Top

LEGEA 85/2006. CEREREA FORMULATĂ DE CREDITOR, PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN TABELUL CREDITORILOR SOCIETĂŢII COMERCIALE AFLATE ÎN DIZOLVARE. RESPINGEREA RECURSULUI CREDITORULUI FORMULAT ÎMPOTRIVA SENTINŢEI CIVILE PRIN CARE S-A RESPINS CEREREA. CONTRACT VÂNZARE-CUMPĂRARE ACŢIUNI; CONSTITUIREA UNEI GARANŢII IMOBILIARE PENTRU SUMA DE 550.000 USD; DESFIINŢAREA CONTRACTULUI ŞI REPUNEREA PĂRŢILOR ÎN SITUAŢIA ANTERIOARĂ – RESPINGEREA CERERII CREDITORULUI ÎNTEMEIATĂ PE LEGEA 85/2006.

Decizia civilă nr. 523 din 26 mai 2009

Prin sentinţa civilă nr. 129/F din 04 februarie 2009, Tribunalul Neamţ a admis contestaţia debitoarei – SC I. SA şi a respins contestaţia creditoarei Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului Bucureşti formulată la tabelul preliminar al creanţelor.

S-a reţinut de instanţa de fond că prin contestaţia formulată la data de 12.12.2007 împotriva tabelului preliminar al creanţelor, creditorul A.V.A.S a solicitat rectificarea acestuia în sensul înscrierii sale şi cu creanţa bugetară în cuantum de 500.000 U.S.D (filele 176-181, voi. 1).

Cu privire la creanţa în cuantum de 500.000 USD, invocată de creditorul A.V.A.S, din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine:

Între debitorul SC I. SA şi A.P.A.P.S s-a încheiat contractul de vânzare – cumpărare acţiuni nr. IS23/18.10.2002.

Potrivit clauzei 9.14.1 din contract, debitorul s-a obligat să efectueze în societate, sub formă de numerar, din surse proprii sau atrase pe numele său, pe o durată de 1 an, începând cu data de 17.11.2002, o investiţie/aport de capital de 500.000 USD.

Prin clauza 6.8 din contract, cocontractanţii au stipulat pactul comisoriu potrivit căruia contractul se desfiinţează de drept, fără nici o somaţie, dacă cumpărătorul, în speţă debitorul SC I. SA, nu plăteşte la scadenţă două rate succesive, cu reţinerea de către vânzător, din sumele plătite de cumpărător, a garanţiei de participare, a dobânzilor şi penalităţilor datorate la data desfiinţării contractului (filele 208 – 219, voi. 2).

Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale şi anume: pentru neplata la scadenţă a ratei nr. 1 şi nr. 2 din preţul datorat, la data de 17.01.2005 contractul de vânzare – cumpărare acţiuni nr. IS23/18.10.2002 a fost desfiinţat de drept, urmare activării pactului comisoriu de ultim grad prevăzut la paragraful 6.8 din contract.

Rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare acţiuni a produs ca efecte desfiinţarea acestuia şi repunerea părţilor în situaţia anterioară în limitele impuse de art. 21 alin. 1 din O.G. nr. 25/2002.

Aceste efecte s-au produs ex tune, adică retroactiv, considerându-se astfel, că contractul de vânzare – cumpărare acţiuni nr. IS23/18.10.2002 nici nu a fost încheiat, respectiv că părţile nu au fost legate prin raporturile născute din contract.

Contractul de vânzare – cumpărare acţiuni desfiinţându-se prin rezoluţiune, ca expresie a răspunderii contractuale cât şi în baza art. 21 exclusiv alin. 1 din O.G. nr. 25/2002, debitorul datorează creditorului AVAS daune – interese, care însă nu fac obiectul contestaţiei.

Cu limitările aduse principiului restitutio in integrum de dispoziţiile art. 21 alin. 1 din O.G. nr. 25/2002, urmare rezoluţiunii contractului, părţile trebuie să-şi restituie una alteia, prestaţiile efectuate în baza contractului de vânzare – cumpărare acţiuni nr. IS23/18.10.2002, obligaţiile asumate si neexecutate, nemaifiind în sarcina părţii care s-a obligat.

Creanţa invocată de creditorul A.V.A.S, în sumă de 500.000 U.S.D, este o obligaţie asumată de debitor prin clauza 9.14.1 din contract şi neonorată de acesta la data rezoluţiunii (17.01.2005).

Aşa fiind, fără nici un temei de drept, creditorul A.V.A.S solicită înscrierea acesteia în tabelul preliminar al creanţelor, în condiţiile în care, O.G. nr. 25/2002 nu dispune nimic în sensul celor pretinse de creditor.

Susţinerile creditorului A.V.A.S, potrivit cărora lichidatorul judiciar RDV I. SPRL are obligaţia să-i înscrie creanţa în discuţie fără să o verifice, nu poate fi primită de instanţă, întrucât titlul executoriu invocat de creditor şi anume contractul de vânzare – cumpărare acţiuni nr. IS23/18.10.2002, fiind desfiinţat ex nune, creditorul nu mai poate invoca în favoarea sa dispoziţiile art. 66 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 85/2006.

Nici susţinerile debitorului – contestator SC I. S.A, potrivit cărora creditorul poate să-şi realizeze creanţa prin executarea contractului de garanţie mobiliară asupra acţiunilor SC C. S.A, nu pot fi primite întrucât, prin desfiinţarea retroactivă a contractului de vânzare – cumpărare acţiuni nr. IS23/18.10.2002, s-a desfiinţat retroactiv şi contractul de garanţie mobiliară asupra acţiunilor SC C. SA.

Împotriva hotărârii pronunţate de Tribunalul Neamţ a promovat recurs creditoarea Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului Bucureşti, considerând-o nelegală, motivat de faptul că instanţa de fond trebuia să aibă în vedere împrejurarea că a fost în imposibilitatea de a valorifica garanţia instituită, deoarece la momentul constatărilor nerespectării obligaţiilor de realizare a investiţiilor de 550.000 U.S.D începuse demersurile pentru desfiinţarea contractul de vânzare – cumpărare la acţiuni nr. 1923/2002.

Nemaiavând posibilitatea executării gajului trebuie să fie înscrisă cu această sumă în tabelul creditorilor.

Recursul este nefondat, pentru următoarele considerente:

Instanţa de fond a reţinut o corectă situaţie de fapt şi de asemenea, a făcut o corectă aplicare a prevederilor legale; astfel, aşa cum s-a arătat prin considerentele sentinţei şi prin întâmpinarea formulată de lichidatorul judiciar la instanţa de recurs, contractul de vânzare – cumpărare de acţiuni s-a desfiinţat de plin drept, ca urmare a operării punctului comisoriu de grad IV.

Atât timp cât actul a fost desfiinţat nu mai există temei legal al obligării debitoarei, părţile fiind puse în situaţia anterioară; astfel, SC I. SA ar trebui să execute un contract desfiinţat.

De asemenea, conform O.G. 25/2002, art. 21 – părţile trebuie să-şi restituie una alteia prestaţiile efectuate în baza contractului, actul normativ mai susmenţionat neavând dispoziţii în sensul celor solicitate de recurenta – creditoare.

Etichete: