Top

Contestatie la executare

INSTANTA

Asupra cauzei de fata ;

Cu nr.X din 14.12.2010 s-a inregistrat contestatia la executare prin care debitoarea contestatoare S.C. X X S R L a solicitat in contradictoriu cu intimata Administratia Finantelor Publice B si tertii popriti Trezoreria B si B.C.R. B,anularea Titlului executoriu X din 22.11.2010 si a somatiei nr.3879 emise de intimata si restituirea catre debitoare a sumelor de bani retinute prin poprire.

In motivarea contestatiei contestatoarea a sustinut ca la data de 30 nov.2010 s-a primit la sediul societatii comunicarea privind titlul executoriu X din 22.11.2010 si somatia 3879 din 22 .11.2010.

In continutul somatiei creditoarea intimata a specificat ca daca in termen de 15 zile de la primirea somatiei nu achita sumele mentionate in titlu pentru care termenul legal de plata a expirat sau nu va face dovada stingerii acestora(…) se va proceda la continuarea masurilor de executare silita.

Cu toate ca este specificat termenul de 15 zile societatea a fost executata silit inaintea expirarii acestui termen.In extrasul de cont nr.3 din 07.12.2010 emis de tertul poprit BCR B rezulta ca in perioada 01-06.12.2010 tertul poprit a procedat la executarea prin poprire a sumelor in lei si valuta la solicitarea creditoarei intimate:suma de 197.725 lei cu titlu de TVA la data de 03.12.2010 ramanand un sold disponibil de 9,48 lei .A sustinut debitoarea contestatoare ca procedandu-se la executarea silita si la punerea in executare a bunurilor sechestrate societatea debitore va intra in incapacitate de plata.A apreciat debitoarea ca au fost incalcate disp.art.475 indice 2 din codul de proc.civ. in sensul ca prin poprire tertul poprit BCR trebuia sa indisponibilizeze sumele de bani nu sa le diminueze si operatiunea a avut loc anterior expirarii termenului de 15 zile.

In ceea ce priveste titlul executoriu nr.X/22.11.2010 debitoarea a sustinut ca in titlu sunt inscrise creante fiscale neachitate la scadenta conform deciziei de impunere nr.2063 din 21.10.2010 ce reprezinta titlu de creanta. Decizia de impunere a fost emisa in baza raportului de inspectie fiscala intocmit in urma controlului fiscal desfasurat la sediul societatii in perioada 6 mai 2010 -7 oct.2010 de catre Directia Finantelor Publice V. In titlu exista o eroare in ceea ce priveste data deciziei de impunere. S-a consemnat gresit data de 21 oct.2010 fata de 11 oct.2010.Decizia de impunere face obiectul unei contestatii depuse la Directia Generala a Finantelor Publice X la data de 6.11.2010 inregistrate cu nr.8733/12.11.2010.In urma solutionarii contestatiei obligatiile fiscale pot fi acceptate in tot sau in parte.In aceste imprejurari este supusa executarii o creanta care nu este certa ,lichida, exigibila.Cu toate ca decizia de impunere 2063/11.10.2010 priveste suma de 2 449 936 lei titlul supus executarii se refera la obligatii fiscale in suma de 1 988 764 lei .Rezulta o diferenta de 461 172 lei.Suma de 461 172 lei reprezinta conform decontului de taxa pe valoare adaugata -300 aferent lunii septembrie 2010 inregistrat la A.F.P. B cu nr.12772 din 25 oct.2010,soldul sumei negative a TVA la sfarsitul perioadei de raportare.

Organul fiscal a operat compensarea din oficiu fara a instiinta debitoarea despre masura compensarii luate potrivit art.116 din OUG 92/2002.Comunicarea acesteia era necesara deoarece de la acea data se calculeaza dobanzile si penalizarile aferente TVA.Stingerea prin compensare a sumei de 461 172 a operat ca o executare silita inainte de emiterea titlului executor.Data depunerii decontului de taxa pe valoare adaugata -300 aferent lunii oct.2010 soldul sumei negative a TVA a fost diminuat de la 461 172 lei la 435 613 lei.Acest decont a fost inregistrat la AFP B sub nr.13489/25.11.2010.

In sustinerea contestatiei contestatoarea a depus copie de pe adresa nr.3596/24.11.2010;de pe somatia 37/30/2/2010/8870 din 22.11.2010,titlul executor X din 22.11.2010 extrasul de cont 3 din 07.12.2010 ,o copie de pe Decizia de impunere privind obligatiile suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala din 11.10.2010,decont-300 din sept.2010,oct.2010,extrasul de cont din 21.12.2010.

Prin intampinare intimata creditoare Administratia Finantelor Publice B a solicitat respingerea contestatiei la executare.

A motivat urmatoarele:La data de 07.10.2010 debitoarea S.C.X SRL a fost verificata din punct de vedere fiscal de o echipa din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice X.In urma acestei inspectii s-a intocmit Raportul de inspectie fiscala 4751 si s-a emis Decizia de impunere 2063 din 11.10.2010 privind obligatiile fiscale suplimentare de plata. S-a stabilit drept obligatii fiscale:impozit pe venit –debit principal 324 236 lei,majorari 156 568 lei, fara penalitati,in total suma de 480 804 lei ,debit reprezentand ;TVA 1 413 206 lei ;majorari TVA 555 924 lei.Total debit 1.737 444 lei; total majorari-712 492 lei ;Total lei 2 449 936 .

Echipa de inspectie din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice X a procedat pe langa emiterea deciziei de impunere si la emiterea unei decizii de masuri asiguratorii-Decizia nr.4751 din 11.10.2010 .Prin aceasta decizie s-a dispus indisponibilizarea conturilor de disponibilitati banesti si de depozite,precum si bancile la care sunt deschise;sumele datorate debitorului de catre terte persoane juridice,conform listei clientilor neincasati la data de 31 august 2010,lista emisa de catre debitoarea S.C. X X SRL,sechestru asigurator asupra bunurilor proprietatea S.C.X X SRL.

Raportul de inspectie si decizia de impunere au fost comunicate contestatoarei la data de 21.10.2010 cu confirmare de primire.

Intimata a sustinut ca a procedat la inregistrarea in evidenta analitica pe platitor a obligatiilor de plata stabilite suplimentar de inspectia fiscala.Data comunicarii raportului de inspectie fiscala si a deciziei de impunere a fost 21.10.2010 iar termenul de plata pentru sumele stabilite suplimentar a expirat la data de 20.11.2010 .In data de 22.11.2010 Administratia Finantelor Publice B a procedat la intocmirea si comunicarea somatiei 3879 din 22.11.2010 insotita de titlu executor X/22.11.2010.A invocat intimata ca au fost respectate disp. art.11 al 2,136,141,142,144,145 din codul de proc.fiscala.Decizia de indisponibilizare a sumelor prin masurile asiguratorii 4751 din 21.10.2010 a fost analizata prin S.C.3540 din 8.12.2010 pronuntata de Judecatoria B.

Cu privire la titlul executoriu intimata a sustinut ca acesta nu contine erori cum a sustinut contestatoarea .Data de 21.10 .2010 reprezinta momentul confirmarii de primire sub semnatura a deciziei de impunere nr.2063 din 11.10.2010 insotita de raportul de inspectie fiscala intocmit de DGFP X-Activitatea de inspectie fiscala. Introducerea pe cale administrativa a contestatiei impotriva deciziei de impunere nu suspenda executarea actului administrativ fiscal potrivit 215 al 1 din O.G.92/2003.

In vederea indeplinirii masurilor dispuse de organul de control Administratia Finantelor Publice B a procedat la comunicarea popririi asiguratorii nr.3184 din 26.10.2010 asupra conturilor S.C.X X SRL B de la B. C. R. B si Trezoreria B.Despre aceasta masura a fost instiintata debitoarea la data de 29.10.2010 odata cu comunicarea deciziei de instituire a masurilor asiguratorii nr.4751 din 11.10.2010.La data de 29.11.2010 si nu 30.11.2010 cum a sustinut debitoarea s-a transmis de catre intimata debitoare adresa nr.3596 din 24.11.2010 insotita de somatia 3879 din 22.11.2010 si de titlul executor X din 22.11.2010.Prin adresa 3596/24.11.2010 confirmata de primire la data de 29.11.2010 s-a adus la cunostinta debitoarei faptul ca popririle asiguratorii nr.3184 din 26.10.2010 infiintate asupra disponibilitatilor banesti existente in conturile deschise la BCR si Trezoreria B devin executorii.Prin adresa nr.3596 din 24.11.2010 confirmata de primire la 29.11.2010 a transmis BCR B ca poprirea asiguratorie anterior infiintata devine executorie prin comunicarea titlului executor X din 22.11.2010,in copie certificata.

Cu privire la suma de 461 172 lei reprezentand TVA de rambursat declarat de societate prin deconturile privind taxa pe valoarea adaugata depuse la organul fiscal intimata a sustinut ca aceasta suma nu a facut obiectul unei compensari cum eronat a sustinut contestatoarea ci suma datorata a fost diminuata ambele tipuri de sume fiind din acelasi cont bugetar.Procedura de compensare din TVA de rambursat ar fi presupus aplicarea prevederilor OMF 263/2010 si ar fi presupus ca debitoarea sa fi inregistrat sold TVA de rambursat si nu sold TVA de plata.

A depus in proba copie de pe dosarul de executare:somatia 3879 din 22.11.2010 si titlul executoriu nr.X din 22.11.2010, adresa de infiintare a popririi asiguratorii nr.3184/26.10.2010 intocmita de Administratia Finantelor Publice B;Decizia de instituire a masurilor asiguratorii nr.4751 din.11.10.2010 emisa de catre D.G.F.P X-Activitatea de inspectie fiscala, respectiv lista clienti;Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata nr.2063/11/10/2010.

Examinand probele din dosar, instanta retine ca in cauza contestatoarea contesta executarea prin poprire declansata de creditoarea Administratia Finantelor Publice B in contradictoriu cu tertii popriti B.C.R B si Trezoreria B.

Potrivit art.149 pct.7din codul de proc.fiscala poprirea infiintata anterior, ca masura asiguratorie, devine executorie prin comunicarea copiei certificate de pe titlul executoriu, facuta tertului poprit, si instiintarea despre aceasta a debitorului.Fata de aceasta dispozitie legala sustinerea debitoarei in sensul ca nu s-a respectat cu ocazia executarii termenul de 15 zile inscris in somatie este lipsita de sustinere legala.In dosarul de executare intocmit de Administratia Finantelor Publice B exista adresa nr.3596 din 24 nov.2010 cu confirmarea de primire din 29 11.2010 de catre debitoarea S.C.X X SRL B impreuna cu somatia 37/30/2010/8870,titlul executoriu din data de 22.11.2010 prin care debitoarea este instiintata ca popririle asiguratorii nr.3184 din 26.10.2010 asupra disponibilitatilor banesti din conturile deschise la Banca Comerciala Romana si Trezoreria B devin popriri executorii odata cu comunicarea titlului executoriu X din 22.11.2010 si a somatiei 3879 din 22.11.2010.Cu aceeasi adresa din aceeasi data si cu confirmare de primire au fost instiintati si tertii popriti in sensul ca poprirea asiguratorie nr.3184 din 26.10.2010 devine poprire executorie-filele 41-48 dosar.Potrivit art.149 pct.8,9,11,12 poprirea se considera infiintata din momentul primirii adresei de infiintare de catre tertul poprit. In acest sens, tertul poprit este obligat sa inregistreze atat ziua, cat si ora primirii adresei de infiintare a popririi ,dupa infiintarea popririi, tertul poprit este obligat: a) sa plateasca, de indata sau dupa data la care creanta devine exigibila, organului fiscal, suma retinuta si cuvenita, in contul indicat de organul de executare; b) sa indisponibilizeze bunurile mobile necorporale poprite, instiintand despre aceasta organul de executare.

Art. 44 o copie certificata de pe acest titlu va fi comunicata bancii la care se afla deschis contul debitorului. Despre aceasta masura va fi instiintat si debitorul. In masura in care este necesar, pentru achitarea sumei datorate la data sesizarii bancii, potrivit alin. (11), sumele existente, precum si cele viitoare provenite din incasarile zilnice in conturile in lei si in valuta sunt indisponibilizate. Din momentul indisponibilizarii, respectiv de la data si ora primirii adresei de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti, bancile nu vor proceda la decontarea documentelor de plata primite, respectiv la debitarea conturilor debitorilor, si nu vor accepta alte plati din conturile acestora pana la achitarea integrala a obligatiilor fiscale inscrise in adresa de infiintare a popririi, cu exceptia sumelor necesare platii drepturilor salariale.Incalcarea prevederilor de la punctul 9,10,12,15 atrage nulitatea oricarei plati.Din textele de lege evidentiate mai sus rezulta ca pentru tertii popriti sunt dispozitii exprese prevazute in codul de procedura fiscala ,nefiind astfel aplicabile dispozitiile codului civil invocate de contestatoare respectiv art. 475 indice 2 din codul de proc.civ.Tertul poprit Banca Comerciala Romana potrivit obligatiilor legale nu a facut altceva decat sa puna in executare poprirea devenita executorie si in extrasul de cont 3 din 7.12.2010 si cel din 21.12.2010 sa indisponibilizeze sumele anexa la adresa de poprire.Rezulta asadar ca debitoarea a fost executata ulterior emiterii adresei din 24.11.2010 cand popririle asiguratorii au devenit executorii.Sustinerea debitoarei ca prin actele de executare de mai sus au fost incalcate dispozitiile legale vor fi inlaturate.

Titlul executor supus executarii prin poprire X din 22.11.2010 se refera la urmatoarele documente prin care s-a individualizat suma de plata: Decizia de impunere 2063 din 21.10.2010 cu termen de plata-20.11.2010 in suma de 555924 lei; Decizia de impunere 2063 din 21.10.2010 cu termen de plata-20.11.2010 in suma de 324 236 lei; Decizia de impunere 2063 din 21.10.2010 cu termen de plata-20.11.2010 in suma de 156 568 lei; ; Decizia de impunere 2063 din 21.10.2010 cu termen de plata-20.11.2010 in suma de 952 036 lei;total 1988 764.Potrivit art. 86 pct.(6) Decizia de impunere si decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii constituie si instiintari de plata, de la data comunicarii acestora, in conditiile in care se stabilesc sume de plata.Decizia de impunere 11.10.2010 a fost emisa in baza raportului de inspectie fiscala intocmit in urma controlului fiscal desfasurat la sediul societatii in perioada 6 mai 2010 -7 oct.2010 de catre Directia Finantelor Publice X si a fost comunicata debitoarei impreuna cu raportul de inspectie fiscala intocmit de DGFP X-Activitatea de Inspectie Fiscala la data de 21.10.2010 .Prin urmare nu exista o eroare ci este inscrisa data comunicarii,contestatia pe acest temei nefiind intemeiata.

Debitoarea a invocat faptul ca Decizia de impunere face obiectul unei contestatii depuse la Directia Generala a Finantelor Publice X la data de 6.11.2010 inregistrate cu nr.8733/12.11.2010.In urma solutionarii contestatiei obligatiile fiscale pot fi acceptate in tot sau in parte. In aceste imprejurari este supusa executarii o creanta care nu este certa ,lichida, exigibila. Potrivit art. 215 al 1 din OG. 92/2003 introducerea pe cale administrativa a contestatiei impotriva deciziei de impunere nu suspenda executarea actului administrativ fiscal iar sustinerea ca sumele supuse executarii nu sunt certe lichide exigibile dat fiind posibilitatea solutionarii contestatiei prin marirea sau micsorarea cuantumului creantei nu conduce la anularea actului de executare contestat sau la anularea titlului de executat ,contestatia la executare pe acest temei urmand sa se respinga.

S-a mai sustinut in motivarea contestatiei ca decizia de impunere 2063/11.10.2010 priveste suma de 2 449 936 lei iar titlul supus executarii se refera la obligatii fiscale in suma de 1 988 764 lei .Rezulta o diferenta de 461 172 lei. Suma de 461 172 lei reprezinta conform decontului de taxa pe valoare adaugata -300 aferent lunii septembrie 2010 inregistrat la AFP B cu nr.12772 din 25 oct.2010,soldul sumei negative a TVA la sfarsitul perioadei de raportare. Organul fiscal a operat compensarea din oficiu fara a instiinta debitoarea despre masura compensarii luate potrivit art.116 din OUG 92/2002. Comunicarea acesteia era necesara deoarece de la acea data se calculeaza dobanzile si penalizarile aferente TVA.Stingerea prin compensare a sumei de 461 172 lei a operat ca o executare silita inainte de emiterea titlului executor.Data depunerii decontului de taxa pe valoare adaugata -300 aferent lunii oct.2010 soldul sumei negative a TVA a fost diminuat de la 461 172 lei la 435 613 lei.Acest decont a fost inregistrat la A.F.P. B sub nr.13489/25.11.2010.

Cu privire la acest aspect instanta retine ca suma de 461 172 lei reprezentand TVA de rambursat declarat de societate prin deconturile privind taxa pe valoarea adaugata depuse la organul fiscal .Aceasta suma nu a facut obiectul unei compensari cum eronat a sustinut contestatoarea ci suma datorata a fost diminuata. Procedura de compensare din TVA de rambursat ar fi presupus aplicarea prevederilor OMF 263/2010 si ar fi presupus ca debitoarea sa fi inregistrat sold TVA de rambursat si nu sold TVA de plata.

Reluand instanta apreciaza pentru argumentele de mai sus ca organul de executare cu ocazia executarii prin poprire nu a incalcat dispozitiile codului de procedura fiscala aplicabile in acest sens iar presupusa eroare si diminuarea sumei din titlu de executat nu atrage nulitatea sau nelegalitatea acestuia.Urmeaza sa respinga contestatia la executare ca neintemeiata.

Etichete: