Top

Fond funciar

Tip speţă: sentinta civila nr 606

Titlu: fond funciar

Data speţă: 02.09.2010

Prin cererea înregistrată sub nr. 525/199/2009 din 04.06.2009 pe rolul Judecătoriei Buhuşi reclamantele B. C., P. T., P.E. L. L., F. O. au chemat în judecată pe pârâtele Comisia de aplicare a fondului funciar din com. B. şi Comisia de stabilire a dreptului de proprietate a Judeţului B. pentru ca instanţa să oblige pârâtele să modifice titlul de proprietate nr.252775/2006 privitor la suprafaţa de 1400 mp în sensul modificării coordonatelor acesteia precum şi completarea titlului de proprietate respectiv cu suprafaţa de 1.000 mp.

Cererea este scutită de taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar conform art.I pct.43 din Titlul VI din Lg. Nr.247/2005.

În motivarea de fapt a cererii de chemare în judecată, reclamantele arată că sunt moştenitoarele legale ale defunctei P.M., în calitate de descendente. Mama reclamantelor P.M. a fost unic moştenitor a defunctului P. I., fratele său, decedat la 09.07.1989, fără descendenţi, conform certificatului de moştenitor nr.1730/25.12.1989 emis de Notariatul de Stat jud.Bacău, ceilalţi 18 moştenitori cu vocaţie succesorală fiind renunţători în mod expres. Bunurile imobile înscrise în certificatul de moştenitor sus menţionat, respectiv suprafaţa de 250 mp teren intravilan – curţi şi construcţii aferente au fost înstrăinate anterior apariţiei Lg.18/1991 de P. M. , cu act autentic. Ulterior, în temeiul Lg.18/1991 cu modificările ulterioare s-a reconstituit dreptul de proprietate lui P. M.pentru suprafaţa de 0,14 ha grădină şi s-a emis TP252775/23.10.2006 în care sunt înscrise eronat T 76/29/1 în loc de T 32, P 26 în loc de P 117 li 118, De asemenea nu s-a reconstituit5 suprafaţa de 0,10 ha fâneţe la pct.P. M., înscrisă în rolul def. la care au dreptul la reconstituire.

Cererii de chemare în judecată i-au fost anexate înscrisuri.

În dovedirea cererii reclamantele au solicitat proba cu înscrisuri,martori,interogatoriu şi expertiză topo.

Instanţa , din oficiu ,a solicitat pârâtei Comisia de aplicare a fondului funciar din com. B. cât şi Comisia de stabilire a dreptului de proprietate a Judeţului B. relaţii privitoare la terenurile în cauză.

Comisia de stabilire a dreptului de proprietate a Judeţului B. a depus documentaţia care a stat la baza emiterii titlului de proprietate nr. 252775/2006 la filele 77-126.

Comisia de aplicare a fondului funciar din com. B. a depus la dosarul cauzei relaţii aflate la fila 64 dosar. O dată cu acestea au fost ataşate sentinţa civilă nr.1726/2001 a Judecătoriei Buhuşi precum şi răspunsul la interogatoriu.

La termenul din 15.12.2009 a fost depusă o cerere de intervenţie în interes alăturat celor două comisii de către P.D.. În cererea de intervenţie se arată că, solicită anexarea la dosar a dosarului civil nr.1453/2006. De asemenea solicită chemarea la interogatoriu a reclamantelor şi verificarea dacă apărătorul reclamantelor a depus delegaţie ori procură la dosar şi verificarea legalităţii acestor acte. Solicită respingerea acţiunii ca fiind nefondată.

La termenul din 26.01.2010 a fost admisă în principiu cererea de intervenţie. La acelaşi termen reclamantele şi-au precizat acţiunea în sensul restrângerii primului capăt de cerere la suprafaţa de 800 mp.

Cererii de intervenţie i-a fost alăturată şi o întâmpinare din dosarul nr.1453/2006 a Judecătoriei Buhuşi.

La termenul din 28.04.2010 cauza a fost repusă pe rol pentru a se completa raportul de expertiză în sensul identificării suprafeţei de 1.000 mp.

În cauză a fost efectuată o expertiză tehnică topo cadastrală de către domnul expert C. P.,care a răspuns şi obiecţiunilor părţilor.

Au fost audiate în cauză şi martorele reclamantelor .

Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Prin cererea introductivă reclamantele au solicitat iniţial modificarea titlului de proprietate nr. 252775/2006 sub aspectul vecinătăţilor şi al amplasamentului. Ulterior acestea şi-au modificat primul capăt de cerere în sensul radierii suprafeţei de 1.400 mp şi înscrierii în titlul de proprietate a terenului de 800 mp rezultat din expertiză, teren care are alt amplasament cu cel de 1.400 mp aflat pe titlu.

De asemenea, prin al doilea capăt de cerere reclamantele au solicitat completarea aceluiaşi titlu de proprietate cu suprafaţa de 1.000 mp teren fâneaţă situat în punctul Poiana Mare.

Conform art.11 alin.3 din Lg. Nr.18/1991 republicată: „ stabilirea dreptului de proprietate se face la cerere , pe baza situaţiei deţinute de cooperativa agricolă de producţie la 01.01.1990, înscrisă în sistemul de evidenţă a cadastrului funciar general sau a registrului agricol”iar potrivit preved. alin .1 al aceluiaşi articol :„suprafaţa adusă în CAP este cea care rezultă din: actele de proprietate, carte funciară , cadastru, cererile de înscriere în cooperativă, registrul agricol de la data intrării în cooperativă…”

Potrivit art.11 din regulamentul privind procedura de atribuire a titlurilor de proprietate, aprobat prin H.G. nr. 1172/2001 modificat prin H.G.890 din 2005: „stabilirea dreptului de proprietate se face numai la cerere, formulată de fiecare persoană îndreptăţită, cerere la care se anexează, conform alin .3, acte de proprietate , certificat de moştenitor, hotărâre judecătorească dacă există, şi ,în toate cazurile,acte de stare civilă precum şi alte acte din care să rezulte dreptul de proprietate asupra terenului solicitat.

Analizând întreg probatoriul instanţa constată că primul capăt de cerere nu poate fi admis. În primul rând, titlul de proprietate dedus judecăţii a fost emis în baza sentinţei civile nr. 1726/2001 a Judecătoriei Buhuşi (aflată la fila 66 dosar). Aşa fiind,actul de proprietate al autoarei reclamantelor a fost emis printr-o hotărâre care a intrat în puterea lucrului judecat.

Relevante în acest sens sunt,pe lângă sentinţa sus menţionată, răspunsurile la interogatoriu ale comisiei locale aflate la fila 68 dosar. Astfel, în răspunsul la întrebarea nr.8 se arată clar că titlul de proprietate în cauză a fost emis conform sentinţei nr. 1726/2001 a Judecătoriei Buhuşi.

Ca atare, nu se poate modifica în nici un fel pe calea acestei acţiuni titlul de proprietate nr.252775/2006 în privinţa suprafeţei de 1400 mp situată în intravilanul com B.. Pe cale de consecinţă,primul capăt de cerere se va respinge.

Privitor la cel de-al doilea capăt de cerere,instanţa consideră că acesta poate fi admis. Conform documentaţiilor depuse la dosar precum şi a probei ştiinţifice–expertiza topo cadastrală rezultă că terenul de 1.000 mp,identificat de expert în precizările de la fila 250.

Din analiza tuturor probelor aflate la dosarul cauzei rezultă că această suprafaţă de 1.000 mp a aparţinut tot lui P. I.. Conform certificatului de moştenitor nr.1730 /25.12.1989,necontestat,rezultă că moştenitoare a acestuia este mama reclamantelor P.M..

Aşa fiind, acestea sunt îndreptăţite să ceară pe calea acestei acţiuni completarea titlului de proprietate nr. 252775/2006 pentru suprafaţa de 1.000 mp.

Referitor la cererea de intervenţie în interes alăturat,instanţa o va respinge. Aceasta nu este decât o simplă apărare care tinde să sprijine apărările făcute de pârâte. Or,având în vedere că acţiunea a fost admisă, chiar în parte, cererea de intervenţie în interes alăturat va fi respinsă.

În privinţa cheltuielilor de judecată,instanţa la va admite în parte, proporţional cu capetele de cerere principale admise. Astfel, conform documentelor justificative din dosar cheltuielile efectuate de reclamante sunt în sumă de 1.000 lei din care 500 lei onorariu avocat şi 500 lei onorariu expert. Având în vedere că a fost admisă acţiunea doar în parte,respectiv doar capătul al doilea de cerere,pârâtele vor fi obligate doar la 500 lei cheltuieli de judecată.

Etichete: