Top

Comercial –Legea 85/2006-decontare cheltuieli fiind de lichidare

Dosar nr.220/88/2009

SENTINTA CIVILA NR.329

Sedinta publica din data de 27 februarie 2009

Prin cererea adresata acestei instante la data de 30 ianuarie2009 si înregistrata sub nr.220/88/2009, reclamantul CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA … a solicitate decontarea cheltuielilor de procedura efectuate pentru operatiunile de lichidare a SC … SRL în suma de 184 lei din fondul constituit în baza art.4 din Legea nr.85/2006.

În motivarea cererii reclamantul a aratat ca, initial, a solicitat aprobarea pentru plata decontului de 184 lei judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului Tulcea, dar i s-a indicat sa faca aceasta solicitare în cauza care formeaza dosarul pentru deschiderea procedurii simplificate a insolventei nr.1409/88/2008, în care se afla si probele ce sprijina prezenta sa cerere.

În sustinerea cererii, reclamantul a depus la dosar, în copie, urmatoarele acte doveditoare: deconturi de transport, expeditii postale, recipisele de expediere, încheierea nr… din 03 aprilie 2006 a judecatorului delegat la O.R.C. de pe lânga Tribunalul Tulcea prin care a fost desemnat lichidator, extras din actiunile promovate cu indicarea taxelor platite, dovada chetuielilor facute cu expedierea declaratiilor fiscale, precum si cele telefonice.

Examinând cererea, în raport cu probele administrate, judecatorul sindic retine urmatoarele:

Prin încheierea nr…. din data de 03 aprilie 2006 pronuntata de judecatorul delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea în dosarul nr…./2007, a fost numit în calitate de lichidator la SC … SRL … în conditiile art.252 din Legea nr.31/1990 republicata, societatea fiind dizolvata de drept potrivit art.30 din Legea nr.359/2004.

Potrivit art.237 alin.1 din Legea nr.31/1990, remunerarea lichidatorului se face din averea persoanei juridice dizolvate sau, în cazul lipsei acesteia, din fondul de lichidare constituit în temeiul Legii nr.85/2006 privind procedura reorganizarii judicire si a falimentului.

Din interpretarea dispozitiilor legale mai sus aratate rezulta ca, în situatia în care cheltuielile aferente procedurii de lichidare nu pot fi achitate din averea debitorului, acestea vor fi suportate din fondurile de lichidare, dar nu din dispozitia judecatorului sindic desemnat în cauza ce formeaza obiectul dosarului nr…./88/2008, privind pe debitoarea SC … SRL, dupa deschiderea procedurii de insolventa fata de aceasta debitoare în temeiul Legii nr.85/2006, si atât timp cât reclamantul a fost numit lichidator în procedura de lichidare prevazuta de Legea nr.31/1990.

În consecinta, urmeaza a respinge cererea ca nefondata.

Etichete:

Comercial –Legea 85/2006-decontare cheltuieli fiind de lichidare

Dosar nr.2914/88/2008

SENTINTA CIVILA NR.328

Sedinta publica din data de 27 februarie 2009

Prin cererea adresata acestei instante la data de 04 decembrie 2008 si înregistrata sub nr.2914/88/2008, reclamantul CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA … a solicitate decontarea cheltuielilor de procedura efectuate pentru operatiunile de lichidare a SC … – Invest SRL în suma de 49,60 lei din fondul constituit în baza art.4 din Legea nr.85/2006.

În motivarea cererii reclamantul a aratat ca, initial, a solicitat aprobarea pentru plata decontului de 49,60 lei judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului Tulcea, prin adresa nr…. din 06 octombrie 2008 adresata O.R.C. Tulcea înregistrata la aceasta institutie sub nr…. din 07.10.2008, dar i s-a indicat sa faca aceasta solicitare în cauza care formeaza dosarul pentru deschiderea procedurii simplificate a insolventei nr…./88/2008, în care se afla si probele ce sprijina prezenta sa cerere.

În sustinerea cererii, reclamantul a depus la dosar, în copie, urmatoarele acte doveditoare: deconturi de cheltuieli, adresa nr…. din 06.10.2008 emisa catre Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea de catre lichidatorul Cabinet Individual de Insolventa ….

Examinând cererea, în raport cu probele administrate, judecatorul sindic retine urmatoarele:

Prin încheierea nr…. din data de 19 martie 2007 pronuntata de judecatorul delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea în dosarul nr…./2007, s-a dispus numirea în calitate de lichidator la SC … – Invest SRL a lui … în conditiile art.237 alin.7 si urm. din Legea nr.31/1990 republicata, societatea fiind dizolvata de drept potrivit art.237 alin.(1) lit.b din Legea nr.31/1990 republicata.

Potrivit art.237 alin.1 din Legea nr.31/1990, remunerarea lichidatorului se face din averea persoanei juridice dizolvate sau, în cazul lipsei acesteia, din fondul de lichidare constituit în temeiul Legii nr.85/2006 privind procedura reorganizarii judicire si a falimentului.

Din interpretarea dispozitiilor legale mai sus aratate rezulta ca, în situatia în care cheltuielile aferente procedurii de lichidare nu pot fi achitate din averea debitorului, acestea vor fi suportate din fondurile de lichidare, dar nu din dispozitia judecatorului sindic desemnat în cauza privind pe debitoarea SC … Invest SRL, dupa deschiderea procedurii de insolventa fata de aceasta debitoare în temeiul Legii nr.85/2006 si atât timp cât reclamantul a fost numit lichidator în procedura de lichidare prevazuta de Legea nr.31/1990.

În consecinta, urmeaza a respinge cererea ca nefondata.

Etichete:

Comercial –Legea 85/2006-ordonanţă preşedinţială-sistare vânzare

Dosar nr. 302/88/2009

SENTINTA CIVILA Nr. 284

Sedinta publica de la 20 Februarie 2009

Prin cererea înregistrata la Tribunalul Tulcea la nr. 302/88/2008, reclamantul …, în calitate de administrator special al S.C. … S.R.L. TULCEA a chemat în judecata pe …., lichidator al S.C. … S.R.L. TULCEA, în faliment, pentru ca pe cale de ordonanta presedintiala sa fie obligat sa sisteze valorificarea bunurilor din patrimoniul falitei pâna la aprobarea raportului privind activitatea lichidatorului din data de 27 februarie 2009, cu cheltuieli de judecata.

In motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca reprezinta pe asociatii debitoarei ca prin efortul comun acestia au reusit sa plateasca o parte din datoriile societatii reprezentând peste 90% din datoria totala a falitei, astfel ca operatiunea de valorificare a bunurilor debitoarei nu mai poate continua, asociatii intentionând sa achite integral creantele debitoarei.

S-a mai aratat ca se justifica urgenta masurii, data fiind inutilitatea vânzarii bunurilor în conditiile acoperirii creantelor în totalitate si nici nu se poate invoca prejudecarea fondului în situatia admiterii cererii.

In drept, s-au invocat dispozitiile art. 581, art. 582 Cod proc. civila.

Prin întâmpinare, lichidatorul …. a invocat exceptiile lipsei calitatii procesuale active a reclamantului … în calitate de administrator special si a tardivitatii cererii în conditiile în care aceasta va fi calificat ca o contestatie împotriva masurii administratorului ori lichidatorului judiciar.

Astfel, s-a sustinut ca masura valorificarii bunurilor debitoarei a fost aprobata de catre comitetul creditorilor asa cum rezulta din procesul verbal de sedinta nr. 2407 din 23 august 2007 si deci tot comitetul creditorilor trebuie sa dispuna asupra sistarii vânzarilor.

S-a mai sustinut ca daca cererea reprezinta o contestatie împotriva masurii lichidatorului, aceasta nu a fost formulata în termenul prevazut de Legea nr. 85/2006, art. 21 alin. 3, astfel ca opereaza tardivitatea.

Pe fond s-a sustinut ca cererea nu este fondata întrucât în contul debitoarei nu au intrat sumele pretinse a fi achitate catre creditori, ca nu exista un plan de distributie, astfel ca se impune continuarea vânzarilor pentru achitarea cheltuielilor de procedura.

In aparare, s-au depus la dosar procesul verbal nr. … din 23 august 2007, depunere raport de activitate din 17 septembrie 2007, tabelul creditorilor.

Analizând actele si lucrarile dosarului, judecatorul sindic retine urmatoarele:

Debitoarea S.C. … S.R.L. TULCEA se afla în procedura falimentului iar potrivit tabelului definitiv al creantelor, debitoarea are datorii în valoare totala de 437.530,55 lei.

Din procesul verbal al sedintei Comitetului creditorilor din 23 august 2007, rezulta ca s-a aprobat de catre comitetul creditorilor vânzarea cu amanuntul a bunurilor mobile din stocul de materiale al debitoarei, din magazinul „…” din Isaccea, în vederea acoperirii cheltuielilor de procedura si a celor privind paza, conservarea si administrarea bunurilor din averea debitoarei.

Este real ca aceasta masura luata de lichidator, în urma aprobarii comitetului creditorilor, nu a fost contestata de catre asociati, prin administratorul special desemnat, desi la 17 septembrie 2007 a fost înregistrat la Tribunalul Tulcea raportul de activitate al lichidatorului în care se precizeaza aceasta activitate a lichidatorului.

Numai ca, aceasta cerere a administratorului special nu este o contestatie împotriva masurii lichidatorului în sensul art. 18 alin. 21 lit. c) pentru a deveni aplicabile dispozitiile art. 21 alin. 3 care sa justifice tardivitatea formularii cererii ci, este o cerere formulata pe dreptul comun, de catre o parte care pretinde ca justifica un interes pe calea speciala a ordonantei presedentiale.

De aceea, judecatorul sindic va avea în vedere si va analiza atât conditiile de admisibilitate ale ordonantei presedentiale, cât si conditiile generale aplicabile oricarei actiuni în justitie, fara a putea însa analiza conditiile doar prin prisma cerintelor legii speciale, respectiv Legea nr. 85/2006, art. 18.

Potrivit art. 581 Cod proc. civ., instanta va putea sa ordone masuri vremelnice în cazuri grabnice pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin întârziere pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara precum si pentru înlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari.

Cum ordonanta presedentiala este admisibila doar în prezenta îndeplinirii conditiilor privind urgenta, vremelnicia masurii si neprejudecarea fondului cauzei, judecatorul sindic constata ca aceste conditii speciale sunt îndeplinite, pe lânga cele generale privind calitatea procesuala, de folosinta a exercitiului dreptului, interesul legitim care, de asemenea, sunt justificate având în vedere ca administratorul special reprezinta interesele asociatilor care justifica un interes în ce priveste nevalorificarea bunurilor pâna la analizarea activitatii lichidatorului.

In ce priveste urgenta, aceasta se constata si se apreciaza de la caz la caz, de catre instanta si în cauza, în raport de circumstantele obiective date, se apreciaza ca se justifica masura avânt în vedere ca se invoca acoperirea fie si partiala a creantelor de catre asociati, în timp ce se continua valorificarea bunurilor debitoarei, desi se intentioneaza a se achita si cheltuielile de procedura.

Masura solicitata are si caracter vremelnic, respectiv pâna la discutarea si analizarea activitatii lichidatorului, respectiv 27.02.2000, când s-a acordat termen în acest sens, iar judecatorul sindic nu rezolva, prin aceasta masura, cu caracter temporar, nicidecum fondul cauzei, nu prejudiciaza asupra fondului dreptului, ci are în vedere tocmai o aparenta de drept.

Fata de aceste considerente, cererea de ordonanta presedentiala, de sistare a vânzarii bunurilor pâna la prezentarea raportului de activitate a lichidatorului din 27 februarie 2009 este admisibila, sens în care va fi admisa.

Etichete:

Legea 85/2006 – închiderea procedurii falimentului. Recurs declarat de un creditor

Procedura insolvenţei.

Legea 85/2006

Faptul că asociata ar putea avea bunuri în indiviziune ca urmare a unei succesiuni nu are relevanţa juridică în cadrul acţiunii întemeiată pe Legea 85/2006, atât timp cat nu sunt cuprinse în capitalul societăţii comerciale şi nu s-a formulat acţiune în temeiul art 138 din această lege.

Curtea de Apel Bacău – Secţia comercială,

de contencios administrativ şi fiscal

Decizia nr. 786 din 21 noiembrie 2008

Prin sentinţa civilă nr. 530 din 03 septembrie 2008, Tribunalul Neamţ în temeiul art. 131 din Legea 85/2006 s-a dispus închiderea procedurii insolvenţei debitoare S.G SC „I. P. C” S.N.C- Neamţ.

S-a reţinut de instanţa de fond că prin sentinţa civilă 530/03.09.2008, Tribunalul Neamţ în temeiul art. 131 din Legea 85/2006 s-a dispus închiderea procedurii insolvenţei debitoarei S.C „I.P.C S.G NEAMŢ cu sediul în D.V.- Neamţ, nr. de ordine în registrul comerţului J 27/1220/1992, CF 2009162.

A dispus radierea debitorului din registrul comerţului.

În temeiul art. 136 din Legea privind procedura insolvenţei a descărcat pe lichidatorul judiciar Restructurare şi Lichidare Active, de orice îndatoriri şi responsabilităţi.

În temeiul art. 135 din Legea privind procedura insolvenţei a dispus notificarea prezentei sentinţe debitorului, creditorilor, Direcţiei Teritoriale a Finanţelor Publice, Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Neamţ pentru efectuarea menţiunii de radiere, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă.

S-a reţinut de instanţa de fond că la data de 14.05.2008 lichidatorul judiciar Restructurare şi Lichidare Active I.P.U.RL desemnat sa administreze procedura insolvenţei debitorului S.C „I. P. G” S.N.C a solicitat să se dispună închiderea procedurii, ca urmare a lipsei bunurilor în averea debitorului,

S-a constatat că procedura concursuală a fost deschisă prin încheierea pronunţată în şedinţa publică din data de 25.10.2001;

S-a constatat că s-au întocmit şi comunicat notificările în condiţiile art. 61 din Legea privind procedura insolvenţei,

S-a constatat că încheierea pronunţată la data de 28.02.2002 privind autorizarea lichidatorului judiciar de a proceda la executarea silită asupra asociaţilor „I. Gh.E.” şi „I. M.” (fila 68), nu a putut fi pusă în executare întrucât susnumiţii nu au bunuri în proprietate,

Împotriva hotărârii pronunţate de Tribunalul Neamţ, a promovat recurs -Direcţia Generală a Finanţelor Publice Neamţ, considerând-o nelegală, motivat de faptul că nu trebuia încheia procedura falimentului, deoarece „LE” deţine bunuri – casă de locuit în suprafaţă de 96 m.p.; anexa 16 m.p. teren construcţii 540 m.p. şi teren arabil 4320 m.p. în calitate de moştenitoare a mamei sale, însă cu rea-credinţă nu dezbate succesiunea rămasă de pe urma mamei decedat, moştenire pe care a acceptat-o tacit.

A mai precizat recurenta că prin închiderea procedurii lichidatorul judiciar este descărcat de orice îndatorire, astfel că recuperarea creanţei este imposibil de realizat.

Recursul a fost considerat a fi nefondat, pentru considerentele:

Instanţa de fond a reţinut o corectă situaţie de fapt şi de asemenea a făcut o corectă aplicare a prevederilor legale; astfel, aşa cum rezultă din actele dosarului şi cum arată chiar prin cererea de recurs, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Neamţ – recurenta a fost de acord cu raportul final întocmit de lichidatorul judiciar, deci cu închiderea procedurii Legii 85/2006.

Faptul că asociata „LE.” ar avea bunuri, dacă ar dezbate succesiunea rămasă în urma decesului mamei sale, nu are relevanţă juridică, motivat de faptul că ele nu cuprind în capitolul societăţii comerciale şi nici nu există o acţiune în răspunderea administratorilor, întemeiată pe art. 138 din Legea 85/2006.

Etichete:

LEGEA 85/2006. CEREREA FORMULATĂ DE CREDITOR, PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN TABELUL CREDITORILOR SOCIETĂŢII COMERCIALE AFLATE ÎN DIZOLVARE. RESPINGEREA RECURSULUI CREDITORULUI FORMULAT ÎMPOTRIVA SENTINŢEI CIVILE PRIN CARE S-A RESPINS CEREREA. CONTRACT VÂNZARE-CUMPĂRARE ACŢIUNI; CONSTITUIREA UNEI GARANŢII IMOBILIARE PENTRU SUMA DE 550.000 USD; DESFIINŢAREA CONTRACTULUI ŞI REPUNEREA PĂRŢILOR ÎN SITUAŢIA ANTERIOARĂ – RESPINGEREA CERERII CREDITORULUI ÎNTEMEIATĂ PE LEGEA 85/2006.

Decizia civilă nr. 523 din 26 mai 2009

Prin sentinţa civilă nr. 129/F din 04 februarie 2009, Tribunalul Neamţ a admis contestaţia debitoarei – SC I. SA şi a respins contestaţia creditoarei Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului Bucureşti formulată la tabelul preliminar al creanţelor.

S-a reţinut de instanţa de fond că prin contestaţia formulată la data de 12.12.2007 împotriva tabelului preliminar al creanţelor, creditorul A.V.A.S a solicitat rectificarea acestuia în sensul înscrierii sale şi cu creanţa bugetară în cuantum de 500.000 U.S.D (filele 176-181, voi. 1).

Cu privire la creanţa în cuantum de 500.000 USD, invocată de creditorul A.V.A.S, din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine:

Între debitorul SC I. SA şi A.P.A.P.S s-a încheiat contractul de vânzare – cumpărare acţiuni nr. IS23/18.10.2002.

Potrivit clauzei 9.14.1 din contract, debitorul s-a obligat să efectueze în societate, sub formă de numerar, din surse proprii sau atrase pe numele său, pe o durată de 1 an, începând cu data de 17.11.2002, o investiţie/aport de capital de 500.000 USD.

Prin clauza 6.8 din contract, cocontractanţii au stipulat pactul comisoriu potrivit căruia contractul se desfiinţează de drept, fără nici o somaţie, dacă cumpărătorul, în speţă debitorul SC I. SA, nu plăteşte la scadenţă două rate succesive, cu reţinerea de către vânzător, din sumele plătite de cumpărător, a garanţiei de participare, a dobânzilor şi penalităţilor datorate la data desfiinţării contractului (filele 208 – 219, voi. 2).

Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale şi anume: pentru neplata la scadenţă a ratei nr. 1 şi nr. 2 din preţul datorat, la data de 17.01.2005 contractul de vânzare – cumpărare acţiuni nr. IS23/18.10.2002 a fost desfiinţat de drept, urmare activării pactului comisoriu de ultim grad prevăzut la paragraful 6.8 din contract.

Rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare acţiuni a produs ca efecte desfiinţarea acestuia şi repunerea părţilor în situaţia anterioară în limitele impuse de art. 21 alin. 1 din O.G. nr. 25/2002.

Aceste efecte s-au produs ex tune, adică retroactiv, considerându-se astfel, că contractul de vânzare – cumpărare acţiuni nr. IS23/18.10.2002 nici nu a fost încheiat, respectiv că părţile nu au fost legate prin raporturile născute din contract.

Contractul de vânzare – cumpărare acţiuni desfiinţându-se prin rezoluţiune, ca expresie a răspunderii contractuale cât şi în baza art. 21 exclusiv alin. 1 din O.G. nr. 25/2002, debitorul datorează creditorului AVAS daune – interese, care însă nu fac obiectul contestaţiei.

Cu limitările aduse principiului restitutio in integrum de dispoziţiile art. 21 alin. 1 din O.G. nr. 25/2002, urmare rezoluţiunii contractului, părţile trebuie să-şi restituie una alteia, prestaţiile efectuate în baza contractului de vânzare – cumpărare acţiuni nr. IS23/18.10.2002, obligaţiile asumate si neexecutate, nemaifiind în sarcina părţii care s-a obligat.

Creanţa invocată de creditorul A.V.A.S, în sumă de 500.000 U.S.D, este o obligaţie asumată de debitor prin clauza 9.14.1 din contract şi neonorată de acesta la data rezoluţiunii (17.01.2005).

Aşa fiind, fără nici un temei de drept, creditorul A.V.A.S solicită înscrierea acesteia în tabelul preliminar al creanţelor, în condiţiile în care, O.G. nr. 25/2002 nu dispune nimic în sensul celor pretinse de creditor.

Susţinerile creditorului A.V.A.S, potrivit cărora lichidatorul judiciar RDV I. SPRL are obligaţia să-i înscrie creanţa în discuţie fără să o verifice, nu poate fi primită de instanţă, întrucât titlul executoriu invocat de creditor şi anume contractul de vânzare – cumpărare acţiuni nr. IS23/18.10.2002, fiind desfiinţat ex nune, creditorul nu mai poate invoca în favoarea sa dispoziţiile art. 66 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 85/2006.

Nici susţinerile debitorului – contestator SC I. S.A, potrivit cărora creditorul poate să-şi realizeze creanţa prin executarea contractului de garanţie mobiliară asupra acţiunilor SC C. S.A, nu pot fi primite întrucât, prin desfiinţarea retroactivă a contractului de vânzare – cumpărare acţiuni nr. IS23/18.10.2002, s-a desfiinţat retroactiv şi contractul de garanţie mobiliară asupra acţiunilor SC C. SA.

Împotriva hotărârii pronunţate de Tribunalul Neamţ a promovat recurs creditoarea Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului Bucureşti, considerând-o nelegală, motivat de faptul că instanţa de fond trebuia să aibă în vedere împrejurarea că a fost în imposibilitatea de a valorifica garanţia instituită, deoarece la momentul constatărilor nerespectării obligaţiilor de realizare a investiţiilor de 550.000 U.S.D începuse demersurile pentru desfiinţarea contractul de vânzare – cumpărare la acţiuni nr. 1923/2002.

Nemaiavând posibilitatea executării gajului trebuie să fie înscrisă cu această sumă în tabelul creditorilor.

Recursul este nefondat, pentru următoarele considerente:

Instanţa de fond a reţinut o corectă situaţie de fapt şi de asemenea, a făcut o corectă aplicare a prevederilor legale; astfel, aşa cum s-a arătat prin considerentele sentinţei şi prin întâmpinarea formulată de lichidatorul judiciar la instanţa de recurs, contractul de vânzare – cumpărare de acţiuni s-a desfiinţat de plin drept, ca urmare a operării punctului comisoriu de grad IV.

Atât timp cât actul a fost desfiinţat nu mai există temei legal al obligării debitoarei, părţile fiind puse în situaţia anterioară; astfel, SC I. SA ar trebui să execute un contract desfiinţat.

De asemenea, conform O.G. 25/2002, art. 21 – părţile trebuie să-şi restituie una alteia prestaţiile efectuate în baza contractului, actul normativ mai susmenţionat neavând dispoziţii în sensul celor solicitate de recurenta – creditoare.

Etichete:

Legea 85/2006

Prin cererea adresata Tribunalului Suceava – Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal la data de 29 octombrie 2009 si înregistrata sub nr. 6723/86/2009, creditoarea Directia Generala a Finantelor Publice Suceava a solicitat deschiderea procedurii prevazuta de Legea nr. 85/2006 fata de debitoarea SC … SRL, motivat de faptul ca aceasta datoreaza bugetului de stat suma de 49.833 lei, reprezentând TVA, impozit salarii, impozit profit, creanta fiind certa, lichida si exigibila.

Prin sentinta comerciala nr. 233/30.03.2010, judecatorul sindic a admis cererea, cu consecinta deschiderii procedurii de insolventa fata de debitor si a desemnarii, în calitate de administrator judiciar, a practicianului în insolventa EURO CONSULTING SPRL.

Prin cererile formulate la data de 28 iunie 2010, creditorii A. C. si A. M. au formulat contestatii împotriva tabelului preliminar al creditorilor dar prin cererile depuse la dosar la data de 11 octombrie 2010, aceiasi creditori au solicitat sa se ia act de renuntarea lor la judecarea contestatiilor, motiv pentru care judecatorul sindic va proceda în consecinta.

Administratorul judiciar, la data de 7 octombrie 2010, a depus raportul cu propunerea de intrare în faliment a debitorului, motivat de faptul ca societatea nu mai functioneaza, nu a reusit sa achite creantele înscrise în tabelul creantelor si nici una dintre persoanele interesate nu au propus un plan de reorganizare a activitatii.

Pentru aceste motive, judecatorul sindic, constatând ca sunt îndeplinite conditiile deschiderii procedurii falimentului, potrivit art. 107 alin. 1 lit. A-b si A-c din Legea nr.85/2006, ca unica solutie pentru satisfacerea creantelor creditorilor, va admite cererea administratorului judiciar si va dispune intrarea în faliment a debitoarei, cu consecinta efectuarii notificarilor prevazute de lege.

În temeiul art. 107 alin. 2 din Legea privind procedura insolventei, va fi desemnat lichidator judiciar provizoriu practicianul în insolventa EURO CONSULTING SPRL, care va îndeplini atributiile prevazute de art. 25 din Legea nr. 85/2006, punându-i-se în vedere ca la prima adunare generala a creditorilor sa supuna spre aprobare confirmarea sa si comisionul de lichidare.

În temeiul aceluiasi text de lege, judecatorul sindic va dispune dizolvarea societatii debitoare si ridicarea dreptului de administrare al debitorului, urmând a fixa termenul maxim de predare a gestiunii catre lichidator, împreuna cu lista actelor si operatiunilor efectuate dupa deschiderea procedurii.

Etichete: