Top

Succesiune

Dosar nr. 138/829/2008

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI, JUDEŢUL BACĂU

SENTINŢA CIVILĂ NR. 122

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN 18.02.2010

Complet format din :

PREŞEDINTE – PANFIL SIMONA CARMEN

Cu participare :

GREFIER – OPRIŞAN DANIELA

Pe rol fiind judecarea cauzei civile având ca obiect „succesiune” formulată de reclamantul C. M. în contradictoriu cu pârâţii C. M., C. L., C. R., C. O. R. şi C.G.D..

Dezbaterile în fond au avut loc în faţa aceluiaşi complet în şedinţa publică din data de 11.02.2010, fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

INSTANŢA

-deliberând-

Asupra cauzei civile deduse judecăţi constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Podu Turcului sub nr. 138/829/2008, reclamantul C. M., a chemat în judecată pe pârâţii C. M., C. L., C. R., C. O. R. şi C. G.D., solicitând instanţei să dispună ieşirea din indiviziune după defunctul C. Gh,, decedat la 19.05.1995.

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine:

Prin încheierea 138/829/2008 din 08.10.2009, Judecătoria Podu Turcului a stabilit masa succesorală, moştenitorii şi cotele ce se cuvin fiecăruia. Prin aceeaşi încheiere s-a stabilit că toate părţile au vocaţie succesorală, pârâta C. M. în calitate de soţie supravieţuitoare, reclamatul C. M. şi pârâtul C. L., în calitate de fii, iar pârâţii C. R., C. O. R. şi C. G.D,, soţie supravieţuitoare respectiv fiică şi fiu a lui C. B., fiu predecedat a lui C. Gh., stabilindu-se cotele şi s-a dispus efectuarea unei expertize specialitatea construcţii, pentru evaluarea masei de partaj, ce a fost ataşată la dosarul cauzei la filele 172 – 190.

Din probatoriile administrate în cauză, instanţa reţine că apartamentul cuprins la masa de partaj a fost achiziţionat cu plata în rate, că după decesul soţului, pârâta C. M., soţia supravieţuitoare a achitat suma de 40 000 lei, ce reprezintă astăzi 18 785 lei, sumă ce va fi scăzută din valoarea totală a imobilului.

Din concluziile raportului de expertiză, instanţa reţine că valoarea apartamentului compus din două camere, situat în comuna P.T., satul P. T., strada T., bl.., et.3, ap.__, judeţul Bacău, este de 69 684 lei, din care se va scădea valoarea sumei plătită de soţie după moartea soţului, rezultând o valoare de 50 899 lei. Masa succesorală se compune doar din jumătate de apartament, cealaltă jumătate revenindu-i pârâtei C. M. în calitate de bun comun. Valoarea masei de partajat, aşa cum reiese din expertiza tehnică specialitatea construcţii efectuată în cauză, este de 25449,50 lei.

Instanţa mai reţine că reclamantul are un drept de creanţă asupra masei de împărţit de 14207 lei, constând în valoarea îmbunătăţirilor aduse la imobil şi descrise în raportul de expertiză.

Instanţa, potrivit art. 728 Cod civil va dispune ieşirea părţilor din starea de indiviziune, şi, având în vedere prevederile art. 6739 C.pr.civ, va dispune atribuirea loturilor. La atribuirea loturilor, instanţa va ţine seama de faptul că pârâta C.M. a achitat singură, după decesul soţului, suma de 40 000 lei, ce se vor scădea din valoarea totală a imobilului, pentru care se va reţine la masa de împărţit. Totodată va ţine seama de faptul că reclamantul C. M. a efectuat îmbunătăţiri la imobil, precum şi de faptul că reclamantul şi pârâta C. M. au dorit să li se atribuie în indiviziune imobilul de partajat. Părţilor le revin următoarele cote: ? pentru pârâta C. M. şi câte ? pentru reclamantul C. M., pârâtul C. L. şi tulpina C. B. (pârâţii C. R., C. O. R. şi C. G. D., care rămân în indiviziune.)

Raportat la întregul bun, cotele ce se cuvin sunt de 5/8 pentru soţia supravieţuitoare şi de 1/8 pentru fiecare descendent, fiu, iar pentru moştenitorii lui C. B., fiu decedat, cota va fi culeasă în indiviziune.

Va atribui în lotul reclamantului C. M. şi a pârâtei C. M. apartamentul compus din două camere, situat în comuna P.T., satul P.T., strada Teiului, bl.5, et.3, ap.16, judeţul Bacău, ce constituie masa de partajat, iar potrivit art. 742 C.civil, care arată că „inegalitatea părţilor date în natură se compensează prin bani”, pentru egalizarea loturilor, dispune obligarea pârâtei C.M. la plata sumei de 6362,37 lei, cu titlu de sultă, către pârâţii C. R., C. O. R. şi C. G. D., în indiviziune, obligarea reclamantului C. M. să plătească, cu titlu de sultă, pârâtului C. L. suma de 6362,37 lei şi obligarea pârâtului C. L. şi pârâţilor C. R., C. O. R. şi C. G. D., să plătească reclamantului, primul singur şi următorii împreună, suma de 1775,87 lei contravaloarea dreptului de creanţă constând în îmbunătăţirile aduse imobilului, corespunzător cotei ce le revine asupra imobilului. Pârâta C. M. va fi obligată să plătească reclamantului suma de 8879,35 lei, contravaloarea dreptului de creanţă constând în îmbunătăţirile aduse imobilului, corespunzător cotei ce le revine asupra bunului.

Pentru considerentele expuse, instanţa va dispune conform dispozitivului ce urmează.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea civilă având ca obiect „succesiune”, formulată de reclamantul C. M., domiciliat în comuna P.T., strada T. bl.5, et.3, ap. 16, jud. Bacău împotriva pârâţilor C. M., domiciliată în comuna P.T., strada str. T. bl __, et.3, ap. __, jud. Bacău, C. L., domiciliat în comuna ___, judeţul Neamţ, C.R., domiciliată în mun. ___ str. Fundătura Crizantemelor, bl.3, et.3, ap.16, jud. Bacău, C.G, D., domiciliat în mun. ___ str. Fundătura Crizantemelor, bl.3, et.3, ap.16, jud. Bacău, prin curator S. N. D., domiciliat în municipiul ___, strada Uniri, bl.2, ap.36, jud. Bacău, C. O. R., domiciliată în mun.___, str. Fundătura Crizantemelor, bl.3, et.3, ap.16, jud. Bacău.

Constată că la data de 19 mai 1995, a decedat C. Gh. cu ultimul domiciliu în comuna Podu Turcului, judeţul Bacău.

Constată că la data decesului, au rămas ca moştenitori pârâta C. M., în calitate de soţie supravieţuitoare, reclamantul C. M. şi pârâtul C. L., în calitate de fii, descendenţi de gradul I, şi pârâţii C. R., C. O.R. şi C. G. D., soţie supravieţuitoare respectiv fiică şi fiu a lui C. B., fiu predecedat al defunctului C. Gh..

Constată că masa succesorală se compune din 1/2 din apartamentul cu două camere, situat în comuna P.T., satul P.T., strada T. bl.5, et.3, ap.16, judeţul Bacău, în valoare totală de 69 684 lei, cealaltă jumătate revenindu-i pârâtei C. M., în calitate de bun comun.

Constată că din valoarea apartamentului, pârâta C. M. a achitat singură, după decesul soţului, suma de 40 000 lei, ce reprezintă azi 18785 lei din valoarea actuală a apartamentului, ce se vor scădea din valoarea totală a imobilului, pentru care se va reţine la masa de împărţit valoarea de 50 899 lei.

Constată că asupra apartamentului, reclamantul C. M. are un drept de creanţă în valoare de 14 207 lei, reprezentând îmbunătăţiri aduse la imobil.

Constată că raportat la masa succesorală, (jumătate din apartament), părţilor le revin următoarele cote: ? pentru pârâta C. M. şi câte ? pentru reclamantul C. M., pârâtul C. L. şi tulpina C.B. – pârâţii C. R., C. O. R. şi C. G. D., care rămân în indiviziune.).

Constată că raportat la întregul bun, părţilor le revin următoarele cote:

– reclamantului C. M. şi pârâtului C. L. câte o cotă ideală de 1/8, valoric de 6362,37 lei.

– pârâtei C. M. o cotă ideală de 5/8, valoric de 31811,85 lei.

– pârâţii C. R., C. O. R. şi C. G. D., în indiviziune, o cotă de 1/8, valoric de 6362,37 lei.

Dispune ieşirea părţilor din indiviziune şi în consecinţă:

Atribuie în indiviziune reclamantului C.M. şi pârâtei C. M.- imobilul reţinut la masa de partaj cu valoarea de 50 899 lei.

Obligă reclamantul să plătească pârâtului C. L. suma de 6362,37 lei cu titlu de sultă.

Obligă pârâta C. M.să plătească pârâţilor C. R., C. O. R. şi C. G. D., în indiviziune, suma de 6362,37 lei cu titlu de sultă.

Obligă pârâtul C. L.şi pârâţii C. R., C. O. R. şi C. G. D., să plătească reclamantului, primul singur şi următorii împreună, suma de 1775,87 lei contravaloarea dreptului de creanţă constând în îmbunătăţirile aduse imobilului, corespunzător cotei ce le revine asupra imobilului.

Obligă pârâta C. M. să plătească reclamantului suma de 8879,35 lei, contravaloarea dreptului de creanţă constând în îmbunătăţirile aduse imobilului, corespunzător cotei ce le revine asupra bunului.

Ia act că nu se solicită cheltuieli de judecată.

Definitivă.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 18.02.2010.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Judecător PANFIL SIMONA CARMEN OPRIŞAN DANIELA

Red ./ Tehnored.

P.S./O.D.

16.03.2010

Ex. 9

Etichete: