Top

Plingerea formulata de petentul D C impotriva incheierii nr. din 2009 a oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara

R O M A N I A

INSTANTA

La data de 6 mai 2009, cu nr.1718 a fost inregistrata la instanta plingerea formulata de petentul D C impotriva incheierii nr. din 2009 a oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Vaslui – Biroul de Carte Funciara B prin care s-a respins cererea sa privind intabularea dreptului de proprietate asupra imobilului situat in B, str.Fdt N-laie Iorga nr.7, jud.Vaslui identificat prin nr.cadastral 3238, inscris in CF a Municipiului B pe numele intimatei D M .

In motivarea plingerii petentul D C sustine ca actele existente in dosarul aflat la Biroul de Carte Funciara B privind imobilul situat in B, au fost interpretate de catre functionarii acestui birou cu rea credinta, in sensul ca actul de adjudecare nr.204 intocmit de executorul judcatoresc S M ar fi fost anulat, asa cum se mentioneaza in decizia civila nr1 din 22 aprilie 2003, cind in realitate prin aceasta decizie au fost anulate actele efectuate de executorul judecatoresc in dosarul nr..2002, cererea fiind introdusa la 30.04.2002 si nu actele de executare din dosar nr. 2002 finalizate prin adjudecarea imobilului din septembrie 2002, ca prin decizia civila nr.U din 19 noiembrie 2008 a Curtii de Apel I nu s-a hotarit ca actul de adjudecare nr.I/2 septembrie 2002 emis de executorul judecatoresc privind imobilul din B, a devenit valabil, retinindu-se prin aceasta decizie ca imobilul a fost vindut in septembrie 2002 cind s-a si predat cumparatorului adjudecator bunul, data de la care curge si termenul pentru intimata D M de a formula contestatia , iar aceasta a introdus-o in octombrie 2003, fiind tardiva asa cum au retinut toate instantele, astfel ca actul sau de adjudecare este valabil, instanta urmind sa admita plingerea formulata si sa dispuna intabularea imobilului.

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Va invocat exceptia lipsei calitatii sale procesuale pasive avind in vedere prevederile art.331 – 339 cod proc.civila si decizia Sectiilor Unite ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr.I pronuntata in sedinta publica din data de 15 septembrie 2007 prin care s-a admis recursul in interesul legii promovat de procurorul general al Parchetului de pe linga Inalta Curte de Casatie si Justitie , exceptie cu care petentul si intimata au fost de acord asa cum s-a retinut prin Incheierea pronuntata in sedinta publica din 24 iunie 2009 si care urmeaza a fi admisa si de instanta tinind cont de decizia nr.I a Sectiilor Unite ale Inaltei Curtii de Casatie si Justitie.

In dovedirea plangerii s-au depus inscrisuri: contestatia initiala formulata de intimata D M la data de 15 iunie 2002 in dosar nr.4276/2002; sentinta civila nr.595 pronuntata la data de 12 martie 2004 de Judecatoria B in dosar nr.4632/2003; decizia civila a Tribunalului V nr.96/A din 10 iunie 2008 dosar nr.6846./89/2005; a Curtii de Apel I nr.96/A din 18 noiembrie 2008 din acelasi dosar, actul de adjudecare nr.204 din 8 septembrie 2002, procesul verbal din 2 septembrie 2009.

Prezenta in instanta intimata D M a precizat ca dreptul de proprietate al petentului Dobai Costache a mai fost intabulat, insa a fost radiat ulterior ,fiind vorba de o exceptie a autoritatii de fapt si a depus in acest sens sentinta civila nr.2408 din 6 octombrie 2005 pronuntata in dosarul nr. 2005 a Judecatoriei B; Decizia civila nr.18/A din 18 ianuarie 2006 a Tribunalului V pronuntata in acelasi dosar.

Oficiul de cadastru si Publicitate Imobiliara V ne-a inaintat extrasul de carte funciara privind imobilul situat in B, str.N.Iorga,nr.7, jud.V si inscrisurile ce au stat la baza intabularii si a radierilor efectuate de la data inscrierii imobilului in cartea funciara.

Instanta a dispus pentru lamurirea situatiei de fapt atasarea dosarelor nr. /2005, 4276/2002

Petentul D C a depus certificatul de grefa din dosar nr. 2005 prin care s-a admis recursul formulat de el impotriva deciziei civile 185/A din 2 decembrie 2008 a Tribunalului V privind acelasi imobil si s-a respins cererea formulata de reclamanta – parata D M dar si cererea reconventionala si completatoare.

Din analiza extrasului de carte funciara rezulta ca intimata D M a intabulat dreptul de proprietate asupra imobilului situat in B, prin incheierea nr.1149 din 22 februarie 2007 in baza sentintei civile nr.2408 din 6 octombrie 2005 pronuntata de Judecatoria B – filele 35-38 din dosarul B.C.F. ,retinandu-se ca aceasta este proprietara imobilului prin hotarare judecatoreasca. Intr-adevar intimata D M a devenit unica proprietara a imobilului prin sentinta civila nr.1105 pronuntata la data de 15 aprilie 2004 de judecatoria B cand imobilul i-a fost ei atribuit in urma promovarii actiunii de partaj in contradictoriu cu fost sau sot E A, sentinta ramasa definitiva prin respingerea recursului declarat la data de 23 februarie 2005 prin Decizia civila nr. R a Tribunalului V (filele 10-13 ,dosar nr. 2005, anexat in proba).

La acea data proprietar al imobilului era si petentul D C , conform actului de adjudecare din 2 septembrie 2002 prin care a adjudecat imobilul in contul creantei sale de 210.000.000 lei pe care o avea fata de debitorul S.CN SRL reprezentata de E A , sotul intimatei D M de care acesta divortat prin sentinta civila nr.6311 din 8 decembrie 1997 a Judecatoriei B.

In partea a III-a a Cartii Funciare sunt notate sarcinile imobilului ,ipoteca instituita asupra imobilului de catre petent, somatia de plata emisa de executorul judecatoresc in favoarea lui D C , dar si existenta sentintei civile nr.P din 20 decembrie 2007 din dosar nr. /2007 prin care prin incheierile nr. 2007, 2007,.2006, 2007,.2007, iar prin ultima incheiere nr. din 31.08.2007 se noteaza actul contract de cesiune 254/4.03.2002 emis de Bankcoop SA, creditor al creantei inscrise prin contractul de garantie imobiliara autentificat sub nr. 1995 fiind D C ,incheiere anulata prin sentinta civila nr. 2007 din dosar nr. 2007 a Judecatoriei B prin care s-a dispus si radierea acestei notari.

La data de 13 martie 2009, petentul D C solicita si el intabularea dreptului de proprietate al aceluiasi imobil in baza actului de adjudecare nr.204 din 2 septembrie 2002, a procesului verbal nr.204 din 2 septembrie 2002, cu referire la sentinta civila nr. 2004, 2008, 2008.

Cererea sa este respinsa cu motivatia ca din copia deciziei civile nrP din 22 aprilie 2003 a Curtii de Apel Iasi rezulta ca actul de adjudecare intocmit de executorul judecatoresc a fost anulat si ca petentul D C nu este proprietarul imobilului,proprietara fiind D M , in baza sentintei civile nr.1105 din 8 aprilie 2004 a Judecatoriei B. Mai mult decat atat prin sentinte civila nr.2408 pronuntata la data de 6 octombrie 2005 in dosarul nr.3283/2005 (atasat in proba) de Judecatoria B, schimbata partial prin Decizia civila nr..2006 in dosarul nr. 2005 incheierea de admitere nr.1141 din 24 martie 2005 a Oficiului de Cadastru si Publicitate imobiliara Vaslui a fost desfiintata.

Prin plangerea formulata ,petentul sustine ca el este proprietarul imobilului, deoarece prin decizia civila nr.P au fost anulate actele efectuate de executorul judecatoresc in dosarul nr. 2002 si in actele de executare din dosar nr. 2002 finalizat prin adjudecarea imobilului din septembrie 2002.

Sustinerea petentului corespunde realitatii intrucat prin contestatia la executare adresata initial Judecatoriei B la data de 30 aprilie 2002 contestatoarea D M contesta executarea silita in dosarul de executorului judecatoresc nr. /2002, deoarece imobilul situat in Beste bunul sau comun cu al fostului sot EA, solicitand si anularea titlului executor in baza caruia s-a inceput executarea silita (a se vedea dosarul nr.4276/2002 anexat in proba)

Prin sentinta civila nr.3486 pronuntata la data de 12 iunie 2002 de Judecatoria B,contestatia la executare este respinsa, dar si solicitarea privind constatare nulitate titlu executoriu. Ulterior, prin decizia civila nr. din 6 decembrie 2002, recursul formulat de contestatoarea D M este admis,fiind admisa contestatia la executare si constatare nulitate titlu executoriu si anulate formele de executare din dosar.nr.204/2002. Curtea de Apel I prin decizia 505 pronuntata la data de 22 aprilie 2003 caseaza in tot decizia Tribunalului Vaslui si rejudecand cauza admite apelul declarat de contestatoarea D M , dispune anularea formelor de executare silita din dosarul executorului judecatoresc S I, insa nu face referire la actul de adjudecare,astfel ca acesta este valabil, aspecte ce se regasesc si in decizia nr.469 din 19 noiembrie 2008 a Curtii de Apel Iasi unde se retine ca imobilul a fost vandut in septembrie 2002,cand a fost predat adjudecatarului D C si de la acea data curge pentru intimata D M dreptul de a formula contestatie.

In concluzie se poate deduce ca la data intabularii imobilului de catre intimata D M , acesta se afla in posesia petentului D C ce detinea si actul de adjudecare nr.204 din septembrie 2002,asa cum se afla si la data pronuntarii sentintei civile nr.2408 din 6 octombrie 2005 de catre Judecatoria B, petentul D C fiind in prezent cel care achita impozitele conform certificatului de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozitele si taxele locale emise de Primaria Municipiului B – aflat in dosarul inaintat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Vaslui.

Potrivit disp.art.10 din Leg.nr.7/1996 cu modificarile si completarile ulterioare la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale identificarea amplasamentelor imobilelor se face pe baza actelor de proprietate sau, in lipsa acestora pe baza posesiei exercitate sub nume de proprietar iar potrivit disp.art.19, Cartea Funciara este alcatuita din titlu, indicand numarul ei si numele localitatii in care este situat imobilul,precum si trei parti:partea I referitor la descrierea imobilului ,partea a II-a referitoare la inscrisurile privind dreptul de proprietate si partea a III-a referitoare la inscrisurile privind dezmembrarile dreptului de proprietate si sarcini.

In cazul de fata in Cartea funciara nr.70316 intocmita pentru terenul intravilan din B, ,jud.V,304 m.p., din acte, 321 reala masurat cu nr.cadastral 3238-C.1 pe care se afla o casa de locuit (parter si mansarda) este mentionata ca proprietara D M in baza sentintei civile nr.2408 din 6 octombrie 2005 emisa de Judecatoria B desi la acea data petentul D C era proprietarul si posesorul imobilului,astfel ca documentatia cadastrala a fost intocmita probabil fara verificarea efectiva a situatiei din teren.

Pe de alta parte, petentul D C detine pentru respectiva suprafata de teren un act de adjudecare din septembrie 2002 ,anterior actului de proprietate al intimatei D M , respectiv sentinta civila nr.2408 din 6 octombrie 2005 ramasa definitiva si irevocabila si nu ne aflam nici in situatia prevazuta de art.23 din Legea nr.7/1996 potrivit caruia daca mai multe persoane si-au cedat succesiv una celeilalte dreptul real asupra unui imobil, iar inscrisurile nu s-au facut,cel din urma indreptatit va putea cere inscrierea dobandirilor succesive odata cu aceea a dreptului sau, dovedind prin inscrisurile originale intreg sirul actelor juridice pe care se intemeiaza inscrisurile pentru a proceda la admiterea plingerii formulate de petentul D C si intabularea dreptului de proprietate al imobilului situat in B, ,jud.V pe numele sau.

Pentru aceste considerente, instanta apreciaza ca incheierea de respingere nr.2934 a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Vaslui privind intabularea imobilului situat in B, pe numele petentului D C este intemeiata ,insa nu corect argumentata, urmand sa o mentina deoarece modalitatea succesiva in timp in care este conceputa procedura de inscriere in cartea funciara nu permite intabularea pe numele proprietarului cu act datat anterior intabularii initiale, petentul D C avand la dispozitie actiunea in rectificare dupa clarificarea situatiei juridice a imobilului, exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Oficiului de Cadastru si Publicitate imobiliara Vaslui, urmand a fi admisa asa cum am precizat anterior.

Etichete: