Top

Plângere contravenţională

Prin s.c. 164/26.01.2009, Jud.Fălticeni a admis în parte plângerea contravenţională formulată de petenta SC.Newcon SRL Fălticeni, împotriva procesului verbal de contravenţie seria XXX nr. 0145093 înregistrat cu nr. 116/685 din 02.06.2008 de către intimata OJPC Iaşi. Prin procesul verbal menţionat, petenta a fost sancţionată cu amendă de câte 4000 ron pentru săvârşirea contravenţiilor prev. de art. 10 lit.b, f, respectiv art.7 lit.c liniuţa a treia din OG 21/1992, care constă în faptul că petenta în calitate de prestator de servicii conform contractului de execuţie nr. 63/11.09.2007, încheiat cu beneficiarul L.B. nu a redactat clar şi precis clauzele contractuale inclusiv cele privind caracteristicile calitative şi condiţiile de garanţie, cu indicarea corectă a preţului sau tarifului, nu a stabilit cu exactitate preţul produselor şi serviciilor, inclusiv majorarea preţului iniţial şi nu a respectat condiţiile prescrise sau declarate din clauzele prev. în contract.

Instanţa de fond a reţinut faptul că în cauză, nu sunt întrunite condiţiile unui grad ridicat de pericol social al contravenţiilor prev. de art.10 lit.b şi f din OG 21/1992, motivat de declaraţiile reclamantului B.L. care a recunoscut că ar fi comandat unele lucrări în plus faţă de cele prev.iniţial în contract şi că nu ar fi plătit toate sumele, conform termenelor din contract în favoarea petentei, astfel încât culpa petentei este redusă şi nu i se poate imputa nerespectarea totală a clauzelor contractuale.

In ceea ce priveşte contravenţia prev. de art. 7 lit.c liniuţa 3, instanţa a constatat că deşi petenta nu a respectat condiţiile prescrise sau declarate, precum şi clauzele contractuale, totuşi sancţiunea amenzii în cuantum de 4000 ron este disproporţionată având în vedere culpa concurentă a beneficiarului şi a dispus reducerea amenzii, la minimul prev. de lege, respectiv 2000 ron.

Etichete: