Top

ACHIZIŢII PUBLICE. EVALUAREA OFERTELOR. TERMENE DE LIVRARE. SITUAŢII PARTICULARE

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 60/2001

Hotărârea de Guvern 461/2001

Ordinul M. F. P. 1012/2001

Termenele de livrare stabilite, prin caietul de sarcini, sunt termene limită acceptate de achizitor pentru livrarea produselor, împrejurare ce nu împiedică ofertarea unor termene mai scurte, care determină, în mod implicit, calificarea acestei oferte în comparaţie cu cea care stabilea termenul limită prevăzut în fişa de date a achiziţiei iar din această perspectivă nu se poate considera că a fost modificat algoritmul de calcul, ci a fost aplicat acelaşi algoritm situaţiei particulare ivite prin oferta ce cuprinde termene de livrare mai reduse decât cele limită indicate de achizitor.

Curtea de Apel Bacău, secţia comercială şi de contencios administrativ,

Decizia 51/25.01.2007

Prin sentinţa civilă 767/06 iulie 2005 pronunţată de Tribunalul Galaţi în dosarul nr. 652/COM/2005 a fost admisă contestaţia formulată de reclamanta S.C. R.G S.R.L GALAŢI în contradictoriu cu pârâta DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI DE PE LÂNGĂ CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI şi s-a dispus anularea Deciziei nr. 13686/29.04.2005 emisă de pârâtă, corectarea rezultatului licitaţiei publice din 19 aprilie 2005, în sensul că punctajul obţinut în faza II de licitaţie de către reclamantă este de 100 puncte, câştigătoarea licitaţiei publice., reţinându-se că prin adresa nr.12324/20.04.2005 s-a comunicat reclamantei rezultatul procedurii din 19.04.2005 prin care oferta reclamantei SC R.G SRL Galaţi nu a fost desemnată câştigătoare la licitaţia publică restrânsă pentru achiziţii publice iar împotriva acesteia, reclamanta a formulat contestaţie şi prin decizia nr. 13686/29.04.2005 aceasta a fost respinsă motivându-se că a fost precizat algoritmul de calcul în documentaţia pentru elaborarea ofertei, făcându-se precizări încă de la prima etapă.

Din documentaţia de licitaţie, criteriul stabilit a fost oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic, şi nu criteriul preţului, diferenţe marcante apărând la calitate şi termenele de livrare faţă de oferta câştigătoare.

Astfel, din hotărârea de adjudecare din 19.04.2005 rezultă că reclamanta a obţinut pentru oferta financiară un punctaj de 60; pentru termenul de livrare, un punctaj de 12,2 p şi pentru termenul de plată, un punctaj de 20 p, în total de 92,2 p.

Din fişa de date a achiziţiei conform E 7.1., criteriul pentru evaluarea ofertelor a fost oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic, prin stabilirea punctelor de calitate.

Conform Ordinului nr. 1012/6 iunie 2001 al Ministerului Finanţelor Publice, în punctul E 8 se prevăd variante ale algoritmului de calcul în cazul utilizării criteriului „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic”.

În speţă, aşa cum rezultă şi din fişa de date a achiziţiei, precum şi caietul de sarcini, punctul E 9, s-a aplicat metoda punctelor de calitate.

Astfel, pentru firma câştigătoare la punctajul pentru factorul de evaluare „preţul ofertei” s-a aplicat formula matematică prevăzută de E.8.I. Metoda punctelor de calitate, respectiv P(n)=preţ minim/preţ(n) x punctaj maxim alocat, rezultând un punctaj de 58,26 p., comparativ cu reclamanta care a avut preţul minim al ofertei şi a obţinut un punctaj de 60 p.

În schimb, pentru termenul de livrare, reclamanta a obţinut un punctaj 12,2 puncte, deşi termenul de livrare din ofertă coincide cu cel din caietul de sarcini, iar în E 8 I 2 din Ordinul 1012/2001 se prevede că pentru termenul de livrare limită prevăzut în caietul de sarcini se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv, în speţă, din fişa de date a achiziţiei rezultă un punctaj de 20 puncte.

În consecinţă, pentru termenul de livrare, reclamanta a obţinut un punctaj inferior, în contradicţie cu dispoziţiile Ordinului nr. 1012/2001 al Ministerului Finanţelor, fără a fi precizat modalitatea de calcul al acestui punctaj.

Pe de altă parte, din fişa de date a achiziţiei, la capitolul stabilirea ofertei câştigătoare, E.9.I., clasamentul final al ofertelor rămase în competiţie se stabileşte in ordinea descrescătoare a punctajelor tehnice acordate.

Astfel, din hotărârea de adjudecare, rezultă că s-a realizat o medie aritmetică dintre faza I a calificării şi faza II, şi nu s-au respectat prevederile capitolului E.9.9. din fişa de date a achiziţiei.

Faţă de cele mai sus arătate, s-a constatat că reclamanta, conform algoritmului de calcul stabilit de pârâtă trebuia să obţină punctajul maxim de 100 acte şi să fie declarate câştigătoarea licitaţiei.

Susţinerea pârâtei că s-a avut în vedere calitatea produselor la stabilirea punctelor, nu poate fi primită, cât timp calitatea produselor a fost un criteriu de selectare a candidaţilor conform capitolului B 11 din documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, şi nu a fost inclusă în algoritmul calcul, aşa cum rezultă din fişa de date a achiziţiei.

Din algoritmul de calcul stabilit de pârâtă, rezultă că aceasta a avut în vedere ca factori de evaluare : preţul ofertei, termenul de livrare a produselor şi termenul de plată al facturilor.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs, în termen legal, pârâta Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, scutit de plata taxei de timbru conform art. 17 din Legea 146/1997.

În motivarea recursului a fost criticată sentinţa recurată sub aspectul temeiniciei şi legalităţii. Astfel, criteriul de adjudecare a fost oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico – economic, în sensul cumulării punctajelor stabilite atât pentru partea tehnică, cât şi pentru partea economică a ofertei. Algoritmul de calcul aplicabil pentru acest criteriu este valabil pentru toţi factorii de evaluare şi pentru ambele etape, instanţa de fond propunând un algoritm propriu pe care l-a aplicat la stabilirea punctajului din a doua etapă. Pentru respectarea principiilor unei achiziţii publice prin licitaţie restrânsă instituţia a acordat punctajul maxim firmei care oferea ritmicitatea cea mai avantajoasă nu firmei care a oferit o ritmicitate în livrare identică cu cea solicitată.

Prin încheierea pronunţată la 19 octombrie 2005 în dosarul 2513/C+MF/2005 al Curţii de Apel Galaţi – Secţia Comercială, Maritimă şi Fluvială s-a dispus scoaterea de pe rolul acestei secţii a cauzei şi înaintarea spre competentă soluţionare Secţiei de Contencios Administrativ şi Fiscal a aceleiaşi instanţe.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Secţiei de Contencios Administrativ şi Fiscal sub nr. 656/CAF/2005.

Pentru susţinerea recursului a fost propusă proba cu expertiză contabilă, probă administrată în cauză.

Intimata – reclamantă S.C. R.GS.R.L Galaţi, legal citată, a fost reprezentată în faţa instanţei formulând concluzii de respingere a recursului.

În cauză a formulat cerere de intervenţie în interesul recurentei S.C. R.T.S.R.L GALAŢI, solicitând admiterea recursului, modificarea sentinţei civile 767/2005 şi respingerea acţiunii ca nefondată. S-a susţinut că potrivit art. E.7.1 din Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1012/2001 criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică este prevăzut în fişa de date a achiziţiei şi nu poate fi schimbat pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractului respectiv.

Prin încheierea prevăzută în cauză la 28 martie 2006, în temeiul art. 52 Cod procedură civilă şi urm. a fost admisă în principiu cererea de intervenţie formulată de S.C. R.T. S.R.L GALAŢI, iar prin încheierea pronunţată la 12 octombrie 2006 s-a dispus scoaterea de pe rol a cauzei şi înaintarea spre soluţionare la Curtea de Apel Bacău ca urmare a admiterii cererii de strămutare formulate de .S.C. R.GS.R.L GALAŢI.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Curţii de Apel Bacău sub nr. 1656/32/2006 care prin decizia 51/25.01.2007 a admis recursul promovat de recurenta – pârâtă DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI GALAŢI a modificat în tot sentinţa recurată nr. 767 din 06 iulie 2005, pronunţată de Tribunalul Galaţi în dosarul nr. 652/COM/2005, în sensul că s-a respins ca nefondată acţiunea promovată de reclamanta S.C. R.G. S.R.L GALAŢI, reţinându-se următoarele:

Desfăşurarea licitaţiei publice restrânse din cursul lunii aprilie 2005 având ca obiect furnizarea de produse alimentare necesare centrelor de plasament s-a desfăşurat potrivit procedurii reglementate de O.U.G. 60/2001, Ordinul Ministerului Finanţelor Publice 1012/2001 şi H.G. 461/2001.

Prin fişa de date a achiziţiei cuprinsă în secţiunea a II-a a documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei la art. E.7.1 s-a stabilit drept criteriu utilizat cel privind oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico – economic, în concordanţă cu dispoziţiile art. E.7.1, E.7.1 lit. a din ANEXA 1 A Ordinului 1012/2001.

Aspectul care a generat litigiul de faţă constă în modul de evaluare a ofertelor firmei câştigătoare şi a reclamantei din prezenta cauză referitor la termenul de livrare a produselor.

Astfel, reclamanta susţine că, deşi în ofertă termenul de livrare era cel prevăzut în caietul de sarcini, nu i-a fost acordat punctajul maxim.

Din această perspectivă, în secţiunea a II-a a documentaţiei standard din anexa 1 a Ordinului 1012/2001, la art. E.8 s-a stabilit că în cazul alegerii variantei algoritmului de calcul a metodei punctelor de calitate, punctajul pentru termenul de livrare limită, prevăzut în caietul de sarcini, este cel maxim alocat acestui factor de evaluare. În cazul în care e prevăzută furnizarea pe loturi a produselor, fiecare lot sau pachet de loturi care urmează să fie livrat la diferite termene va primi un punctaj defalcat corespunzător pentru fiecare dintre termenele de livrare prevăzute.

În prezenta cauză s-a stabilit punctajul maxim alocat pentru factorul „termen de livrare” de 20 de puncte şi termen de livrare pentru produsele furnizate în 6 loturi, potrivit datelor din fişa de date a achiziţiei (art. E pct. 8) şi din caietul de sarcini (pct. 2.2 – privind ritmicitatea livrării produselor în funcţie de natura produselor alimentare).

Prin oferta depusă câştigătoarea licitaţiei a prezentat termene de livrare mai reduse decât cele prevăzute în caietul de sarcini. Această împrejurare trebuia valorificată, din perspectiva punctajului, faţă de celelalte oferte depuse. De aceea algoritmul de calcul folosit de achizitor concordă cu cel expus de expertul G. A. prin raportul de expertiză contabilă.

Stabilirea criteriului ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico – economic impunea aprecierea ofertelor prezentate inclusiv sub aspectul ritmicităţii livrării produselor. Termenele de livrare stabilite, potrivit dispoziţiilor enunţate anterior, erau termene limită acceptate de achizitor pentru livrarea produselor, împrejurare ce nu împiedică oferirea unor termene mai scurte, care determină, în mod implicit, calificarea ofertei mai avantajoase a acesteia în comparaţie cu cea care stabilea termenul limită prevăzut în fişa de date a achiziţiei.

Chiar în anexa Ordinului 1012/2001, secţiunea a II-a, pct. E.8.I.2.a este menţionat ca element al algoritmului de calcul termenul limită. Împrejurarea că la lit. b a acestui punct se face referire doar la termenul mai mare decât cele limită nu împiedică aplicarea algoritmului pentru loturile de produse în cazul termenelor mai mici decât cele limită descrise în caietul de sarcini.

Valorificând în acest mod criteriul ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico – economic ales de către achizitor şi acceptat de către ofertanţi, în mod corect a fost declarată câştigătoarea licitaţiei S.C. R.T. S.R.L GALAŢI. Din această perspectivă nu se poate considera că a fost modificat algoritmul de calcul, ci a fost aplicat acelaşi algoritm situaţiei particulare ivite prin oferta ce cuprinde termene de livrare mai reduse decât cele limită indicate de achizitor.

Etichete: