Top

Modificare titlu proprietate

Dosar nr. 374/829/2008

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI, JUDEŢUL BACĂU

SENTINŢA CIVILĂ NR. 308/2008

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN 12.06.2008

Complet format din :

Preşedinte – R. C.

Cu participare :

Grefier – B. A.

Pe rol fiind judecarea cauzei civile având ca obiect „modificare titlu proprietate”, formulată de reclamantele G. A. şi P. N. în contradictoriu cu pârâtele Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor P. T. şi Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Bacău.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns reclamanta P. N. asistată de avocat U. C., lipsă fiind reclamanta G.A. reprezentată de avocat

U. C., lipsă fiind pârâtele comisii: Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor P.T. şi Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor B.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral asupra cauzei de către grefierul de şedinţă, după care :

Instanţa constată depuse la dosar relaţiile solicitate de la pârâtele comisii Podu Turcului nr. 2252/10.06.2008 şi judeţeană Bacău nr. 18437/09.06.2008.

Reprezentantul reclamantelor, avocat U. C., arată că nu mai are alte cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi alte probe de administrat în cauză, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Reclamantele prin avocat U. C., având cuvântul, solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, rectificarea titlului de proprietate nr. 60828/30.11.1995, emis lui A. L. G., tatăl reclamantelor, în sensul stabilirii vecinilor privind suprafaţa de teren de 3600 mp situată în T 128, P 3140/21 şi radierea din acelaşi titlu de proprietate a suprafeţei de 2493 mp, T 36, P 983, întrucât nu le aparţine.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare.

I N S T A N Ţ A ,

– deliberând –

Constată că prin acţiunea civilă formulată, reclamantele G. A. şi P. N. au chemat în judecată pe pârâtele Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor P. T. şi Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor B, solicitând anularea parţială a Titlului de proprietate nr. 60828 din 30.11.1995 emis pe numele lui A. L. G., în calitate de autor al reclamantelor, în sensul radierii din titlu a suprafeţei de 2493 mp teren situat în tarlaua 36, parcela 983, deoarece aceasta nu aparţine reclamantelor şi obligarea celor două pârâte comisii la Modificarea titlului de proprietate în sensul de a fi înscrişi în mod corect vecinii terenului în suprafaţă de 3600 mp situat în tarlaua 128 parcela 3141-21, respectiv: la nord – B. S., la sud – I.D., la est . DE, la vest – pârâu.

Acţiunea este scutită de taxă de timbru, iar în motivarea acesteia se arată că prin titlu de proprietate nr. 60828 din 30.11.1995 s-a reconstituit dreptul de proprietate cu privire la terenurile pe care le-a avut în proprietate tatăl reclamantelor înainte de colectivizare. În momentul de faţă tatăl acestora a decedat, reclamantele rămânând singurele moştenitoare. Reclamantele mai arată că în acest titlu de proprietate se află şi suprafaţa de 2493 mp teren intravilan situat în tarlaua 36, parcela 983, teren ce nu le aparţine, fiind proprietatea lui D. P., care îl şi stăpâneşte şi că tot în acest titlu de proprietate este înscrisă şi suprafaţa de 3600 mp, situată în tarlaua 128, parcela 3141-21, ai cărui vecini au fost înscrişi în mod greşit.

În cauză s-au administrat probe cu acte, au fost solicitate relaţii de la Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor P. T., probatorii din examinarea cărora instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Reclamantele sunt moştenitoarele defunctului A. L. G. căruia Comisia judeţeană Bacău pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, pe baza propunerii Comisiei comunale P.T. şi a prevederilor Legii 18/1991 a Fondului Funciar i-a emis Titlu de proprietate nr. 60828 din 30 noiembrie 1995.

La întocmirea Titlului de proprietate mai sus arătat în mod greşit a fost trecută suprafaţa de 2493 mp teren situat în tarlaua 36, parcela 983, teren care aparţine numitului D.P. şi tot în mod greşit au fost înscrişi vecinii suprafeţei de teren de 3600 mp, teren situat în tarlaua 128 parcela 3141 – 21.

Văzând dispoziţiile art. I pct. 7 Titlul IV din Legea nr. 247/2005 instanţa va admite acţiunea şi va dispune modificarea Titlului de proprietate nr. 60828 din 30.11.1995 emis pe numele A. G. stabilind vecinii pentru suprafaţa de 3600 mp T 128, P 3140/21, N: B. S., S: I. D., E – DE, V – pârâu, în loc de: N – C. M., E – DE, S – G. G., V – HR 1440 şi va dispune radierea din Titlul de proprietate nr. 60828 din 30.11.1995 a suprafeţei de 2493 mp, T 36, P 983, cu vecinătăţile: N – DS 953, E – DS 982, S – (M) S., V- HR 75.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea civilă formulată de reclamantele G. A. domiciliată în municipiul -, str. – nr. -, judeţul V. şi P. N. domiciliată în comuna P.T., satul -, judeţul B împotriva pârâtelor comisia locală a comunei P.T. şi comisia judeţeană B pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

Dispune modificarea Titlului de proprietate nr. 60828 din 30.11.1995 emis pe numele A G, şi stabileşte vecinii pentru suprafaţa de 3600 mp T 128, P 3140/21, N: B. S., S- I.D., E- DE, V- pârâu, în loc de : N- C. M., E- DE, S- G. G., V- HR 1440.

Dispune radierea din Titlu de proprietate nr. 60828 din 30.11.1995 a suprafeţei de 2493 mp, T36, P 983, cu vecinătăţile: N- DS 953, E- DS982, S- (M) S, V- HR 75.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi 12 iunie 2008.

PREŞEDINTE, GREFIER,

R. C. B. A.

R.C./.B.A.

EX. 6

11.07./14.07.2008

Etichete: