Top

Partaj succesoral

Tip speta: sentinta civila

Titlu: partaj succesoral

Data speta: 08.03.2010

Prin cererea înregistrată la data de 27.02.2007 pe rolul Judecătoriei B. sub nr. 216/199/2007 reclamanţii B. I., M. L. , M. L. M. au chemat-o în judecată pe pârâta V. A. pentru ca prin hotărârea pe care o va pronunţa instanţa să dispună partajul averii succesorale privind bunurile rămase la decesul defuncţilor B. A. şi B.G..

Cererea a fost timbrată.

In motivarea acţiunii reclamanţii arată că B. G. a decedat la data de 16.03.1952 iar B. A. a decedat la data de 10.02.1974, ambii cu ultimul domiciliu în com . F., jud B., moştenitori cu vocaţie succesorală rămânând reclamantul şi pârâta V. A. în calitate de fii ai defuncţilor, şi reclamantele M. L. şi M. L. M. în calitate de nepoate (fiicele defunctei H. M.).

Masa succesorală se compune din : suprafaţa de 6 ha teren situat în com.F., jud.B., conform TP 210564/02.08.2001; suprafaţa de 7800 mp teren situat în com.F., jud.B., conform TP 210770/24.08.2004; suprafaţa de 2 ha 6100 mp teren situat în sat G., com.F., jud.B., conform TP 210265/13.06.1996; suprafaţa de 1 ha 0400 mp teren situat în com.R. jud.B., conform TP 40066/24.09.2004; suprafaţa de 1 ha 8700 mp teren situat în com.R., jud.B., conform TP 39482/18.01.1996.

În dovedirea acţiunii , întemeiată pe dispoziţiile art.728 Cod civil reclamanţii a solicitat proba cu acte, martori şi expertiză şi a depus la dosar acte.

Reclamantele , legal citate , s-au prezentat în faţa instanţei.

Pârâta V. A.a formulat întâmpinare arătând că solicită partajarea averii succesorale şi solicită atribuirea în lotul său a următoarelor suprafeţe de teren: suprafaţa de teren de 2,1 ha situată în comuna F., jud.B., conform TP 210564/2.08.2001, suprafaţa de teren de 2800 mp situată în com.F., jud.B., conform TP210770/24.08.2004, suprafaţa de teren de 7800 mp situată în sat G., comuna F., parcela 706/144, conform TP 210265/13.06.1996, suprafaţa de teren de 9300 mp din terenul situat în com. R., jud. B., conform TP 39482/18.01.1996 şi a solicitat introducerea la masa de partaj şi a suprafeţei de 1 ha teren pădure situat în com. F., înscris în T.P. nr. 134597/1995 , teren care a aparţinut, de asemenea autorilor săi , dar care, eronat, a fost eliberat numai pe numele reclamantului. Pârâta şi-a întemeiat întâmpinarea pe dispoziţiile art.114/Cod pr.civilă iar în temeiul art. 242 Cod pr.civilă a solicitat judecarea cauzei în lipsă. A depus T.P. nr. . 134597/1995.

În cauză s-au acordat mai multe termene pentru soluţionarea litigiului pe cale amiabilă, depunându-se şi un contract de tranzacţie şi o schiţă în acest sens , însă părţile nu au mai fost de acord.

Reclamanta , a solicitat pronunţarea unei încheieri de admitere în principiu solicitând stabilirea masei succesorale , a moştenitorilor, solicitând proba cu expertiză topocadastru.

Reclamantul,B.I. prin avocat C. S., a solicitat ca instanţa să stabilească masa de partaj, a moştenitorilor , a cotelor succesorale , urmând ca instanţa să aibă în vedere că suprafaţa de 1 ha teren pădure situat în com F., înscris în T.P. nr. 134597/1995 aparţine reclamantului.

La data de 08.01.2008,instanţa a pronunţat o încheiere de admitere în principiu.

Prin aceeaşi încheiere de admitere în principiu s-a dispus efectuarea unei expertize specialitatea topo-cadastru,fiind desemnat expert domnul C.P..

La termenul din 11.11.2008 instanţa a dispus suspendarea dosarului în baza art.1551 cod procedură civilă pentru a depune la dosar titlurile de proprietate modificate.

Dosarul a fost repus pe rol la termenul din 08.12.2009 când reclamantul a depus cele cinci titluri de proprietate modificate precum şi sentinţa civilă nr.533 din 29.07.2009 pronunţată de Judecătoria B. în dosar civil nr.1203/199/2008 având ca obiect modificare titlu.

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Din anexa 24 şi actele de stare civilă rezultă că la data de 16.03.1952 s-a deschis prin moarte succesiunea după B. G. , care a avut ultimul domiciliu în B. , jud.B.

La data de 18.01.1996 s-a eliberat T.P. nr. 39482 după defunctul B. G. pentru suprafaţa de de 1 ha şi 8.700 m.p., teren situat în comuna R. ,jud. B., moştenitori acceptanţi, în conformitate cu dspoz.art.13 din Lg.18/1991, ai bunului imobil teren fiind reclamantul – B. I. ,fiu, cu o cotă indiviză de 1/3 , reclamantele M. L. şi M. L. –M.,nepoate, în calitate de descendente de gr.II, moştenitoare prin reprezentare ale defunctei H. G.. M. (fiică postdecedată la data de 17.02.1986), în indiviziune, cu o cotă indiviză de 1/3 împreună , şi pârâta V. A. fiică,în calitate de descendentă de gr.I,cu o cotă indiviză de 1/3.

Din anexa 24 şi actele de stare civilă rezultă că la data de 10.02.1974 s-a deschis prin moarte succesiunea după B. A. , care a avut ultimul domiciliu în com.F., jud.B.

La data de 24.09.2004 s-a eliberat T.P. nr.40066 după defuncta B. A. pentru suprafaţa de 1 ha şi 0400 m.p., teren situat în comuna R. ,jud. B., moştenitori acceptanţi, în conformitate cu dspoz.art.13 din Lg.18/1991, ai bunului imobil teren fiind reclamantul – B. I. ,fiu, cu o cotă indiviză de 1/3 , reclamantele M. L. şi M. L. –M., nepoate, în calitate de descendente de gr.II,moştenitoare prin reprezentare ale defunctei H. G. M. (fiică postdecedată la data de 17.02.1986), în indiviziune, cu o cotă succesorală de 1/3 împreună , şi pârâta V. A., fiică,în calitate de descendentă de gr.I,cu o cotă indiviză de 1/3.

La data de 13.06.1996 s-a eliberat T.P. nr.210265 după defuncta B. A. pentru suprafaţa de 2 ha şi 6100 m.p., teren situat în satul G. ,comuna R. ,jud. B., moştenitori acceptanţi, în conformitate cu dispoziţiile art.13 din Lg.18/1991, ai bunului imobil teren fiind reclamantul B. I. ,fiu,cu o cotă indiviză de 1/3,reclamanta M. L.,nepoată, în calitate de descendentă de gr.II,moştenitoare prin reprezentare a defunctei H. G.. M. (fiică postdecedată la data de 17.02.1986) cu o cotă indiviză de 1/3, şi pârâta V. A. fiică,în calitate de descendentă de gr.I,cu o cotă indiviză de 1/3.

La data de 24.08.2004 s-a eliberat T.P. nr.210770 după defuncta B. A. pentru suprafaţa de 7800 m.p., teren situat în comuna F.,jud. B., moştenitori acceptanţi, în conformitate cu dispoziţiile art.13 din Lg.18/1991, ai bunului imobil teren fiind reclamantul – B. I. ,fiu,cu o cotă indiviză de 1/3 , reclamanta M. L.,nepoată, în calitate de descendentă de gr.II,moştenitoare prin reprezentare a defunctei H. G… M. (fiică postdecedată la data de 17.02.1986) cu o cotă indiviză de 1/3, şi pârâta V. A., fiică,în calitate de descendentă de gr.I,cu o cotă indiviză de 1/3.

La data de 02.08.2001 s-a eliberat T.P. nr.210564 după defuncta B. A. pentru suprafaţa de 6 ha m.p., teren situat în comuna F.,jud. B., moştenitori acceptanţi, în conformitate cu dspoz.art.13 din Lg.18/1991, ai bunului imobil teren reclamantele M. L. şi M. L. –M., nepoate, în calitate de descendente de gr.II, moştenitoare prin reprezentare ale defunctei H. G. M. (fiică postdecedată la data de 17.02.1986), în indiviziune, cu o cotă succesorală de 1/3 împreună şi pârâta V. A., fiică,în calitate de descendentă de gr.I,cu o cotă indiviză de 1/3.

În privinţa acestui titlu Judecătoria B. s-a pronunţat prin sentinţa civilă nr.533 din 29.07.2009 în dosar civil nr.1203/199/2008.Prin această sentinţa s-a dispus înscrierea reclamantului în T.P. 210564/02. 08. 2001 emis pe numele moştenitorilor defunctei B. A..Astfel şi reclamantul B. I. ,fiu,are o cotă indiviză de 1/3 din terenurile cuprinse în acest titlu.

De asemenea, s-a dispus modificarea T.P. sus menţionat în sensul că numele corect al defunctei este B. A. şi nu B. A., iar numele corect al moştenitoarei M. M. – L. este M. M. – L..

Cu privire la suprafaţa de 1 ha teren pădure pe care pârâta V. A.susţine că a aparţinut autorilor săi instanţa reţine că la data de 26.04.1995 s-a eliberat reclamantului B. Gh.I. , în nume propriu, T.P. nr. 134597 pentru suprafaţa de 1 ha . teren situat în comuna F., judeţul B., şi , pe cale de consecinţă va constata , că acest bun nu face parte din masa indiviză, având calitatea de bun propriu al reclamantului.

Cotele din masa succesorală care se cuvin fiecăreia dintre părţi precum şi masa succesorală după defunct au fost stabilite prin încheierea de admitere în principiu care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prin acestă încheiere a constatat că la data de 16.03.1952 s-a deschis prin moarte succesiunea după B. G. , care a avut ultimul domiciliu în B. , jud.B..

A constatat că la data de 18.01.1996 s-a eliberat T.P. nr. 39482 după defunctul B. G. pentru suprafaţa de 1 ha şi 8.700 m.p., teren situat în comuna R. ,jud. B., moştenitori acceptanţi ai bunului imobil teren fiind reclamantul – B. I.,fiu, cu o cotă indiviză de 1/3 , reclamantele M. L. şi M. L. –M., nepoate, în calitate de descendente de gr.II,moştenitoare prin reprezentare ale defunctei H. G. M. (fiică postdecedată la data de 17.02.1986), în indiviziune, cu o cotă indiviză de 1/3 împreună , şi pârâta V. A. fiică,în calitate de descendentă de gr.I,cu o cotă indiviză de 1/3.

A constatat că la data de 10.02.1974 s-a deschis prin moarte succesiunea după B. A. , care a avut ultimul domiciliu în com.F., jud.B.

A constatat că la data de 24.09.2004 s-a eliberat T.P. nr.40066 după defuncta B. A. pentru suprafaţa de 1 ha şi 0400 m.p., teren situat în comuna R. ,jud. B., moştenitori acceptanţi ai bunului imobil teren fiind reclamantul – B. I. ,fiu, cu o cotă indiviză de 1/3 , reclamantele M. L. şi M. L.–M.,nepoate, în calitate de descendente de gr.II, moştenitoare prin reprezentare ale defunctei H. G. M. (fiică postdecedată la data de 17.02.1986), în indiviziune, cu o cotă succesorală de 1/3 împreună , şi pârâta V. A. fiică,în calitate de descendentă de gr.I,cu o cotă indiviză de 1/3.

A constatat că la data de 13.06.1996 s-a eliberat T.P. nr.210265 după defuncta B. A. pentru suprafaţa de 2 ha şi 6100 m.p., teren situat în satul G. ,comuna R. ,jud. B., moştenitori acceptanţi ai bunului imobil teren fiind reclamantul B. I. ,fiu,cu o cotă indiviză de 1/3,reclamanta M. L.,nepoată, în calitate de descendentă de gr.II,moştenitoare prin reprezentare a defunctei H. G.. M. (fiică postdecedată la data de 17.02.1986) cu o cotă indiviză de 1/3, şi pârâta V. A., fiică,în calitate de descendentă de gr.I,cu o cotă indiviză de 1/3.

A constatat că la data de 24.08.2004 s-a eliberat T.P. nr.210770 după defuncta B.A. pentru suprafaţa de 7800 m.p., teren situat în comuna F.,jud. B., moştenitori acceptanţi ai bunului imobil teren fiind reclamantul – B. I. ,fiu,cu o cotă indiviză de 1/3 , reclamanta M.L.,nepoată, în calitate de descendentă de gr.II,moştenitoare prin reprezentare a defunctei H. G. M. (fiică postdecedată la data de 17.02.1986) cu o cotă indiviză de 1/3, şi pârâta V. A. fiică,în calitate de descendentă de gr.I,cu o cotă indiviză de 1/3.

A constatat că la data de 02.08.2001 s-a eliberat T.P. nr.210564 după defuncta B. A. pentru suprafaţa de 6 ha m.p., teren situat în comuna F.,jud. B., moştenitori acceptanţi ai bunului imobil teren reclamantele M.L., M.M.M.,nepoate, în calitate de descendente de gr.II, moştenitoare prin reprezentare ale defunctei H. G.. M. (fiică postdecedată la data de 17.02.1986), în indiviziune, cu o cotă succesorală de 1/2 împreună şi pârâta V. A., fiică,în calitate de descendentă de gr.I,cu o cotă indiviză de 1/2.

Faţă de faptul că s-a dispus prin sentinţa civilă nr.533 din 29.07.2009 pronunţată de Judecătoria B. în dosar civil nr.1203/199/2008 înscrierea reclamantului B. I. în T.P. 210564/02. 08. 2001 instanţa constată că şi acest titlu face parte din masa de partaj la care are dreptul şi reclamantul B.I..

A constatat că la data de 26.04.1995 s-a eliberat reclamantului B. Gh.I. , în nume propriu, T.P. nr. 134597 pentru suprafaţa de 1 ha . teren situat în comuna F., judeţul B.. A constatat că, în consecinţă, că acest bun nu face parte din masa indiviză, având calitatea de bun propriu al reclamantului.

Situaţia de fapt a fost reţinută de instanţă aşa cum a rezultat din actele de stare civilă şi din celelalte probe depuse la dosar.

Pentru identificarea şi evaluarea imobilelor, precum şi pentru stabilirea variantelor de lotizare, instanţa a dispus efectuarea unei expertize specialitatea topocadastru .

În cauză a fost efectuat un raport de expertiză topocadastru de expert C. P.,de la filele 127-132, părţile fiind de acord cu concluziile raportului de expertiză. Expertul a întocmit o singură variantă de lotizare,care nu a fost contestată de părţi,neexistând obiecţiuni la raportul de expertiză. Aşa fiind,expertul a luat în considerare opiniile părţilor şi a efectua varianta de lotizare conform posesiei şi opţiunii acestora deoarece în mare parte acestea s-au înţeles cu privire la modalitatea de partajare.

Instanţa reţine că potrivit art.728 C.civ. nimeni nu poate fi obligat să rămână în indiviziune, oricare dintre coproprietari putând cere sistarea stării de indiviziune, solicitând partajul oricând, acest drept fiind imprescriptibil sub aspect extinctiv.

Partajul este operaţiunea juridică prin care se pune capăt stării de coproprietate, în sensul că bunul stabilit în comun pe cote părţi este împărţit materialmente între copărtaşi, fiecare dintre aceştia devenind proprietar exclusiv asupra unei părţi determinate sau asupra bunului ce formează obiectul coproprietăţii.

Prin urmare, pe calea acestui partaj judiciar, instanţa este ţinută de a hotărî modalităţile concrete de partajare, adică de a stabili fie atribuirea bunului în proprietatea exclusivă a unuia dintre coproprietari, fie de a forma loturi şi de a le atribui în natură fiecărui coproprietar, fie, în ultimă analiză, de a dispune vânzarea bunului şi de a împărţi echivalentul bănesc între copărtaşi.

Principala modalitate de realizare a partajului este partajul în natură prin formarea de loturi şi atribuirea acestora coproprietarilor. Această modalitate se impune pentru a da eficacitate dreptului de coproprietate al persoanei asupra unui bun imobil, drept care îi permite să se bucure de folosirea efectivă a bunului.

Având în vedere prevederile art.741 Cod civil potrivit căruia la alcătuirea loturilor fiecare dintre acestea trebuie să cuprindă, pe cât posibil, aceeaşi cantitate de bunuri imobile, de drepturi şi de creanţe, precum şi prevederile art.736 al.1 Cod civil potrivit cărora fiecare copărtaş poate avea în natură partea sa de mobile sau imobile ce compun masa partajabilă, instanţa va proceda la alcătuirea loturilor astfel încât aceste prevederi să fie respectate având în vedere şi precizările depuse de părţi.

De altfel,conform art. 6739Cod procedură civilă instanţa va ţine seama de opţiunea,posesia părţilor şi de eventualele îmbunătăţiri efectuate de acestea pentru stabilirea loturilor. Aşa fiind,va dispune împărţirea masei succesorale conform expertizei topocadastru întocmită de C. P..

Pentru considerentele ce preced în temeiul 728 al.1 Cod civil, văzând şi dispoziţiile art.6735 şi 6739Cod procedură civilă, va admite în fond acţiunea de partaj succesoral şi ieşire din indiviziune.

Va dispune ieşirea părţilor din starea de indiviziune.

Potrivit art.742 Cod civil inegalităţile dintre loturi în natură se compensează prin bani, astfel că instanţa va compensa prin sulte inegalităţile dintre loturi urmând să indice părţile care vor fi obligate să le plătească precum şi părţile care vor fi îndreptăţite să le primească.

În temeiul art.274 Cod procedură civilă va lua act că act că nu se solicită cheltuieli de judecată.

Etichete: