Top

Drept de superficie

INSTANTA

La data de 3 iulie 2008, cu nr.x a fost inregistrata la instanta actiunea prin care reclamantii C D si C L au solicitat in contradictoriu cu piritul B T pronuntarea unei hotariri prin care sa se constituie in favoarea lor un drept de superficie in limita unei suprafete de 250-400 mp teren pentru buna folosinta a imobilului construit de ei in baza autorizatiei nr.3 din 23 februarie 1998 si a anexelor gospodaresti, inclusiv fantana de unde isi asigura sursa de apa, cu cheltuieli de judecata.

In motivarea actiunii reclamantii sustin ,ca el Cda primit in baza Legii nr.18/1991, titlu de proprietate pentru suprafata de 5000 mp, din care 900 mp in intravilan, iar 4100 mp teren extravilan, din care 750 mp in punctul P Sat in T 28, P 18 si pe baza titlului de proprietate nr. 46868 emis la data de 23 august 1994 si a autorizatiei de construire nr.5 din 23 februarie 1998 a construit o casa de locuit, compusa din cinci camere, chiler, bucatarie, acoperita cu tabla, avind si anexe gospodaresti si tot ce trebuie unei gospodarii, casa in care locuieste fiul lor C G F si pentru ca prin sentinta civila nr.274 din 20 septembrie 2007 a Judecatoriei B cererea piritului B T pentru constatarea nulitatii absolute pentru suprafata de 750 mp a fost admisa, iar in anul 1994 cind au intrat in posesia titlului nimeni nu a ridicat vreo pretentie cu privire la cei 750 mp din punctul Poiana Sat si nici dupa anul 1998 deoarece piritul B T a introdus actiune la Judecatoria B pentru constatarea nulitatii absolute la data de 7 mai 2007, a formulat prezenta actiune ei fiind constructori de buna credinta, iar constructia lor trebuie protejata si trebuie sa primeasca teren pentru buna folosinta a imobilului.

Actiunea nu a fost motivata in drept.

Piritul a formulat intimpinare-cerere reconventionala prin care a sustinut ca este de acord cu construirea unui drept de superficie pentru suprafata de 250 – 400 mp teren cu conditia ca reclamantii sa plateasca suma de 1,5 EURO pe mp, iar in situatia in care reclamantii nu sunt de acord cu plata contravalorii lipsei de folosinta si refuza sa incheie contract in acest sens sa fie respinsa cererea lor deoarece prin sentinta civila nr.2274 din 20 septembrie 2007 i s-a recunoscut dreptul de proprietate asupra terenului pe care se afla casa reclamantilor si a sperat sa incheie un contract cu reclamantii pentru vinzarea terenului insa nu au ajuns la o intelegere, iar pe cale reconventionala a solicitat in contradictoriu cu Comisia Locala de Fond Funciar P, Consiliul Local P si Primarul Com.P pronuntarea unei hotariri prin care sa se dispuna anularea autorizatiei de construire nr.5 din 23 februarie 1998 si a certificatului de urbanism nr.5 din 23 februarie 1998, sa fie obligat Primarul com.P la demolarea constructiei.

Cererea reconventionala a fost declinata spre competenta solutionare tribunalului V si a fost solutionata prin sentinta civila nr.40/C.A. pronuntata la data de 25 ianuarie 2010 in sensul ca s-a respins ca inadmisibila solicitarea de anulare a autorizatiei de construire nr 5 din 23 februarie 1998 si certificatului de urbanism nr.5 din 23 februarie 1998 deoarece anterior introducerii actiunii piritul B T nu a solicitat primarului sa dispuna demolarea constructiei, fiind respins si celalalt capat de cerere privind obligarea Primarului com.P sa dispuna demolarea constructiei piritilor, cererea principala privind construirea dreptului de superficie fiind suspendata pina la solutionarea cererii reconventionale si ulterior repusa pe rol.

Reclamantii au precizat asa cum s-a retinut in incheierea pronuntata in sedinta publica din 1 octombrie 2008 ca nu sunt de acord cu plata chiriei in suma de 1,5 EURO si nici 0,75 EURO asa cum a sustinut in aceeasi sedinta piritul, iar la reluarea judecatii in sedinta publica publica din 14 aprilie 2010 piritul a aratat ca nu este de acord cu mentinerea constructiei cu conditia acordarii vreunei sume de bani si nu-si mai mentine punctul de vedere cu privire la plata unei sume de bani in vederea constituirii dreptului de superficie.

Reclamantii si-au majorat pretentiile in sensul constituirii dreptului de superficie pentru suprafata de 750 mp, precizari depuse si in scris si aflate la fila 113, dosar.

Piritul B T a solicitat anexarea dosarului nr. 2010 avind ca obiect ridicare constructie la prezentul dosar, solicitare respinsa de instanta deoarece respectivul dosar a fost suspendat in temeiul disp.art.244 pct.1 Cod proc.civila pina la raminerea definitiva si irevocabila a prezentei hotariri.

La data de 23 aprilie 2010, cu nr.7602 s-a inregistrat la instanta cererea reconventionala formulata de piritul reclamant B T pentru obligarea reclamantilor piriti sa-si ridice constructiile edificate pe terenul proprietatea lui, cerere ce a fost disjunsa asa cum s-a retinut in sedinta publica din 12 mai 2010, intrucit prezenta cauza se afla in stare de judecata.

In prezenta cauza s-a administrat proba cu inscrisuri, interogatoriul piritului.

Desi legal citat, cu mentiunea personal la interogatoriu reclamantul Cd nu s-a prezentat in instanta situatie de fapt ce urmeaza a fi interpretata in temeiul disp.art.225 Cod proc civila ca un inceput de dovada in folosul reclamantului.

Din analiza probelor administrate instanta retine ca prin titlu de proprietate 688/46868 emis la data de 23 august 1994 de Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate V s-a constituit pe numele reclamantului Cd dreptul de proprietate pentru suprafata de 5000 mp teren situat pe teritoriul satului si comunei P, jud.V ce include si suprafata de 750 mp teren extravilan situat in tarlaua 28 parcela 18.

Prin actiunea ce a constituit obiectul dosarului nr. /1992, piritul din prezenta cauza B T a revendicat respectiva suprafata de teren de la reclamantii C L si C D, la acea data cu numele – Bou, actiune admisa prin Sentinta Civila nr.1172 pronuntata la data de 3 martie 1994 in respectivul dosar, insa ulterior a fost respinsa prin decizia civila nr.49 din 17 ianuarie 1995 deoarece Cda depus titlu de proprietate nr.688/46868 emis la data de 23 august 1994 de Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate V.

Reclamantul Cda obtinut ulterior si autorizatia de construire nr.3 dar si certificatul de urbanism nr.5 din 23 februarie 1994 si a inceput constructia unei case compusa din cinci camere, chiler la spate, bucatarie, acoperita cu tabla, cu anexe gospodaresti, grajd pentru animale, cotet pentru pasari si porci, coser, fintina, imobil in care locuiesc cei doi fii ai reclamantilor.

Prin sentinta civila nr.2274 pronuntata la data de 20 septembrie 2007 de Judecatoria B s-a constatat nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr.688/46868 emis la 23 august 1994, reclamantului C D, respectiv cu privire la suprafata de 750 mp, ce constituie tarlaua 28, parcela 18 din pct. Poiana Sat din extravilanul satului si comunei P, jud.V si a fost obligata Comisia com.P pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor sa procedeze la punerea reclamantului in posesia suprafetei, urmind sa-i fie eliberat si titlu de proprietate pentru respectiva suprafata de teren.

In prezent reclamantii Cdsi C L solicita constituirea in favoarea lor a unui drept de superficie pentru suprafata de 750 mp situat in tarlaua 28, parcela18, in punctul P Sat pe care au edificat casa de locuit si constructiile gospodaresti anexe deoarece timp de 13 ani au fost proprietarii terenului, fiind constructori de buna credinta.

In prezent piritul B T este proprietarul respectivei suprafete de teren pentru care se solicita de catre reclamanti constituirea unui drept de superficie, iar potrivit disp.art.492 Cod civil orice constructie facuta in pamint sau asupra pamintului este prezumata a fi facuta de catre proprietarul acestui pamint cu cheltuiala sa si ca este a lui, pina se dovedeste din contra. In cazul de fata piritul, proprietarul actual al terenului pe care sunt edificate constructiile, recunoaste ca aceste constructii nu-i apartin, iar potrivit disp.art.494 Cod civil el are posibilitatea sa le pastreze pentru el, cu conditia sa plateasca valoarea materialelor, fara sa se ia in consideratie sporirea valorii fondului, sa le ridice, iar daca se apreciaza ca, constructorul a fost de buna credinta, nu va putea cere ridicarea lor, dar va avea dreptul sau de a inapoia valoarea materialelor si pretul muncii, sau de a plati o suma de bani egala cu aceea a cresterii valorii fondului.

Instanta nu si-a propus sa stabileasca in prezenta cauza daca reclamantii au fost de buna sau de rea credinta, a prezentat aceste posibilitati pe care le are piritul pentru a ajunge la concluzia ca nu s-a prevazut obligatia pentru pirit de a accepta unilateral constituirea unui drept de superficie prin dispozitia instantei.

Disp.art.480 Cod civil arata ca dreptul de proprietate este dreptul ce-l are cineva de a se bucura si dispune de un bun in mod exclusiv si absolut, insa in limitele determinate de lege, iar art.481 Cod civil ca nimeni nu poate fi silit a ceda proprietatea sa afara numai pentru cauza de utilitate publica.

Exista posibilitatea ca o parte din atributele dreptului de proprietate sa fie exercitate de catre o alta persoana decit proprietarul, in temeiul unui drept real derivat din dreptul de proprietate sau in temeiul unui raport juridic obligational situatie aplicabila pentru contractul de locatiune, dreptul de superficie, insa aceste atribute se exercita de o alta persoana in masura in care i-au fost conferite de proprietar. Cum in cazul de fata piritul B T nu este de acord sa permita reclamantilor C L si Cd exercitarea unui drept de folosinta asupra terenului, sustinerea acestora ca sunt constructori de buna credinta nu prezinta relevanta juridica, astfel ca actiunea reclamantilor urmeaza a fi respinsa ca neintemeiata. In acest sens s-a pronuntat si Curtea Europeana a Drepturilor Omului care a retinut in Hotarirea din 15 februarie 2007 (Bock si Palade contra Romaniei) ca dreptul de superficie poate fi dobindit numai prin lege, conventia partilor sau prin prescriptie achizitiva, iar simplu fapt de a ridica o constructie pe terenul altuia, chiar de buna credinta, constructorul avind convingerea c a este proprietarul terenului pe care o construieste, nu ar fi de natura sa conduca la recunoasterea unui drept de superficie in favoarea celui ce construieste pe terenul ce nu este proprietatea sa, in absenta posibilitatii aplicarii unui din modurile de dobindire sus amintite deoarece aparenta de drept nu intra in categoria actelor si faptelor juridice prin care se poate dobindi dreptul de superficie, astfel ca recunoasterea dobindirii dreptului de superficie pe cale judiciara ar reprezenta o incalcare a disp.art.1 din Protocolul nr.1 la Conventie, considerente pentru care actiunea reclamantilor se impune de asemenea a fi respinsa.

Actiunea a fost legal timbrata si s-a aplicat timbru judiciar corespunzator.

Etichete: