Top

Abţinere

Tip speta: încheiere

Data: 11.02.2011

Obiect: abtinere

Asupra cererii de abţinere formulată de judecător A. T., constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la data de 7.02.2011 la Judecătoria Buhuşi, d-nul judecător s-a abţinut de la judecarea cauzei ce face obiectul prezentului dosar, motivat de faptul că prin sentinţa pronunţată în dosarul nr. 446/199/2008, şi-a exprimat părerea cu privire la situaţia de fapt.

Din actele dosarului, instanţa constată că prezenta cauză, având ca obiect plângere la legea 18/1991, a fost trimisă spre soluţionare Judecătoriei Buhuşi, ca urmare a soluţionării conflictului negativ de competenţă între Judecătoria Buhuşi şi Tribunalul Bacău, de către Curtea de Apel Bacău.

Astfel, prin s. c. nr. 547/21.06.2010 a Judecătoriei Buhuşi, judecătorul A. T. s-a pronunţat pe excepţia lipsei competenţei materiale a Judecătoriei Buhuşi, recalificând obiectul acţiunii, din plângere la legea 18/1991, în retrocedare imobil în baza legii 10/2001.

Prin s. c. nr. 1428/D/23.09.2010 a Tribunalului Bacău, s-a admis excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Bacău, instanţa apreciind că soluţionarea cauzei este de competenţa Judecătoriei Buhuşi, întrucât cererea ce face obiectul judecăţii se întemeiază pe dispoziţiile legii 18/1991, în cauză făcându-se aplicarea principiului disponibilităţii, în sensul că reclamantul este cel care stabileşte cadrul procesual cu privire la obiectul pricinii şi la persoana cu care se judecă.

Constatându-se ivit conflictul de competenţă, dosarul a fost înaintat Curţii de Apel Bacău, care prin s. c. nr. 7/15.02.2010, a constatat competenţa de judecare ca fiind în favoarea Judecătoriei Buhuşi, reţinând că soluţia Tribunalului Bacău face o corectă interpretare a dispoziţiilor legale în materie.

Studiind dosarul de fond, instanţa a constatat că deşi judecătorul A. T. s-a pronunţat pe excepţia lipsei competenţei materiale a Judecătoriei Buhuşi, a făcut aprecieri cu privire la fondul cauzei, reţinând că „nu rezultă din nici o probă că acest teren ar fi fost trecut în patrimoniul CAP sau IAS. În prezent întreg terenul este ocupat de blocuri de locuinţe. De altfel reclamanta a primit despăgubiri pentru expropriere de la fostul IGCL Bacău, actualul SC T. SA Bacău.”

Aceste aprecieri, aşa cum se arată şi în hotărârea Curţii de Apel Bacău, privesc îndreptăţirea reclamantei de a obţine câştig de cauză în calea urmată şi sunt de esenţa fondului.

Pentru aceste motive, instanţa constată că în cauză este incident cazul de incompatibilitate prevăzut de art. 27 al. 7 C. pr. civ, în sensul că judecătorul şi-a spus părerea cu privire la pricina care se judecă, şi în consecinţă urmează a admite cererea de abţinere şi a trimite cauza în vederea repartizării aleatorii la un alt complet de judecată.

Etichete: