Top

Plângere contravenţională

Tip speta: sentinta civila

Data: 22.02.2011

Obiect: plangere contraventionala

Pe rolul acestei instanţe a fost înregistrată la data de 02.02.2011 sub nr. 138/199/2011 plângerea contravenţională formulată de petenta S. E. împotriva procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor din data de 12.01.2001 , în contradictoriu cu Ocolul Silvic Fântânele.

Plângerea a fost legal formulată în termenul prevăzut de art. 31 din O.G.2/2001 şi este scutită de plata taxei de timbru potrivit dispoziţiilor art. 36 din O.G. nr.2/2001.

În motivare de fapt a plângerii, petenta arată că este proprietara unei suprafeţe de pădure pe raza comunei Bereşti Bistriţa şi întrucât este o persoană în vârstă nu a mai fost la pădure de foarte mulţi ani şi nu a cunoscut faptul că este obligată să solicite asigurarea pazei pădurii şi nu a încheiat contract de servicii cu structuri silvice .Mai arată că are o pensie de 300 lei şi se află în imposibilitatea de a achita amenda.

Plângerea nu a fost motivată în drept.

Acesteia i-au fost ataşate : procesul verbal de constatare a contravenţiei silvice din data de 12.01.2001 ,plic,buletin de identitate,plic.

Legal citată, intimata Direcţia Silvică Bacău-Ocolul Silvic Fântânele, nu a fost reprezentată în instanţă şi nu a depus nici întâmpinare.

Petenta legal citată nu s-a prezentat în faţa instanţei.

Din actele si lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul verbal de contraventie din data de 12.01.2001 de Ocolul Silvic Fântânele , petenta a fost sancţionată contravenţional, reţinându-se în sarcina sa, că este proprietar de fond forestier pentru care nu a încheiat contract de prestări servicii silvice şi administrare cu o instituţie silvică legal constituită conform art.10 din Lg. 46/2000 şi HG 483/2006, petentei aplicându-i-se sancţiunea amenzii de 1.000 lei de Ocolul Silvic Fântânele .

Instanţa investită cu soluţionarea plângerii verifică din oficiu legalitatea şi temeinicia procesului verbal.

Potrivit art 15 alin 1 din O.2/2001 republicată „contravenţia se constată printr-un proces-verbal încheiat de persoanele anume prevăzute în actul normativ care stabileşte şi sancţionează contravenţia, denumite în mod generic agenţi constatatori, astfel încât constatarea contravenţiei , precum şi încheierea procesului verbal respectiv trebuie făcute personal de către agentul constatator , chiar în ziua săvârşirii faptei.

Instanţa reţine că procesul verbal a fost încheiat la data de 12.01.2011 pentru o faptă din 17.01.2011 ,respectând astfel un termen rezonabil de încheiere a procesului verbal.

Instanţa reţine că şi împrejurarea că, uneori, în practica administrativă , pentru a se constata anumite fapte care ar întruni trăsăturile unor contravenţii , se apelează la aşa numitele note de constatare care, ulterior , se vor constitui în anexe la procesul-verbal , fiind suficient să existe contravenţie în momentul redactării notei de constatare , fiind irelevant dacă, ulterior ,în momentul redactării procesului-verbal , trăsăturile unei contravenţii mai sunt sau nu întrunite.

În speţă,raportul agentului constatator nu este depus la dosarul cauzei.

Cu toate acestea, petenta a recunoscut săvârşirea faptelor. Aceasta a arătat că terenul este proprietatea familiei sale şi că s-a făcut o confuzie, necunoscând prevederile legale care impun încheierea unui astfel de contract de pază a suprafeţelor forestire.

Petenta nu a criticat procesul verbal sub aspectul nelegalităţii sau a netemeinicie faptei reţinute ci a criticat procesul verbal sub aspectul sancţiunii aplicate, amendă în cuantum de 1000 lei, care raportată la veniturile sale şi situaţia familială , este prea mare.

În conformitate cu art. 21 al. 3 din O.G. 2/2001, sanctiunea ce se aplica trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei, de scopul urmarit ,de urmarea produsă precum şi de circumstanţele personale ale contravenientului.

Sanctiunile contraventionale nu sunt un scop în sine, ele trebuind să tindă spre un scop preventiv care ,în speţă, poate fi atins prin aplicarea unei sanctiuni cu avertisment.

Instanţa reţine că dispoziţiile art. 19 din OG 2/2001 sunt imperative şi sunt introduse tocmai pentru a conferi legalitate şi temeinicie procesului verbal de contravenţie, pentru a-i da obiectivitatea cerută de lege. Analizand din punct de vedere legal forma si continutul procesului verbal,instanta a constatat că acesta este întocmit corespunzător.

Toate aspectele reţinute in procesul verbal nu au fost probate cu,insa duc la concluzia ca ele sunt consemnate conform realităţii. Mai mult,organul constatator nu a depus nici întâmpinare.

Deşi agentul constatator a stabilit corect sancţiunea şi reprezintă limita minimă prevăzută de textul incriminator , totuşi cuantumul amenzii de 1.000 lei este mult prea mare pentru petentă care are o pensie în sumă de 300 lei şi nu mai are alte venituri.

De aceea,instanta apreciaza ca sanctiunea aplicată este mult mai aspră decât pericolul social concret al contravenţiei săvârşite. Până la urmă fapta pretins a fi fost săvârşită de către petent nu este probată indubitabil. Există menţiunile agentului constatator care au o doza de subiectivism fără alte probatorii depuse la dosarul cauzei.

Având în vedere ca ne aflam in fata unei situaţii in care poate apărea dubiul se poate aplica principiul in dubio pro reo.Ca atare consideram sancţiunea mai justă ce trebuia aplicata contravenientului ar fi fost avertismentul şi nu amenda.

Fata de aceste considerente, şi având în vedere şi dispoziţiile art. 6 alin 1 din O.G nr. 2/1001 , cu modificările şi completările ulterioare , potrivit cărora “ avertismentul se poate aplica oricărui contravenient, persoană fizică sau juridică”, in temeiul art. 34 din O.G. nr.2/2001 cu modificările şi completările ulterioare, va admite în parte plangerea contraventionala şi va inlocui amenda contraventionala cu sanctiunea avertisment.

Va atrage petentei atenţia asupra prevederilor art.7 din O.G . nr.2/2001 cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la respectarea dispoziţiilor legale.

Etichete: