Top

Plângere contravenţională

TIP SPEŢĂ: sentinţă civilă

TITLU: plângere contravenţională

DATA:03.07.2009

Domeniu asociat: circulaţie rutieră

Asupra cauzei civile de faţă, instanţa constată următoarele:

Prin cererea înregistrată sub nr. 1236/199/2008 din 02.12.2008 petenta S.C. RCI IFN S.A. a formulat plângere contravenţională împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei seria CC nr. 2047322 încheiat de organul constatator I.P.J.B. – Serviciul Poliţiei Rutiere la data de 29.10.2008 prin care a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 1500 lei pentru încălcarea prevederilor art. 8 al.1 din O.G. nr.15/2002.

Plângerea a fost legal formulată în termenul prevăzut de art. 31 din O.G.2/2001 şi este scutită de plata taxei de timbru, potrivit dispoziţiilor art. 36 din O.G. nr.2/2001.

În motivarea plângerii, petenta a invocat lipsa calităţii de contravenient întrucât răspunderea contravenţională este personală, societatea petentă fiind persoană juridică cu activitate unică de creditare, neputând fi sancţionată pentru fapte şi atitudini ce aparţin altei persoane.

Petenta arată că autovehiculul a fost contractat de petentă şi utilizat în regim de leasing de către S.C. T.I. S.R.L. iar la data săvârşirii contravenţiei în data de 29.10.2008 deşi societatea petentă avea calitate de proprietar conform certificatului de înmatriculare, utilizatorul autoturismului era S.C. T. I.S.R.L. conform contractului de leasing nr. 49772/24.10.2006, astfel că amenda trebuia aplicată societăţii utilizatoare.

Mai arată petenta că persoana care trebuia sancţionată era făptuitorul. Cel care a fost prins pe drumurile naţionale fără a avea achitat tariful de rovinietă şi nu proprietarul de vedere legal, utilizatorul este cel care răspunde pentru contravenţia săvârşită, în acest sens fiind şi OG 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, republicată, care la art. 18 prevede că „ din momentul încheierii contractului de leasing şi până la expirarea acestuia şi reintrarea în posesia bunului, locatorul/finanţatorul este exonerat de orice răspundere faţă de terţi pentru prejudiciile provocate prin folosinţa bunului, fapta sau omisiunea locatarului/utilizatorului”.

Mai precizează petenta că art. 6 punct 34 din OUG 195/2002 modificată prin Legea 6/2007, prevede că deţinătorul mandatat este o persoană fizică sau juridică care foloseşte un vehicul în baza unui contract de leasing sau contract de închiriere, iar art.15 pct.1’1 din acelaşi act normativ prevede că la cererea scrisă a proprietarului unui vehicul, în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare se poate înscrie şi o altă persoană decât proprietarul, specificându-se calitatea în care aceasta poate utiliza vehiculul, în virtutea unui drept legal şi în cazul în care proprietarul vehiculului este o societate de leasing este obligatorie menţionarea în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare şi a datelor de identificare ale deţinătorului mandatat. Astfel, motivul pentru care datele de identificare ale deţinătorului mandata SC T. I. SRL nu se regăsesc în certificatul de înmatriculare este că, textul de lege enunţat a intrat în vigoare prin publicarea în M.Of. nr. 30/17.01.2007 ulterior datei încheierii contractului de leasing financiar nr. 49772/24.10.2006, a predării autoturismului şi a emiterii certificatului de înmatriculare.

Petenta a solicitat anularea procesului-verbal pe considerentul lipsei calităţii de contravenient al societăţii petente care în momentul săvârşirii faptei avea calitatea de proprietar al autoturismului , nu a fost responsabilă de săvârşirea contravenţiei, această responsabilitate cazând în sarcina utilizatorului/făptuitorului.

Totodată,în cazul în care procesul verbal este valabil, în temeiul art. 60-63 Cod pr.civ., petenta a chemat în garanţie pe S.C. T. I. S.R.L., reprezentată de d-nul B. C. în calitate de director, în calitate de utilizator al autoturismului Renault Kangoo Express Grand Confort 1.9D surprins circulând fără rovinietă, pentru a fi obligată la suportarea amenzii în sumă de 1500 lei conform procesului verbal de constatare a contravenţiei.

Plângerii i-au fost anexate următoarele înscrisuri.

Intimata, legal citată, a fost reprezentată în instanţă de agent Ş. E. şi a depus întâmpinare.

În motivarea de fapt a întâmpinării se arată că, la data de 29.10.2008 petenta a pus în circulaţie auto marca Renault fiind condus de numitul B. C. pe DN 2 – E 85 în localitatea F. la km 308+800 metri, jud.B., fără a avea achitat tariful de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România – rovinieta, faptă prevăzută de art. 8 al.1 din OG 15/2002 şi sancţionată de art. 8 al.2 din acelaşi act normativ. Împotriva petentei s-a luat măsura principală de sancţionare contravenţională cu amendă în cuantum de 800 lei şi măsura tehnico-administrativă de reţinere a certificatului de înmatriculare.

Întrucât la consemnarea procesului verbal conducătorul auto B.C. a refuzat să primească procesul verbal, a fost îndeplinită procedura legală conform prevederilor art. 19 al.1 din OG 2/2001 fiind consemnat în prezenţa martorului asistent M. I..

Referitor la motivaţiile din plângerile, intimata arată că au fost aplicate prevederile art. 7 al.1 din OG 15/2002 care consemnează faptul că obligaţia achitării tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale revine în exclusivitate deţinătorilor menţionaţi în certificatul de înmatriculare, lipsind din cuprinsul certificatului de înmatriculare menţiunea cu datele utilizatorului la rubrica „observaţii”, iar aceste prevederi sunt constituţionale şi nu au fost modificate şi nu se accede la altă interpretare a legii referitoare la utilizator fiind expres prevăzută calitatea de deţinător. De asemenea, art. 7 alin.1 din OG 15/2002 face distincţie între persoanele care utilizează autovehiculele, care pot fi cetăţeni români sau străini

În ce priveşte chemarea în garanţie a utilizatorului SC T. I.SRL B. intimata invocă excepţia lipsei calităţii procesuale active a acestuia.

Întâmpinarea este întemeiată pe dispoziţiile art. 115 – 118 Cod pr.civ., OG 15/2002, OUG 195/2002, HG 1391/2006 şi OG 2/2001 modificată, iar în temeiul art. 242 alin.2 Cod.pr.civ. a solicitat judecarea cauzei în lipsă.

Întâmpinării i-au fost anexate înscrisuri.

În virtutea rolului activ, instanţa a dispus citarea martorului din lucrări M. I., fiind audiat la termenul din 23.06.2009.

Prin încheierea de şedinţă de la termenul din 10.03.2009, în temeiul art. 151 Cod pr.civilă instanţa a repus cauza pe rol pentru citarea S.C. T. I. SRL în calitate de chemată în garanţie.

S.C.T.I. SRL, în calitate de chemată în garanţie, a depus întâmpinare prin care a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive deoarece răspunderea contravenţională ca şi răspunderea penală este personală, sancţiunea pentru o anumită faptă aplicată unei anumite persoane nu poate în nici un caz să răspundă pentru aceasta o altă persoană fie ea fizică sau juridică. De asemenea, a invocat excepţia inadmisibilităţii cererii de chemare în garanţie deoarece o astfel de cerere poate fi admisibilă numai într-un litigiu întemeiat pe răspunderea contractuală sau delictuală şi în nici un caz când este vorba despre o răspundere contravenţională sau penală, situaţie în care răspunderea este personală.

Pe fondul cauzei, S.C.T. I.SRL învederează că, din interpretarea prevederilor legale respectiv ale art. 7 din OG 15/2002 rezultă fără dubii că responsabilitatea deţinerii rovinietei revine atât deţinătorilor menţionaţi în certificatul de înmatriculare cât şi în alte documente, în speţă contractul de leasing, utilizatorii fiind persoanele care deţin vehiculele, iar fapta sancţionată de legiuitor este aceea de a circula fără a deţine rovinieta.

Mai mult, consideră procesul verbal ca fiind neîntemeiat şi nelegal întrucât în data de 29.10.2008 agentul constatator a întocmit procesul verbal seria CC nr. 2047321 pentru că nu a avut actele solicitate şi circula fără a avea lumina de întâlnire aprinsă, amendă pe care a achitat-o. Precizează că agentul constatator nu a încheiat în prezenţa sa nici un alt proces verbal de contravenţie pe numele petentei, nu i-a fost adus la cunoştinţă despre acest lucru şi nu i s-a cerut să semneze un alt proces verbal.

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul verbal de contravenţie seria CC nr.2047322 încheiat la data de 29.10.2008 şi întocmit de I.P.J. B. – Serviciul Poliţiei Rutiere, petenta S.C. RCI IFN S.A. a fost sancţionată contravenţional cu amendă în cuantum de 1.500 lei, reţinându-se în sarcina sa că a pus în circulaţie în data de 29.10.2008, ora 1032 autoutilitara marca Renault Konagoo fiind condusă de B. C., pe DN 2 în localitatea F., jud.B., la km 308+800 metri, fără a avea achitat tariful de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România.

Instanţa investită cu soluţionarea plângerii verifică din oficiu legalitatea şi temeinicia procesului verbal.

Analizând procesul verbal instanţa reţine că potrivit art. 8 alin 1 din O.G.15/2002 fapta de a circula fără a deţine rovinietă valabilă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă .

Potrivit art.1 alin 1 lit b din O.G.15/2002 aşa cum a fost modificată prin O.U.G nr. 157/2007 utilizatori, în înţelesul ordonanţei, sunt – persoanele fizice sau juridice care deţin vehicule înmatriculate în România, denumite în continuare utilizatori români iar potrivit art.7 din acelaşi act normativ „Responsabilitatea achitării tarifului de utilizare şi deţinerea rovinietei valabile revin în exclusivitate, în cazul utilizatorilor români, deţinătorilor menţionaţi în certificatul de înmatriculare, în cartea de identitate, în documentele vamale sau în alte documente oficiale” .

Rezultă că termenul de utilizator definit de O.G. nr.15/2002 cu modificările ulterioare nu se confundă cu termenul de utilizator în înţelesul contractului de leasing , aşa cum însăşi petenta a arătat în plângere , în cazul în care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, este obligatorie menţionarea în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare a deţinătorului mandatat. Or, verificând certificatul de înmatriculare , instanţa constată că nu se regăsesc în cuprinsul acestuia date cu privire la calitatea de deţinător a chematei în garanţie S.C.T. I. SRL, din certificat rezultând că această calitate de deţinător o are RCI IFN S.A.

Pe cale de consecinţă în mod corect agentul constatator a stabilit răspunderea contravenţională în sarcina petentei şi nu în sarcina S.C.T. .I. SRL, care din punct de vedere procesual nu are calitate procesuală pasivă, urmând a respinge cererea de chemare în garanţei ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

La dosarul cauzei nu s-a depus dovada că la data încheierii procesului –verbal pentru autoutilitara marca Renault Konagoo era achitată rovinieta .

În consecinţă, având în vedere că potrivit faptelor reţinute în procesul-verbal de contravenţie organul constatator a aplicat în mod corect sancţiunea instanţa, în temeiul art.34 din O.G. nr.2 /2001 va respinge plângerea ca nefondată, menţinând dispoziţiile procesului-verbal atacat .

Etichete: