlu de cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge contestatia la executare formulata de contestatoarea S.C. A M S.R.L., în contradictoriu cu intimata S.C. I SRL, ca neântemeiata.

Obliga contestatoarea la plata catre intimata a sumei de 21.832,71 lei, cheltuieli de judecata.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Etichete: