Top

Înlocuire amendă

Tip speţă: sentinta civila

Titlu: înlocuire amenda

Data speţă: 20.12.2010

La data de 05.08.2010 a fost înregistrată sub nr. 1139/199/2010 pe rolul Judecătoriei Buhuşi, cererea având ca obiect înlocuirea amenzii cu obligarea la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii formulată de comuna F. în contradictoriu cu N. L..

Acţiunea este scutită de plata taxei de timbru şi a timbrului judiciar, în temeiul art. 36 din O 2/2001.

În motivarea plângerii, reclamanta a arătat că solicită înlocuirea amenzii neachitate de petentă cu obligarea acesteia la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii.

În drept, reclamanta şi-a motivat cererea pe prev art. 9 al.5 din OG2/2001 modificată prin L 293/2009.

Reclamanta a depus la dosar proces verbal seria JR nr. 7225/2008, înştiinţare de plată, somaţie, titlu executoriu nr. 3901/2010, adresa către Primăria com F. , adresă către biroul de venituri.

Legal citate, părţile nu s-a prezentat în faţa instanţei .

La termenul din 20.12.2010 instanţa a invocat din oficiu excepţia de necompetenta teritoriala a instanţei.

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul verbal de contravenţie seria JR nr. 7225/2008 încheiat în data de 16.07.2008 de Inspectoratul Jandarmeriei Române – U.M. 0836 pârâta N. L. a fost sancţionată cu amenda contravenţională în suma 500 lei.

Art. 137 C.proc.civ. prevede ca instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor, care fac de prisos, in totul sau in parte cercetarea in fond a pricinii.

In temeiul acestei dispoziţii legale, instanţa a analizat cu prioritate excepţia de necompetenta teritoriala invocata de instanţă din oficiu.

Din cuprinsul procesului verbal rezultă că fapta pentru care s-a aplicat sancţiunea contravenţională a fost săvârşită în Bacău.

Potrivit art. 9 alin 3 din OG 2/2001 :” în cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancţiunii şi nu există posibilitatea executării silite, organul din care face parte agentul constatator va sesiza instanţa de judecată pe a cărei rază teritorială s-a săvârşit contravenţia, în vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, ţinându-se seama de partea din amendă care a fost achitată.”

Conform HG 337/1993 pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii, Municipiul Bacău se află în circumscripţia Judecătoriei Bacău.

Or, din interpretarea per a contrario a dispoziţiilor art .19 Cod pr.civ. ( care prevede posibilitatea părţilor de a alege instanţa competentă în litigiile privitoare la bunuri) combinată cu dispoziţiilor art. 159 pct. 3 Cod pr. civ. (potrivit căruia necompetenţa teritorială este de ordine publică , dacă părţile nu o pot înlătura) se desprinde concluzia că în litigiile ce nu sunt referitoare la bunuri (cum este şi cazul plângerilor contravenţionale), competenţa teritorială este exclusivă.

Pe cale de consecinţă , instanţa urmează ca în temeiul art . 158 alin 1 şi 3 C.pr.civ. să admită excepţia analizată şi să decline în favoarea Judecătoriei Bacău ,competenţa de soluţionare a cererii având ca obiect înlocuirea amenzii cu obligarea la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii.

Red. P.A

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA BUHUŞI

Nr. 1139/199/2010 din 28.12.2010

CĂTRE,

JUDECĂTORIA BACĂU

Alăturat, vă înaintăm dosarul nr. 1139/199/2010, privind pe reclamanta UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA FILIPEŞTI PRIN PRIMAR şi pârâta NĂSTASE LENUŢA spre competentă soluţionare.

Preşedinte, Grefier ,

Păcuraru Ana Luca Nicoleta

ROMÂNIA, judeţ Bacău, localitate:Buhuşi, Str. Dr. Carol Davila, Nr.1, cod postal:605100, tel/fax 0234265744, e-mail: judecatoria-buhusi-gref@just.ro

Etichete: